METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 26 vsk. 1986-2011 Po 16.2 stitus 28 k pl! KONEURAKOINTI · KULJETUS · TEOLLISUUS N:o 2/11 140-sivuisessa jättilehdessä mm. PERÄVAUNUT-teema Ponssen savotalla Habarovskissa kaukana Venäjällä Las Vegas ConExpo -messukooste RISUPAKETTI-teema ammattilehti.fi METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI MTK ja Metsäteollisuus ry: Metsäsektorin toimintaedellytyksiä on vahvistettava tulevalla hallituskaudella M etsävaramme antavat mahdollisuuden lisätä puun käyttöä merkittävästi. Samalla on mahdollista edistää metsien monimuotoisuutta ja niiden muita käyttömuotoja. Metsien hyödyntämisasteen kestävä tehostaminen ja puun markkinoille tulon vauhdittaminen edellyttävät toimenpiteitä, joiden avulla aktivoidaan metsien hoitoon ja hakkuumahdollisuuksien hyödyntämiseen. Näin varmistetaan myös kannattavan metsätalouden harjoittaminen, sanovat MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila ja Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen. Toimivien puumarkkinoiden luominen varmistaa osaltaan nykyisen teollisen kapasiteetin säilymisen sekä parantaa teollisuuden halukkuutta investoida Suomeen jatkossakin. Toimenpideohjelmien pitää olla pitkäkestoisia, mutta niiden toteuttaminen tulee aloittaa viivytyksettä. Teollisuuden käyttämästä kotimaan puusta noin 80 prosenttia ostetaan yksityismetsistä. Kotimaisen puun käytön lisäämisellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko yhteiskuntaan. Metsäsektori työllistää suoraan ja välillisesti noin 200 000 suomalaista. Kun kerrannaisvaikutukset otetaan huomioon, sektori vaikuttaa jopa 500 000 suomalaisen talouteen. Kasvua vahvistavia toimia vaaditaan seuraavaan hallitusohjelmaan. MTK ja Metsäteollisuus ry esittävät yhteisenä kantanaan, että seuraavaan hal- litusohjelmaan sisällytetään kymmenen toimenpidekokonaisuutta: 1) Käynnistetään valtakunnallinen Puurakentamisohjelma. 2) Edistetään pitkäjänteisillä, kannustavilla veroratkaisuilla metsäteollisuuden ja -talouden kilpailukykyä sekä puumarkkinoiden toimivuutta. 3) Parannetaan metsien omistusrakennetta verotuksen keinoin edistämällä sukupolvenvaihdoksia, ehkäisemällä metsätilojen pirstaloitumista ja edistämällä metsäkiinteistöjen markkinoille tuloa. 4) Parannetaan metsätalousyrittäjyyden toimintaedellytyksiä. 5) Parannetaan metsäpalvelumarkkinoiden toimivuutta. 6) Sitoudutaan KMO 2015 toteuttamiseen ja metsälainsäädännön kehittämiseen. 7) Käynnistetään uusi Metsäalan strateginen ohjelma 2011­2015. 8) Huolehditaan kestävän metsätalouden Kemera- ja Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden parantamiseen tähtäävän Metso-ohjelman rahoituksesta. 9) Toteutetaan uusiutuvan energian tavoiteohjelmaa ottaen huomioon metsäteollisuuden rooli uusiutuvan energian tuottajana ja turvataan teollisuuden raaka-aineen saanti. 10) Tehostetaan puunhankinnan logistiikkaa kehittämällä rautateiden terminaaliverkostoa, kunnostamalla alempaa tieverkostoa sekä korottamalla puutavara-autojen kokonaispainoja. Lue tuoreet uutiset joka päivä: ammattilehti.fi METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI * KULJETUS * TEOLLISUUS Vironkatu 9, 00170 Helsinki (09) 698 0442 1986-2011 www.ammattilehti.fi Janne Jokela, puh. (050) 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi Taneli Jokela, puh. (050) 320 8174 TOIMITTAJAT: taneli.jokela@ammattilehti.fi Jaakko Jokela, puh. (050) 555 9186 jaakko.jokela@ammattilehti.fi PAINOSMÄÄRÄ: 17.000 kpl. Tämän lehden osoitteellinen kohdepostitus: 16.228 kpl. OSOITE: PUHELIN: INTERNET: PÄÄTOIMITTAJA: 26 vsk. Metsäalan Ammattilehti on puolueeton julkaisu metsäalan kuljetus-, koneurakointi- ja teollisuussektoreille. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. Lehden tilaaminen maksaa 42 EUR / 6 nroa. Tilaajapalvelu ja ilmoitusasiat: puh. (09) 698 0442 4 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Tiestön tulevaisuus ratkaistavana T uore Liikenneolosuhteet 2035 -raportti on liikenneviraston asiantuntijanäkemys poliittisten päätöksentekijöiden valinnoille. Tavoitteena on turvata väylien päivittäinen liikennöitävyys sekä edistää Suomen kilpailukykyä. Tarkastellun rahoituskehyksen mukaan huonokuntoisten teiden määrä kaksinkertaistuisi ja siltojen kunto heikkenisi. Tiestö rappeutuisi hyvää vauhtia, totesi Koneyrittäjien liiton toimitusjohtaja Matti Peltola puhuessaan Itä-Savon Koneyrittäjien vuosikokouksessa 26.3. Savonlinnassa. Tiestöä ei pystytä ylläpitämään tarkastellulla 1,5 miljardin euron rahoituskehyksellä riittävän hyvässä kunnossa saatikka sitten kehittämään. Tämä koskee kaikenasteisia teitä. Heikentyvästä väyläverkosta muodostuisi näin jatkettaessa liian vähillä panostuksilla ennen pitkää yhteiskunnan kehitystä jarruttava tekijä. - Vuosina 2008-2009 rahoitustaso väylänpidossa on ollut keskimäärin 1 680 miljoonassa eurossa, joka sekin on todettu riittämättömäksi. Raportissa tarkastellaan 1 550 miljoonaa euroa vuotuista rahoitustasoa, joka merkitsisi nimellisestikin lähes 8 prosentin pudotusta rahoitukseen. Saman aikaisesti tienhoidon kustannustasoa kuvaava maarakennusalan konekustannusindeksi nousee parhaillaan yli 8 prosentin vuosivauhtia asfaltoinnin kustannuksista puhumatta- kaan. Tätä taustaa vasten on välttämätöntä sitoa kunnossapitorahat kustannustason muutoksiin, vaati Peltola. Valtion eli seuraavan eduskunnan on yksinkertaisesti panostettava enemmän väyliin - yksityisteitä unohtamatta. Kunnossapito on asetettava investointien edelle priorisoinissa. - Kelirikkokauden painaessa päälle paljastui taas entistä enemmän se, että perusväylänpidon rahoitus on ollut jo pitkään liian alhaisella tasolla, ja vaarana on, että ajaudutaan merkittäviin palvelutaso- ja liikenneturvallisuusongelmiin sekä suuriin kertainvestointitarpeisiin. Päällysteissä on epätasaisuutta, vaurioita ja uria. Sorateillä on kelirikko-ongelmia ja painorajoituksia. Tänä vuonna huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä lisääntyy 300 kilometriä ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa 20 sillalla. Radoilla ei mene sen paremmin. Esimerkiksi routaongelmien poistaminen rataverkollamme edellyttäisi 200 miljoonan euron määrärahalisäystä viiden vuoden ajan, totesi Peltola. Liikenteestä kerättävistä yli 6 miljardin euron vuotuisista veroista ja maksuista on voitava osoittaa väylästön ylläpitoon ja kehittämiseen tarvittava rahoitus. - Se voitaisiin kerätä korvamerkittynä perustettavaan Tierahastoon. Seuraavan hallituksen tehtävänä on varmistaa ennen kaikkea väylien kunnossapito. Meillä ei ole varaa romuttaa väylästön 20 miljardin euron arvoista kansallisuusomaisuutta, muistutti Peltola. 6 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Vuonna 1981 Sisu täytti 50 vuotta ja puutavara-autoilija Pentti Sarajärvelle Kuusamosta valmistui juhlavuoden mallia oleva erittäin kevyt Sisu M -puutavara-auto, voimaa oli 400 hv. Asiakkaita palvelevia innovatiivisia kuljetusratkaisuja vuodesta 1931 Suomalainen Sisu kuorma-auto 80 vuotta S uomalainen Sisu kuorma-auto täytti 80 vuotta 1.4.2011. Sisu Auton juhlavuosi on työntäyteinen, yhtiössä on keskitytty uuden Sisu Polar -malliston kehittämiseen. Tulokset ovat ensimmäistä kertaa esillä julkisuudessa toukokuussa Kuljetus 2011 -näyttelyssä Jyväskylässä. Tämän päivän Sisu Auto uskoo samalla tavalla tulevaisuuteen kuin nuori ja rohkea dipl. ins. Tor Nessling, joka yhdessä muutaman yksityishenkilön kanssa perusti tähän maahan ensimmäisen oikean kuorma-autotehtaan vuonna 1931. Yhtiön pitkäaikaiseksi voimahahmoksi nousseen Nesslingin johdolla alkoi Sisu -merkki- sen kuorma-auton kehitys, joka jatkuu edelleen vahvana. Sisu on osaltaan vaikuttanut koko kuljetusvälineteollisuuden nousuun merkittäväksi teollisuuden alaksi Suomessa. Yksityiseen omistukseen Yhtiönä Sisu Auto on vuosikymmenien monenlaisten vaiheiden jälkeen palannut taas juurilleen, kun yritys siirtyi viime vuonna täysin yksityisomistukseen. Yrityksen osakkaina on yrityksen toimiva johto, hallituksen puheenjohtaja Olof Elenius, toimitusjohtaja Timo Korhonen ja talousjohtaja Maija Elenius. - Nykyinen Sisu Auto ei ole enää vain osa jotain suurta kasvotonta yritysrypästä tai pääomasijoittajien pelinappula. Si- su Auton omistavat nyt samat henkilöt, jotka vastaavat sen liiketoiminnan johtamisesta, Olof Elenius sanoo. Hän muistuttaa, että suomalainen Sisu on aina ollut lähellä asiakastaan: - Erityisen läheinen suhde on nyt, sillä me tunnemme yritystoiminnan riskit ja todellisuuden aivan yhtä omakohtaisesti kuin asiakkaamme. sä vakiomoottorista puristettiin kilparadoille moninkertainen teho, Korhonen sanoo. Sotilasajoneuvojen legendoja on ProtoSisu, jonka nimi jäi elämään myös sarjatuotantoautois- sa sekä maailman rauhanturvaajien tuntema Pasi. Uusimpia sotilasajoneuvojen innovaatioita ovat järeiden Sisu ETP mallien ylivoimaiset maasto-ominaisuudet, tehokas miinasuojaus ja no- Tehdasvalmiita puutavara-autoja jo 80-luvulla, voittoisa Sisu Racing, sotilasajoneuvoja... Sisu on yhdessä asiakkaidensa kanssa kehittänyt edelläkävijänä näiden liiketoimintaa vahvasti palvelevia kuljetusratkaisuja. - Monet näin syntyneet Sisutuoteuutuudet ovat olleet ensimmäisiä koko Euroopassa, sanoo Sisun tuotekehityksestä vastaava Timo Korhonen. Varhaisempia innovaatioita ovat olleet monikäyttöinen Sisu nestemoottori, hydraulisesti kippaava ohjaamo, lujitemuovisten osien käyttö ohjaamon rakenteissa, superraskaat kaivosajoneuvot ja nykyisiin tienhoidon monikäyttöautoihin johtanut tuotekehitys. Puutavara- ja maansiirtoautojen tehdasvarustelu alkoi Sisu Autossa jo 1980-luvulla, samoin ensimmäisten 5-akselisten alustaratkaisujen ja vääntöjäykän korkean rungon tuotekehitys. - Oma lukunsa on useisiin Euroopan mestaruuksiin johtanut Sisu Racing, jonka kehitystyös- Suomalainen Sisu on ikuista - Sarajärven Sisu elää uuden loiston aikaa. Auton omistaa ja on entisöinyt Jorma Hymander Tuuloksesta. Sisun kehittämät lujitemuoviset konepeitot ja lokasuojat olivat eurooppalainen uutuus 1960-luvulla. Keveyden lisäksi haettiin tuotannon kustannustehokkuutta. 80-luvun loppu ja 90-luvun alku oli Sisun kunnian aikaa Euroopan kilparadoilla Reima Södermanin, Jouko Kalliion, Harri Luostarisen ja Minna Kuoppalan näyttäessä eurooppalaisille suurille valmistajille perävaloja. Vahva tekijä Sisu Racingin toiminnassa oli silloin nuori mies nimeltä Timo Korhonen, Oy Sisu Auto Ab:n nykyinen toimitusjohtaja. METSÄALAN AMMATTILEHTI peasti asennettava ballistinen suojaus. asiakkaille tapahtuu Kuljetus 2011 -messuilla Jyväskylässä 19.-21. toukokuuta. Sisulle olennainen verkottuminen näkyy konkreettisesti myös Kuljetus 2011 -messuilla. Uusi Sisu Polar mallisto on nähtävillä Veho Hyötyajoneuvojen Sisu-osastolla. Vehon koko maan kattava myynti- ja huoltoverkosto vastaa Sisujen myynnistä ja jälkimarkkinoinnista. Näyttelyn jälkeen Veho Hyötyajoneuvot aloittaa laajan Sisu Rock on the Road -esittelykiertueen, joka vie Sisut asiakkaiden koeajettaviksi ympäri Suomen. Kiertue käynnistyy 30.5. ja kattaa kaikki Veho Hyötyajoneuvojen Sisu myyntipisteet. KULJETUS KULJETUS 7 Daimler yhteistyö ja Sisu Polar mallisto Yritys ei elä historiastaan, mutta historia on hyvä kasvualusta tulevaisuuteen. Yksi itsenäisen Sisun suuria historiallisia oivalluksia on ollut liittoutuminen maailman johtavien komponenttivalmistajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Nyt juhlavuotenaan Sisu on jälleen aloittanut uuden verkottumisen aikakauden. Viime vuonna käynnistynyt yhteistyö maailman suurimman hyötyajoneuvovalmistajan saksalaisen Daimler AG:n kanssa on tuonut nopealla aikataululla markkinoille täysin uuden kuorma-automallin, Suomen vaativiin olosuhteisiin suunnitellun Sisu Polar -malliston. - Koko kuorma-autoteollisuutta koskevasta uudesta ajattelusta kertoo se, että Sisu on ensimmäinen Daimler konsernin ulkopuolinen kuorma-autovalmistaja, joka voi omissa tuotteissaan hyödyntää MercedesBenz komponentteja, Elenius sanoo. - Sisu Polar mallistossa yhdistyy suuren valmistajan sarjatuotannon korkea laatu ja alan johtava innovatiivisuus pienen valmistajan nopeuteen ja kykyyn tuottaa asiakkaan vaatimia yksilöllisiä ja ajotehtäväkohtaisia ratkaisuja, Korhonen lisää. Juhlavuottaan Sisu Auto viettää uuden Sisu Polar malliston ympärillä. Auton ensiesittely Sisu, ajoneuvot Suomessa -kirja Sisu 80 vuotta -juhlavuoden kunniaksi on myös ilmestynyt Markku Mäkipirtin kokoama Sisu, ajoneuvot Suomessa -kirja. Teos on ainutlaatuisen kattava kronologinen esitys Sisu kuorma-autojen mallisarjoista ja historiasta vuodesta 1931 tähän päivään. Kirjassa esitellään kaikkiaan 264 Sisu mallia. Lähes 300 -sivuisessa kirjassa on yli 600 valokuvaa, 45 teknistä taulukkoa ja kaikkien mallien tarkat tekniset tiedot. Kirjasta välittyy monipuolinen kuva kuorma-auton kehityksestä ja Sisu roolista suomalaisen yhteiskunnan muutoksissa. Kirjan on kustantanut Apali Oy ja se on myynnissä kustantajan verkkokaupassa ja kirjakaupoissa. Uuden SISU Polar -malliston Rock sora-autoja pääsee nyt ajamaan koko maan kattavalla kiertueella. SISU Rock on the Road kiertää Suomen! eho Hyötyajoneuvot toivottaa kuljetusalan ammattilaiset tervetulleksi tutustumaan uuteen SISU Rock mallistoon kiertueella, joka kulkee neljän uuden Sisun voimin Suomen poikki kahdessa aallossa niin lännestä kuin idästä. Tapahtuma alkaa Porista ja Vantaalta 30.5. jatkuen kesäkuun loppupuolelle. - SISU Rock on markkinoiden ainoa sora-auto, joka on teh- V taalta lähtiessään täysin ajoon valmis, sanoo Veho Hyötyajoneuvojen Sisu-kuorma-autojen myyntijohtaja Heikki Alamettälä. Valmistusprosessin kaikissa vaiheissa käsitellään valmista, kokonaista autoa eikä alustaa ja päällirakenteita erillisinä kokonaisuuksina. Siten asiakkaan tarpeet ja toiveet voidaan täyttää huomattavasti tarkemmin ja tehokkaammin kuin perinteisellä tavalla rakennetussa autossa. - Kun myös suunnittelulla on selvä visio auton lopullisesta käyttötehtävästä, voidaan rakenteet suunnitella suurista kokonaisuuksista pienimpiin yksityiskohtiin asti tarkoitukseen sopiviksi. Tämä tarkoittaa käytännössä lujempia, yksinkertaisempia ja keveämpiä ratkaisuja. Kokonaan valmiiksi suunnitellun auton valmistus on nopeaa ja järkiperäistä. Osakokonaisuudet valmistetaan ja asennetaan siellä missä se on järkevintä. Lopputuloksena on kerralla valmis, asiakkaalle räätälöity auto, jossa ei ole kompromisseja, ilmoittaa Alamettälä. METSÄALAN AMMATTILEHTI Puunkuormaajamestari 2011 Katso Jyväskylän finaalin tunnelmat ja kuvat "livenä" www.ammattilehti.fi! METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 9 Puunkuormaajamestari -alkukilpailut kiersivät Suomen jo 26. kerran, yhteensä 27 paikkakunnalla. Kuvassa kisataan 15.3. Tampereella. Puunkuormaajamestari 2011 alkukilpailuissa nähtiin tasan tuhat suoritusta! o 26. kerran järjestetty Puunkuormaajamestari -kilpailu kiersi maan 14.3.-6.5. Alkukilpailut järjestettiin 27 paikkakunnalla ja niihin osallistui yhteensä tasan 1000 kilpailijaa! J - Tuhatta osallistujaa lähdettiin hakemaan joten siinäkin suhteessa kiertue onnistui täydellisesti. Viime vuonna emme pystyneet ihan yhtä tarkkaan suoritukseen sillä osallistujia oli silloin 1001. Näin pörssiyhtiön osana myös me puutavaranosturimyyjät olemme oppineet aika tarkkaan tulosennusteiden antamiseen, veistelee Cargotec Suomen myyntipäällikkö Arto Moilanen. Katso seuraavalta aukeamalta kuvakooste Cargotec Suomen, Veho Hyötyajoneuvojen / Mercedes-Benzin ja SKAL:n yhteistyökumppaneineen järjestämästä kiertueesta! 2011 SM Puunkuormaajakilpailun alkukilpailuiden tulokset Lääni Nimi Ajoaika Lisäaik Loppuaika 03:57 04:22 03:48 03:54 03:58 00:35 00:30 01:10 01:15 01:20 00:25 00:55 00:50 00:45 00:35 00:50 00:45 04:32 04:52 04:58 05:09 05:18 04:42 04:54 04:54 04:54 04:54 04:55 04:56 Lääninmestarit: Itä-Suomi Rönkkönen Samuli Oulun lääni Tauriainen Pekka Länsi-Suomi Seuri Kari Etelä-Suomi Matikainen Tommi Lapin lääni Ylijääskö Kalle Finaaliin lisäksi aikojen perusteella: Itä-Suomi Heinonen Kari 04:17 Itä-Suomi Kananen Heikki 03:59 Itä-Suomi Kemppainen Juha 04:04 Itä-Suomi Varkoi Petri 04:09 Itä-Suomi Haapalainen Jukka 04:19 Itä-Suomi Kananen Arvo 04:05 Oulun lääni Sarajärvi Jari 04:11 Nämä 12 pääsevät Jyväskylän loppukilpailuun 20.5. jolloin ratkeaa kuka on Puunkuormaajamestari 2011. Finaalin tulokset, tunnelmat ja kuvat löydät jo samana päivänä www.ammattilehti.fi sivuilta. Alkukilpailuiden perusteella Veteraanien mestariksi kisasi Kauko Lakela Kemijärveltä loppuajalla 05:35 ja Naisten sarjan mestaruuden voitti Riitta Kekäläinen Kuopiosta loppuajalla 06:21. Onnittelut mestareille! Tuomariston tarkan valvovan silmän alla tehtiin tänä vuonna tasan tuhat alkukilpailusuoritusta, joista finaaliin selvisi viisi lääninmestaria ja aikojen perusteella seitsemän kilpailijaa. Kuva Haapamäen alkukilpailusta 6.5. 10 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Puunkuormaajamestari 2011 Lahti 14.3. - Mercedes-Benz oli mukana kiertueella nyt kolmatta kertaa, sanoi Veho Hyötyajoneuvojen Rami Ainiala. Cargotec Suomen Arto Moilanen (vas.) ja Jarmo Lappeteläinen pitivät rutiinilla tarkkaa kirjaa suorituksista. Veho Hyötyajoneuvojen Juha Ruotsalainen (vas.) lahjoitti Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n puheenjohtaja Ari Hämäläiselle komean Mercedes-Benz lakin. Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi taustalla oli varautunut tapahtumaan omalla pipolla. Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalainen myy Hiab -tuotteet Lahden alueella. Taustalla oleva Actros lähti Ideachipille Jenz -hakkuriasennukseen. Veho Hyötyajoneuvojen Sisu myynnistä vastaava Heikki Alamettälä oli tyytyväinen mies: Sisujen myynti on lähtenyt mukavasti matkaan ja sarjatuotanto tehtaalla on alkanut. Veho Hyötyajoneuvojen Ari Lyijynen (vas.) ja Lahden kuormaautomyyjä Seppo Silvennoinen (oik.) hernerokalla kuljetusliike L. & H. Timonen Oy:n kuljettaja Pasi Pärssisen kanssa. Teboil oli mukana nyt ensimmäistä kertaa. Lahdessa Teboilin tuotteista ja raskaan kaluston palveluista kertoivat Pasi Lintukangas (vas.), Laura Kauppinen ja Pekka Vesa. Bridgestone Finland Oy panosti kiertueeseen tosissaan ja joka paikakkunnalla oli esillä laajasti Bridgestone renkaita ja Bandag pinnoitteita - sekä niistä tietäviä ammattilaisia. Bosch Rexrothin kuorma-autopuolen hydrauliikkakomponentteja esitteli kiertueella Dunlop Hiflexin aluemyyntipisteiden henkilökunta. Vehon Hyötyajoneuvojen Mika Liljeström (vas.) vaihtoi kuulumisia puutavara-autoilija Esko Nousiaisen kanssa. Veho Groupin tiedotuspäällikkö Karin Bäcklund oli järjestämässä Lahden kiertueavauksen lehdistötilaisuutta. Alucar Oy:n Svante Peth (oik.) ja Suomen Exten Björn Ekholm ovat pitkän linjan ammattilaisia puutavara-autojen varusteluasioissa. Petteri Pärhä (kuva) päräytti kelpo ajan 5:45. Lahdessa osallistujia oli 32 joista nopein oli Marko Mikkola ajalla 5:30. Uudesta Sisu Polarista saatiin koeajomaistiaisia kiertueella. Tamtron Oy:n Tom Isaksson kertoili Tamtron nosturivaakojen ominaisuuksista. Tampere 15.3. Kouvola 21.3. Tampereella Veho esitteli Mercedes-Benz G-sarjan maasturia kuorma-autoksi rekisteröitynä. Aurinkoisen päivän osanottajamäärä nousi 43:een ja nopein oli Samppa Mäkelä, aika 05:11. Kouvolassa oltiin vielä melko talvisissa tunnelmissa maaliskuun loppupuolella. Kilpailijoita Vehon pihalla kävi 31 ja nopein oli Ville Talo ajalla 05:38. Puunkuormaajamestari 2011 METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 11 Rauma 17.3. Puutavara-autoilija Jukka Heikkilä kävi kisasuorituksen jälkeen lounaalla. Cargotec Suomen Henry Hagerlund on kiertueen "nuoria veteraaneja". Raumalla oli Mercedes-Benz Actros 3360 perässään Jykin perävaunu lähes jatkuvassa koeajossa - niin kuin koko kiertueellakin. Raumalla kävi 26 osallistujaa joista nopein Kari Seuri kisasi itsensä ajalla 04:58 Länsi-Suomen lääninmestariksi ja Jyväskylän loppukilpailuun. Veho Hyötyajoneuvojen Ari Lyijynen (vas.) opasti energiapuuautoilija Matti Salmista Actroksen koeajolenkillä. Kuljetusliike L. & H. Timonen Oy:lle myyty modulimittainen Mercedes-Benz Actros 2551 DN 6x2 -hakeyhdistelmä oli myös koeajettavana kiertueella. Energiapuun ajon lisääntyminen näkyi monella paikkakunnalla paikalle saapuneiden kalustossa. Rauman Lujakumi Oy:n Kai Liukko (oik.) ja Bridgestone Finland Oy:n Mika Sunisto esittelivät niitä parhaita renkaita. Pihtipudas 5.4. Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n piha-alueella oli komea keli 5.4. ja kilpailusuorituksia nähtiin 39. Nopein oli Niilo Kuulasmaa ajalla 05:21. Niilo oli viime vuonna loppukilpailussa mutta nyt ei irronnut finaalipaikkaa. Ajokoneen pihalla oli mukavasti väkeä ja ruuhkaakin syntyi kun ammattikoulun opiskelijat saapuivat katsomaan jännittävää kilpailua. Haapamäki 6.5. Timosen hakeyhdistelmän perävaunu on Laurellin valmistama. Puulla on syynsä - muistuttaa osuvasti Versowoodin iskulause. Haapamäellä oli kilpailijoita hurjat 59 ja nopeimmasta suorituksesta vastasi Petri varkoi 04:54, jolla tuli Itä-Suomen lääninmestaruus ja finaalipaikka. Eläkkeellä oleva puutavara-autoilija Mikko Lamminen 82 v. seuraa alan kehitystä ja on mukana siellä missä tapahtuu. Jukka Jääskeläinen tunnetaan varsinaisena nosturivirtuuosina. Hyvin sujui kuormaus nytkin, aika oli 05:23. METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 13 Markku Penttinen aloitti varatoimitusjohtajana huhtikuussa Porokka Forest kehittää liiketoimintojaan - tavoitteena entistä parempi asiakaspalvelu S uomen johtava puutavara-autonostureiden ja -perävaunujen jälleenmyyjä, joensuulainen Porokka Forest Oy on aloittanut merkittävät toiminnot liiketoimintansa kehittämiseksi, joiden päätarkoituksena on asiakaspalvelun parantuminen ja tehostuminen entisestään. Huhtikuun alussa Porokka Forest Oy:n varatoimitusjohtajana aloitti Markku Penttinen, jonka ensisijaiseen toimenkuvaan kuuluu yrityksen toimintojen kehittäminen. Penttinen toimi viimeksi Autotalo Laakkosella johtotetävissä, jossa hän osallistui mm. erilaisiin yrityskehitystehtäviin. Penttisellä on kokemusta myös metsäkonealalta jossa hän on toiminut konevalmistajana. - Porokka Forest Oy on hyvä yritys jolla on laadukkaat tuotteet, osaava henkilökunta ja laaja asiakaskunta. Eli pohja mistä lähdetään toimintoja kehittämään on valettu Pohjois-Karjalaiseen peruskallioon, kertoo Penttinen. Ensimmäisten viikkojen aika- na Penttinen on saanut yhdessä henkilökunnan kanssa jo paljon aikaan. - Koko Porokka Forestin henkilökunta lähti projektiin täysillä mukaan ja meillä on mahtava tekemisen meininki, tämähän on tiimityötä. Aluksi selkeytimme kaikkien henkilöiden työnkuvaa mikä on tehokkaan ajankäytön tärkein työkalu. Jokaisella on nyt selkeä tehtävänsä mihin saa ajatuksella keskittyä eikä päällekkäisyyksiä tai muita sekaannuksia pääse syntymään, sanoo Penttinen. Viikkopalaverit tuovat toimintaan systemaattisuutta ja niissä kaikilla on mahdollisuus keskustella asioista avoimesti, rakentavassa hengessä. - Olemme valinneet selkeät linjat miten toimimme jatkossa ja mitä alueita kehitämme. Puutavara-autoilijat ovat edelleen tärkein Porokka Forestin asiakaskunta ja heidän palveluaan parannetaan entisestään. Jatkossa kehitämme toimintoja myös bioenergia- ja kierrätyssektoreille, joille Keslan ja Jykin tuotteista saadaan tehtyä hyviä kokonaisuuksia, toteaa Penttinen. Penttinen tuo lisätehoa myös Porokka Forestin myyntiin. - Vastaan jatkossa bioenergiaja kierrätyspuolen myynnistä, Mr. Foresteri Jouni Porokka hoitaa vankalla rutiinillaan oman laajan asiakaskuntansa ja Petri Lievosen asiakaskunta on laajentunut nyt myös ImatraLappeenranta alueelle. Timo Törönen hoitaa ammattitaidolla varaosa- ja varustepuolen; näiden myyntitoimintoja kehitämme nyt erityisen paljon. Ja yhteistyö samassa kiinteistössä vuodenvaihteessa aloittaneen VMP-Kone Oy:n kanssa huolto- ja asennustoiminnoissa on lähtenyt tosi hienosti matkaan; on oikein ilo katsella ammattikavereiden osaamista ja tekemisen intoa, kertoo Penttinen. Porokka Forest on aloittanut Salpakadulla myös toimitilojensa laajentamisen. - Meillä, Hytarilla ja VMPKoneella on ollut käytössä tilaa 880 neliötä ja nyt viereiselle 9000 neliön tontille nousee aluksi 600 neliön uusi halli, mikä otetaan käyttöön loppuvuodesta. Keskitämme uuteen halliin uusien autojen varustelun ja asennukset sekä erilaiset modifioinnit, kertoo Porokka Forest Oy:n toimitusjohtaja Jouni Porokka. Markku Penttinen (vas.) aloitti huhtikuussa Porokka Forest Oy:n varatoimitusjohtaja ensisijaisena toimenkuvanaan yhtiön toimintojen kehittäminen toimitusjohtaja Jouni Porokan ja koko henkilökunnan kanssa. Elokuussa suuret juhlat Elokuun lopulla Joensuussa eletään suuren juhlan aikaa. - Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry viettää 40-vuotisjuhliaan perjantaina 26.8. ja samalla järjestetään Puutavaraseminaari. Lauantaina 27.8. juhlitaan Foresteri -nostureiden (Kesla) 30-vuotista historiaa ja samalla itselläni tulee 30 vuotta täyteen nosturimyyjänä. Juhlan kunniaksi järjestetään Taitokuormaaja-kilpailu, huutokauppaa, tarjoilua ym. mukavaa. Ja naapurissa Konekorjaamo Riikonen Oy täyttää myös tänä vuonna 30 vuotta joten Frederikin laulu "Olen kolmekymppinen" sopii meille mainiosti, sanoo Porokka. 14 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Uusi Iveco ECOSTRALIS on entistä taloudellisempi Uusi Iveco ECOSTRALIS AS440S46TX/P kiertueella U uteen Iveco ECOSTRALIS malliin pääsi tutustumaan kiertueella 21.4.-10.5. mikä vieraili 10 paikkakunnalla. Kiertueella uutuutta pääsi koeajamaan Espoossa, Turussa, Tampereella, Kuusankoskella, Lahdessa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Kokkolassa ja Seinäjoella. ECOSTRALIS -kiertue herätti Lahdessa mielenkiintoa heti aamusta alkaen. Kuvassa uutuuteen tutustumassa Eero Karvonen. Uusi Iveco ECOSTRALIS tarjoaa merkittävästi parantuneen polttoainetaloudellisuuden, Tronic -vaihteiston vakiona, ESP ajovakauden hallintajärjestelmän sekä uuden EcoSwitch järjestelmän optimaaliseen vaihtamiseen ja tehon säätöön. Tarjolla on myös paljon uusia lisävarusteita ja 3 vuoden / 400 000 km takuu. veco on tuonut markkinoille uuden taloudellisen ja ekologisen ECOSTRALIS -malliston. Tarjolla on uusi 460 hv moottori ja päivitetyt 420 hv ja 500 hv moottorit - EEV päästönormit täyttävinä, Tronic -vaihteisto vakiona, ESP ajovakauden hallintajärjestelmä sekä uusi EcoSwitch optimaaliseen vaihtamiseen ja tehon säätöön. - Kaiken tämän ansiosta uusi ECOSTRALIS on merkittävästi aikaisempaa mallia polttoainetaloudellisempi. Saksalainen TÜV Testilaitos on sertifioinut Ivecon polttoaineen kulutusmittauksen ja vahvistaa vertaillun polttoainekulutus eron, mikä oli 7,32 %, kertoo Iveco Finland Oy:n teknisestä tuesta vastaava Jarmo Mäki. I Tarjolla on myös paljon uusia lisävarusteita kuten rengaspainevahti, kaistavahti ja mukautuva vakionopeussäädin. - ECOSTRALIS mallisto on jatkossa entistäkin turvallisempi valinta, sen takuu on 3 vuotta / 400.000 km, ilmoittaa Mäki. Kokkolassa kiertue vieraili Niemi-Korpi Oy:llä, jossa uutuutta kävivät koeajamassa mm. Jukka ja Pauli Saari Kuljetusliike Saaren Kuljetus Oy:stä Kärsämäeltä sekä Pen Saarinen Kuljetusliike Saarikuljetuksesta Kokkolasta. Kiertue poikkesi myös Oulussa Niemi-Korpi Oy:llä. Ivecon Keski- ja Itä-Euroopan johtaja Gianalberto Lupi kertoi Fiat-konsernin uudesta järjestelystä, jossa henkilöautopuoli on erotettu omaksi yhtiöksi ja Fiat industrial -ryhmään kuuluu maatalous- ja rakennuskoneet, Iveco kuorma-autot ja Irisbus linja-autot sekä voimalinjatuotteet. Containerships uusii kuljetuskalustoaan veco Finland Oy:n kanssa sovittu kauppa käsittää 17 kappaletta Iveco Stralis AT 440 TXP rekkavetureita sekä yhden neliakselisen Iveco Stralis AT320 konttialustan. - Kuljetettavien tavaravirtojen selkeä kasvu viimeisen puolen vuoden aikana niin merikuin maakuljetuksissakin on tuonut meille tarpeen uusia maakuljetuskalustoa nopealla aikataululla. Kauttamme kulkevien tavaravirtojen kasvu on ollut viime aikoina yllättävänkin nopeaa varsinkin Venäjälle suuntautuvassa liikenteessä, to- I Iveco Finland Oy:n teknisestä tuesta vastaava Jarmo Mäki esitteli uuden ECOSTRALIS mallin. Iveco Finland Oy:n toimitusjohtaja Tom Niemistö sanoi että Iveco etenee Suomessa tällä hetkellä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. teaa Containerships Ltd Oy:n Suomen kuljetusten maatoiminnoista vastaava johtaja Kenneth Wilenius. Containerships Ltd Oy on 100 % Suomalaisessa omistuksessa oleva perheyritys joka työllistää yhteensä noin 600 henkilöä. Yrityksellä on oma myyntitoimisto 20 eri maassa. - Operoimme 16 konttikuljetusalusta ja merikontteja on noin 13 000 kappaletta. Myös omia maakuljetusten kuorma-autokalustoa on Suomessa, Venäjällä sekä Englannissa. Containerships Ltd Oy operoi kaikkiaan 21 eri maassa Euroopassa, välimeren alueella sekä Venäjällä, kertoo Wilenius. METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 15 O masta kalliosta louhittua mursketta, hiekkaa, soramursketta ja multaa kuljettava Virén-Yhtiöt pysyi tutussa automerkissä. Myrskyläläinen Virén-Yhtiöt luottaa Iveco Trakkeriin kädet suunnitella ja toteuttaa sellainen teippaus, joka varmasti myös näkyy ja poikkeaa valtavirrasta. - Auto on liikkuva mainos, ja kyllä sen pitää silloin myös näyttää hyvältä ja erottua edukseen. Paras mahdollinen mainospaikkahan on omassa kalustossa, Matti lataa. Turvallisuusnäkökohta on otettu huomioon myös teippauksessa, sillä sekä sivuilla että perässä on heijastava ääreismerkintä. Perävaunu on varustettu myös omalla akullaan toimivin seisontavaloin. - Pitää näkyä ja nähdä, Matti jatkaa ja esittelee hytissä a- pilarin juuressa olevaa peruutuskameran näyttöä. Yksi kamera näyttää suoraan auton taakse vetokidan yläpuolelta ja toinen kamera välittää kuvan hytin takaseinästä lavalle päin. Orlacon kameroita löytyy myös myös muulta Virénin kalustosta. Toinenkin auto ja pyöräkuormaaja on varustettu kameroin. - Pitää nyt katsoa miten peruuttelu sujuu, josko laitetaan vielä kärryynkin kamera, sen kun saisi kätevästi kytkettyä samaan järjestelmään, veistelee Matti, ja peruuttaa yhdistelmän näppärästi talliin. Autokaupat tehtiin tutun automyyjän, Iveco Finlandin Arto Mäkisen kanssa. - Arton kanssa on mukava asioida. Homma pelaa ja kun Artolla on pitkä kokemus myös teknisestä puolesta niin saatiin paljon arvokasta apua jo autoa suunniteltaessa, sanovat Matti ja Lasse Virén yhteen ääneen. Iveco on Viren-Yhtiöille entuudestaan tuttu, joten uuden auton hankinnassa oli helppo päätyä tuttuun ja toimivaksi havaittuun ratkaisuun. Vanhempi Virén, Lasse muistelee että ensimmäinen uusi Iveco hankittiin jo vuonna 1996, silloin päivittäistavarakaupan jakeluajoon. - Ei sitä tarvinnut silloinkaan vierastaa, vaikka merkki ei Suomessa niihin aikoihin kovin yleinen ollutkaan. Maailmalla niitä näki paljon liikenteessä, ja näkee edelleen, Lasse kertoo. Virén-Yhtiön uusi Iveco Trakker 8x4 ja Jykin perävaunu Elgin automaattikasettivarustuksella on komea ja varsin pirteä ilmestys ilta-auringossa. Kuljetustoiminnassa pitkät perinteet Lassen isoisä Arthur Wirén hankki ensimmäisen kuormaautonsa vuonna 1928. Silloin uutukaisessa T-mallin Fordissa oli kantavuutta tuhat kiloa. - Muutaman tonnin ovat kantavuudet kasvaneet 83 vuodessa. Nuori yrittäjä, 23-vuotias Matti Virén otti vetovastuun liiketoiminnasta muutama kuukausi sitten, ja jatkaa nyt perinnettä jo neljännessä polvessa. Työn ohessa Matti suorittaa Tradenomi-opintoja Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa. Eli kyllä nuorella miehellä askaretta riittää. Autoon ja perävaunuun valittiin molempiin rengaskooksi 315/80 22,5 joka mahdollistaa tehokkaan renkaiden kiertovaihdon. - Bridgestonea on käytetty uusissa ja sen jälkeen rungot on pinnoitettu Bandagin pinnoilla, eikä ongelmia ole ollut ja rengaskuluissa senttiä per kilometri hinta pysyy järkevänä, kertoo Matti. Näyttävä paketti, jossa turvallisuusnäkökohdat on otettu huomioon Timo Peri (vas) Timo Teippi Ky:stä suunnitteli ja toteutti näyttävän teippauksen koko yhdistelmään. Lasse ja Matti Virén olivat hakemassa autoa Pyhtäältä äitienpäivän iltana. Timo Teipille annettiin vapaat Toimiva kokonaisuus ratkaisee Uusi 8x4 Trakker varustettuna 16-vaihteisella Eurotronic vaihteistolla tulee "kaveriksi" muutaman vuoden vanhalle 3akseliselle Trakkerille. - Ilman suurempia ongelmia Trakker on liikkunut. Ei kai näitä muuten uskaltaisi lisää hankkiakaan, summaa Matti. Trakkerin perässä kulkee 3akselinen Jykin perävaunu, minkä päällä on auton tapaan Elgin valmistama lava. - Kyllä siinä vaiheessa kun kalustoa uusitaan pitää miettiä kokonaisuus tarkkaan ja koittaa löytää se toimivin ratkaisu, joka on hyvä vielä useammankin vuoden päästä. Se mikä oli uutta 15 vuotta sitten, on nyt jo vähän vanhanaikaista, Matti kertoo ja katsoo leikkisästi Lassen suuntaan. Elgin automaattikasetti on kiskoton malli ja lavat ovat varustettu myös kuormapeitteillä, että mahdollisesti pölyävät kuormat saadaan peitettyä. - Jos eivät peitot kulje koko ajan mukana, ei niitä tule käytettyä. Paljon kuitenkin ajetaan esimerkiksi multaa ja kivituhkaa jotka kuivana pölyävät aika to- pakasti, jatkaa Matti. Trakkeriin jää telivetoiseksi autoksi varsin kelpo 17 tonnin kantavuus, jonka Matti listaa yhdeksi tärkeimmistä auton vaatimuksista. Yli 1000 hv Iveco Stralis! Kustannukset kuriin Ivecon 13-litrainen 450 hevosvoiman moottori ja 16- lovinen EuroTronic-vaihteisto valittiin järkiperustein. - Iveco pärjää kulutusvertailussa varsin hyvin muiden merkkien kanssa, ja Tronic vaihtaa aina oikein, eli moottori käy myös taloudellisimmalla kierrosalueella. Ja onhan se kiva, ettei keppiä tarvitse hämmentää, Matti kertoo ja jatkaa kustannusten kurissapitämisen koostuvan monista asioista. Truck Racing Team Aki Teini esitteli yli 1000 hevosvoimaista Iveco Stralistaan lehdistölle 20.4. Vuosaaressa. veco on mukana Truck Racing Team Aki Teinin vauhdissa kaudella 2011. I Aki Teinin ajokkina on Iveco Stralis ahdetulla ja välijäähdytetyllä Ivecon 6-sylinterisellä suoraruiskutusdieselillä, jossa on tehoa yli 1000 hv ja vääntöä 5000 Nm. Vaihteisto on manuaalinen ZF 16S221. Auton paino on 5500 kg, kiihtyvyys 30160 km/h alle 7 sekuntia ja rajoitettu huippunopeus on 160 km/h. Suomessa ajetaan 2011 kaudella 5 osakilpailua Alastarossa ja Kemorassa. Iveco Finland Oy:n Espoon kuorma-automyyjä Toivo Häyrinen (oik.) keskusteli kisa-Ivecon tekniikasta Aki Teinin kanssa. Yhdistelmän teippaus tehtiin Timo Teipin legendaarisessa Navetassa Pyhtäällä. METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 17 Mika Hiltunen palvelee jatkossa yrittäjänä puutavara-autoilijoita tiedonsiirtoratkaisuissa M ika Hiltunen Oulusta tunnetaan pohjoisen Suomen alueella ja ympäri maatakin ajoneuvotietokone-spesialistina, joka hallitsee kaiken ajoneuvoissa tarvittavan tiedonsiirtolaitteiston ja elektoniikan myynnin, asennukset ja huollot. Mika Hiltunen aloitti ajoneuvojen tiedonsiirtoratkaisuiden parissa työskentelyn vuonna 2000 ja nyt kevään aikana hän siirtyi yksityisyrittäjäksi alalle perustaessaan Huoltoukot Oy:n. - Yli kymmenen vuoden aikana on kertynyt melkoinen kokemus siitä mitä kuljetusyrittäjät autoissaan tarvitsevat ja miten asennukset toteutetaan. Erityisen paljon olen tehnyt hyvää yh- teistyötä puutavara-autoilijoiden kanssa, kertoo Hiltunen. Huoltoukot Oy tarjoaa joustavaa kokonaispalvelua ajoneuvojen tiedonsiirtoratkaisuissa. Yritys toimii Oulussa jossa käytössä on aina tarvittaessa asennushalli. Toki asiakkaita palvellaan kentällä laajalla alueella Suomessa. - Palvelun joustavuus ja tehokkuus on tärkein asia kuljetusyrittäjille. Autoilla on tiukat aikataulut ja tietokoneasennukset ym. toimenpiteet pitää ajoittaa kuljetusyrittäjälle parhaiten sopivaan hetkeen; oli se sitten aikainen aamu, myöhäinen ilta, juhlapyhä tai viikonloppu, sanoo Hiltunen. Huoltoukot Oy tarjoaa asiakkailleen uusimmat ajoneuvotietokoneet, niiden tarvikkeet ja Yli 10 vuotta kuljetusyrittäjien luottomiehenä ajoneuvojen tiedonsiirtoratkaisuissa toiminut Mika Hiltunen aloitti kevään aikana yksityisyrittäjänä. Taustalla Kuljetus Laurikkala Oy:n kalustoa. ohjelmistot sekä mm. radiopuhelimet ja laajasti muuta ajoneuvoelektroniikkaa. - Teen jatkossa tiivistä yhteis- työtä tiedonkäsittelyn mobiiliratkaisuissa HandHeldSystemsin kanssa ja toimintaan kuuluu myös Tamtron -nosturivaakojen asennukset ja huollot pohjoisen Suomen alueella, ilmoittaa Hiltunen, jonka tavoittaa numerosta 0400 449 607. Kuljetusliike Eskola Oy:lle tulee neljä uutta Volvo FH540 puutavara-autoa, kuvassa autoja Oulun Wetteri Powerilla, joihin Mika Hiltunen asensi ajoneuvotietokoneet ym. Kuljetusliike Eskola Oy:n Volvoissa ajoneuvotietokone haluttiin kojetaulun paneeliin jossa se ei vie tilaa ohjaamosta. Asennus vaati kojetaulun purkamisen. Tietokoneen näyttö saatiin asennettua haluttuun kohtaan, jossa se on ergonomisesti oikeassa paikkaa. Tämä vaati katkaisimien siirtämistä ja johdotusten uusimista. Ajoneuvotietokoneen keskusyksikkö Metsäliiton modeemilla sijoitettiin Volvon ohjaamon takana olevaan tavaratilaan, jossa se on suojassa eikä vie ohjaamosta tilaa. METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 19 Puu kulkee DAF:lla isojen kuormien kanssa. - DAF on tehokas auto ja voimaa sekä vääntöä löytyy kaikkiin olosuhteisiin, vakuuttaa Heinonen. Tämän päivän yksi tärkeimmistä ominaisuuksista autoa valittaessa on sen taloudellisuus. DAF on tässä asiassa Heinosen mukaan omaa luokkaansa. - Täydellä kuormalla ajettaessa keskikulutus on noin 55 litraa, mikä on toistakymmentä litraa vähemmän kuin aikaisemmin muilla ajamillani merkeillä. Erittäin dieselpihi auto, summaa Heinonen. Kuljettajaystävällinen DAF panostaa vahvasti myös kuljettajan työolosuhteiden parantamiseen. 105.510 -mallin iso ohjaamo on kuljettajan mieleen. - Korkeassa ohjaamossa on hyvät tilat kuljettajalle. Myös ergonomisuus on kohdillaan, istuin on hyvä ja hallintalaitteet ovat järkevästi sijoitettu. DAF on tähän mennessä paras auto, jolla olen puuta kuskannut, päättää Heinonen. Kuljetus Heikki Jaatinen Oy:n DAF 105.510 6x4:n puukuorman purku käy tehokkaasti Lapppeenrannassa UPM:n Kaukaan tehtaan kurottajilla. Ja sitten vain takaisin maantielle ja seuraavaa kuormaa hakemaan... Soita ja tilaa - kuormatilaa! K uljetus Heikki Jaatinen Oy Tohmajärveltä otti helmikuun alussa käyttöön uuden DAF 105.510 -puutavara-auton mikä hankittiin maahantuoja CT Finland Oy:ltä. Huippuvarusteltu yhdistelmä on osoittautunut vahvaksi tekijäksi puunkuljetuksissa. Tyylikäs valkoinen DAF saapuu täydessä puukuormassa Lappeenrannassa sijaitsevalle UPM:n Kaukaan tehtaalle. Auton puikoissa on omien sanojensa mukaan koko ikänsä puuta ajanut tohmajärveläinen Pentti Heinonen. Alla on pitkän uran ensimmäinen DAF. - Olen ajanut urani aikana lähes kaikilla kuorma-automerkeillä, tämä on ensimmäinen DAF. Täytyy kyllä sanoa, että en olisi uskonut etukäteen kuinka hyvä tämä puunajossa on, tunnustaa Heinonen. Uusi auto on jo testattu erilaisissa olosuhteissa, hyvällä menestyksellä. - Kyllä tämä on ihme kulkemaan, ajamme puuta todella vaikeistakin paikoista eikä kertaakaan talvikeleillä jäänyt kiinni mihinkään. Muita autoja saatiin hinailla irti, mutta hiekottimilla varustetun DAF:n pyörän pito on mahtava, toteaa Heinonen. enää ikinä sinne, lataa Heinonen. DAF:ssa riittää potkua myös 050 412 9024 Hiljainen, voimakas ja vähäruokainen DAF -veturi on varustettu TimberMaxx-apurunkopaketilla ja Terminator XXL -tilapankoilla. Kokonaisuus on Heinosen mukaan toimiva ja kuormatilaa löytyy enemmän kuin ennen. - Yhdistelmä on hiljainen ajaa niin täytenä kuin tyhjänäkin. Se ei kalistele eikä kolistele, sanoo Heinonen. Puunajossa kuormat ovat painavia ja tiet raskaita. Heinonen ajoi aikoinaan 15 vuotta puuta Venäjälle ja osaa senkin perusteella arvostaa suomalaisia olosuhteita. - Koville autot joutuvat täälläkin, mutta Venäjän keikkojen jälkeen en enää valita. 15 vuotta sinne riitti ja päätös on, että ei Kuljetus Heikki Jaatinen Oy:n kuljettaja Pentti Heinonen on tyytyväinen mies kun saa ajaa puuta uudella DAF:lla. 20 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Maailman ensiesittely: Scania Euro 6 - ensimmäiset moottorit markkinoille S cania tuo markkinoille 440 ja 480 hv:n 13-litraiset Euro 6 -moottorit. Moottoreissa on käytössä innovatiivisten teknisten ratkaisujen yhdistelmä, joka vähentää voimakkaasti päästöjä ja tuottaa Scanian Euro 5 moottoreiden veroisen polttoainetalouden. Scanian uudet Euro 6 -normin mukaiset moottorit on suunniteltu tuottamaan sama suorituskyky ja polttoainetaloudellisuus kuin vastaavat Euro 5 -normin mukaiset moottorit. Näiden moottoreiden ansiosta valveutuneet yrittäjät voivat ottaa seuraavan askeleen ja investoida markkinoiden vihreimpään teknologiaan. 13-litrainen Scania Euro 6 -moottori, jossa integroitu äänenvaimennin ja pakokaasun jälkikäsittely. Polttoainetehokkuus säilyy ennallaan Scania ei ole säästänyt vaivaa edistysaskelien saavuttamiseksi polttoaineenkulutusta lisäämättä. Polttoainetaloudellisuus, ajoominaisuudet ja moottorin reagointi kaasuun vastaavat täysin Euro 5 -moottoreiden tasoa. Uuden Euro 6 -normin mukaiset 440- ja 480-hevosvoimaiset moottorit ovat saatavilla G- ja R-sarjan kaikkiin sovelluksiin. Euro 6 -normin myötä päästö- tasot laskevat jyrkästi verrattuna Euro 5 -normiin. Typpioksidi- ja hiukkaspäästöt ovat noin viidesosa Euro 5 -moottorien vastaavista päästöistä. Uusi asia päästötesteissä on hiukkasmäärän mittaus, minkä seurauksena todelliset hiukkaspäästöt alenevat käytännössä noin kuudesosaan Euro 5 -normin tasosta. Junnikkala Oy panostaa kumppaneidensa kehittämiseen ja laatuun Sertifikaatteja olivat luovuttamassa yrittäjille kouluttaja Pekka Virtanen KH FIN OY:stä (vas), toimitusjohtaja Juha Junnikkala Junnikkala Oy:stä ja metsäpäällikkö Heikki Pietikäinen Junnikkala Oy:stä. unnikkala Oy:n alihankkijoille myönnettiin 20.4.2011 PKY-LAATU® laatu- ja ympäristösertifikaatit osoituksena toimintajärjestelmän käyttöönotosta ja toiminnan kehittämisestä vastaamaan kansainvälisiä standardeja. Sertifikaatti takaa asiakkaille kehittyvät ja laadukkaat palvelut. Junnikkala Oy on yksi maailman moderneimmista mekaa- J nisen puunjalostusteollisuuden laitoksista. Puolen vuosisadan aikana se on kasvanut merkittäväksi pohjoisen Suomen puun jatkojalostajaksi Suomen, Euroopan ja Aasian markkinoille. PKY-LAATU® laatusertifikaatit saaneet yritykset: Metsätyö Koski Oy, Veteli Mika Veikkolainen Tmi, Oulu Tommy From, Teerijärvi Veljekset Kellola Oy, Kopsa Ylikoski Forest Oy, Kärsämäki METSÄALAN AMMATTILEHTI 22 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Raskaspari rakentaa uuden nykyaikaisen korjaamon Mikkeliin - Volvo Trucks vahvistaa asemiaan Itä-Suomen alueella V olvo kuorma-autojen valtuutettu huolto- ja varaosapalveluyritys R a s k a s pa r i Oy on muuttamassa Mikkelissä uusiin tiloihin. Rakennustyöt ovat tontilla käynnissä. Uuteen, 1.9.2011 valmistuvaan Kinnarin kiinteistöön Raskasparille saadaan entistä laajemmat ja nykyaikaisemmat korjaamo- ja varaosamyymälätilat. Uudet tilat sijaitsevat vanhan toimitilan läheisyydessä. me tarjota asiakkaillemme joustavaa palvelua aamukuudesta aina iltakymmeneen saakka. Kalusto voidaan korjata ja huoltaa, kun kuljettaja viettää lakisääteistä taukoa tai kun kuskia vaihdetaan, kertoo toimitusjohtaja Kalle Salonen, joka on toinen Raskasparin omistajista Jyrki Hakkaraisen kanssa. Uudet tilat vastaavat asiakkaan haasteisiin Uusiin noin 1.000 m2 toimitiloihin tulee neljä läpiajettavaa korjaamopaikkaa. Tontilla sijaitsee myös 200 m2 testaushalli, jossa hoidetaan mm. jarrutestaukset. Testihallissa palvelee myös Mikkelin A-Katsastuksen kuorma-autokatsastus, joka helpottaa ja nopeuttaa katsastuksen läpivientiä. Uutuutena tiloissa asiakkaita palvelee lounaskahvila. Lisäksi uusiin tiloihin tulee kolmeen kerrokseen rakennettava 150 m2 varaosavarasto, joka mahdollistaa varaosavalikoiman laajentamisen. - Uuden ja tilavan myymälän Mikkelin alue maatieteellisesti tärkeä Itä-Suomen kuljetus- ja logistiikka-alan kannalta Mikkelin alueella on erittäin keskeinen merkitys. Maantieteellisesti sijainti mahdollistaa liikennöinnin pohjoiseen ja etelään vaihtamalla kuljettajaa Mikkelin alueella. Myös kuljetuskaluston huollon ja korjauksen kannalta Mikkeli on tärkeässä roolissa. - Uskomme, että huolto- ja varaosapalvelujen osalta voim- Raskaspari Oy:lle valmistuu Mikkeliin uusi nykyaikainen korjaamorakennus. Huhtikuussa rakennustyömaalla oli täysi vauhti päällä ja uudet tilat ovat käytössä syyskuun alussa 2011. Uusiin noin 1.000 m2 toimitiloihin tulee neljä läpiajettavaa korjaamopaikkaa. Tontilla sijaitsee myös 200 m2 testaushalli, jossa hoidetaan mm. jarrutestaukset. Lisäksi uusiin tiloihin tulee kolmeen kerrokseen rakennettava varaosavarasto. Myös Auto-Kilta Trucksin kuorma-automyynti muuttaa uusiin tiloihin. sekä kasvavan varastotilan ansiosta pystymme tarjoamaan asiakkaalle entistä kattavammat varaosapalvelut, Salonen kertoo. Ammattitaitoinen työvoima ensiarvoista Merkittävä tulevaisuuden haaste niin logistiikka- ja kuljetusalan, kuin raskaan kaluston huolto- ja kunnossapitotoiminnan osalta on taata tulevaisuudessakin ammattitaitoisen työvoiman saanti. Mikkelin alueella asiaa on lähdetty kehittämään - Uuden korjaamon ansiosta asiakaspalvelumme paranee entisestään, sanovat Raskaspari Oy:n Kalle Salonen (oik.) ja Jyrki Hakkarainen. yhteistyössä Etelä-Savon ammattiopiston, Raskaspari Oy:n ja Suomen Kiitoautot Oy:n toimesta. Uudet toimitilat mahdollistavat logistiikka- ja raskaankaluston mekaanikkokoulutuksen aidossa oppimisympäristössä. - Kaikki kolme toimijaa hyötyvät. Koulun oppilaat pääsevät oppimaan todelliseen työympäristöön, ja me saamme omat prosessimme ja toimintamme tuntevia mekaanikkoja ja Suomen Kiitoautot kuljettajia, jatkaa Salonen tyytyväisenä. Toiminta Mikkelissä on kasvanut huomattavasti ja tällä hetkellä Raskasparin asiakkaita palvelee 14 raskaan kaluston ammattilaista. Lisääntyneeseen kysyntään vastataan myös kasvattamalla henkilöstöä hyvissä ajoin ennen uusiin tiloihin siirtymistä. Auto-Kilta Trucksin kuorma-automyyjä Pasi Sairanen muuttaa myös uusiin tiloihin. Näin Volvo vahvistaa asemiaan Etelä-Savossa niin myynnin kuin jälkimarkkinoiden osalta merkittävästi. Volvo järjesti mukavan asiakasillan Helsingissä 31.3. olvo järjesti mukavan asiakasillan Helsingissä Ravintola Karljohanissa 31.3. V Paikalle saapui joukko kuljetusalan ammattilaisia nauttimaan hyvästä ruuasta ja kollegoiden seurasta. Volvo CE Finlandin myyntijohtaja Jan-Peter Nybäck (vas.) ja toimitusjohtaja Hannu Hietikko sekä Volvo-Legenda Kurt "Kurre" Westenius ja Masa-Kiito Oy:n Riku Vainio (oik. alh.) lauloivat tunnelman kattoon. Suomen kuljetuselinkeinon eliittiä illallisella edustivat mm. Kiitosimeon Oy:n Juha Lehtinen ja Ari Penttinen, TransPeltola Oy:n Hannu Peltola, SE Mäkinen Logistics Oy:n Tapio Mäkinen, Powder-Trans Oy:n Calle Blomqvist ja Niinexpress Oy:n Reijo Niinivirta. Illan isäntänä toimi Volvo Finland Ab:n toimitusjohtaja Magnus Björklund. Vähälä-Yhtiöiden Kai Impiö ja autoilija Kai Hagelberg Espoosta olivat vahvasti mukana Volvo FH:n tuotekehityksessä 1992-93. Rahtareiden Kimmo Puntti piti hauskan puheen, taustalla myhäilee Kurre. Puutavara-autoilija Ulf Lund Liljendalista on ollut todellinen luottomies Volvon puutavaraautojen kehitystyössä. Volvon tiivis yhteistyö suomalaisten automiesten kanssa kehitysprojekteissa takaa sen että Volvot on tehty meidän olosuhteisiin. METSÄALAN AMMATTILEHTI 20 prosenttia. Jos hybridi-mallisissa jäteautoissa käytetään samalla sähkökäyttöistä puristinta, säästöt voivat olla jopa 30 prosenttia. Suomessa Volvo linja-autot ovat myyneet Turun kaupungille 4 hybridilinja-autoa kaupunkiliikenteeseen. Linja-autoissa hyödynnetään samaa hybriditekniikkaa kuin Volvon kuorma-autoissa. Matalalattialinja-autot lähtevät liikenteeseen toukokuun alkupuolella. KULJETUS KULJETUS 23 Hybriditekniikka hyödyntää myös jarrutuksen energiaa Volvo FE Hybrid -malleja toimitetaan alkuvaiheessa 13 Euroopan maahan, myös Suomeen. Pidemmällä aikavälillä myyntiä voidaan laajentaa muille markkina-alueille. Volvo FE Hybrid -kuorma-auto tuotantoon olvo Trucks aloittaa raskaiden hybridikuorma-autojen myynnin kattavien kenttä testien jälkeen. Sadan hybridikuorma-auton rajatun erän valmistus alkaa kesäkuussa. Kuorma-autot toimitetaan asiakkaille valikoiduilla Euroopan markkina-alueilla vuosien 2011 ja 2013 välisenä aikana. Nykyisiä kuorma-autoja hiljaisemmat ja puhtaammat hybridikuorma-autot pienentävät polttoainekuluja jopa 30 prosenttia, ja niitä käytetään pääasiassa kaupunkiympäristöissä jakelu- ja jätehuoltotehtävissä. - Uusi Volvo FE Hybrid on suurenmoinen viimeisintä huipputeknologiaa edustava kuorma-auto, joka on herättänyt jo laajalti kiinnostusta. Raskaille hybridikuorma-autoille on selvästi huomattavaa kysyntää, kertoo Volvo Trucksin Euroopan yksikön toimitusjohtaja Claes Nilsson. Volvo FE Hybrid -malleja toimitetaan alkuvaiheessa 13 Euroopan maahan, ja pidemmällä aikavälillä myyntiä voidaan laajentaa myös muille markkina-alueille. Kuorma-autoja valmistetaan rajattuina erinä, koska kehittynyt hybriditekniikka edellyttää mukautettujen tuotantoratkaisujen käyttämistä. Myös akkutekniikka kehittyy niin ikään jatkuvasti. Lisäksi on huomioitava, että yhtiön jälkimarkkinointiorganisaation henkilökuntaa täytyy kouluttaa samanaikaisesti, jotta he osaavat antaa asiakkaille oikeanlaista teknistä palvelua. V Volvo FE Hybrid on rinnakkaishybridi, eli diesel- ja sähkömoottorin energiaa voidaan hyödyntää yhdessä tai erikseen. Järjestelmä siirtyy voimanlähteestä toiseen automaattisesti. Kun hybridiajoneuvoa ajetaan ykkösvaihteella, voimanlähteenä käytetään yksinomaan sähkömoottoria. Tällöin kaasu reagoi erittäin herkästi ja ajettavuus on erinomainen. Kun hybriditila käynnistyy, diesel- ja sähkömoottori toimivat rinnakkain polttoainesäästöjen optimoimiseksi. Volvon hybriditekniikka on vieläpä suunniteltu ottamaan talteen mahdollisimman paljon energiaa jarrutuksissa. Lisälatauksia ulkoisista lähteistä ei tarvita. Sähkökäyttöisyys madaltaa myös melutasoa. - Hybridikuorma-auto kulkee kaduilla hyvin hiljaisesti, mikä parantaa paitsi asukkaiden, myös ajoneuvoa päivittäin käyttävien ihmisten elinympäristön laatua. Kiihdytyksissä melutaso on puolta pienempi perinteiseen dieselkuormaautoon verrattuna, sanoo Nilsson. Volvon hybridikuorma-auton voimanlähteenä on 7 litran dieselmoottori. Jätehuoltotehtävissä kuorma-autossa on 340 hevosvoiman / 1 300 Nm:n vääntömomentin tuottava moottori ja jakelutehtävissä vastaavasti 300 hevosvoiman / 1160 Nm:n vääntömomentin voimanlähde. Dieselmoottori toimii rinnakkain 120 kilowatin sähkömoottorin kanssa. Sähkömoottorin voimanlähteenä käytetään uudenaikaisimpia saatavilla olevia litiumioni-akkuja. Hybridikuorma-autoja, jotka on suunniteltu 26 tonnin kokonaiskuormituksille, on saatavana leasing-sopimuksella, joka sisältää täydet huollot ja korjaukset. Alustavat tiedot saatavuudesta eri markkinaalueilla 2011-2013 Ensimmäinen tuotantoerä: noin 100 kuorma-autoa. Alustavat markkina-alueet: Ruotsi, Norja, Suomi, Tanska, Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Itävalta, Sveitsi, Italia, Alankomaat, Belgia ja Luxemburg. Hybridi säästää polttoainetta - Hybridikuorma-autojen tuotannon aloittaminen on paitsi valtavan innostavaa myös tärkeää Volvo Trucksin tulevan tuotekehityksen kannalta, koska useimmissa tulevaisuuden kuorma-autoissa käytetään jonkin tyyppistä hybriditekniikkaa. Siirtyminen hybriditekniikkaan on ehdottoman tärkeää polttoainetaloudellisten kuljetusratkaisujen kehittämisessä, toteaa Nilsson. Hybriditekniikka sopii parhaiten tiheään kaupunkiliikenteeseen, jossa pysähdyksiä on paljon. Laadun ja palvelun tason takaamiseksi kenttätestejä on tehty yhdessä Volvon asiakkaiden kanssa keväästä 2008 saakka. Ajosyklistä riippuen Volvo FE Hybrid voi pienentää polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä 15- Volvon hybridikuorma-auton voimanlähteenä on 7 litran dieselmoottori. Dieselmoottori toimii rinnakkain 120 kilowatin sähkömoottorin kanssa. Sähkömoottorin voimanlähteenä käytetään uudenaikaisimpia saatavilla olevia litiumioni-akkuja. 24 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Volvon Super Eco Driver testaa jälleen kuljettajien taloudellisen ajon taitoja olvo Trucksin suuren suosion saavuttanut Super Eco Driver -taloudellisen ajotavan kilpailu kuormaauton kuljettajille järjestetään jälleen Suomessa elokuussa 2011. Tänä vuonna Volvo Trucks järjestää kilpailun maailmanlaajuisesti ja koko kilpailun finaali järjestetään tämän vuoden lokakuussa Ruotsissa. Super Eco Driver -kilpailussa osallistujat pystyvät selkeästi näkemään, mikä merkitys ajotavalla on suoraan polttoaineenkulutukseen. Volvo Trucksin vuonna 2009 ensimmäistä kertaa järjestämä Super Eco Driver -taloudellisen ajon kilpailu saavutti suuren suosion sekä kuljetusyrittäjien että kuljettajien keskuudessa. Edellisessä kilpailussa mukana oli Pohjoismaissa peräti 1400 kuljettajaa ja noin 100 eri jälleenmyyjätoimipaikkaa. Suomessa 14 paikkakunnalla kilpailuun osallistui yli 200 kuljettajaa. - Volvo Trucksin taloudellisen ajon kilpailusta on tullut maailmanlaajuinen menestys aina Aasiaa myöden ja valtavan V suosion saavuttanut kilpailu huipentuu finaaliin Göteborgiin, Ruotsiin lokakuussa 2011. Tällöin selviää kuka on ajotavoiltaan ja asenteeltaan tässä kilpailussa maailman polttoainetaloudellisin kuljettaja, kertoo Volvon markkinointi- ja viestintäpäällikkö Helena Tikkanen. Kilpailu järjestetään maailmalla nimellä Trucker Fuel Masters, mutta vielä tämän vuoden kilpailu säilyy Pohjoismaissa nimellä Super Eco Driver. Super Eco Driver -kilpailu on tarkoitettu päätoimisesti kuljetusalalla työskenteleville kuorma-auton kuljettajille, joilla on voimassa oleva CE-luokan ajokortti sekä digipiirturin kuljettajakortti. Maailman finaalikarsintoihin Ruotsiin Suomesta pääsee alkukarsintojen ja Suomen finaalin kautta yksi kuljettaja. Suomen alkukilpailut käynnistyvät 15. elokuuta alkaen ympäri Suomen Volvo-jälleenmyyjien toimipaikoilla ja Suomen finaali järjestetään 1.10. Aikataulut ja paikkakunnat vahvistetaan toukokuun kuluessa Volvon kotisivuilla www. volvotrucks.fi, Volvon Facebook-sivustolla Volvo Trucks FI sekä Volvo-jälleenmyyjien toimipisteissä kautta maan. lutusta, ajoaikaa ja -matkaa. Näin tuloksien vertaaminen kuljettajien kesken on vaivatonta. Kilpailun lopulliseen kokonaistulokseen vaikuttavat polttoaineen kulutus, ajoaika, ajotapa sekä kirjallinen koe. Polttoaineenkulutuksella on suuri merkitys Volvo Trucksin tavoitteena on olla kehityksen kärjessä polttoainetaloudellisuuden parantamisessa ja ympäristövaikutusten vähentämisessä kuljetusalalla, sekä lisätä tietoisuutta kuljetusyrittäjien keskuudessa polttoainetaloudellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Volvon vahva panostus polttoainetaloudellisuuteen, tiivis yhteistyö kuljetusyrittäjien kanssa sekä polttoaineentaloudellisuuden merkitys kuljetusalalle ovat selkeitä syitä, minkä vuoksi taloudellisen ajotavan kilpailu Super Eco Driver järjestetään Suomessa nyt toista kertaa. Kilpailu haastaa kuljettajan monella tasolla Kilpailijat ajavat etukäteen merkityn ajolenkin ja tavoitteena on suoriutua ajoreitistä mahdollisimman polttoainetaloudellisesti oikeaa ajotapaa ja tieliikennesääntöjä noudattaen. Osanottajat kilpailevat paikallisesti samalla reitillä ja samalla kalustolla, jolloin tulokset ovat keskenään vertailukelpoisia. Volvon kuljetusten tietojärjestelmän Dynafleetin avulla seurataan kilpailusuorituksia reaaliajassa; tarkkaa polttoaineenku- Kuljettajakoulutus auttaa hyviin tuloksiin Super Eco Driver -kilpailuun osallistuja voi selkeästi nähdä, mikä merkitys hänen ajotavoillaan on polttoaineenkulutuksel- le. Kuljettajakoulutuksen avulla jokainen kuljettaja voi tuoda kuljetusyritykselleen suoria säästöjä polttoainekustannuksissa. Suomessa Volvo Trucks on jo vuosia järjestänyt kattavaa ammattipätevyysdirektiivin täyttävää ammattikuljettajien koulutusta. Kun kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran, karsintakilpailujen ajosuorituksissa oli jopa reilu 10 litran kulutusero sadalla kilometrillä, mikä kertoo paljon ajotapojen merkityksestä. Edellisellä kerralla saadut tulokset kilpailussa osoittavat myös, että kokonaistaloudellisesti alhaiseen lopputulokseen voi päästä ilman, että kuljettajan tarvitsee ajaa liian hiljaa ja häiritä näin muuta liikennettä. - Ei ole olemassa huonoja kuljettajia, on vain kuljettajia, jotka kaipaavat hiomista ajotapaansa. Tähän voimme koulutuksen avulla vahvasti vaikuttaa, Sakari Kokkonen Volvo Trucksilta toteaa. Super Eco Driver-kilpailun päätuomarina toimiva Kokkonen vastaa Volvon kuljettajakoulutuksesta Suomessa ja hänellä onkin taskussaan monta neuvoa kilpailussa menestymiseksi. Näistä neuvoista osallisiksi pääsevät kilpailun osallistujat. METSÄALAN AMMATTILEHTI KULJETUS KULJETUS 25 Bridgestonen raskaankaluston palveluverkosto Truck Point laajenee S uomen kattavin kuorma-auton renkaisiin erikoistunut palvelu- ja myyntipisteiden verkosto Truck Point on nyt 61 rengasliikkeen laajuinen. Alkuvuoden 2011 aikana Truck Point -ketjuun ovat liittyneet Pjelax Ringservice Närpiöstä, Auto- ja konehuolto Naasko Ylitorniosta, Wara Rengaspalvelu Kirkkonummelta ja Rengastalo LYKS Pietarsaaresta Maankattavaan Truck Point ketjuun kuuluu 61 kuorma-autonrenkaisiin erikoistunutta palvelupistettä joiden tuotevalikoima kattaa uusien Bridgestone ja Firestone renkaiden lisäksi myös pinnoitetut renkaat. Truck Point on Euroopan laajuinen, itsenäisistä yrittäjävetoisista rengasliikkeistä koostu- Reijo "Reka" Kankainen esittelee Sisu-puutavara-autoaan vuodelta 1985, jossa oli ainoana maailmassa sarjatuotantoon yltäneet, edistykselliset laukaistavat alumiinipankot. Pietarsaaressa sijaitseva Rengastalo LYKS liittyi Bridgestonen Truck Point -ketjuun. Toisen polven rengasasiantuntija Kim Sundqvist seuraa kun isä Bengt Sundqvist (kesk.) ja Bridgestonen aluemyyntipäällikkö Mika Sunisto (oik.) kättelevät 9.3. solmitun sopimuksen kunniaksi. "Mieshän on vielä ihan luuta, aroille on katseen suunta" va ketju, joka tarjoaa korkealaatuista palvelua kaiken kokoisille kuljetusliikkeille läpi koko Suomen. R Kolarin Kumi Oy laajensi toimitilojaan eijo "Reka" Kankainen täytti 70-vuotta 19.12.2010. Koko elämänsä puutavaraautojen kanssa tekemisissä ollut Reka ei eläkkeelle siirtymistä edes mieti vaan vääntöä koneessa riittää entiseen malliin. B ridgestonen Truck Point -ketjuun kuuluvan Kolarin Kumin uuden toimitilalaajennuksen avajaisia vietettiin 8.4. osoitteessa Teollisuustie 12. Kakkukahveista ja hyvistä avajaistarjouksista kävi nauttimassa monta sataa Kolarin Kumin asiakasta. Noin tuhannen neliön laajennus mahdollistaa entistä paremman palvelun kaiken kokoisille asiakkaille. Osaava ja palvelualtis henkilökunta pitää huolen, että homma hoituu kerralla ja asiakkaat ovat tyytyväisiä. - Hieno todeta, että avajaiset saivat väkeä hyvin liikkeelle. Päivään voi olla todella tyytyväinen, toteaa Juha-Pekka Pasma. Avajaiset huipentuivat Jope Ruonansuun nauruhermoja herisyttävään esitykseen. Bridgestonen Truck Point päällikkö Tuomas Virén (vas) onnitteli laajennuksen avajaisissa Juha-Pekka (kesk) ja Janne Pasmaa (oik). Reka aloitti puunajon isänsä Toivon mukana vuonna 1955. - Teimme jo silloin kokonaisurakointia: puut kaadettiin kesällä akustipäällä ja kuorittiin, sitten talvella puut ajettiin hevosella tienvarteen ja siitä kuljetimme puut "sotasaalina" saadusta Opel-linjuriautosta tehdyllä tukkiautolla Äänekosken tehtaalle, muistelee Reka. Reka ajoi puuta omalla tukkiautolla aina vuoteen 1990. - Alumiinipankkojen valmistuksen aloitin vuonna 1982, silloin toimme markkinoille mm. ainoana maailmassa laukaistavan alumiinipankon - siinä ei kukaan muu onnistunut. Sen jälkeen olen tehnyt pankkoja, puutavaravarusteluja ja Reka-ketjuja, joiden kaikkien valmistus RJ-Forest ja MultiForest King alumiinipankot ovat suosittuja automiesten keskuudessa. jatkuu edelleen, kertoo Reka. Reka on riehunut maantiellä tähän mennessä 5,3 miljoonaa kilometriä, viime vuosina tosin enää noin 100 000 km vuodessa. - Venäjän aroilla olen ajanut lähes miljoona kilometriä pankko- ja ketjukaupoilla sekä huoltokeikoilla. Ja usein on vieläkin aroille katseen suunta, myhäilee Reka tyytyväisenä. Varastossa laaja valikoima kuorma-auton, traktorin ja maansiirtokoneen renkaita Kolarin Kumi Oy pystyy tekemään rengastyöt aina 57" renkaisiin asti. Uusilla nykyaikaisilla paistokorjauslaitteilla voidaan tehdä vaativatkin korjaukset. - Kuljetus- ja koneyrittäjien lisäksi olemme erikoistuneet palvelemaan kaivos- ja tehdas- Kakkukahveista ja hyvistä tarjouksista kävi nauttimassa monta sataa Kolarin Kumin asiakasta. Päivän pienimmille jaettiin komeat lippalakit. asiakkaita. Pystymme räätälöimään asiakkaille kattavan rengashuollon Kittilän, Kemin, Tornion ja Sodankylän kaivosja tehdasalueilla, kertoo Pasma. 26 KULJETUS KULJETUS METSÄALAN AMMATTILEHTI Kaha Oy esittelee kätevät uudet apuvälineet kuormaliinojen käsittelyyn K aha Oy on ottanut maahantuontivalikoimaansa kaksi kätevää kuorma-auton kuljettajan päivittäistä kuormansidontatyötä helpottavaa lisälaitetta: EnovX kuormaliinan rullaimen ja CSP -kuormaliinan heittolaitteen. Moni autonkuljettaja on kyllästynyt käärimään kuormaliinoja rullalle tai selvittelemään sotkeutuneita liinoja juuri silloin kun niitä tarvitaan. EnovX on käytännöllinen apuväline kaikenlaisten kuormaliinojen kelaamiseen. Laite on varustettu automaattisella pysäytyksellä kun rulla on kelattu. Sen käyttö säästää arvokasta aikaa ja se pitää kuormaliinat aina järjestyksessä. EnovX soveltuu enintään 50 mm leveille ja enintään 15 m pitkille liinoille. Se on helppo ja nopea asentaa. Oletko kyllästynyt sotkeutuneisiin kuormaliinoihin tai liinojen heittelyyn kuormatilan yli toiselle puolelle? Cargo Strap Pitcher (CSP) on ratkaisu ongelmaan! Laitteessa kuormaliina asetetaan kauhaan ja teleskooppivarsi säädetään sopivan mittaiseksi. Varsi kopautetaan kuormatilan yläreunaa vasten ja kuormaliina rullaa siististi ja varmasti kuorman yli toiselle puolelle. CSP on hyvin helppokäyttöinen ja parantaa näin henkilökunnan työolosuhteita kuormaamistilanteissa - ei enää liinan heittelyä kuormatilan yli tai vaarallisia tilanteita auton kuormatilassa seisten. CSP:n käyttö säästää aikaa ja tuo työtehoa. Löydät molempien tuote-esitteet www.autoluettelo.fi raskaan kaluston lisävarustepalvelusta. Kompaktin kokoinen EnovX on helppo ja nopea asentaa autoon. EnovX on uusi sähkökäyttöinen (24 V) apuväline kaikenlaisten kuormaliinojen kelaamiseen. Laite painaa n. 3 kg ja mitat on 188x144x142 mm. Tarjolla on myös kätevä rullien säilytysteline. Cargo Strap Pitcher (CSP) laitteessa kuormaliina asennetaan kauhaan ja varsi kopautetaan kuormatilan yläreunaa vasten jolloin kuormaliina rullaa siististi ja varmasti kuorman yli. METSÄALAN AMMATTILEHTI istä jo löydety Lue ta! sankareis METSÄALAN AMMATTILEHTI Teema: PERÄVAUNUT PERÄV METSÄALAN AMMATTILEHTI Uusissa tilauksissa selvää kasvua, yrityksillä huolena heikko kannattavuuskehitys Teknologiateollisuuden liikevaihdossa Suomessa ohitettiin talouskriisin synkin vaihe vuoden 2010 alussa. Sen jälkeen liikevaihto on asteittain elpynyt. Se on kuitenkin edelleen selvästi pienempi kuin ennen kriisiä syksyllä 2008. Viimeaikaisesta kysynnän paranemisesta huolimatta Suomessa sijaitsevien alan yritysten ennustehorisontti on lyhyt. Lisäksi tilanne yrityksissä vaihtelee merkittävästi. Niillä on myös vaikeuksia siirtää nopeasti kohonneita kustannuksia lopputuotteiden hintoihin. Alihankkijayrityksistä vain 22 % pitää tällä hetkellä kannattavuuttaan hyvänä. Tilastokeskuksen laskelmien mukaan esimerkiksi metallituoteteollisuudessa kustannukset olivat maaliskuussa nousseet 8,9 % viimevuotisesta, mutta myyntihinnat vain 4,6 %. Raaka-aineiden hinnat nousivat vuoden aikana 15,3, energian hinta 9,4 ja kuljetukset 6,2 %. Muissa kuluissa vuosinousu oli noin 3 %. Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelussa mukana olevat yritykset Suomessa saivat uusia tilauksia tammi-maaliskuussa euromääräisesti 34 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2010 ja saman verran kuin edeltävällä vuosineljänneksellä loka-joulukuussa. Kun verrataan tilannetta talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, uudet tilaukset olivat tammi-maaliskuussa 30 % alemmalla tasolla. Tilauskannan arvo oli maaliskuun lopussa 3 % pienempi kuin samaan aikaan vuonna 2010, mutta 4 % suurempi kuin joulukuun lopussa. Verrattuna talouskriisiä edeltävään aikaan syksyllä 2008, tilauskanta oli maaliskuun lopussa 43 % alemmalla tasolla. Viime kuukausien tilauskehityksen perusteella teknologiateollisuuden yritysten liikevaihdon arvioidaan olevan lähikuukausina suurempi kuin viime vuonna samaan aikaan, mutta edelleen merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä. Teknologiateollisuuden yritysten henkilöstö Suomessa väheni edelleen hieman tammimaaliskuun aikana. Vuoden 2008 jälkeen henkilöstö on vähentynyt kaikkiaan 11 % eli 35 000:lla ja on nyt 290 000. Tytäryrityksissä ulkomailla henkilöstö kasvoi viime vuonna 7 %. Kasvua oli ainoastaan kehittyvissä maissa ja siellä erityisesti Aasiassa. Ulkomailla henkilöstöä on nyt kaikkiaan 304 000. 29 Kasvu jatkuu epäyhtenäisenä, teollinen rakennemuutos haastaa Suomen T eknologiateollisuuden kasvu on jatkunut, mutta yritysten tilanne on hyvin epäyhtenäinen. Suomen keskeinen kansallinen haaste on globaaliin rakennemuutokseen vastaaminen. Teollisuuden kilpailukykyä on parannettava kaikin käytettävissä olevin keinoin. Vientiteollisuuden tarpeet on ymmärrettävä koko hyvinvoinnin perustan vahvistamisena. Teknologiateollisuuden saamat uudet tilaukset ovat jatkaneet kasvuaan tammi-maaliskuun aikana. Myös tilauskanta on kääntynyt loivaan kasvuun. Tilausten taso on kuitenkin edelleen merkittävästi pienempi kuin ennen talouskriisiä syksyllä 2008. Yritysten ennustehorisontti on lyhyt, ja niillä on myös vaikeuksia siirtää nopeasti kohonneita kustannuksia lopputuotteidensa hintoihin. Alihankkijayrityksistä vain 22 % prosenttia pitää kannattavuuttaan hyvänä tällä hetkellä. Maailmantaloudessa ja Suomen taloudessa on paljon riskejä, jotka edellyttävät yhtäältä nopeita toimia yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja kasvun nopeuttamiseksi sekä toisaalta julkisten menojen priorisointia. Tulevan hallituksen tärkein tehtävä: kilpailukyvyn parantaminen Vientiteollisuus tuottaa Suomen bruttokansantuotteesta noin puolet. Vuositasolla vientituloista puuttuu talouskriisin seurauksena jopa 22 miljardia euroa. Suomen ja suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen on ensiarvoisen tärkeää ja koko hyvinvoinnin elinehto. - Teollisuuden globaali rakennemuutos haastaa Suomen ankaralla otteella. Tulevan hallituksen tärkein tehtävä on parantaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä kaikin omissa käsissä olevin keinoin. Työpaikat voivat säilyä Suomessa vain kilpailukykyisissä yrityksissä, toteaa Teknologiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jorma Turunen. Kasvaakseen Suomi tarvitsee paljon uusia investointeja. Meidän on saatava myös ulkomaisia investointeja Suomeen. Ennusteiden mukaan yritysten kiinteiden investointien kasvu Suomessa on jäämässä tänä vuonna vaatimattomaksi. - Tässä tilanteessa kilpailukyvyn rakentaminen ja kasvun aikaansaaminen on oltava verolinjausten tärkein tavoite, ei tulojen kerääminen tai tuloerojen tasaaminen. Tulevan hallituksen on uskallettava uudistaa verotusta niin, että se kannustaa paremmin työn tekemiseen, kasvuun, omistajuuteen ja investointeihin Suomessa, Turunen painottaa. Teknologiateollisuus ry Perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmä Toimialaryhmä on perustettu vuonna 2010 edustamaan raskaiden perävaunujen ja kuormaautojen päällirakenteiden valmistajia sekä ajoneuvoyhdistelmien järjestelmiä ja komponentteja valmistavia yrityksiä. Toimialaryhmässä on edustettuna 28 yritystä. Ryhmä toimii jäsentensä yhteenliittymänä ja yhteyselimenä Suomessa. Yhteistyötä tehdään Pohjoismaissa ruotsalaisen LFG:n ja Euroopassa toimialan eurooppalaisen keskusjärjestön CLCCR:n kanssa. Toiminnan tavoitteet ovat parantaa alan tunnettuutta ja tiedottaa sidosryhmille toimialan merkityksestä, varmistaa alan osaamisen säilyminen ja kehittyminen, ideoida alan yhteisiä kehitysprojekteja ja käynnistää kehitystoimia, järjestää alaan liittyvää koulutus- ja seminaaritoimintaa, ylläpitää ja edistää yhteyksiä alan sidosryhmiin ja alan kansainvälisiin järjestöihin sekä lisätä alan haluttavuutta ja varmistaa työvoiman saatavuus. 30 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Närko puutavaraperävaunuja on myyty viime aikoina hyvin kotimaahan. Kuvassa Kuljetusliike Eskola Oy:lle Kiiminkiin meneviä uusia Närkoja, joita toimitaan kevään aikana yhteensä neljä. Vaunut myi Kongan Konepaja Oy. Narko Finland Oy:n myynnissä asiakkaita palvelee Krister Nyholm, Johan Lassfolk, Jorma Määttä ja Markku Mikkonen. Närko panostaa puutavaraperävaunujen valmistukseen Suomeen ja vientimarkkinoille O y Närko Ab on valmistanut perävaunuja ja kuormaautojen päällirakenteita yli puolen vuosisadan ajan. Perheyritys aloitti toimintansa 1950-luvulla Närpiössä Pohjanmaalla. Yritystä on kehitetty määrätietoisesti ja antaumuksella niin, että se on nykyään Pohjoismaiden johtava perävaunujen ja raskaiden kuorma-autojen päällira kenteiden valmistaja. - Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme korkealaatuisia perävaunuja yksinkertaisella, nopealla ja joustavalla tavalla. Närko pystyy jatkuvan tuotekehittelyn ansiosta tarjoamaan asiakkailleen korkealaatuisia tuotteita Pyrimme jatkuvasti löytämään uusia ja parempia ratkaisuja. Olemme aina valmiina tutkimaan ja kokeilemaan uusia ominaisuuksia vaunuissamme parantaaksemme niiden käytettävyyttä ja luotettavuutta. Närko auttaa näin asiakkaitaan edistämään omaa liiketoimintaansa ja sen tuottavuutta. Närkon tuotteilla asiakkaamme kuljettaa tehokkaammin viikon jokaisena päivänä ja siten saavuttaa paremman tuloksen omassa toiminnassaan, kiteyttää Närko Finland Oy:n myyntipäällikkö Krister Nyholm. Närko on noussut Pohjois maiden johtavaksi perävaunujen valmistajaksi kokemuksen, in- novaatioiden, asiakaskeskeisyyden ja varmatoimisten tuotteiden avulla. - Uskomme, että paras tapa saavuttaa omat tavoitteemme on kuunnella asiakkaidemme toivomuksia ja tarpeita - ja kehittää niiden pohjalta mahdollisimman pitkälle vietyjä vakioratkaisuja. Tiedämme sen koituvan sekä asiakkaan, että Närkon eduksi, toteaa Nyholm. Närkon tuotevalikoima on laaja - sen päätuotteita ovat ns. euro-trailerit ja konttivaunut kansainvälisille markkinoille sekä umpivaunut ja autojen päällirakenteet, lava-, puutavara- ja hakevaunut Pohjoismaiden sekä Baltian markkinoille. Lamasta hiljalleen uuteen nousuun Närko valmisti ennen vuoden 2008 lopulla alkanutta lamaa noin 1100 perävaunua vuodessa mutta sitten rekisteröintimäärät tippui yli 60 % Suomessa ja muualla joten Närkön tuotannosta lähti nopeasti puolet pois. - Silti tehtaalla oli tuotanto käynnissä koko pahimmankin ajan, toki lomautuksia oli ja teimme lyhennettyä viikkoa jne. Nyt perävaunumarkkinat ovat onneksi kääntyneet hiljalleen noususuuntaan, mutta silti elpyminen hyvälle tasolle kestänee melko kauan. Kuljetusyrittäjien taksat on painettu liian alas ja kustannukset ovat nousseet joten kalustoinvestointien tekeminen on vielä monelle hyvin vaikeaa. Mutta silti parempaan suuntaan mennään nyt koko ajan ja tuotanto on Närkolla kasvussa, kommentoi Nyholm. Laman aikana Närko myi melko hyvin vaunuja Ruotsiin ja nyt kauppa on alkanut piristymään myös Suomessa, Norjassa ja Baltiassa. - Närko on tehnyt viime aikoina myös paljon autojen päällerakenteita erilaisiin kappeletavarakuljetuksiin, lisää Nyholm. Puutavaraperävaunut tärkeässä roolissa Närko on valmistanut puutavaraperävaunuja koko historiansa ajan ja viime aikoina ne ovat nousseet jälleen yhä tärkeämpään rooliin. - Valmistamme 4-akselisia täysperävaunuja Suomen, Ruotsin ja Norjan puutavaravaunumarkkinoille sekä 3-akselisia täysperävaunuja Baltiaan. Lisäksi teemme 3-akselisia puoliperävaunuja puutavaran ajoon, niitä on myyty pääasiassa Baltiaan ja mm. Suomeenkin, jossa niitä käytetään Venäjän puun - Metsäteollisuuden kuljetuksiin Närko valmistaa puutavaraperävaunujen lisäksi mm. hakevaunuja sekä perävaunuja sahatavaran ja paperirullien kuljetukseen, kertoo Närko Finland Oy:n myyntipäällikkö Krister Nyholm. Taustalla asiakkaille lähteviä uusia tuotannosta valmistuneita vaunuja. Teema: PERÄVAUNUT PERÄV METSÄALAN AMMATTILEHTI 31 Närkon runkohitsauslinjalta valmistuu perävaunuja erilaisiin käyttötarkoituksiin tasaisen hyvää tahtia. Ennen lamaa linjalta valmistui rungot noin 1100 perävaunuun vuodessa, nyt määrät ovat taas kasvussa. ajossa, kertoo Nyholm. Närko on toimittanut parin viime vuoden aikana puutavaraperävaunuja hyvään tahtiin asiakkaille. - Nytkin tilauskannassa näyttää olevan 16 puuvaunua ja niitä tulee tasaisesti lisää myyjiltämme, katsoo Nyholm koneeltaan huhtikuun puolivälissä. Ykköspyöräisen puuvaunun suosio kasvaa Suomessa Närkon puutavaraperävaunuja on myyty viime aikoina hyvin. - Närkon puutavaraperävaunu on hyvä tuote. Se on kestävä ja silti kevytrakenteinen moderni vaunu raakapuun kuljetuksiin sekä maantiellä että haastavissa maasto-oloissa, sanoo Nyholm. Närkon erikoisosaamista on ykköspyörillä varustetut puuvaunut - toki vaunuja tehdään myös perinteisinä paripyöräisinä joko rumpu- tai levyjarruilla varustettuna. - Ykköspyörävaunusta on tullut vakiotuote Närkolle. Alussa metsäkuljetusten ammattilaisilla oli ennakkoluuloja ratkaisua kohtaan, mutta ne jotka ovat ykköspyöräisen Närkon hankkineet ovat yleensä ostaneet toisenkin. Useille on ollut yllätys miten hyvin ykköspyöräinen menee myös maastossa. Ykköspyörävaunuja menee hyvin erityisesti Pohjois-Suomeen missä on pitkät kuljetusmatkat ja jokainen kilo hyötykuormaa on kotiinpäin. Toki ykköspyörävaunuja on myyty myös muualle Suomeen, toteaa Nyholm. Närkon ykköspyöräinen puuvaunu on yleensä varustettu 385/55R22.5 renkailla, ilmajousilla ja levyjarruilla, mikä tuo lisää painonsäästöä sekä käyttömukavuutta. - Ykköspyörävaunun runko on perinteisen puuvaunun runkoa 32 cm leveämpi ja painopisteeltään matalampi, mikä tekee vaunusta todella vakaan. Lisääntyneen hyötykuorman lisäksi myös polttoaineen kulutus laskee merkittävästi, onhan ykköspyöräisen vaunun vierintävastus aivan jotain muuta kuin paripyöräisen, muistuttaa Nyholm. Hitsattuun ja maalattuun väärinpäin olevaan runkoon asennetaan akselit jonka jälkeen se käännetään pyörilleen hydraulisella nostimella. Loppukokoonpanossa on hyvin puutavaraperävaunuja, etualalla Viroon menevä 3-akselinen ja taustalla Suomeen jäävä 4-akselinen. Närkö valmistaa myös 3-akselisia puoliperävaunuja, jotka on tehty rakenteeltaan täysin puutavaran ajoon. Kuvan vaunu menee Latviaan. Mäkysentie 1, 61850 Kauhajoki Puh. (06) 23 21 707 Fax (06) 23 21 741 Närkon puoliperävaunuja on puunajossa myös Suomessa, kuvassa Dolicap Oy:n Närkoja joilla tuodaan puuta Venäjältä Suomeen. *lattiat *katot *seinät *ovet *hakekorielementit *turvekorielementit *pakastekorielementit *jakelukorielementit *kevytkorielementit AUTOKORIELEMENTIT PÄÄLLERAKENTAJILLE www.thermocon.fi 32 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Hakekalustoa Soinista Matec-Trailer on erikoistunut hake- ja turvekaluston valmistukseen. Kuvassa Ahti Taivassalolle Perhoon toimitettu 4-akselinen modulimittainen ketjupurkava hakevaunu. M atec-Trailer Oy Soinista on erikoistunut hakkeen ja turpeen erikoiskuljetuskaluston suunnitteluun ja valmistamiseen. Perävaunujen ja kuormakorien sarjatuotanto on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa ja niitä valmistuu tämän vuoden aikana yli 50 kappaletta. - Ketjupurkavien vaunujen ja kuormakorien kysyntä on edelleen kasvussa johtuen Matec-Trailerin tuotteiden saavuttamasta hyvästä maineesta erityisesti kestävyyden, toimintavarmuuden ja keveyden suhteen. Toinen syy on hakeautojen määrän kasvu; energiapuun käytön lisääntyessä tarvitaan entistä enemmän kalustoa hakkeen kuljettamiseen voimalaitoksille, kertoo Matec-Trailer Oy:n toimitusjohtaja Mikko Haavisto. Ensimmäiset ketjupurkavat vaunut Matec-Trailer valmisti vuonna 1999. - Tuotetta on kehitetty koko ajan paremmaksi asiakkaiden käyttökokemusten ja tarpeiden perusteella. Olemme erikoistuneet pitkälle räätälöityihin ratkaisuihin joissa joustavuutemme korostuu, toteaa Haavisto. Matec-Trailer tarjoaa asiakkaille myös kävelevälattiaiset puoliperävaunut hakkeen ajoon. Matec-Trailerin Aki Sammalistolle Alajärvelle toimittama ketjupurkava hakevaunu. Asko Marttinen Karstulasta kuljettaa turvetta Matec-Trailerin kuormakorilla. Koneenkuljetuslavetit ja kaikki erikoiskuljetusperävaunut. Soita Pekalle 0400 376 222 Jari ja Pekka Myllymäki Oy Kaustisilta luottaa turveajossa Matec-Traileriin. METSÄALAN AMMATTILEHTI 34 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Jouko Sokka - 40 vuoden komea ura perävaunujen suunnittelijana yki Oy:n suunnittelija Jouko Sokka (64) tunnetaan laajasti kuljetusalalla pitkästä ja hienosta urastaan perävaunujen keskuudessa, mikä jatkuu edelleen. Jouko Sokka tuli Länkipohjan uuteen komeaan perävaunutehtaaseen töihin ensi kerran toukokuussa 1968. - Perävaunutehtaan perustaminen oli kotikylälleni tietenkin erittäin tärkeä asia, mitä se on vieläkin yli 40 vuoden jälkeen. Jykin eli silloisen Jylhävuoren Teollisuus Oy:n perusti Kuorma-autoliitto valmistamaan kotimaisia perävaunuja kasvaviin kuljetustarpeisiin ja autoilija Ville Riihinen oli avainhenkilö siinä että tehdas saatiin Länkipohjaan. Minut otti töihin Jykin silloinen toimitusjohtaja Bertil Doctar joka oli myös insinööri, hänen ensimmäinen työnsä oli uuden tehdasrakennuksen suunnittelu joka sitten valmistui vuonna 1966 ja 1967 alkoi perävaunujen valmistus, muistelee Sokka. Ensimmäinen Jykin valmistama perävaunu, 11,4 metrinen avoin 2-akselinen puoliperävaunu, valmistui 15.2.1967 M. Nikkaselle Hyvinkäälle. Jykin ensimmäinen puutavaraperävaunu syntyi tuotannosta valmistenumerolla 11 Erkki Ounille Länkipohjaan 1.3.1967. Tuotanto kasvoi nopeaa tahtia sillä 100. vaunu luovutettiin jo 3.2.1968 autoilija Pentti Raukolalle Eräjärvelle. Perävaunutehtaan perustaminen oli ollut viisas ajatus, sillä puuvaunuja sekä erilaisia avo- ja umpikoreja valmistui Länkipohjasta kasvavaa tahtia markkinoiden tarpeisiin: 1000. vaunu 28.6.1972 Jouko Kouhialle, 2000. vaunu 9.5. 1975 Pirkan Kiidolle, 4000. vaunu 11.11.1980 puutavaraautoilija Taisto Jokisalolle. Aina 80-luvun loppupuolelle saakka myynti tapahtui Yhteis- J Jyki Oy:n Jouko Sokka tehnyt vertaansa vailla olevan suunnittelijan uran kotimaisen perävaunuteollisuuden parissa. Taustalla entisöity Jykin vuonna 1967 valmistama ensimmäinen puutavaraperävaunu ja vierellä uusi Latviaan toimitettava 3-akselinen Jyki vuosimallia 2011. ostojen verkoston kautta ja myös vientimarkkinoille lähdettiin hyvin varhaisessa vaiheessa yhteistyössä mm. tänä keväänä 80vuotista historiaansa juhlivan Sisu Auton kanssa. Yhteensä Länkipohjan tehtaasta on rullannut ulos uusia perävaunuja huhtikuun loppuun 2011 mennessä 11 459 kappaletta. Puutavaraperävaunujen osuus Jykin tuotannosta on ollut kautta vuosikymmenten noin puolet ja markkinaosuus Suomessa vuosittain vähintään saman verran. Suunnittelijan työstä tuli elämäntehtävä Vuoden verran Sokka työskenteli Jykillä perävaunujen hitsauksessa ja kokoonpanossa kunnes lähti syksyllä 1969 Jyväskylään auto- ja kuljetusteknikkokoulutukseen. - Valmistuin teknikoksi keväällä 1971 jolloin aloitin Jykillä nykyisessä tehtävässäni eli perävaunujen suunnittelussa ja tuotekehityksessä Jykin ensimmäisen suunnittelijan Matti Mäkelän kanssa. Mukaan suunnittelutiimiimme tulivat sitten myös Aarto Pekkala ja Heikki Lehto. Minun ensimmäinen suunnittelytyöni oli peitekaariosien suunnittelu ja kehittely kapellivaunuun Matti Mäkelän opastuksella, projekti onnistui ja rakenne otettiin tuotantoon. Perävaunusuunnittelu on pitkälle ongelmanratkaisua, jossa lähdetään saatavilla olevista tai itse valmistettavista komponenteista liikkeelle ja niistä luodaan haluttuja kokonaisuuksia, opastaa Sokka. Jyki näyttänyt aina puutavaraperävaunujen kehityksen suunnan Puutavaraperävaunun edelleenkehittäminen jatkui 70-luvun lopussa kun kuormien kasvaessa tarvittiin markkinoille 3akseliset vaunut, mikä muutti varsinkin takapäähän tulleen telirakenteen takia Jykin puutavaravaunua merkittävästi. - Silloin puunajo oli kuutiokauppaa eli kehyskuutiot laskettiin sovitun kuutiopainon mukaan, mikä saatiin taulukoista joissa painot olivat ehkä hieman alakantissa. Näin ollen puutavarayhdistelmässä oli sen ajan rakenteisiin nähden painoa kyydissä vähintäänkin riittävästi, sanoo Sokka. Yksi merkittävä huomio on se että lähes aina puutavaraperävaunujen kehitystarpeet ovat lähteneet pohjoisen Suomen automiesten keskuudesta, joilla on pitkät kuljetusmatkat. He ovat myös useinmiten ottaneet uudet rakenneratkaisut ensimmäisenä käyttöön. - Niin kävi myös 3-akselisten vaunujen kanssa, joiden käyttö alkoi Lapista leviten sitten etelään. 3-akselisesta puutavaraperävaunusta saatiin paremmin suuria kuormia kestävämpi ja Jykin ensimmäinen toimitusjohtaja Bertil Doctar (kuva) otti Jouko Sokan töihin tuotantopuolelle 1968 ja vuonna 1971 teknikoksi valmistunut Sokka aloitti työskennellä perävaunujen suunnittelussa ja tuotekehityksessä. Jykin uusi perävaunutehdas valmistui Länkipohjaan Jylhänvuoren kupeeseen vuonna 1966, missä se sijaitsee edelleenkin. Jykin ensimmäinen puutavaraperävaunu syntyi tuotannosta valmistenumerolla 11 Erkki Ounille Länkipohjaan 1.3.1967. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI myös vaakaampi joten se ei kaatunut niin helpolla. Toki lyhytrunkoiset 2-akseliset vaunut olivat kestäneet kaatoja melko hyvin. Vuonna 1977 markkinoille tuotiin Jykin 10-vuotisen historian kunniaksi "KevytJyki", jossa oli mm. alumiinilokasuojat ja parabelijouset. Ensimmäisiä ykköspyöräkokeilujakin teimme jo 80-luvun alussa, kertoo Sokka. Suuri muutos Jykin puutavaraperävaunujen kehityksessä tapahtui 80-luvun alussa, kun perinteinen uittoonajo alkoi vähentyä. - Uittoonajossa käytettiin laukaistavia pankkoja ja vaunun etu- ja takapää ajettiin kaatoluiskalle mikä aiheutti runkorakenteelle erittäin suuren rasituksen. Sitten kehitettiin kaatosylinterit runkoon ajoliuskojen tilalle, ne kaatoivat kettingeillä kuorman pois kyydistä mikä myös oli rakenteille haastavaa. Vasta kun purkukoneet alkoivat yleistyä ja uittoonajo muutenkin vähentyä päästiin perävaunun runkorakennetta merkittävästi keventämään. Tässä vaiheessa apuna oli myös kuljetuskalustossa käytettävien teräslaatujen kehittyminen. Jyki siirtyi rungon rakenteessa ohuempiin ja entistä parempilaatuisiin teräksiin. Pystyuuman terästä tosin ensin ohensimme hieman liikaa ja osien kiinnittäminen siihen ei onnistunut hitsaamalla tarpeeksi hyvin, joten teimme uuman lopulta hieman paksummasta teräksestä. Myöhemmin käyttöön ottamamme pultti- ja niittiliitokset ovat sitten mahdollistaneet rakenteiden keventämisen entisestään. Niitatut välipalkkirakenteet otimme tuotantoon vuonna 2003 ja niitä testattiin käytännön ajossa vuosia ennen sitä. Eli vaikka välillä tuli keventämisessä hieman takapakkia, on kehityssuunta ollut koko ajan oikea. On vain erittäin tärkeää että keventämistä eikä muitakaan uusia rakenneratkaisuja tehdä kestävyyden kustannuksella. Ja meidän suunnittelijoiden pitää käydä riittävän usein metsässä automiesten mukana niin että muis- 35 Jykin tuotanto kasvoi nopeaa tahtia ja niinpä 100. vaunu luovutettiin 3.2.1968 autoilija Pentti Raukolalle Eräjärvelle. Jylhänvuoren Teollisuus Oy esitteli Jyki puutavaraperävaunua kotimaan messuilla näyttävästi jo 60-luvun lopulla. Ja kun kauppa kävi ja valmistustekniikka oli taas juhlan paikka: 1000. vaunu 13.2.1972 Jouko Kouhialle. Myös vientikauppaa alettiin tekemään jo varhaisessa vaiheessa. Kuvassa ollaan messuilla 70-luvun alussa Valmetin kanssa Neuvostoliitossa. 70-luvun edetessä Jykin perävaunutuotannon tahti vain kiihtyi, kuvassa luovutetaan 2000. vaunu 27.11.1974 Pirkan Kiidolle. tamme millaisissa olosuhteissa puuta kuljetetaan, huomauttaa Sokka. Kun puutavarakuljetuksissa siirryttiin 80-luvun lopulla kiloperustaiseen punnitukseen, alkoi kuljetuskaluston keveys olla vieläkin ratkaisevampi tekijä tuotteiden suunnittelussa. - Kun aiemmin 2050 telivälillä saatiin 20 tonnin kantavuus, rakenteet muutettiin niin että 1800 mm telivälillä sai 20 tonnia ja kerroin muuttui vastaavasti.joten yhdistelmän ääriakselien väli lyheni 16,7 metriin kun se aiemmin oli noin 18 metriä. Ennen muutosta perävaunun akseliväli piti katsoa siltasäännössä, nyt katsotaan ainoastaan yhdistelmän ääriakseliväli, kertoo Sokka. 90-luvun alussa Suomessa nostettiin kokonaispainoja asteittain 53/56 tonniin ja sitten 60 tonniin. - Ensin 3-akselisiin puutavaraperävaunuihin tehtiin lisää kuormatilaa pokkauksilla ja koteloetupäillä ym. Sitten kun painot nousivat alettiin siirtyä nykyisin yleisiin 4-akselisiin vaunuihin. Markkinoille tuli oleellisesti kevyemmät 275/70 renkaat jotka myös madalsivat kuormauskorkeutta noin 8 cm lisäten samalla kuormatilaa. Ruotsin vaunuissa käytetään yleisesti vieläkin matalampaa 265/70/19.5 rengakokoa, Suomessa ne eivät ole yleistyneet akselin merkittävästi pienemmän jarrun takia. Levyjarruja jatkuu... 4000:n perävaunun 11.11.1980 luovuttivat Taisto Jokisalolle (vas.) Jykin Olavi Paloheimo ja Yhteisostojen Harri Hellqvist (oik.). Jouko Sokka selailee Jykin muistikirjoja, joihin on kirjattu numerojärjestyksessä jokainen vaunu vuodesta 1967 tähän päivään. Vuonna 1977 luovutettiin Jykin 10-vuotisjuhlan yhteydessä kerralla lähes 20 puutavaraperävaunua kotimaisille asiakkaille. Juhlamallin vaunut oli maalattu erikoisväriin. 36 ...jatkuu METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI suunnittelijana Kouvolassa, joten ei se omena onneksi kauas puusta putoa, toteaa Sokka tyytyväisenä. Jouko Sokan urheilulliset harrastukset pitävät kuntoa yllä ja mielen terävänä. - Hiihto on mieleisin harrastus ja talvisin aika kuluu paljon laduilla. Olen hiihtänyt mm. Finlandia hiihdon kahdeksan kertaa. Kesäisin teen pitkiä pyörälenkkejä ja muutenkin vapaaaika kuluu liikunnallisissa harrastuksissa, kertoo Sokka. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT menee tänä päivän yhä enemmän kotimaisiin puutavaraperävaunuihin samoin kuin alumiinivanteita, ja joskus laitetaan ykköspyöriäkin, kertoo Sokka. Jyki uuteen kasvuun yksityisomistuksessa Jyki oli osa Scantrailer-konsernia 80-luvun lopusta 1994 vuoteen saakka, jolloin Jyki siirtyi yksityisomistukseen. - Olin juuri päässyt pääsiäisen viettoon hiihtokavereiden kanssa Kilpisjärvelle, kun tuli soitto että pitää lähteä takaisin Länkipohjaan jossa perustetaan uutta Jykiä. Uuden Jykin omistajiin kuuluivat Juha Inkiläinen, Esko Nurmi, Mikko Virolainen, Tapio Heinonen ja minä; myöhemmin mukaan tulivat Aki Sirén ja Jaakko Lindström. Kuljetusalalla elettiin silloin todella vaikean lama-ajan jälkeisiä aikoja, mutta hiljalleen perävaunujen myynti lähti käyntiin ja tuotanto heräillä. Alussa teimme töitä pienellä porukalla, olin itsekin tuotannossa vaunujen viimeistelyjä tekemässä ja vastasin yksin suunnittelupuolesta. Tänä päivänä Jykin suunnittelupäällikkönä toimiii Matti Kultala ja suunnittelijana Timo Peltoniemi, itse olen osa-aikaeläkkeellä ja teen Jykille konsultointi- ja asiantuntijaprojekteja parina kolmena päivänä viikossa. On hienoa että minulla on edelleen mahdollisuus tehdä näitä töitä, onhan suunnittelu ollut aina todella tärkeä osa elämääni ja kipinää tekemiseen löytyy edelleen, sanoo Sokka. Suunnittelijan työ tarjoaa jatkuvasti uusia haasteita Perävaunujen suunnittelutyön Sokka näkee haastavana ja mielenkiintoisena työnä. - Perävaunun suunnittelu vaatii paljon tietämistä mm. tieliikennelaista, ajoneuvotekniikasta, metalleista, päällerakenteista, komponenteista, sähköpuolesta, elektroniikasta jne. Nämä elävät ja kehittyvät koko ajan joten hereillä pitää olla ja oppiminen on jatkuvaa, miettii Sokka. Sokka on mukana aktiivisesti alan liittojen ja järjestöjen toiminnassa. - Olen ollut nuoresta saakka mukana mm. Autoteknisen liiton toiminnassa pitäen luentoja ja osallistuen koulutuspäiville, tehdasvierailuille jne. Jykillä olen hoitanut paljon myös viranomaisyhteyksiä. Kun Yleisessä Teollisuusliitossa haettiin ensimmäisen kerran standardisointia perävaunujen kuormatiloille 1979, toimin ryhmän puheenjohtajana. Olen tällä hetkellä mukana Teknologiateollisuus ry:n perävaunut ja päällirakenteet -toimialaryhmässä, jossa hoidetaan koko alalle tärkeitä yhteisiä asioita kuten EU:n mittoja ja massoja, kertoo Sokka. Viime aikoina on puhuttu paljon puutavarakuljetusten mahdollisesta kokonaispainon korotuksesta. Ruotsissakin on jo ollut pitkään testiajossa todelliset maantiejunat. - En usko että tämä ns. RuotVuonna 1977 Jyki täytti 10 vuotta ja markkinoille tuotiin "Kevyt-Jyki", jossa oli mm. alumiinilokasuojat ja parabelijouset. Siitä lähtien puutavaraperävaunun keveys on ollut aina tärkeässä roolissa. sin malli sopisi oikein hyvin meille. Jos painoja halutaan nostaa olisi se viisainta tehdä niin että sallittaisiin nykyisten yhdistelmiemme akselipainojen summa, jolloin päästäisiin suoraan 64 tonnin kokonaispainoon. Ja jos otettaisiin 4-akselinen vetoauto ja siihen 4-akselinen perävaunu, oltaisiin jo yli 70 tonnissa ja 5-akselisella autolla ja 5-akselisella perävaunulla päästäisiin 80 tonniin. Akselipainojen yhteenlaskeminen olisi mielestäni liikenneturvallisuuden kannalta paras ratkaisu nostaa painoja eikä jarrusovitusten ym. kanssa tulisi ongelmia kuten moniosaisten erikoisyhdistelmien kanssa saattaa käydä, toteaa Sokka. Suuri muutos puutavaraperävaunun rakenteessa tapahtui 70-luvun puolivälissä kun alettiin siirtyä 2-akselisista 3-akselisiin vaunuihin. Perhe ja urheilulliset harrastukset elämän tärkeät perusasiat Jouko Sokan perheeseen kuuluvat vaimo Leila ja lapset Sami ja Tanja. - Lapsenlapsiakin on jo kaksi joiden kanssa kuluu aika mukavasti ja he pitävät papan virkeänä. Poikani Sami oli opiskeluaikana Jykillä harjoittelijana ja nykyään hän on automaatio- Jouko Sokka osti vuonna 1963 palkkarahoistaan säästämällä uuden pappa-Tunturin. Samalla mopolla Jouko kurvailee tänäkin kesänä kylälle jäätelölle... Uittoonajossa puutavaraperävaunun rakenne joutui todella koville mm. kaatoluiskien ja laukaistavien pankkojen takia. Jyki Oy:n suunnittelutiimissä yhdistyy vankka kokemus ja nuoremman polven uudet visiot. Jouko Sokka (vas.), suunnittelupäällikkö Matti Kultala ja suunnittelija Timo Peltoniemi uuden idean ympärillä. Jo yli 40-vuoden ajan Jyki perävaunut ovat perustuneet vahvaan ja korkeaan laatuun jossa asiakkaan kanssa yhteistyössä kehitetyt ratkaisut viimeistelevät parhaan mahdollisen tuotteen vaativiin olosuhteisiin. METSÄALAN AMMATTILEHTI 35 38 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Teema: PERÄVAUNUT PERÄV PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI 39 Uusi MiroJack-kappaletavaranosturi soveltuu asennettavaksi myös puoliperävaunuun Nostimen kompakti koko mahdollistaa nyt sen, että nostin saadaan suojaan omaan laatikkoonsa. MiroJack tulee esille suojalataatikosta hydraulisesti ja on nopeasti käyttövalmis kuormaamiseen. Uusi MiroJack -kappaletavaranosturi voidaan asentaa auton tai perävauun alustan alle jolloin lavatilaa säästyy varsinaiselle lastille. MiroJackin nostokyky 1500-4000 kg ja hydraulisen jatkeen avulla sillä voidaan operoida koko perävaunu alueella. O ulun läänin Pyhäjärvellä, aiemmin lähinnä hydraulisylintereiden tuotantoon keskittynyt Pikapaja Oy on tuonut markkinoille uuden kappaletavaranosturin, MiroJackin. MiroJack on kotimainen innovatiivinen uutuus monellakin tavalla ja sen edut kuljetusyrittäjälle ovat merkittävät. Purkaminen ja lastaaminen Kuljetusyrittäjälle merkittävää on se, että purkaminen ja lastaaminen tapahtuvat mahdollisimman jouhevasti ilman suuria odotteluaikoja. Usein tämä ei ole mahdollista. Kun maapohja on ilman asvalttia tai talvisin luminen, voi trukin käyttö olla hidasta. - MiroJackin toimintaan tällaisilla olosuhteilla ei ole vaikutusta, joten työt sujuvat sielläkin, missä ilman MiroJackia ei ehkä onnistuttaisi. Kuormaauton sivuovestakin lastaus ja purkaminen onnistuvat nosturin oikean sijoittamisen ansiosta markkinoiden ainoana kappaletavaranosturina. Ohjaus on toteutettu käyttäjäystävällisellä ja turvallisuutta lisäävällä langattomalla kauko-ohjauksella, sanoo Juhani Kalanen Pikapaja Oy:stä. Patentoidun MiroJackin kokonaispaino on 2100 kg ja nostokyky 1500 kg:sta reiluun 4000 kg:aan. Pikapajalla hydrauliikan pitkä kokemus Pikapaja Oy:n juuret ulottuvat 40 vuoden taakse jolloin Leo Kalanen aloitti sorvailut Rovaniemellä autotallissa. Nykyisin Pyhäsalmella vaikuttavan yrityksen halleista on lähtenyt erikoissylintereitä kaikkialle maailmaa. - Meidän vahvuutemme MiroJack'in sijoittaminen tuo lisää tilaa lastille MiroJack sijoitetaan perinteisestä sijoittelusta poiketen auton korin alle. MiroJack voidaan asentaa myös puoliperävaunuun jolloin se tulee tasapainoisesti keskelle kuormatilaa ja hydraulijatkeella varustettuna sillä voidaan operoida koko perävaunun alueella. Myös nosturin kompakti koko mahdollistaa nyt sen, että nosturi saadaan suojaan omaan laatikkoonsa. Varsinkin talvisin Pohjolan olosuhteissa ongelmana yleensä on se, että nosturi likaantuu ja jäätyy, mutta omassa laatikossa oleva nosturi on suojassa, jolloin nosturin toimintavarmuus ja kestävyys paranevat olennaisesti eikä käyttäjän tarvitse käyttää aikaa puhdistustoimiin. on huippulaadukkaat tuotteet ja tarvittaessa voimme tehdä nopeasti ja joustavasti vaikka yhden erikoissylinterin, Kalanen kertoo. Pikapaja Oy myös korjaa vioittuneita sylintereitä. - Monta kertaa esimerkiksi kaivukoneiden sylinterit ovat varsin kalliita ja ne kannattaa ehdottomasti korjata. Meillä osataan tämä homma, kehaisee Kalanen. Pyhäsalmen kahdessa hallissa leipänsä ansaitsee tänä päivänä reilu 20 työntekijää. MiroJackin ohjaus tapahtuu käyttäjäystävällisellä ja turvallisuutta lisäävällä langattomalla kauko-ohjauksella. Lumisilla ja liukkailla pihoilla trukin käyttö voi olla hidasta. MiroJackin toimintaan olosuhteilla ei ole merkitystä. Rajattomasti kääntyvä Kääntökehän keskelle sijoitettu pyöriväliitin mahdollistaa nosturin täysin vapaan ympäripyörimisen eikä hydrauliletkusto rajoita nosturin pyörittämistä. MiroJack oli ensiesittelyssä Ruotsissa Elmiassa 25.-28.8.2010. jossa se sai osakseen suurta huomiota osakseen. 40 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Kevyt ja kestävä BPW ECO Disc -levyjarru on suunniteltu alusta saakka perävaunukäyttöön. Uutuus on ollut todellinen menestys ja sitä on valmistettu jo yli 220.000 kappaletta. BPW Kraatz Oy on perävaunukomponettien johtava toimittaja B PW Kraatz Oy, joka on perustettu vuonna 1922 ja on ollut osa BPW:tä vuodesta 1985 on Suomen johtava perävaunukomponenttitoimittaja. Yritys tuo maahan perävaunukomponentteja ja pyrkii aktiivisesti laajentamaan korkealaatuista tuotevalikoimaansa suomalaisen kuljetuselinkeinon hyväksi. - Tuotevalikoimamme määräävin tekijä on laatu. Hyvistä komponenteista perävaunurakentaja rakentaa järjestelmän, johon loppukäyttäjä voi olla tyytyväinen vielä vuosien kuluttua. Toimivat ratkaisut, varaosien saannin varmuus, tekninen tuki ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat toimintamme pääperiaatteet, sanoo BPW Kraatz Oy:n myyntipäällikkö Kari Hellman. Uuden BPW ECO Disc levyjarrun rakenne on entistä suojatumpi joten se soveltuu hyvin myös puutavaraperävaunuihin. Männän suojapalkeet on sijoitettu sisäpuolelle, molemmissa liukutapeissa on nyt messinkihelat. BPW ECO Disc levyjarrujen huoltoa varten löytyy täydellinen työkalusarja. BPW ECO Disc -perävaunun levyjarry taloudellisempaan ajoon Levyjarruja on moneen lähtöön. BPW ECO Disc -levyjar- russa jarru ja akseli on alun alkaen sovitettu täydellisesti toisiinsa. Juuri tästä syystä ECO Disc on todellinen perävaunun levyjarru. - ECO Disc satula on ollut sarjatuotannossa myt puolitoista vuotta ja sitä on valmistettu jo yli 220 000 kappaletta. Tehtaalla on päästy yli tuhannen kappaleen päivittäiseen tuotantomäärään mikä kasvaa edelleen, kertoo Hellman. ECO Discillä varustettujen perävaunujen tyyppihyväksyn- BPW Kraatz Oy:llä on Espoossa suuri keskusvarasto, josta pystytään kiireisimpinäkin aikoina toimittamaan tuotteet nopeasti asiakkaille. nän helpottamiseksi ja valmistajien kulujen säästämiseksi BPW on laatinut valmistajien käyttöön mallilausunnon. Se on auttanut monissa tapauksissa välttämään muutoin vaadittavat kalliit testit. ECO Discin rakenteen ominaispiirteenä on jarrusatulan liitäntä suoraan akselin runkoon ilman erillistä jarrusiltaa. Tässä niin kutsutussa compact designissa on luovuttu jarrukannattimien ja jarrurunkojen välisestä rajapinnasta, ja jarru on yhdistetty täysin järjestelmään. Rajapintojen vähennettyä paino on pienentynyt huomattavasti. - ECO Discin ansiosta jokainen akseli on jopa 13 kg kevyempi. Tästä huolimatta vakaus ja jarrun kulutuskestävyys eivät kuitenkaan heikkene. Pienempi kokonaispaino merkitsee asiakkaalle taloudellisempaa ajoa, kun hyötykuormaa saadaan lisää, toteaa Hellman. Rungottoman compact design -rakenteen ansiosta myös jarrulevyn vaihto helpottuu, kun jarrusatulaa ei tarvitse irroittaa. Tämä tietää merkittävää ajansääs- töä korjaamolla. Kuten kaikkiin BPW:n valmistamiin akseleihin myös ECO Disciin on kiinnitetty ECO Unit -laakeriyksikkö. ECO napa voidaan irrottaa kokonaisena napalaakeriyksikkönä samaan tapaan kuin Formula 1:ssä tehdään renkaanvaihto. Tähän ECO napaan saa myös standardilaakereita erikseen. - Kätevästi sijoitetun palautusmekanismin ansiosta kitkapintojen ja jarrulevyjen vaihto sujuu ennätysajassa. Sekä korjaamotyöntekijät että kuljetusyrittäjät hyötyvät, kun seisokkiajat ja huoltokustannukset vähenevät ja asennusaika jarruhuollossa lyhenee, sanoo Hellman. Perävaunun jarru altistuu sijaintinsa puolesta monenlaisille sääolosuhteille sekä myös lialle ja kiveniskuille. BPW:n suunnittelijat päättivät sijoittaa männän suojapalkeet sisäpuolelle, jolloin ne ovat paremmin suojassa mekaanisilta vaurioilta ja lämpövaurioilta. Suojapalkeet estävät tehokkaasti lian ja kosteuden pääsyn jarrun sisään. Molemmissa liukutapeissa on messinkiset helat ja suojapalkeet parantamassa tiivistystä. - Säätömekanismissa yhdistyvät yksimäntäisen ja kaksimäntäisen jarrusovelluksen edut ilman työlästä synkronointia. Tuloksena on tasainen kitkapintojen kuluminen sekä vakaa teho - toisin sanoen pidempään kestävät jarrut. Jarrun säätöruuvi on nyt ulkopuolella eli säätäminen on todella helppoa, ilmoittaa Hellman. Kestävyyttä lisää myös BPW:n jarrulevyissä käyttämä erikoismetalliseos, joka johtaa lämpöä pois erinomaisesti. Se kestää erittäin hyvin kulutusta eikä säröile helposti. Perävaunun levyjarrua BPW ECO Disc on saatavana kaikenlaisiin ajoneuvosovelluksiin, joiden akselin kuormitus on 912 tonnia: puoliperävaunuihin katetulla avolavalla, säiliöajoneuvoihin, kippiautoihin, kuljetusalustoihin, puutavaraperävaunuihin jne. - Lisävarusteina on saatavana mm. kulumistunnistin, joka ilmoittaa hyvissä ajoin kitkapintojen kulumisrajan saavuttami- PERÄV Teema: PERÄVAUNUT sesta. Toinen lisävaruste on Disc Protector -levysuojus, joka antaa lisäsuojaa kovassa käytössä oleville perävaunun levyjarruille. Disc Protector on vakiovaruste BPW Kraatzin myymissä akseleissa, sanoo Hellman. Vaikka levyjarrujen käyttö yleistyy myös puutavaraperävaunuissa, on rumpujarru silti useimmiten viisain valinta paljon maastossa käytettävään puutavaraperävaunuun. - BPW kehittää edelleen aktiivisesti rumpujarrua, joten puutavara-autoilijoille on tarjolla edistyksellinen rumpujarru nyt ja tulevaisuudessa, vakuuttaa Hellman. METSÄALAN AMMATTILEHTI 41 VBG 5190D -vetokytkin on osoittautunut käytössä erittäin luotettavaksi ja kestäväksi. VBG 5190D -vetokytkin lunastanut odotukset VBG toi alkuvuodesta 2010 markkinoille täysin uuden VBG 5190D -vetokytkimen. - VBG 5190D on kehitetty mahdollisimman pitkää käyttöikää ajatellen ja se soveltuu varsinaisen perävaunun vetoon, sanoo BPW Kraatz Oy:n tekninen päällikkö Henrik Danielsson. VBG 5190D on mukavuusvetokytkin perävaunuille, joissa on nivelöity vetoaisa ja 50 mm vetosilmukka. - Uutuus on entistä kestävämpi: uusi mekanismi, kitakara ja helat sekä suuremmat laakerointipinnat. Saatavilla on myös kaksi uutta suojalevyä mekanismin suojaksi sekä lukituksen ilmaisin. Lisävarusteena on tutut BPW Kraatz Oy:n myyntipäällikkö Kari Helllman (oik.), tuotepäällikö Rolf Sirviö ja tekninen päällikkö Henrik Danielsson esittelevät VBG:n uutta alleajosuojakonseptia, mikä täyttää oikein asennettuna EU-direktiivit. ja hyväksi havaitut Servosarja ja AM-yksikkö, toteaa Danielsson. Siirtyminen uuteen VBG 5190D -vetokytkimeen vanhasta laajasti käytössä olevasta VBG 8500 3.0 -mallista on sujunut vaivattomasti, sillä molempien vetokytkinmallien Servosarjat ovat identtiset. Tämä on myös pitänyt kurissa varastonimikkeiden määrän. BPW Kraatz Oy on toimittanut VBG 5190D -vetokytkintä reilun vuoden aikana kotimaisille asiakkaille jo suuria määriä. - Jotain VBG 5190D -kytkimen korkeasta laadusta ja nerokkaasta rakenteesta kertoo se, että emme ole saaneet yhtäkään tuotereklamaatiota. VBG-vetokytkin on myös hyvin suomalainen tuote, sillä esimerkiksi kaik- ki valuosat tulevat Ruotsin tehtaalle Suomesta, sanoo Danielsson. Automaattinen VBG MFC -vetokytkin hoitaa nyt myös hydrauliikan kytkennän ja irroittamisen helppolukuisen näytön kautta. VBG MFC -vetokytkin hoitaa automaattisesti nyt myös hydrauliikan kytkennän ja irrottamisen VBG:n kehittämä patentoitu Multi Function Coupling -monitoimivetokytkin hoitaa kuorma-autojen ja perävaunujen välisten mekaanisten, sähköisten, paineilmatoimisten ja nyt myös hydraulisten liitäntöjen kytkejatkuu... 42 ...jatkuu METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI tustutka. Kaikki kytkentävaiheet tapahtuvat täysin automaattisesti, eikä kuljettajan tarvitse siis poistua ohjaamosta. - Kun MFC-vetokytkimeen on tullut mukaan nyt myös hydraulitoiminnot, uskomme MFCkytkimen kohderyhmän laajentuvan merkittävästi. Se löytänee tiensä esimerkiksi maanrakennusajoneuvoihin, joissa kytkentöjä ja irroituksia tehdään usein. Jo alkuperäinenkin MFC voi säästää aikaa yli tunninkin päivässä silloin, kun kytkentöjä ja irroituksia tehdään toistuvasti ja nyt aikaa voidaan voittaa vielä enemmän, sanoo Danielsson. MFC-vetokytkimiä on Ruotsissa käytössä jo pari-kolmekymmentä, myös puutavara-autoissa. - Kiersimme vuonna 2009 Suomessa MFC-kytkimellä varustetulla puutavara-autoyhdistelmällä ja saatu palaute oli erittäin positiivista. Asiakkaiden kanssa on projekteja meneillään ja uskon että ensimmäinen MFC -vetokytkin nähdään suomalaisessa yhdistelmässä tämän vuoden aikana, toteaa Danielsson. löytyy nyt neljä eri alleajosuojavaihtoehtoa: UHAP-2 Alumiininen, UOSP Teräspalkki pyöreä, UCSP Teräspalkki avoin, ja URSP Teräspalkki ulosvedettävä sekä laaja valikoima erilaisia kiinnitysvaihtoehtoja. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT misen ja irroittamisen automaattisesti yhdessä vaiheessa. MFC -vetokytkimessä on ultraääniantureilla toimiva peruu- Carrier Transicold -kylmälaitteet BPW Kraatz Oy:lle C arrier Transicold on nimittänyt BPW Kraatz Oy:n tuotteidensa maahantuojaksi Suomessa Carrier Transicold on allekirjoittanut tuotteidensa maahantuontisopimuksen BPW Kraatz Oy:n kanssa vahvistaakseen edelleen asemaansa pohjoismaissa. Carrier Transicold on osa Carrier Corp:ia, maailman johtavaa korkean teknologia lämmitys-, ilmastointi- ja kylmälaiteratkaisujen valmistajaa. Carrier Corp. on osa New Yorkin pörssissä listattua United Technologies Corp. yhtiötä. Tämä uusi maahantuontisopimus tuo BPW Kraatz Oy:n tuotevalikoimaan uusia innovatiivisia ratkaisuja kuorma-autojen ja perävaunujen kylmälaitteissa ja osoittaa Carrier Transicoldin sitoutumista tärkeisiin Suomen markkinoihin. - Tämä uusi yhteistyö alleviivaa sitä kasvupotentiaalia, jonka Carrier Transicold näkee Suomen markkinoilla, sanoo Transicold Europen johtaja Bertrand Gueguen. Carrierilla on Suomessa noin 20 itsenäistä huoltopistettä. - Suomessa Carrierin asema on vahva ja tavoitteenamme on vahvistaa sitä sekä parantaa palvelua entisestään niin laitemyynnissä kuin varaosahuollossakin, sanoo BPW Kraatz Oy:n toimitusjohtaja Hans-Peter Kraatz. BPW ja VBG -tuotteiden varaosamyynti siirtynyt BPW Kraatz Oy:ltä Trailcon Oy:lle Kaikki BPW Kraatz Oy:n varaosamyynti siirtyi Trailcon Oy: lle 1.4.2010. Järjestelyllä pyritään poistamaan päällekkäisyyksiä ja selkeyttämään yritysten toimintaa. BPW Kraatz vastaa raskaan kaluston ensiasennusmarkkinoista Suomessa ja vastaavasti Trailcon huolehtii valtakunnallisesti jälkimarkkinoista vastaten raskaan kaluston varaosista. Tavaroiden helpon saatavuuden takaavat Trailconin kahdeksan oman myymälän lisäksi raskaan kaluston jälleenmyyjät ympäri Suomen. Trailconin tuotevalikoimaan kuuluvat kaikki muutkin varaosamarkkinoilla tarvittavat tärkeimmät tuotemerkit. Uusi, kattava alleajosuojakonsepti VBG:ltä Koko ajoneuvon tyyppihyväksyntädirektiivin 2007/46/ EY:n myötä on uusissa ajoneuvoissa käytettävien komponenttien vaatimustasoa tarkennettu. Alleajosuojien osalta tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että EU -direktiivi 70/221/ETY ja tämän lisäyksessä 2006/20/EY annetut mitta- ja lujuusvaatimukset tulee täyttyä. - VBG:n uusi alleajosuojakonsepti täyttää oikein asennettuna EU-direktiivien vaatimukset. VBG-alleajosuojat ovat siis tyyppihyväksyttyjä tuotteita, korostaa Danielsson. VBG:n tuotevalikoimasta LED-tekniikkaa takavaloihin Aspöck on tuonut markkinoille uuden takavalon Eco LED:n, jossa kaikki toiminnot ovat toteutettu LED-tekniikalla. Valossa on ainutlaatuinen uusi kompakti muotoilu, sisäänrakennettu LED-vilkun valvonta (LCG) ja 2x2-napaiset liittimet lisätoiminnoille. - Uudessa EcoLED -valaisimessa on lisäksi sisäänrakennettu LED-perävaunun tunnistaminen ja sen viimeinen sivuvalaisin ja heijastin on integroitu takavaloon. Valaisin on saatavissa kumivarsivalon kanssa tai ilman, kertoo BPW Kraatz Oy:n tuotepäällikö Rolf Sirviö. BPW Kraatz Oy:n tuotepäällikkö Rolf Sirviö esittelee Aspöckin laajaa valaisinvalikoimaa. LED-tekniikka yleistyy kovaa vauhtia myös perävaunukäytössä. Muodot näkyviin heijastavalla teipillä U usiin raskaisiin kuorma-autoihin ja niiden perävaunuihin vaaditaan liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella 10. 7.2011 alkaen heijastavat ääriviivamerkinnät. EU direktiivin velvoitteella parannetaan ajoneuvojen näkyvyyttä pimeällä. Yli 7,5 tonnin kuorma-autoille ja yli 3,5 tonnin perävaunuille tulee pakolliseksi yhtenäinen ääriviivamerkintä ajoneuvon takana ja yhtenäinen tai osittainen ääriviivamerkintä sivulla. Heijastavan ääriviivan vaatimus taakse koskee ajoneuvoja, jotka ovat leveydeltään yli 2,1 metriä. Yli kuuden metrin pituisissa raskaissa kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa on käytettävä merkintöjä sivulla. Perävaunun osalta pituuteen luetaan mukaan sen vetoaisa. Vähintään 80 % BPW on tuonut markkinoille kevyet BPW Eco Wheel -alumiinivanteet. Tarjolla on koot: 22.5x11.75, 22.5x9.00, 22.5x8.25 ja 17.5x6,75. Heijastava ääriviivateippi Reflexite VC104+ tarjoaa näkyvyyttä ja kestävyyttä 10 vuoden takuulla. ajoneuvon pituudesta, poislukien ajoneuvon hytti, tulee olla merkitty. BPW Kraatz Oy:n valikoimasta löytyy ratkaisu tähän uuteen vaatimukseen. Reflexite VC104+ on ainutlaatuinen yksikerroksinen, erittäin kestävä prismateknologiaan perustuva heijastava teippi. VC104+ on erittäin helppo asentaa, teipin reunat eivät lähde repeytymään juuri yksikerrosteknologian johdosta. teippi kestää myös erittäin hyvin konepesua ja pesuaineita. VC104+ on ECE104 class C hyväksytty ja tuotteella on lisäksi peräti 10 vuoden takuu. VC104+ on saatavana valkoisena, keltaisena ja punaisena umpikorikäyttöön, kapellivaunuihin ja säiliökäyttöön. BPW Kraatz Oy toimittaa perävaunuvalmistajille Goodyear-renkaat. Kuvassa vas. perävaunun talvirengas Goodyear Ultra Grip WTT ja oik. Goodyear Marathon LHT II perävaunun singlepyörä. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI 43 Meiltä tietooneet Metsäliitto, UPM, Stora Enso, Metsähallitus, Biowatti ohjelmistoilla autoihin ja metsäkoneisiin. Huolto Huollamme laitteet nopeasti ja ammattitaidolla. Ajoneuvotietokoneiden korjaus, huolto ja asennustoimintaa Viestilaitehuolto on toteuttanut jo vuodesta 1996 saakka. Myynti Myymme Sunitin, Åkerströmin ja JLT:n sekä Panasonicin valmistamat ajoneuvotietokoneet. Joihinkin malleihin on mahdollisuus saada lainalaite korjauksen ajaksi. Meiltä löytyy metsäyhtiöiden asiakasohjelmistojen lisäksi myös muita karttasovelluksia. Kysy lisää! Asennus Asennukset kaikkiin kohteisiin suoritetaan kokemuksella ja ammattitaidolla. Teemme ajoneuvotietokoneiden asennuksia myös luonanne. Varaosat Meiltä myös näppäimistöt, hiiret, GPS-antennit, modeemit ja muut tarvikkeet. Nokian valtuuttama matkapuhelinmyynti, -asennus ja -huolto HF-autosarjat ym. Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy Fi METKO Hämeentie 1, 44100 Äänekoski Puh. 014 513 661, Fax 014 512 661 Jori Lieska 0400 643 464 www.ajoneuvopc.f .ajoneuvopc.fi www.ajoneuvopc.fi 44 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI my laaadukkat Meiltä myös laaadukkat autovar ustelut ja autovarustelut perä aunut perävaunut energia giapuun ener giapuun ajoon! PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Teema: PERÄVAUNUT PERÄV uonna 1945 perustettu Vallilan Takomo Oy tekee Helsingin Pitäjänmäessä ja Vuosaaressa jousikorjaukset ja -asennukset ja toimittaa jouset sekä jousituksen, alustan ja ohjauksen osat kaikkiin ajoneuvoihin henkilöautoista raskaisiin ajoneuvoihin ja perävaunuihin. - Työ toteutetaan aina huomioiden asiakkaan toiveet jousituksen kantavuuden, ajoneuvon korkeuden ja ajomukavuuden suhteen. Hyvä jousitus yhdessä muiden alustarakenteiden kanssa on turvallinen, toimiva ja vastaa ajoneuvon käyttövaatimuksia, sanoo Vallilan Takomo Oy:n toimitusjohtaja Teemu Punkka. METSÄALAN AMMATTILEHTI 45 V Vallilan Takomo on perävaunujen jousihuollon ammattilainen Vallilan Takomo tarjoaa maan laajimman lehti- ja paraabelijousivalikoiman kuorma-autoihin ja perävaunuihin. Perävaunujen tukivarret kuuluvat tuotevalikoimaan. Perävaunujen ilmajousien palkeita on varastossa erittäin kattava valikoima, Kuorma-autot ja perävaunut Vallilan Takomo on tunnettu kuorma-autojen ja perävaunujen jousikorjaamo ja -toimittaja. - Teemme jousi- ja alustakorjaukset tai toimitamme jouset ja jousituksen osat kaikkiin merkkeihin ja malleihin nykyaikaista moniakseliautoista vaikka Kontio Sisuun. Vuosaaressa sijaitseva 32 metriä pitkä läpiajettava halli mahdollistaa myös täysiperävaunuyhdistelmien ajamisen halliin yhdellä kertaa. Toimitamme myös jouset laajasta varastovalikoimasta seuraavaksi päiväksi kaikkialle Suomeen, toteaa Punkka. Lehtijousia löytyy kaikkiin perävaunumalleihin. Omaa jousivalmistusta ja maahantuontia Oma valmistus ja maahantuonti mahdollistavat kattavan jousivalikoiman nopeasti toimitettuna tai alle asennettuna. - Valmistuksessa käytettävä erikoisjousiteräs, huolellinen lämpökäsittely ja ammattitaitoinen henkilökuntamme takaavat korkean laadun ja kestävyyden. Jousitoimittajamme edustavat Euroopan johtavia jousitehtaita ja ovat myös ensiasennustoimittajia, huomauttaa Punkka. set ja asennukset. - Ilmajouset lisäävät jousituksen pehmeyttä ja mahdollistavat korkeuden säädön kuormapainon mukaan ja esimerkiksi lastauksen ajaksi, kertoo Punkka. Vallilan Takomo on laajentanut merkittävästi ilmajousikomponenttien varastointia Vuosaaren toimipisteessään. - Ilmajousien palkeita ja tukivarsia on nyt varastossa erittäin kattava valikoima kuorma-autoihin ja perävaunuihin. Ja jos osaa ei jostain syystä löydy suoraan varastosta, saamme ilmajousikomponentit Suomeen 1-3 päivässä, laskee Punkka. Vallilan Takomo on laajentanut ilmajousipuolen tarjontaansa myös kevyemmälle puolelle uusien maahantuontien myötä. - Tuomme maahan VB ja Drive-Rite täysilmajousi- ja lisäil- majousiratkaisut, joita asennamme alle 6 tn hyötyajoneuvoihin, sanoo Punkka. Ilmajousien tukivarsien valikoima on kasvanut entisestään. Iskunvaimentimet Iskunvaimentimet yhdessä jousien ja renkaiden kanssa muodostavat perustan ajoneuvon ajettavuudelle ja turvallisuudelle. - Raskaaseen kalustoon ja pakettiautoihin suosittelemme markkinoiden kestävimpiä ja vaimennusvoimaltaan vahvimpia suomalaisia SV -iskunvaimentimia tai laadukkaita Sachs ja Koni -iskunvaimentimia, ilmoittaa Punkka. kaisen nostimen, Punkka opastaa. Myynti ja toimitukset - Toimitamme jouset, jousituksen osat tai muut alustan osat päivittäin suoraan varastosta suoraan asiakkaan haluamaan osoitteeseen vielä seuraavaksi päiväksi tai asennamme ne asiakkaan autoon tai perävaunuun nopeasti ja vaivattomasti. Noutomyynti palvelee sekä Pitäjänmäessä että Vuosaaren satamassa. Toimitamme jouset myös laajan jälleenmyyjäverkoston kautta, Punkka toteaa. ja kallistuksenvakaajat auto- tai perävaunumerkin, mallin tai piirustuksen mukaan. - Tilauksesta valmistettavat tuotteet voimme toimittaa jopa muutaman tunnin kuluttua tilauksesta, jouset ja kallistuksenvakaajatkin alle viikossa, kertoo Punkka. Asennukset Vallilan Takomo asentaa jouset ja muut osat vaivattomasti Pitäjänmäen ja Vuosaaren sataman toimipaikoissa. - Tarvittaessa otamme auton tai perävaunun heti työn alle ja työ tehdään odottaessa. Keskittyminen jousi- ja alustakorjauksiin mahdollistaa osaavan ja nopean palvelun ilman ajoneuvon turhaa seisokkia. Teemme myös akselien ja pyöränsuuntaukset, lisää Punkka. Alustan ja jousituksen osat - Vastossamme löytyy kattavasti jousituksen ja alustan osat kuten helat, tapit, alustan tukivarret ja U-pultit joita valmistamme tarvittaessa myös mittojen tai mallin mukaan, Punkka toteaa. Jousitakomo ja valmistus Jousitakomo toimii Pitäjänmäessä, jossa korjataan tai muokataan vanhat jouset tai valmistetaan uudet jouset, U-pultit Lehti- ja paraabelijouset Vallilan Takomo tarjoaa maan laajimman lehti- ja paraabelijousivalikoiman kuorma-autoihin, perävaunuihin ja pakettiautoihin. - Jouset toimitetaan tai valmistetaan aina vastaamaan toimivuudeltaan ja kantavuudeltaan ajoneuvon todellisia käyttövaatimuksia. Erityistä huomiota kiinnitämme jousien kestävyyteen haastavissakin olosuhteissa, sanoo Punkka. Jousityöt Eri jousiratkaisuiden avulla voidaan parantaa jousituksen ominaisuuksia ja kestävyyttä, lisätä ajoneuvon kuormakantavuutta ja tehostaa auton työkäyttöä. Jousituksen avulla myös ajoneuvon korkeutta voidaan nostaa tai laskea. - Teemme muutostyöt kaikkiin ajoneuvoihin raskaasta kalustosta henkilöautoihin ja perävaunuihin, sanoo Punkka. Ilmajouset ja niiden komponentit Vallilan Takomo toimittaa ilmajouset ja ilmajousisarjat kuorma-autoihin, perävaunuihin sekä paketti- ja matkailuautoihin sekät tekee myös korjaukVuosaaren toimipisteen 32 m pitkä läpiajettava halli mahdollistaa myös täysperävaunuyhdistelmien ajamisen halliin. Takalaitanostimet Vallilan Takomo on valtuutettu DHollandia -takalaitanostimien myyjä ja huoltokorjaamo. - Korjaamme myös muut merkit. Asiantuntevat myyjämme auttavat mielellään löytämään autosi käyttötarkoituksen mu- - Yrityksemme lupaus joustavasta, kestävästä ja osaavasta palvelusta tehtiin yli 65 vuotta sitten vuonna 1945, kun isoisäni yhdessä isänsä kanssa perustivat Vallilan Takomon, sanoo tj. Teemu Punkka. 46 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Weckman puutavaraperävaunuja valmistuu vauhdilla Heinolasta T elivaunu Oy Weckman valmistaa Heinolassa puutavaraperävaunuja vankalla kokemuksella. Weckmanin varmoissa perävaunuissa on kestävät, kevyet ja käytännössä testatut erikoisteräsrakenteet. Ensimmäiset Weckmanin puutavaraperävaunut valmistuivat jo 50-luvun lopussa Vierumäeltä ja vuonna 1964 tehtiin ensimmäiset jatkettavat puutavaraperävaunut. Vuonna 1968 muutettiin nykyiseen toimipaikkaan Heinolaan Paininpuuntielle. - Vuosikymmenten ajan olemme tehneet jatkuvaa tuotekehittelyä ja käytännön testausta valmistaaksemme entistä parempia perävaunuja. Käytämme vaunuissamme aina parhaita mahdollisia materiaaleja ja komponentteja, kertoo Telivaunu Oy Weckmanin Veli-Matti Weckman. Puutavaraperävaunuja valmistuu sarjatuontona Tällä hetkellä Weckmanin tuotannosta valmistuu sarjana kiinteitä ja jatkettavia puutavaraperävaunuja, joita toimitetaan asiakkaille ympäri maata. - Puutavaraperävaunujen kauppa lähti kunnolla käyntiin huhtikuussa 2010 ja sen jälkeen olemme tehneet vaunuja oikeastaan niin paljon kuin olemme vain ehtineet. Viimeksi kauppa kävi näin hyvin joskus 2000-luvun alussa. Perävaunutuotantomme tuplaantuu viime vuodesta ja valmistamme yli 20 puutavaraperävaunua. Silti toimitusajat ovat pysyneet melko hyvinä eli jos nyt tilaa niin meiltä saa vaunun vielä syksylle, ilmoittaa Weckman. Weckmanin asiakaskunta on perinteisesti ollut hyvin merkkiuskollista - laatuun siis luotetaan vaunusta toiseen. - Viime aikoina on ollut ilo huomata että pitkäaikaisten asiakkaidemme työtä jatkava uusi sukupolvi on myös pysynyt asiakkaanamme ja lisäksi olemme saaneet mukavasti täysin uusia asiakkaita, toteaa Weckman tyytyväisenä. Noin puolet Weckmanin valmistamista vaunuista on jatkettavia - Weckman on jatkovaunujen spesialisti. - Jatkettavilla vaunuilla on edelleen vankka käyttäjäkuntansa erityisesti länsirannikolla ja eteläisessä Suomessa, kommentoi Weckman. Veli-Matti Weckman esittelee Koneurakointi S. Kuittiselle toimitettavaa Weckmanin kiinteää 4-akselista puutavaraperävaunua, jonka paino 12 tn akseleilla, 8 kpl. 7 tn teräspankoilla ja kahdella ylimääräisellä ilmasäiliöllä on 7 000 kg. Vaunuun asennetaan renkaiden ilmanpaineen säätöjärjestelmä. Jo yli 60 % Weckmanin valmistamista puutavaraperävaunuista varustetaan levyjarruilla, kuvan vaunussa uudet BPW ECO Disc levyjarrut. Veli-Matti Weckman vertailee suosittua Bridgestonen paripyörää ja Goodyearin singlepyörää. LED-valot alkavat olla vakiovaruste Weckmanin puutavaraperävaunuissa. Keveys ratkaisee Weckmanin puutavaraperävaunut on aina tunnettu kevey- PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI 47 Weckmanin tuotannosta valmistuu kiinteitä ja jatkettavia puutavaraperävaunun runkoja tasaisena sarjatyönä. Rakenteissa käytetään keveitä ja kestäviä erikoisteräksiä. Loppukokoonpanossa perävaunut varustellaan asiakkaan valitsemilla komponenteilla ja varusteilla. Tänä vuonna Weckman valmistaa yli 20 puutavaraperävaunua. destään. - Puutavara-autoilijat haluavat yhdistelmästään mahdollisimman keveän että hyötykuormaa saataisiin kyytiin mahdollisimman paljon. Ja varsinkin nyt kun metsäyhtiöt ilmoittivat etteivät ne enää maksa kuin 63 tonniin saakka, on jokainen säästetty kilo vieläkin tärkeämpi asia kuljetusyrittäjälle. Silti pitää muistaa ettei puutavaraperävaunun rakenteissa saa mennä liian keveisiin ratkaisuihin sillä metsässä tarvitaan lujuutta ja kestävyyttä, sanoo Weckman. Perävaunun keveyteen vaikuttaa tietenkin myös siihen valitut komponentit kuten akselit, pankot, renkaat, vanteet jne. - Levyjarruakselit ovat rumpujarruja kevyempiä ja niiden osuus on meidän valmistamissa vaunuissa jo yli 60 %. Pienipyöräinen rengaskoko 265 tai 285/ 70R19.5 alkaa olla suosittu valinta ja singlepyöriäkin laitetaan, kertoo Weckman. ammattilehti.fi H. Weckman Oy valmistaa puutavara-autojen täydelliset päällirakennevarustelut, jotka ovat tunnettuja keveydestään ja kestävyydestään. Perävaunut energiapuun ja pylväiden kuljetukseen Weckman valmistaa puutavaraperävaunujen lisäksi perävaunuja energiapuun kuljetuksiin sekä erikoiskuljetuskalustoa pylväiden ajoon. - Energiapuuperävaunuja val- mistui pari vuotta sitten hyviäkin määriä mutta nyt on sillä sektorilla ollut hiljaisempaa. Viime vuonna valmistimme yhden pylväsvaununkin eli kyllä nämä erikoistuotteet pysyvät valikoimassamme, Weckman toteaa. tarjoaa kuljetus- ja konealan uutiset tuoreena joka päivä! Lue niin tiedät mitä alalla tapahtuu! 48 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Kevyet mutta erittäin kestävät Terminator XXL tilapankot suurentavat puutavaraperävaunun kuormatilan - ja sen mukana tuottavuuden - aivan uudelle tasolle. Terminator XXL pankkojen hyvät ominaisuudet korostuvat perävaunukäytössä P uutavaraperävaunun pankkojen oikea valinta on tärkeä ratkaisu perävaunun käytön, tuottavuuden ja veto-ominaisuuksien kannalta. Pankkojen paino näkyy kantavuudessa ja mitoitus ja sisämitat määrittelevät kuormatilan - siis vaunun tuottavuuden. rantavat perävaunun veto-ominaisuuksia, mutta tärkein parannus on pankkorungon rautahammastus ja tolppien liukuestepinnat. XXL pankoilla niput eivät huoju, vaan päinvastoin ne tukevoittavat itse perävaunun jäykkyyttä. Kattava varustevalikoima Terminator XXL pankkoihin on kehitetty monia käyttöä helpottavia ja tuottavuutta lisääviä lisälaitteita. Käyttöä helpottamaan on saatavilla nostokoukkusarjat, pankon kourallasiirtoautomatiikka ja pankonsiirtorautasarjat eri pankkomäärille (4 kpl, 6 kpl tai 8 kpl/vaunu). Tuottavuutta parantamaan on tehty energiapuun ajoon XXBoxx -sisälaitasarjat, joita on 3 eri perusversiota ajotarpeen mukaan. Pankkojen oikeaoppisella kiinnityksellä saadaan tukevuutta kuormattuna ajoon ja äänettömyyttä vaunun tyhjänä siirtoihin. Muita tärkeitä ominaisuuksia ovat kuorman paikallaan pysyminen, sekä pienet ajovastusvoimat. Erittäin matala pankkorunko laskee kuorman painopistettä ja parantaa ajo-ominaisuuksia Terminator XXL pankkomallistossa on huomioitu nämä kaikki tuloksenteon kannalta erittäin tärkeät vaatimukset. Pankkojen kuormatilaa on onnistuttu kasvattamaan perävaunun osalta neljällä kuutiolla, jos vertailuna on vastaavanlujuiset alumiinipankot. Perinteisillä 90-luvun teräspankkoversioilla varustettuun vaunuun verrattuna kuormatila on kasvanut parilla motilla. Laatu ja kestävyys Terminator XXL pankkojen laadussa on huomioitu käyttäjien kasvaneet laatuvaatimukset ja lujuusvaatimuksiin vastataan viidellä eri kantavuusluokan (4 tn 10 tn) lujuustestatulla mallilla. Toimitukset ja asennus Terminator XXL pankot toimitetaan käyttäjille pääsääntöisesti XX Express kuljetuksina. Kuljetuksien yhteydessä annetaan tarvittava asennusapu ja ohjaus. Perävaunun toimituspaketit rakennetaan toimituskohtaisesti niin täydellisiksi,että asennus onnistuu tällä rahtivapaasti tuodun paketin varusteilla. Soita ja tilaa, kuormatilaa! Puh. 050 412 9024 Tervetuloa 70-luvulta 2010-luvun alumiiniapurunkojen maailmaan! Äänetön ja tukeva ajossa Terminator XXL pankkojen äänettömyys ja tukevoituneet ajo-ominaisuudet on käytössä todettu mukaviksi muutoksiksi. Äänettömyyden saa aikaan kiinnikkeitten värinänvaimennuskumit, joilla pankkojen kiinnitys säädetään halutun tiukaksi mutta aina välyksettömäksi pankkojen asennusvaiheessa. Tiukat ja välyksettömät kiinnikkeet pa- Terminator XXL pankot toimitetaan asennusvalmiina täydellisinä paketteina. Vihdoinkin uutta alumiinisiin apurunkoihin! TimberMaxx on tuonut markkinoille täysin uuden 10 cm matalan puutavaraauton alumiinisen apurunkopaketin! PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI 49 E uran Hydrauliikka ja Metalirakenne EHM Oy toi pari vuotta sitten markkinoille uuden sukupolven EnergyBoxx II -energiapuunkuljetusyhdistelmän, jonka kuormatilaa on onnistuttu kasvattamaan 20 m3:lla ja rakenteita on samalla kevennetty lähes 1000 kiloa, mikä yhdessä merkitsee kanto- ja risukuljetuksiin lähes 5000 kilon lisäkapasiteettia. Tehdyt parannukset lisäävät EnergyBoxx -yhdistelmän kapasiteettia yli 5000 kiloa. Tämä on saatu aikaan kehitystyöllä sekä käyttämällä rakenteissa Rautaruukin uutta Optim 960 QCW ultralujaa terästä ja laserhitsausta. Kuormatilan kasvun, painon vähennyksen ja aerodynaamisen muotoilun ansiosta kuljetustehokkuus kasvaa sekä energiankulutus ja päästöt vähenevät yli 10 % kuljetussuoritetta (tkm tai m3/km) kohden. 50 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Ajokoneelta voi ostaa valmiin koneenkuljetusauton P ihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy valmistaa laadukkaat koneenkuljetuslavetit kuorma-autoihin. - Keskitymme jatkossa yhä enemmän täysin valmiiden koneenkuljetusautojen valmistamiseen eli asiakas voi ostaa meiltä valmiin kokonaisuuden auton kanssa, ei pelkkää lavettirakennetta. Hankimme vähän ajetun tarkoitukseen soveltuvan kuorma-auton alustan, johon teemme ensin tarvittavat runkoja akselimuutostyöt jonka jälkeen rakennamme autoon täydellisen koneenkuljetuslavetin, kertoo Pihtiputaan Ajokonekorjaamo Oy:n toimitusjohtaja Pihtiputaan Ajokone Oy:n valmistama Sisu R500 8x2 koneenkuljetusauto myytiin Koneyhtymä Marko ja Mika Taavitsaiselle Pieksamäelle. Ajokone teki Sisusta trippeilauton jatkamalla runkoa ja lisäämällä vetävän akselin eteen kääntyvän akselin. Autossa on myös telinnosto. Markku Pihlajamäki. Tavoitteena on että Ajoko- neella on jatkossa koko ajan uusi koneenkuljetusauto rakenteil- la tuotannossaan. - Aloitimme tekemään Sisu R500:sta tällä periaatteella ja se myytiin jo rakennusvaiheessa, jolloin asiakas pääsi viimeistelemään vielä lopulliset yksityiskohdat juuri haluamikseen. Nyt meillä on työn alla Volvo FH koneenkuljetusauto ja siitäkin on ollut jo moni kiinnostunut, toteaa Pihlajamäki. Viime vuonna Ajokone -koneenkuljetuslavetteja valmistui toistakymmentä ja tänä vuonna tahti jatkuu vähintään yhtä hyvänä. - Teemme toki edelleen koneenkuljetuslavetit myös asiakkaiden omiin alustoihin, sanoo Pihlajamäki. Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n vuoden 2011 Kuljetusyritys Leo Koikkalainen Oy Ruokolahdelta M etsäalan Kuljetusyrittäjät ry on vuosittain palkinnut jäsenistönsä joukosta ansioituneen yrityksen tai yrittäjän Vuoden kuljetusyrityksenä. "Tänä vuonna palkinto annetaan toisen polven kuljetusyritykselle, jonka omistaja on itse toiminut raskaan liikenteen kuljettajana vuodesta 1972 lähtien ja yrittäjänä vuodesta 1978 lähtien. Yritys operoi tällä hetkellä 8 ajoneuvoyhdistelmällä ja kahdella materiaalinkäsittelykoneella. Työntekijöitä on keskimäärin 15 henkeä. Yrittäjämme kehittämishalua ja -kykyä kuvaa hänen monipuolinen yritystoimintansa: Hän toimi pitkään Venäjän liikenteessä, yrityksellä on terminaalitoimintoja Immolassa ja siirtoautot operoivat perinteisten puuautojen rinnalla. Hänen panoksensa yhdistyksemme ja SKAL ry:n toimintaan on ollut merkittävää niin alueellisella kuin myös valtakunnallisella tasolla. Hän on ollut Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n hallituksen varajäsenenä tai varsinaisena jäsenenä vuodesta 1993 alkaen ja mm. Ruokolahden - Rautjärven Ammattiautoilijat ry:n johtokuntaan hän on kuulunut vuodesta 1982 lähtien." Ota yhteyttä ja tutustu uuteen tuotevalikoimaamme Toplift Finland Oy, Hopeatie 2, 54100 Joutseno Puh. 020 7669 200 www.toplift.fi Teema: PERÄVAUNUT PERÄV METSÄALAN AMMATTILEHTI 51 Onnin Autolta kattava valikoima perävaunukomponentteja ja -varaosia R askaan kaluston varaosien maahantuonti- ja myyntiliike Onnin Auto Oy tarjoaa erittäin laajan valikoiman erilaisia komponentteja ja varaosia perävaunukäyttöön. - Meiltä löytyy raskaisiin perävaunuihin oikeastaan kaikki komponentit alustanosista valoihin ja kaikkea siltä väliltä. Toimitamme perävaununosia perävaunuvalmistajille, korjaamoille, jälleenmyyjillemme sekä suoraan loppuasiakkaille, sanoo Onnin Auto Oy:n toimitusjohtaja Timo Juvonen. Onnin Auton erittäin laajaan perävaunukomponenttien valikoimaan sekä myös muihin raskaan kalustoon komponetteihin on helppo tutustua netissä www. onninauto.fi, josta löytyy nyt täydelliset, helposti selailtavat ja zoomailtavat tuoteluettelot. - Pidämme nettisivujemme tuoteluettelot täysin ajantasalla ja kuvissa on aina juuri kyseinen tuote eikä joku korvaava kuva. Näin tilaaminen on helppoa eikä yllätyksiä tule, kommentoi Juvonen. muvalo yhdistelmä. Nämä laadukkaat mutta edulliset valot asennetaan paritellen ja pohjaamalla ne levyyn saadaan tehtyä valaisinyksikkö, jolloin valoja voi olla laillisesti useampikin. Pakettiin voi laittaa lisäksivielä 7-ledisen äärivalon eli Lucipoint -kumivarsilyhdyn päähän, kertoo Juvonen. Kuormakorien sisätilan valaisuun tarjolla on mm. pinta-asennettava LED-kattovalo. LED-kattovalo löytyvät suoraan hyllystä, ilmoittaa Juvonen. Onnin Auton perävaunujen alustanosien valkoima on erittäin kattava. Perävaunukomponentteja ja -varaosia joka lähtöön Onnin Autosta löytyy perävaunuihin myös järeämmät teräskomponentit sekä erilaiset alustan ja sähköpuolen varaosat. Pyöränkapselit Puoliperävaunun tukijalka - Tarjoamme akselistojen ja jarrujen osat laajasti, nyt meiltä saa mm. jarrupalat kaikkiin uusimpiin levyjarruihin. Jarruvivut löytyy automaattisina sekä manuaalisina. Ja jos tarvitset mitä tahansa jousia tai iskunvaimentimia perävaunuun, kannattaa niitäkin kysyä meiltä. Perävaunujen pyöränkapseleita Onnin Autosta löytyy todella suuri valikoima ja tällä hetkellä kapseleista on edullinen kevättarjous joten eikun ostamaan nyt kun saa laatua edullisesti, kehottaa Juvonen. Konttilukot (vas. kiristettävä) SuperLED takavalot Takavaloiksi on tarjolla myös todella näyttävät ja tehokkaat isokokoiset Super LEDit, joita löytyy useaa eri mallia. Niitä on toimitettu perävaunuvalmistajille mm. puutavara- ja energiapuuvaunuihin. Laaja valovalikoima Onnin Auton perävaunuvalojen mallisto on nyt entistä kattavampi. Tarjolla on kaikki erilaiset LED-valot sekä perinteiset halogeenivalot kuten takavalot, äärivalot, rekisterikilven valot, työvalot ja ruuhkavilkut. Perävaunuvalmistajat saavat valaisimet Onnin Autosta myös asennusvalmiina johtosarjoineen. - Puoliperävaunuihin löytyy mm. vetotapit pulttisarjoineen sekä tukijalat jotka sopivat suoraan JOSTin tilalle tai pariksi, tarjolla on lyhyt ja pitkä malli. Konttilukkoja on suorakahvaisia ja kiristettäviä jotka ovat olleet varsin kysyttyjä viime aikoina, toteaa Juvonen. Suosittuja komponentteja ovat lisäksi mm. pituuskilvet, ADR-kilvet ja törmäyskumit, sekä TIR-vaijeri jota saa nyt 200 m kelassa. Lucispot LED-työvalo Onnin Auto Oy tarjoaa yli 10 000 varastotuotetta raskaan kaluston tarpeisiin. Osoitteesta www.onninauto.fi löytyy selkeät ja helppolukuiset, aina ajantasalla olevat tuoteluettelot. ABS/EBS välijohdot Onnin Auton perävaunukäyttöön tarkoitettu Lucispot LEDtyövalo on todella hieno eikä se menetä 1350 lumenin tehoaan lämmetessään. Näe paremmin! -tiedät missä mennään! aina terävä kuva LED-takavalot Painespiraalit C-liittimet Lucipoint LED-äärivalot LED-sivuäärivalot - Uusinta uutta ovat pyöreät ja neliönmalliset LED-takavalot 12/24V, joissa on vilkku-parkkijarruvalot sekä heijastin. Tarjolla on myös peruutusvalo-takasu- - Perävaunun LED-sivuäärivaloja löytyy keltaisena, punaisena ja valkoisena, ne voidaan asentaa sekä vaaka- että pystyasentoon, toteaa Juvonen. - Tarjoamme laajasti perävaunujen sähköjärjestelmien osat kuten ABS/EBS välijohdot ja paineanturit. Myös ilmajärjestelmän osavalikoima on kattava, mm. painespiraaleita löytyy nyt myös 10 m erikoispitkänä ja koura-, DuoMatic- ja C-liittimet Kamera ! hämäränäkö parempi kuin ihmissilmällä ! 100% vesitiivis (IP 69) ! 7" värinäyttö, syvyys vain 25mm ! 1-3 kameran kytkentä Monitori Ei pimeitä kulmia Etukulmakamera tuo turvallisuuden lisäksi työskentelyyn uutta tehokkuutta. Trukki- ja nosturikäyttöön löytyy myös ratkaisut. Katso www.mytrade.fi tai soita 09-8559 5720 52 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Ketjupurkavat ajoneuvoyhdistelmät hakkeen- ja turpeen kuljetukseen ovat Topliftin vahvaa erityisosaamista. Toplift tarjoaa ketjupurkavien hakeyhdistelmien erikoisosaamista yli 30-vuoden kokemuksella T oplift Finland Oy on raskaan maantieliikenteen kalustoa ja palveluja toimittava metalliteollisuusyritys Kaakkois-Suomessa Joutsenossa, Venäjän rajan tuntumassa. Yrityksen perustamisvuosi on 1992, mutta alan kokemusta ja osaamista on kertynyt yli 30 vuoden ajalta. Topliftin päätuotteita ovat perävaunut; erityisesti hake- ja turveperävaunut, auton korit, erilaiset päällirakenteet, erikoisajoneuvohydrauliikka, HiabMultilift -tuotteet sekä huolto-, korjaus- ja varaosapalvelut. Lisäksi yrityksessä tehdään erilaisia kolari- ja muutoskorjauksia em. tuotteille. Kestävistä tuotteista ja toimivista ratkaisuista tunnettu Toplift on vakiinnuttanut paikkansa kotimaisten kuljetuskalustovalmistajien joukossa. Luotettavat toimitukset, täsmällinen ja jämäkkä toimintatapa, sekä pitkä kokemus ja alan asiantuntemus ovat johtaneet vakiintuneisiin asiakas- ja toimittajasuhteisiin. - Toiminnallemme tunnusomaista on asiakaslähtöisyys ja liikan erikoisosaamista. Topliftin päätuotteet ovat kuitenkin ketjupurkavat ja sivukippaavat ajoneuvoyhdistelmät hakkeen ja turpeen kuljetukseen. - Lähtökohtamme on suunnitella ja tehdä tuotteet juuri asiakkaan tarpeiden mukaan. Vankka osaamisemme, kokemuksemme sekä tekniikan ja säädösten tunteminen takaavat laadukkaan ja kustannustehokkaan lopputuloksen. Tuotekokonaisuuksien vastuullinen toimittaja on Toplift. Vastaamme kokonaistoimituksesta sekä sen toimivuudesta. Auton toimittajalle jätämme kuitenkin vastuun auton toiminnasta, toteaa Tuominen. Ketjupurkavan hakevaunun kehitys Toplift Oy:n ketjupurkavan hakevaunun historia juontaa vuoteen 1978, jolloin Erkki Rautiainen valmisti Joka Oy:n perävaunualustaan putkiprofiilirungolla, vaneriseinillä ja ketjupurkulaitteella varustetun hakevaunun. Ajatus ketjupurkavasta vaunusta oli tullut Suomeen ilmeisesti Kanadasta. Sitä ennen käytössä oli ollut kippaavia hakevaunuja, jotka olivat herkkiä kaatumaan. - Joka Oy aloitti uuden vaunumallin myynnin ja tuote alkoi samalla kehittyä. Seuraava askel Toplift Finland Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen (vas.), aluemyyntipäällikkö Tomi Tikanmäki ja hallituksen puheenjohtaja Taisto Ikäheimonen esittelevät uutta valmistuvaa ketjupurkavaa hakevaunua. Metsähakkeen käyttö lisääntyy koko ajan joten Topliftin tuotteille riittää tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. kokonaisvaltaisuus. Panostamme paljon siihen että asiakkaamme saa parhaan mahdollisen tuotekokonaisuuden, jonka tehtävänä on palvella elinkeinon harjoittamista tuottavasti ja luotettavasti. Rahtarin tehtävä on rahdata. Kaluston kuuluu toimia, kestää ja palvella. Topliftin korkea osaamistaso, jatkuva kehittäminen ja tiivis, innostava työyhteisö takaavat laadun jonka takana seisomme, ilmoittaa Toplift Finland Oy:n toimitus- johtaja Juha Tuominen. Topliftin uustuotanto kattaa kuorma-autojen perävaunut ja päällirakenteet jakeluautoista raskaimpiin yhdistelmiin. Lisäksi toimitetaan myös erikoiskalustoa, jossa tarvitaan hydrau- Topliftin tuotannosta valmistuu uusia perävaunuja ja korirakenteita kasvavaa tahtia. Tuotanto on entistä enemmän kokoonpanoa. Ketjupurkavan hakevaunun runkoon asennetaan akselit ja siitä teräsrakenne alkaa kehittyä nopeasti vaunun näköiseksi. Joutsenon tuotannon Toplifters -henkilöt ovat alansa huippuammattilaisia. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT oli vaneriseinien korvaaminen eristävällä alumiini-styroksielementtirakenteella 80-luvun alussa. Sitten vaunun ja auton kuormatilan katossa ollut verkkopeite katosi ja tilalle tuli kääntyvä peite. 80-luvun puolivälissä alettiin valmistaa myös seinänousevia vaunuja joilla ajettiin ns. mepa-ajoa, kertoo Toplift Finland Oy:n hallituksen puheenjohtaja Taisto Ikäheimonen, joka oli alusta saakka mukana ketjupurkavien vaunujen kehityksessä ja myynnissä. Sen jälkeen ketjupurkavien vaunujen pituudet ja korkeudet kasvoivat sekä akseleita tuli lisää mutta muuten pysyttiin pitkään aika lailla samassa hyväksi koetussa perusrakenteessa. - Vuonna 2004 Toplift aloitti vahvasti kehittämään hake- ja turvevaunujen sekä autokorien rakennetta. Vaunut ja korirakenteet suunniteltiin hyvin pitkälle uusiksi ja käyttöön tuli mm. elementtilattiat ja kaikin puolin entistä paljon kevyemmät mutta silti kestävät rakenteet. Ja vuonna 2006 rakenteita jouduttiin taas muuttamaan kun tieliikennekalusto piti kaventaa 2550 mm:iin, sanoo Ikäheimonen. Toplift aikoo olla alansa suunnannäyttäjä jatkossakin ja vahva panostus tuotekehitykseen on jatkuvaa. - Panostusta suunnitteluun tullaan entisestään lisäämään ja hyvää yhteistyötä tehdään mm. yliopistojen kanssa, kommentoi Tuominen. METSÄALAN AMMATTILEHTI taan räätälöidään juuri asiakkaan haluamiksi, kertoo Toplift Finland Oy:n aluemyyntipäällikkö Tomi Tikanmäki. Myynnin työkaluksi ja asiakkaiden ostopäätöstä helpottamaan Toplift ottaa nyt keväällä käyttöön selainpohjaisen valintaohjelman, minkä avulla asiakas voi helposti valita vaunuun eri komponenti ja varusteet sekä nädä suoraan eri vaihtoehtojen vaikutuksen valmiin tuotteen painoon. Valitut ratkaisut on moduliajattelun ansiosta helppo toteuttaa tuotannossa. - Uusi ohjelma nostaa palveluastettamme merkittävästi ja sen avulla on helppo löytää juuri oikea ratkaisu asiakkaan tarpeeseen, toteaa Tuominen. 53 Huoltopalveluihin panostetaan entisestään Topliftin huolto toimii erillisessä 1300 neliön hallissa. Palvelu kattaa vaativat peruskorjaukset, kolarikorjaukset auton päällirakenteisiin ja perävaunuihin, muutostyöt, vuosihuollot sekä päivittäiset pienkorjaukset. - Teemme perävaunu- ja päällirakennehuollot sekä korjaukset kaikkiin merkkeihin. Vastaamme myös Hiab- ja Multilift -tuotteiden huolloista ja korjauksista. Jarrutarkastukset ja säädöt teemme ATK-avusteisella dynamometrillä, akselinsuuntaukset laserilla ja olemme A-jarrukorjaamo. Vuonna 2010 meillä oli yli 700 erillistä korjaamokäyntiä. Panostamme palveluun entisestään ja olemme lisäämässä erittäin ammattitaitoisen korjaamohenkilökuntamme määrää entisestään, kertoo Toplift Finland Oy:n korjaamopäällikkö Janne Ikäheimonen. Toplift on solminut huhtikuussa 2011 huoltosopimuksen Saksalaisen perävaunuvalmistajan Kögelin kanssa. - Korjaamomme on valtuutettu suorittamaan Kögel kaluston huollot, korjaukset ja takuukorjaukset alkuperäisvaraosia käyttäen. Sijaintimme on Venäjän liikenteen ansiosta hyvä joten uskomme että Kögel-asiakkaat löytävät jatkossa meidät. Olemme kiinnostuneita tekemään jatkossa huoltoyhteistyötä myös muiden valmistajien kanssa, ilmoittaa Ikäheimonen. Toplift valmistaa hakkeen maantiekuljetuksiin kevyet perävaunut ja vetoauton kuormatilat, joilla maksimoidaan kuljetettu hyötykuorma. Ketjupurkavalla vaunulla hakekuorman purku tapahtuu nopeasti ja tehokkaasti. Tarjolla perusvaunut ja räätälöidyt ratkaisut Tänä päivänä Toplift valmistaa perusrakenteeltaan kahdenlaisia hakevaunuja: maantiekuljetuksiin ja metsähakkeen ajoon. - Topliftin toiminta on konsultoivaa myyntiä eli ensin selvitetään mitä asiakas tarvitsee ja siihen mietitään yhdessä paras ratkaisu. Jos haketta kuljetetaan pääasiassa maanteillä on keveys tärkein kriteeri ja jos taas ajetaan paljon maastossa joudutaan rakenteiden kestävyyteen panostamaan enemmän. Tarjoamme asiakkaille Toplift Module-vaunut joissa käytetään hyväksi todettuja perusrakenneratkaisuja joiden toimitusaika on nopea. Toplift Custom -vaunut puoles- Toplift in valikoimasta löytyy erikseen metsähakkeen ajoon suunnittellut perävaunut ja auton kuormatilaratkaisut, jotka kestävät pitkään haastavissa ajo-olosuhteissa maastossa. Kattavat varaosapalvelut Topliftin varaosamyymälästä osoitteesta Hopeatie 2, Joutseno; saa varaosat perävaunuihin, päällirakenteisiin ja kaikkiin yrityksen edustamiin ja valmistamiin tuotteisiin. - Usein apu löytyy suoraan hyllystä tai 1-2 päivän toimitusajalla.Toimitusmyyntinä hoidamme myös muut raskaan kaluston sekä kuorma-autojen varaosat ja työkalut. Palvelemme asiakkaitamme sekä suomeksi että venäjäksi, kertoo Toplift Finland Oy:n varaosamyynnin Vasilij Potasov. - Tarjoamme kestävät, kevyet ja toimivat tuotteet hakkeen ja turpeenajoon, sanoo Toplift Finland Oy:n tekninen johtaja Jari Ikonen. Topliftin huolto toimii erillisessä 1300 neliön hallissa, jossa tehdään myös Hiab-Multilift -tuotteiden asennukset. - Toplift solmi huhtikuussa 2011 huoltosopimuksen Saksalaisen perävaunuvalmistaja Kögelin kanssa, kertoo Toplift Finland Oy:n korjaamopäällikkö Janne Ikäheimonen. Vasilij Potasov palvelee asiakkaita sekä suomeksi että venäjäksi Topliftin varaosamyymälässä osoitteessa Hopeatie 2, Joutseno. 54 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI 55 Raskassarja-ketjun uusi puheenjohtaja Juha Korpinen: Toiminnan kehittäminen jatkuu tiiviinä R askassarja-ketju sai huhtikuussa uuden keulakuvan, kun Tapani Rautava luovutti hallituksen puheenjohtajan tehtävät Tampereen Autovaraosan Juha Korpiselle. Uusi puheenjohtaja lupaa ketjun kehittämisen jatkuvan tiiviinä, mikä heijastuu myös asiakkaille entistä parempina tuotevalikoimina ja kilpailukykyisinä hintoina. - Jatkamme hyväksi koetulla yhtälöllä ja vahvistamme edelleen sitä markkinajohtajan asemaa, joka ketjulla on Suomen vapaassa varaosakaupassa. Näkisin, että meillä hyvät edellytykset erottua kilpailijoistamme entistä paremmin, Juha Korpinen arvioi. Ajatuksena on tiivistää yhteistyötä etenkin ketjun myymälöiden välillä ja hyödyntää yhteisen tietojärjestelmän mahdollisuuksia. Korpinen kertoo, että myös tiedonkulku asiakkaiden suuntaan paranee entisestään, kun ketju lisää markkinointiaan monin tavoin tänä vuonna. Tulossa on esimerkiksi mittava, vaiheittain toteutettava kotisivu-uudistus. Raskaan kaluston varaosakauppa ja korjaamotoiminta on muuttunut paljon viime vuosina, kun tiedonsaanti varaosien soveltuvuudesta on lisääntynyt ajoneuvokohtaisten ohjelmien myötä ja vapaat korjaamot ovat voineet hankkia vastaavia testilaitteita. - Ero vapaan sektorin ja merkkiorganisaatioiden välillä on merkittävästi pienentynyt. Me pystymme hankkimaan lähes mitä tahansa osia ja vapaat kor- Raskassarja-ketjun uusi puheenjohtaja Juha Korpinen esittelee RSjarrupalkeita ja Donaldson-suodattimia Tampereen Autovaraosan suuressa varastohallissa. jaamot voivat tehdä vaativiakin korjauksia, Korpinen punnitsee. Myös kuljetusyritysten kannalta kehitys on ollut myönteistä. Korpisen mukaan muutoksen merkitys on kasvanut etenkin viime aikoina, kun kuljetusyrittäjät ovat joutuneet koville laman ja jatkuvasti kohoavien kustannusten takia. Kun uusia autoja ostetaan vähän, se näkyy vanhan kaluston korjausten lisääntymisenä. Korpinen ennustaa, että alkaneen talouskasvun myötä nähdään kohoavien raaka-ainekustannusten siirtyminen hintoihin. - Kun rattaat lähtevät pyörimään, hinnat nousevat. Siitä on merkkejä jo nyt. Meille se merkitsee myös kilpailun kiristymistä, kun hintoja yritetään pitää kurissa, toteaa Korpinen. Korpinen arvioi, että lähivuosina varaosakaupan kilpailusta tulee nykyistäkin kansainvälisempää. Käytännössä se merkitsee, että joidenkin tuotteiden myynnissä väliportaita putoaa pois. Maahantuojien ei kannata pitää samanlaista laajaa tuotevalikoimaa kuin kilpailijoilla, vaan niille on edullisempaa erikoistua tiettyihin tuotelinjoihin, jolloin hintataso on pidettävissä helpommin kurissa. moa. Ne tarjoavat kattavan valikoiman varaosia ja tarvikkeita kuorma- ja linja-autoihin sekä perävaunuihin. - Raskassarja-liikkeiden myymät varaosat ja tarvikkeet edustavat tunnettuja tuotemerkkejä ja usein ne ovat peräisin samoista tehtaista kuin alkuperäisosat. Lisäksi valikoimaan kuuluu jo useita laadukkaita, kotimaisia Raskassarja-tuotteita, kertoo Korpinen. Raskassarja-liikkeiden edustamat tuotteet ovat hinnaltaan usein varsin edullisia. - Se ei kuitenkaan riitä, vaan vasta hyvä palvelu ja tuotteiden nopeat toimitukset tekevät Raskassarja-liikkeistä sen, mitä asiakkaat haluavat. Raskassarjaliikkeiden hyvään palveluun sisältyy myös joustavuus. Varaosia on mahdollista saada silloin, kun tarve yllättää. Olipa sitten arki tai pyhä, ilta tai aamu, Raskassarja -liikkeet palvelevat, ilmoittaa Korpinen. Perävaunukomponentit tärkeä tuoteryhmä Raskassarja -ketju tarjoaa laajasti erilaisia komponentteja ja varaosia perävaunukäyttöön. - Kotimaiset TAV-vetokytkimet, RS-jarrupalkeet, Knorr-jarrunosat ja LED-valot ovat hyviä esimerkkejä Raskassarja-ketjun liikkeiden laajasta perävaunupuolen valikoimasta, luettelee Korpinen. Raskassarja-ketju Raskassarja -liikkeitä on viidellätoista paikkakunnalla ja niiden yhteydessä viisi korjaa- Raskassarja -liikkeet tekevät hyvää yhteistyötä komponenttivalmistajien kanssa. Kuvassa ollaan tehdasvierailulla Saksassa jarruvalmistaja Knorrilla. Kotimaiset TAV-vetolaitteet M . Korte Oy on suomalainen vetolaitevalmistaja. Tuotevalikoimaan kuuluvat vetokytkimet varsinaisen perävaunun ja dollyn vetoon. Vetokytkimet toimitetaan joko käsikäyttöisinä tai tehdasasenteisella TAV-servolla varustettuna. Lisäksi valikoimaan kuuluvat vetopalkit, sivulevyt, taka-alleajosuoja ja aisanpää. TAV-vetokytmimien valmistuksessa alihankkijoihin kuuluu mm. Componenta, Rautaruukki ja Fiskars. - TAV-kytkimet jatkavat kovaa kasvua suomalaisten kuljetusliikkeiden ja autoilijoiden keskuudessa. "Kestää puolet kauemmin kuin muut" on usein Huollamme puutavaranosturit ja John Deere-traktorit ammattitaidolla. Meiltä myös varaosat, tarvikkeet, öljyt sekä hydrauliikka tarvikkeet. KONEHUOL ONEHUOLT JR KONEHUOLTO T:MI kuultu lausahdus asiakkaidemme suusta, sanoo M. Korte Oy:n Tenho Hatanpää. TAV50 vetokytkin on hyväksytty 50 mm:n mukaiselle silmukalle. TAV50 kytkin on tarkoitettu käytettäväksi nivelöidyllä vetoaisalla varustetun perävaunun kytkemiseen kuorma-autoon. Takojantie 1, 70900 Toivala Halli 044 359 6321 Janne 044 559 6321 jr.konehuolto@dnainternet.net 56 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Tehokasta työkoneiden kuljetuspalvelua Siimet T665 -täysperävaunulla Juha Salonen Sysmästä otti viime vuoden elokuussa käyttöön uuden 4-akselisen nousevalla taka-akselilla varustetun Siimet T665 -koneenkuljetusperävaunun. uha Salonen Sysmästä otti viime vuoden alokuussa käyttöön uuden 4-akselisen nousevalla taka-akselilla varustetun Siimet T665 -perävaunun koneiden kuljetukseen. Kyseessä on Salosella jo kolmas Siimet -perävaunu. - Aloitin nämä hommat 23 vuotta sitten, sitä ennen isäni Viljo oli jo pitkään kuljetusalalla. Minulla on ajossa tämä pari kuukautta sitten käyttöön otettu uusi Mercedes-Benz Actros 3325 8x4 Multilift -vaihtolavalaitteilla varustettuna, jolla hinataan kuljetuslavettia sekä kuljetetaan jätekontteja Sysmästä Lahteen ja Riihimäelle. Lisäksi käytössä on toinen Actros -kasettiauto soranajossa. Uusi Siimet T665 tuli minulle Power Truck Shown jälkeen, jossa se oli esittelyssä, kertoo Juha Salonen. Tällä hetkellä Salonen hoitaa kuljetuksia yksin, mutta kun J Juha Salonen luottaa Siimetin laatuun: T665 on jo kolmas Siimetiltä hankittu koneenkuljetusperävaunu. Matala täysperävaunu kääntyy ammattimiehen taidoilla ahtaissakin paikoissa metsämaastossa. vanhin poika Joonas pääsee armeijasta yhdistelmäkortti taskussaan heinäkuussa hän tulee mukaan toimintaan. - Kuljetan Siimetillä maanrakennus- ja metsäkoneurakoitsijoiden kalustoa pääasiassa Sysmän ympäristössä ja välillä tulee tehtyä pidempiäkin keikkoja. Hankin aikanaan ensimmäisen koneenkuljetusvaunun Kuhmon Korjaukselta ja sen jälkeen on vaunut olleet Siimetin tekemiä. Edellinen Siimet oli minulla 7 vuotta, se oli todella hyvä vaunu ja erinomaisessa kunnossa; siinä ei ollut mitään teknisiä murheita, vaihdoimme vain aisan pus- lia ja renkaita eli kuluvia osia. Mutta kuljetettavien koneiden koon kasvaessa tarvitsin vaunuun enemmän kantavuuttaa. Edellisen vaunun kokonaispaino oli 46,5 tn ja nyt tässä uudessa T665:ssa se on 54 tn josta vaunun paino on 11,5 tn eli kyytiin voi ottaa yli 40 tn koneen, laskee Salonen. Siimet liikkuu ketterästi myös maastossa Uusi Siimet T665 on osoittautunut käytössä juuri oikeaksi valinnaksi. - Täysperävaunulla jota vetää 8x4 auto onnistuu maastossa Salonen valitsi vaunuunsa mekaaniset ajosillat: - Siimetiltä löytyisi toki hydraulisetkin mutta ajan paljon metsässä niin nämä kestävät kolhuja. Sillat eivät paljoa paina joten niiden nostelu on sopivaa liikuntaa. Salonen siirsi kannonnostotöissä olleen 22 tn Hyundai 210LC-7 kaivukoneen seuraavalle savotalle. Telakoneen ajaminen on helppoa ja nopeaa Siimetin vaunun päälle. Salonen kuljettaa vaunulla myös metsäkoneita. PERÄV Teema: PERÄVAUNUT METSÄALAN AMMATTILEHTI saalta taas matala vaunu ei kaadu pahoissakaan paikoissa, pohtii Salonen. Salosen kuljettamien koneiden kuljetusmäärät vaihtelee suuresti. - Talvella on kovilla pakkasilla todella hiljaista, sitten taas kiireisenä aikana saattaa olla jopa 10 koneen siirrot samana päivänä. Juuri tämän takia Siimetin täysperävaunu on oikea ratkaisu tarpeeseeni, auto voi vaihtaa nopeasti lavettivaunun perään tai kytkeä irti jos on muuta kuljetettavaa, sanoo Salonen. Muutenkin Siimetin toiminta saa Saloselta kiitettävän arvosanan. - Siimet ansaitsee täydet kymmenen pistettä asiakaspalvelusta. Siellä pidetään se mitä sovitaan ja asiakkaan mielipiteitä kuunnellaan mikä näkyy vaunujen tuotekehityksesä, kiittelee Salonen. 57 Uusi Mercedes-Benz Actros 3325 8x4 tuli Saloselle pari kuukautta sitten. Auto on maastokykyinen mikä on tärkeä asia koneenkuljetuksissa. Siimet T665 on matalarakenteinen koneenkuljetusperävaunu mutta silti sillä voidaan operoida metsäautoteillä ja maastossa. Esko Eklund Myrskylästä tekee kannonnostoa Hyundailla jossa on Pallarin kantoharvesteri. Eklund on tyytyväinen Salosen siirtopalveluun ja käytössä olevaan uuteen Siimet -perävaunuun. liikkuminen paremmin kuin puolikkaalla. Siimet on ketterä vaunu ja nouseva taka-akseli helpottaa kääntämistä ahtaissa paikoissa. Kuljetuslavetin pitää olla rakenteeltaan todella matala että siihen sopii kyytiin mm. korkeapuomiset kaivukoneet eli metsästä koneita haettaessa saa kyllä varoa kiviä ja kantoja. Toi- Salosen yhdistelmä on tehokas ja monipuolinen kokonaisuus, jolla hoituu koneenkuljetukset ja tarvittaessa se muuttuu nopeasti koukkulava-yhdistelmäksi jolla kuljetetaan mm. jätekontteja. 58 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI PERÄV Teema: PERÄVAUNUT Laatu tuo kustannussäästöä puutavaraperävaunurenkaissa B ridgestone tarjoaa kattavan valikoiman premium-luokan renkaita perävaunukäyttöön. Mallistosta löytyy erittäin hyvät mallit myös vaativaan tie-/maastoajoon joten Bridgestone onkin erittäin suosittu rengas mm. puutavaraperävaunuissa. Bridgestonen laaja kokemus maastorenkaiden alalla on mahdollistanut mullistavien uusien kumiseosten kehittämisen sekä tie- että maastorenkaisiin. Tätä teknologiaa on nyt hyödynnetty täysteräksisiin radiaalirenkaisiin kuorma-autoissa ja niiden perävaunuissa. Uusi Bridgestone R109 Ecopia on ympäristöä kunnioittava rengas. Bridgestone R166 on matalaprofiilinen yksittäisasennusrengas. Bridgestone M840 Bridgestone M840 on kaikkien akseleiden rengas tielle ja maastoon. TCOT-runkoteknologia varmistaa erinomaisen viillon- ja pistonkestävyyden. - M840 mahdollistaa pitkän käyttöiän leveän ja paksun kulutuspinnan ansiosta. Se tarjoaa myös huippuluokan pinnoitettavuuden, joten se on todella suosittu vaativassa puutavaraperävaunukäytössä erityisesti 275/ 70R22.5 koossa. Tarjolla on myös M840 -pinnoite, kertoo Bridgestone Finland Oy:n myyntipäällikkö Jussi Huhta. Bridgestone M840 on suosittu valinta puutavaraperävaunun renkaaksi. Paksu ja leveä kulutuspinta tarjoaa pitkän käyttöiän. Bandag BTY on hyvä pintamalli puutavaraperävaunuissa. Bandag BTM-WB pintamalli yksittäisasennusrenkaisiin. Uusi Bridgestone R109 Ecopia Bridgestonen kehitystyö raskaissa renkaissa on jatkuvaa. - Bridgestonen uudessa Ecopia -mallistossa yhdistyvät polttoainetaloudellisuus, hyvä kilometritulos ja erinomainen pinnoitettavuus. Kyseessä on ympäristöä kunnioittava yhdistelmä, joka säästää selvää rahaa, sanoo Huhta. Uudesta Ecopia -mallistosta puutavaraperävaunukäyttöön soveltuu erinomaisesti R109 Ecopia koossa 385/55R22.5 ja 385/65R22.5. - Ja uudet Ecopia -pintamallit löytyy myös laadukkaina Bridgestone Retread -pinnotteina, lisää Huhta. Renkaat perävaunujen yksittäisasennukseen Bridgestonelta löytyy renkaat myös perävaunujen yksittäisasennukseen eli ns. single-pyörät. Single-pyöriä käytetään myös jonkin verran siirtoajossa olevissa puutavaraperävaunuissa joissa haetaan vaunun keveyttä ja yhdistelmän hyvää polttoainetaloutta. - R166 on matalaprofiilinen yksittäisasennusrengas mikä on suunniteltu erityisesti perävaunuihin ja pitkille matkoille ja maantieajoon. Renkaassa olevat kivenpoistajat parantavat kestävyyttä ja renkaan rakenne ehkäisee hyvin epätasaista kulumista. R166 tarjoaa erittäin hyvän polttoainetaloudellisuuden ja matalan melutason, toteaa Huhta. lit myös singlepyöriin. Truck Point -verkosto palveluksessa Bridgestone -perävaunurengas- ja pinnoiteasioissa asiakkaita palvelee maanlaajuinen, yksinomaan kuorma-autokulje- tuskalustoon keskittynyt Truck Point -verkosto. Itsenäiset Truck Point-pisteet on varustettu kuorma-auton renkaiden asennuslaitteilla, huoltoautoilla ja kuorma-autoille soveltuvilla asennushalleilla liikkeiden yhteydessä. Bandag -pinnoitteet perävaunurenkaisiin Bandagin laajasta ja jatkuvasti kehittyvästä pinnoitemallistosta löytyy juuri oikea pintamalli kaikkiin perävaunurenkaisiin. Puutavaraperävaunukäytössä suosittu Bandag -pintamalli on erityisesti BTY. Bandag -valikoimasta löytyy hyvät pintamal- Bridgestone on suosittu valinta perävaunujen ensiasennusrenkaaksi. - SFS -standardin mukaiset valuma-altaalliset STERAL® öljysäiliöt - 300-15000 l - alumiinihitsaukset - alumiiniset puhdasvesisäiliöt - teräsrakenteet - teollisuuden kunnossapitotyöt - HUOM! myös alumiinisäiliöt - SOITA - KYSY - VERTAILE - markkinoiden laajin mallisto STERAL® on rekisteröity tavaramerkki www.a-luoto.fi UN-tyyppihyväksytyt VTT:n testaamat i ® -sä RAL STE liöt Säiliö- ja teräsrakenne A. Luoto Viialantie 72, 42220 Kaipola/Jämsä, 014 761 197, 0400 540 145 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 61 K 01.07.2011! uljetettaessa 01.07. 2011 alkaen dieseltai polttoöljyä tiekuljetuksessa esim. Pick Upin tai peräkärryn kuormatilassa on polttoainesäiliöiden oltava vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia IBC-pakkauksia. IBC-pakkauksen tunnistaa Kuljetettaessa 01.07.2011 alkaen diesel- tai polttoöljyä tiekuljetuksessa esim. Pick Upin tai peräkärryn kuormatilassa on polttoainesäiliöiden oltava vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisia IBC-pakkauksia. IBC-pakkauksen suurin tilavuus on 3000 litraa. Kuvassa Turvatankki 610 litraa (kuva: Metsätyö Oy). säiliökyltin UN-merkinnästä, joka pakkausryhmän kirjainmerkinnän (diesel-/polttoöljylle X, Y tai Z) lisäksi kertoo siis säiliön oleva hyväksytty polttoaineen kuljetukseen. Polttoaineen varastointi säiliössä työmaalla edellyttää IBC:n olevan hyväksytetty myös polttoaineen varastointiin. IBC-pakkauksen suurin tilavuus on 3000 litraa. Mikäli diesel- tai polttoöljykuljetuksessa IBC:n nimellistilavuus on enimmillään 1000 litraa on kyseessä ns. vapaarajakuljetus, jolloin säiliön kuljettamisessa ei tarvita ADR-ajolupaa. Kuljetuksessa pitää olla kuitenkin mukana 2 kg:n sammutin ja rahtikirja. IBC-pakkaus nimellistilavuudeltaan yli 1000 litraa (tai useamman säiliön yhteenlaskettu tilavuus yli 1000 litraa) edellyttää kuljettajalta ADR-perusajoluvan kappaletavarakuljetukseen ja VAK-määräykset astuvat voimaan. IBC-pakkaukset on tarkastutettava 2,5 vuoden välein. Teräksestä tai alumiinista valmistetuilla IBC-pakkauksilla ei ole rajattua käyttöikää, muovisten IBC-pakkausten käyttöikä on 5 vuotta. Maaliskuun hakkuut 6 miljoonaa kuutiometriä M aaliskuussa hakkuita tehtiin hieman keskimääräistä vilkkaampaan tahtiin ja hakkuumäärä oli yli miljoona kuutiometriä suurempi kuin edellisessä kuussa. Maaliskuussa 2011 hakattiin metsistämme markkinapuuta kaikkiaan 6,0 milj. kuutiometriä. Määrä oli kuusi prosenttia edellisvuotista ja kaksi prosenttia keskimääräistä suurempi. Yksityismetsien hakkuut nousivat 4,9 miljoonaan kuutiometriin eli seitsemän prosenttia suuremmiksi kuin vuotta aiemmin. Pystykaupoista kertyi puuta yhtä paljon kuin maaliskuussa keskimäärin eli 4,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kolme prosenttia edellisvuotista suurempi. Hankintakaupoista vastaanotettu puumäärä (0,9 milj. m³) oli 28 prosenttia vuoden-takaista suurempi, mutta jäi lähes viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä hakkuita tehtiin reilusti keskimääräistä enemmän. Yhteensä yhtiöiden ja valtion metsistä hakattiin maalis- kuussa puuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 35 prosenttia enemmän kuin edeltävällä kymmenvuotisjaksolla keskimäärin. Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi kolme prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Mänty- ja kuusitukkeja hakattiin yli miljoona kuutiometriä kumpaakin. Vuodentakaiseen verrattuna mäntytukkien määrä kasvoi 21 ja kuusitukkien kuusi prosenttia. Kuitupuuta hakattiin 3,7 miljoonaa kuutiometriä eli neljä prosenttia enemmän kuin maaliskuussa keskimäärin. Mäntykuitupuun määrä (1,6 milj. m³) kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta. Sekä kuusi- että lehtikuitupuuta hakattiin noin miljoonaa kuutiometriä; kuusikuitupuun määrä kasvoi neljä prosenttia ja lehtikuitupuun määrä supistui neljä prosenttia edellisvuodesta. Puunkorjuussa työskenteli maaliskuussa 5 900 henkilöä eli 500 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Hakkuukoneita oli työmailla 1810 kappaletta, kun vuotta aiemmin koneita oli 150 vähemmän. 62 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Ruukin Kurikan yksikkö on erikoistunut ohjaamoiden valmistukseen toimien koko ohjaamoliiketoiminnan T&K-osaamiskeskuksena. Kuvassa valmistuu metsäkoneen ohjaamoita. Kurikan yksikkö toimii ohjaamoliiketoiminnan T&K -osaamiskeskuksena Ruukki yhdistää teräsosaamistaan vahvemmin konepajatoimintoihinsa R uukki on luotettava järjestelmien ja komponenttien tuotantokumppani, joka tukee asiakkaidensa liiketoimintaa kansainvälisesti. Tärkein Ruukin kilpailuetu on vaativien tuotteiden kuten ohjaamoiden, hitsattu- jen komponenttien ja puomien valmistukseen liittyvä laaja asiantuntemus. Ruukin konepajaliiketoiminta tarjoaa myös omaa suunnittelua olevia erikoisteräspohjaisia komponentteja. Jatkossa hitsattujen komponettien ja ohjaa- moiden suunnittelutoimintoja kehitetään entistäkin tiiviimmin yhdessä. - Tällä yhdistämisellä vahvistetaan omaa suunnittelua ja asiakaspohjaa sekä parannetaan asiakaspalvelua. Tavoitteena on myös selkeä ohjaamoliiketoiminnan kansäinvälistäminen, jossa Kurikan yksikkö on T&K osaamiskeskuksena erittäin tärkeässä roolissa. Ohjaamoita valmistetaan tällä hetkellä Kurikan lisäksi Holicissa Slovakiassa ja Shangaissa Kiinassa, kertoo Ruukki Engineeringin tuote- ja teknologiajohtaja Juha Nuutinen. Ruukin Hämeenlinnan toimipaikkaan on perustettu uusi kehitysryhmä, mikä tekee tiivistä teknologiakehitystyötä konsernin teknisen kehitysryhmän kanssa. Tähän yhdistetään vahvasti lisäksi Raahen tehtaan teräsosaaminen jolloin tuloksena on jatkossa entistä lujemmat ja kevyemmät hitsattavat komponentit sekä ohjaamot. - Yhteistyöllä saadaan Ruukin eri osaamisalueista enemmän irti asiakkaan hyväksi, kiteyttää Nuutinen. Teräsosaaminen yhdistetään entistä vahvemmin konepajatoimintoihin Ruukki kehittää jatkossa entistäkin vahvemmin komponentti- ja ohjaamotoimintojaan yhdessä vankan erikoisteräsosaamisen ja valmistuksensa kanssa. - Ruukin valmistamat erikoisteräkset edustavat maailman huippulaatua ja kehityksen kärkeä. Ne mahdollistavat komponenteissa ja ohjaamoissa kevyemmät mutta silti lujemmat rakenteet sekä sitä kautta suurem- - Hitsattujen komponenttien ja ohjaamoiden suunnittelutoimintoja kehitetään nyt entistä tiiviimmin yhdessä Ruukin teräsosaamista hyödyntäen, sanoo Ruukki Engineeringin tuote- ja teknologiajohtaja Juha Nuutinen. mat kuormat ja muita painonsäästön tuomia ominaisuuksia valmiille koneelle, sanoo Nuutinen. Ruukin valmistamissa hitsatuissa komponenteissa kuten työkoneiden rungoissa ja nostureiden puomeissa lujat erikoisteräkset näkyvät selvänä painonsäästönä mutta silti entistä lujempina rakenteina. Näissä komponenteissa Ruukin erikoisterästen selkeä etu on myös niiden hyvä muovattavuus ja hitsattavuus. Tämä johtuu Raahen terästehtaalla käytettävästä edistyksellisestä suorakarkaisuprosessista, jossa teräs jäähdytetään nopeasti ilman seostusta. Tämä termomekaaninen käsittely antaa Ruukin teräkselle erittäin hyvät ominaisuudet sen jatkojalostusta ajatellen. - Ruukki keskittyy uutena strategianaan nyt myös kulutusteräksisiin komponentteihin. Valmistamme mm. kulutusteräskomponentteja ja toimitamme asiakkaille teräksiä erilaisiin hitsattaviin integroituihin rakenteisiin, ilmoittaa Nuutinen. Myös ohjaamovalmistuksessa erikoislujat ja helposti muovattavat ohuet teräkset yhdistetään uusiin rakenneratkaisuihin. - Haemme työkoneohjaamoihin mallia mm. autoteollisuudesta jossa on paljon kokemusta siitä miten turvallisuutta voidaan lisätä samalla rakenteita keventämällä esimerkiksi lujilla sinkityilla teräksillä ja erilaisilla METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 63 LOGBEAR F4000 LOGBEAR FH4000 - Suunnitteluosastomme kehittää jatkuvasti entistä parempia ohjaamoratkaisuja yhdessä asiakkaidemme kanssa sanoo Ruukki Engineeringin Kurikan yksikön uusien projektien tuotekehityspäällikkö Aki Komulainen. liittämistekniikoilla. Työkoneiden ohjaamoissa kuljettajan turvallisuus ja käyttömukavuus ovat tärkeimmät asiat ohjaamoa suunniteltaessa. Ohjaamoiden suunnittelussa voimme hyödyntää edistyksellistä tietokonesimulointia ja -mallinnusta, mikä vähentää prototyyppiohjaamoiden valmistuksen tarvetta ja nopeuttaa uuden ohjaamomallin tuotantoon ottamista, Nuutinen toteaa. Kurikan yksikkö toimii ohjaamoliiketoiminnan osaamiskeskuksena Ruukin Kurikan erittäin automatisoitu yksikkö valmistaa noin 400 henkilön voimin ohjaamoita nosto-, työkone- kuljetusvälineteollisuuden laitevalmistajille Pohjoismaiden markkinoille sekä toimii koko ohjaamoliiketoiminnan T&K -osaamiskeskuksena. Kurikassa valmistetaan myös työkoneissa käytettäviä raskaita teräskomponentteja kuten runkoja sekä tehdään poravaunujen kokoonpanoa. Slovakian yksikkö keskittyy ohjaamotoimituksiin Keskija Itä-Euroopan markkinoille ja Kiinan yksikkö vastaa ohjaamotoimituksista Aasiaan. - Ohjaamo on valmis kokonaisuus, joka pitää valmistaa lähellä asiakkaan loppukokoonpanoa. Isot asiakkaat haluavat toimia aiempaa enemmän globaalisti samojen toimittajien kanssa ja heidän tuotantoaan siirtyy lähemmäksi kasvumarkkinoita. Siksi Ruukki on ohjaamovalmistajana läsnä asiakkaidensa eri markkina-alueilla, perustelee Nuutinen. hön asiakkaan kanssa on erittäin tärkeää sillä mm. 70-80% valmistus- ja tuotekustannuksista määritellään jo suunnittelu-vaiheessa, sanoo Ruukki Engineeringin tuotekehityspäällikkö Aki Komulainen, joka vastaa Kurikan yksikössä uusista tuotekehitysprojekteista. Kurikan osaamiskeskuksen rooli myynnissä on merkittävä. - Vastaamme Ruukin ohjaamoliiketoiminnan tarjousprosessien koordinoinnista, kehittämisestä ja ylläpidosta. Kurikan yksiköstä hoidetaan myös kommunikointi asiakkaan suuntaan, jotta varmistetaan, että Ruukki tarjoaa asiakkailleen parhaan mahdollisen valmistusverkoston ja konseptin sekä parhaat ratkaisut kunkin asiakkaan tarpeisiin. Hoidamme ohjaamoliiketoiminnan globaalia asiakaspalvelua, Komulainen kertoo. en suunnittelussa ja toteutuksessa. - Rooliimme kuuluu valmistusprosessien kehittäminen ja mallitehtaana toimiminen sekä asiakas- ja toimitusennusteprosessien koordinointi, kehittäminen ja ylläpito. Tuemme myös tuotantoa muissa yksiköissä, sanoo Ruukki Engineeringin Kurikan yksikön johtaja Arto Aro. Osaamiskeskuksen rooli on tärkeä myös toimittajaverkoston hallinnassa. - Toimintaan kuuluu globaalin toimittajaverkoston ja hankintaprosessien johtaminen ja kehittäminen sekä yksiköiden hankintatoiminnan koordinointi yhdessä paikallisten yksiköiden hankintaosastojen kanssa, kertoo Aro. Logbear F4000 ajokone on ketterä ja taloudellinen kotimainen tekijä ensiharvennuksiin 5 tonnin omapaino kantavilla teloilla tuovat kuormat myös suoharvennuksilta. Logbear FH4000 on kannattava yhden miehen yrityksen yhden koneen "ketju". Valmistus ja markkinointi: Logbear Oy puh. 0400-640 452 / Håkan Stenman Soita ja tilaa Metsäalan Ammattilehti Vain 42 eur / 6 numeroa puh. (09) 698 0442 Kurikalla merkittävä rooli tuotekehityksessä ja suunnittelussa Osaamiskeskukselle kuuluu globaalien tuotekehitys- ja suunnitteluprosessien keskitetty hoito sekä niihin liittyvä yhteydenpito asiakkaaseen yhdessä myyntiorganisaation kanssa. - Uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen, teknologisiin kehityshankkeisiin osallistuminen (esim. tutkimus loppukäyttäjäkokemuksista ja tutkimushanke melun- ja tärinän vaimennuksesta), ohjaamoiden standardoinnin ja moduloinnin kehittäminen sekä kustannustehokkuuden, globaalin valmistettavuuden ja hankittavuuden huomiointi tuotekehityksessä ovat Kurikan osaamiskeskuksen vastuulla, luettelee Komulainen. Pohjanmaalta maailmalle Kurikan osaamiskeskuksessa suunnittelu- ja tuotekehitystyön sekä kansainvälisen hankinta- ja toimitusketjun hallitsevia asiantuntijoita tarvitaan aiempaa enemmän. - Työntekijämme toimivat myös valmentajina muille yksiköille. Työntekijöitä ulkomaisissa yksiköissä kouluttavilta vaaditaan kielitaitoa, kykyä toimia itsenäisesti, kulttuurien tuntemusta, luovaa ongelmanratkaisukykyä jne. Näitä osaajia tarvitaan kaikissa henkilöstöryhmissä, sanoo Aro. Henkilöstön ammattitaitoa kehitetään kouluttamalla ja valmentamalla, työn ohessa oppimalla esim. osana kansainvälistä projektitiimiä sekä rekrytoinnein - Henkilöstön motivoinnissa auttaa, kun havaitaan suomalaisia osaajia ja osaamista tarvittavan aiempaa enemmän Kansainvälinen ja aiempaa vaativampi ympäristö motivoi monia, visioi Aro. Suunnittelu avain myynnin kasvattamisessa Ohjaamoliiketoiminnassa suunnittelu on avain myynnin kasvattamisessa ja asiakkaan sitoutuneisuuden kehittämisessä. - Panostaminen tuotekehitykseen ja läheisempään yhteistyö- Osaamiskeskuksen rooli tuotannossa ja hankinnoissa Osaamiskeskus on mukana muiden tuotantoyksiköiden tuotannonaloitus- ja siirtoprojekti- METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 65 «TechnoDREV. The Far East 2011» Habarovsk, Russia, 21.-24.4. Habarovskin messukeskuksen pääoven edessä uutta Ponsse Elephantia esittelivät Ponsse Oyj:n konsernin myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén (vas.), Habarovskin alueen jälleenmyyjä Dornish Importin päämekaanikko Sergei Solovjev, johtaja Aleksei Voronkevich, Irkutskin alueen myyjä Andrej Minachev sekä OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila. K ahdeksan tun nin lentomatkan päässä Moskovasta, parikymmentä kilometriä Kiinasta sijaitsevassa venäläisessä Habarovskin kaupungissa järjestettiin kansainväliset teknologian, kone-, kuljetus- ja metsäalan messut 21.-24. huhtikuuta onnistuneesti jo viidettä kertaa. Näytteilleasettajia tapahtuma keräsi noin 100 mm. metsäkone- ja kuljetusalalta sekä mekaanisen puunjalostusteollisuuden valmistajista. Suomalaiset kone- ja laitevalmistajat sekä heidän tuotteensa olivat erittäin näkyvästi esillä tapahtumassa eri jälleenmyyjien osastoilla. Nelipäiväinen messu keräsi metsäkonealan yrittäjiä ja päättäjiä laajasti Venäjän ja Aasian alueelta. Ponssen rykmentti keskusteli Venäjän metsäkoneurakoinnista Puistometsäpalvelu Oy:n Janne Oldenburgin kanssa (toinen oik.), joka poikkesi käymään messuille Espoosta. Ponssen osastolla pääsi kokeilemaan taitojaan hakkuukonesimulaattorilla, mikä olikin lähes jatkuvassa käytössä. Caterpillar tarjoaa markkinoille jälleen myös CTL-koneita, Osastolla oli esillä Prenticen koura ja videolla CAT ajokone. Koneosapalvelun VAHVAkahmareita markkinoidaan ja myydään ympäri Venäjää. Komatsu Forestin osastolla metsäkoneista ja Venäjän toiminnoista kertoi markkinointijohtaja Markku Tuomikoski (kesk.). Venäläisten messuemäntien tyylikkyyttä... John Deere tarjoaa Venäjän markkinoille täyden valikoiman sekä CTL-menetelmän että pitkän puun menetelmän koneita. Messujen aulassa oli tarjolla suuri valikoima herkullisia hilloja sekä erilaisia hunajalaatuja, vrt. Suomen lakumyynti. Loimaalla valmistettavat OFA-ketjut tuovat pitoa metsäkoneisiin ja kuorma-autoihin Venäjän vaikeissa oloissa. Ulkoalueelta löytyi Ponssen lisäksi CATin iso materiaalikone sekä kuvan MAN kuorma-auto ja kiinteistötraktorikalustoa. Messukeskuksen ulkoalueella oli mukavasti osastoja ja siellä pääsi seuraamaan mm. sahausnäytöksiä. 66 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Pääsiäis-savotalla Aasian laidalla K iirastorstaina 21.4. alkoi neljän J:n todellinen pääsiäis seikkailu kauas itään, kun Ponsse Oyj:n myynti- ja markkinointijohtaja Jarmo Vidgrén, Metsäalan Ammattilehden päätoimittaja Janne Jokela ja Puistometsäpalvelu Oy:n toimitusjohtaja Janne Oldenburg ja lensivät Riikan kautta Moskovaan, jossa mukaan matkaan liittyi OOO Ponssen toimitusjohtaja Jaakko Laurila ja porukka hyppäsi Transaeron Boeing 747-500 koneeseen suuntana 8 tunnin lentomatkan ja Suomeen verrattuna 8 tunnin aikaeron päässä oleva Habarovsk. Ensimmäiset kaksi päivää tutustuttiin Habarovskin kaupungissa olleeseen metsämessuun (kts. edellinen sivu) ja tavattiin Ponssen hyvän asiakkaan Dallespromin johtajia. Mukavien keväisten, kulttuuriakin sisältäneiden kaupunkipäivien jälkeen alkoi vasta todellinen matkanteko maastoautoilla syvälle Habarovskin alueen metsätyömaille; Amur joen ja vuoristojen maailmaan. Sunnuntaiaamuna suunnattiin ensin Habarovskin teollisuusalueella sijaitsevaan Ponssen Ponsse Buffalo kuljettaa tukkipuuta tienvarteen savotalla Sovietskaja Gavanin läheisyydessä. Kiinassa on valtava pula puusta ja niinpä hakkuutoiminnot tehostuvat koko ajan myös Habarovskin alueella. jälleenmyyjän Dornash Importin toimistolle ja tutustuttiin alueen varaosien ja huollon keskuspisteeseen mikä oli vakuuttava. Siitä maastureiden nokat käännettiin kohti noin 500 km päässä, Tyynenmeren rannalla olevaa Sovetskaja Gavania kohti. Dornash Importin johtaja Aleksei Voronkevich sai alkukilometrien aikana lisänimen "Schumi", niin reippaasti herra laski menemään Toyotan V8 Land Cruiserilla ja retkikunnan toinen auto Nissan Navara huoltopäällikkö Sergei Solovjevin ohjastama yritti roikkua kannoilla. Suomalaiset laskeskelivat että tätä tahtia ollaan perillä muutamassa tunnissa mutta sitten alkoi tiet muuttua ensin huo- noiksi ja sitten vielä huonommiksi. Kevät muuttui takatalveksi ja vuoristoista seutua halkova ainut tie lumiseksi ja liukkaaksi - välillä eteneminen pysähtyi lähes kokonaan ja muuttui kelirikon takia mutapainiksi. Koko satojen kilometrien matkan ajan puusto oli silmänkantamattomiin pystyyn palanutta alueella oli viitisen vuotta sitten suuri metsäpalo ja pienemmät palot ovat jokavuotisia. Päivä alkoi pimenemään ja retkikunta eteni vaivalloisesti kohdaten silloin tällöin rekkoja joita kulki tiellä tai oli mudassa kiinni harvakseltaan. Puolivälissä matkaa oli kuorma-auto tiellä parkissa jonka kuljettaja oli tehnyt sata metriä auton eteen ja taakse risuista pari-kolmemetriset "varoituskolmiot". Maasturit pysähtyivät juttelemaan kuljettajan kanssa joka antoi sitten mukaan lapun missä oli numero ja nöyrän pyynnön: soittakaa numeroon kun pääsette alueelle missä puhelimet toimii ja kertokaa kuljetusliikkeen johtajalle että lähettää apua. Puhelimet eivät toimineet kuin kaupungeissa, mutta perille päästyämme saimme kuljettajan avunpyynnön perille. Hetkeä myöhemmin tienpenkalla oli henkilöauto ojassa ja nuori perhe katseli kun rekka veti autoa takaisin tielle. Vidgrénin Jarmo hyppäsi autosta ulos Habarovskin kaupunki ja aluepiiri sijaisevat Kaukoidässä Aasiassa H abarovsk on Venäjän federaation itärannikolla sijaitsevan Habarovskin aluepiirin pääkaupunki. Kaupungissa on noin 600 000 asukasta. Habarovskin aluepiiri on Venäjän federaatioon kuuluva osa Kaukoidässä Aasiassa. Se rajoittuu etelässä Primorjen aluepiiriin ja Kiinaan, lännessä Amurin alueeseen, luoteessa Sahaan, koillisessa Magadanin alueeseen ja idässä Ohotanmereen ja kaakossa Japaninmereen. Kapea Tatariansalmi erottaa sen Sahalinin alueesta. Suuri osa aluepiiristä on vuoristoa. Aluepiirin pohjoisosassa ovat Dzugdzurvuoret, länsiosassa Stanovoivuoret (korkein kohta 2640 m) ja kaakkoisosassa Sihote-Alin vuoret (2078 m). Ohotanmeren rannikon edustalla sijaitsevat Santarsaaret. Yli 50 % aluepiirin pinta-alasta on metsää. Suurin joki on alueen eteläosan halki virtaava Amur. Sen sivujokia on mm. Amgun. Habarovskin lippu. Habarovksin kauniissa kaupungissa on noin 600 000 asukasta. Se sijaitsee parinkymmenen kilometrin pääässä Kiinan rajasta itään. Kaupungin läpi virtaava Amur on yksi maailman kymmenestä pisimmästä joesta (4400 km). Se on Venäjän ja Kiinan rajajoki noin 2000 km matkalla. Suurimmat kaupungit ovat Habarovsk (611 200 as.), Komsomolsk-na-Amure (296 000 as.) jossa sijaitsee mm. Sukhoin hävittäjätehdas ja sukellusvenetehdas, Sovetskaja Gavan, Nikolajevsk-na-Amure ja Amursk. Aluepiiri jakautuu 17 hallintopiiriin ja 7 kaupunkialueeseen. Suurin osa väestöstä on venäläisiä, mutta Amurin varsilla asuu myös alueen alkuperäisväestöön kuuluvia nanaita, gil- jakkeja, orotseja sekä kiinalaisia, japanilaisia ja korealaisia. Alueen pohjoisosassa asuu myös evenkejä ja eveenejä. Habarovskin aluepiirissä on koneenrakennus-, metalli-, metsä-, puunjalostus-, öljynjalostus-, elintarvike- ja kaivosteollisuutta sekä selluloosan ja paperin valmistusta. Kaivosteollisuus tuottaa kivihiiltä, rautaa ja värimetalleja. Maataloudessa viljellään viljaa ja kasvatetaan nauta- ja siipikarjaa. Myös kalastus on tärkeä elinkeino. Lisäksi harjoitetaan mehiläistarhausta ja metsästystä. Tärkeimmät satamat ovat Nikolajevsk-na-Amure Amurin suulla ja Ohotsk Ohotanmeren rannalla sekä Vanino. Aluepiirin eteläosassa kulkevat Siperian ja Baikalin-Amurin radat. Habarovkan kaupunki (nykyinen Habarovsk) perustettiin 1858. Habarovskin aluepiirin alue oli Venäjän sisällissodan aikana osittain Japanin ja Yhdysvaltain miehittämä. Sisällissodan jälkeen alue tuli kuulumaan Neuvostoliittoon. Vuonna 1926 perustettiin Kaukaisen idän maakunta, jonka alueeseen nykyinen Habarovskin aluepiirikin kuului. Maakunnan pääkaupunkina oli Habarovsk. Maakunta lakkautettiin 1953 ja jaettiin pienempiin osiin, joista suurin oli Habarovskin aluepiiri. Lento Moskovasta Habarovskiin kestää noin 8 tuntia. Habarovskissa yhdistyy aasialainen ja venäläinen kulttuuri. Neuvostoajan monumenttejakin löytyy. Kaupungissa on komeita rakennuksia kuten kuvan stadion ja urheilu onkin ollut aina tärkeässä roolissa. Suomalaisille kaupunki on tullut tutuksi viime aikoina jääkiekon kautta kun Hannu Jortikka siirtyi nyt keväällä valmentamaan KHL-liigassa pelaavaa Amur Habarovskia. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 67 Venäjä on valtavan iso maa jossa riittää kasvupotentiaalia metsäkonemyynnille. Habarovsk on Suomesta katsottuna Kiinaakin kauempana. Komsomolsk-na-Amure Sovetskaja Gavan Habarovsk KIINA JAPANI Pääsiäisen ajan savottaseikkailu tapahtui suunnilleen kuvan "bermudan kolmion" alueella. Kartan alareunassa näkyy Japani ja Sapporo. ja vei laukustaan perheelle Ponssen pipot ja hanskat; katon kautta pyörineestä autosta oli lasit rikki ja yöllisestä ajomatkasta oli taatusti tulossa kylmä. Yli 14 tunnin ajon jälkeen seurue pääsi Sovetskaja Gavanin kaupunkiin. Yöllä ostettiin pikku kaupasta ruokaa mitä löytyi ja suunnattiin lähes tyhjänä olevalle hotellille - sinne ei vain päästy sisään koska ulkomaalaisia ei majoiteta ilman ennakkoon hankittua lupaa. Sattumalta löytyi toinen majapaikka ja pitkän neuvottelun jälkeen uupuuneet reissumiehet pääsivät pitkälleen aamuyön tunteina. Seuraavana aamuna ajettiin Ponssen asiakkaan OOO Fartin varikolle ja siitä suunnattiin alle sadan kilometrin päähän savotalle. Metsäautotietä pitkin edettiin hitaasti, välillä meni autosta vannekin mutta perille päästiin savottaleiriin mikä oli pyörillä liikkuva vankkurikylä. Vaikka oltiin todella vaikeiden yhteyksien päässä ja haastavissa olosuhteissa, kaikesta huokui ammattimaisen tekemisen meininki mikä sai vahvistusta kun päästiin itse hakkuutyömaalle. - Puuta hakataan Habarovskin ja sen viereisiltä Amurin ja Primorskin alueilta yhteensä noin 10 miljoonaa kuutiota vuodessa. mistä suurin osa menee Kiinaan. Ponssen koneita alueella on jo kymmeniä ja määrä on hyvässä kasvussa, kertoili Laurila. Työmaalla puuta hakkasi Ponsse Ergot ja ajon hoiti Ponsse Buffalot. Tunteja koneisiin kertyy riittävästi; 11 kk ikäisellä Ergolla oli mittarissa jo 6400 tuntia. Kuljettajat työskentelevät 15 päivää savotalla 12 tunnin vuoroja ja sitten on 15 päivää lomaa. Tuotokseen perustuva palkkaus oli kovalla tasolla: hyvä harvesterin kuljettaja tienaa jopa 3500 dollaria/kk! Koska huolto- ja varaosapalvelut eivät tule paikalle ihan sormia napsauttamalla, kuljettajat ajavat koneilla äärimmäisen tarkasti tärkeimpänä motiivinaan pitää kone koko ajan kunnossa. Tämä näkyi koneiden huoltohistoriasta keskusteltaessa: - Harvalla työmaalla missään on päästy yhtä vähillä koneiden korjauksilla, totesi Vidgrén. Savotalta seurue palasi Sovetskaja Gavaniin tapaamaan vielä OOO Fartin johtajaa heidän pääkonttorilleen. Mielenkiintoisen keskustelun jälkeen matka jatkui länteen kohti Komsomolsk-na-Amur kaupunkia, jonne matkaa oli yli 400 kilometriä ja taas istuttiin maastureissa mudassa pitkälle yöhön. Aamulla ajettiin kaupungin laidalla olevalle sahateollisuusalueelle, missä piti pääpaikkaansa Ponssen asiakas LLC Gorinsky KLPH, jonka johtaja kertoi yrityksen metsäkoneurakoinnista ja esitteli alueen sahatoimintoja. Sahaus on lisääntynyt alueella kiinalaisten toimesta. Koska Venäjä ottaa pyöreästä puusta 25 % tullin mutta ei sahatavarasta, sahaavat kiinalaiset merkittävän osan ostamastaan puusta Venäjän puolella halvalla työvoimallaan ja yksinkertaisilla sahalaitoksillaan. Kiinalaisten www.sauer-danfoss.fi sahalaitosinvestoinnit eivät ole ollenkaan sellaisia mitä puutulleilla on haettu. Iltapäivästä Komsomolsk-na Amur jäi taakse kun lähdettiin ajamaan kohti Habarovskia. Matkaa oli noin 300 kilometriä ja hyvä asvalttitie seuraili Amur joen komeita maisemia. Kun kerran baana oli kunnossa ja autoissa ruutia laskivat Venäjän pojat riittävää vauhtia kohti määränpäätä. Erään sillan kupeessa missä nopeusrajoitus oli 40 km/h tunnissa, seisoi miliisi - mikä on muuten muuttunut kevään aikana nimeltään poliisiksi koko Venäjällä - tiellä ja pysäytti Toyotan. Tutka kertoi karua kieltään, ylinopeutta oli satakunta kilometriä. Poliisi kysyi kuljettajana väsymättä koko hurjan matkan toimineelta Alekjatkuu... 68 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Päävaltateillä eteneminen muuttui matkan aikana melkoiseksi mutapainiksi, jossa rekkoja yritettiin hinata eteenpäin kelirikon runtelemalla tiellä. OOO Fartin Ponsse Ergolla oli ajettu 11 kuukaudessa 6400 tuntia ja kone oli kuin uusi. Koko yrityksen kuljettajat, huoltomiehet ja tekninen johto ovat maailmanluokan ammattilaisia, jotka tekevät työnsä tarkasti ja tehokkaasti. tesi Aleksein olevan oikeassa. Niinpä tilanteesta selvittiin suullisella huomautuksella... Venäjän rooli kasvaa OOO Ponssen pääkonttori sijaitsee Pietarissa. Ponssen Venäjän markkinat ovat laajalla alueella, asiakkaita on Karjalasta Kaukoitään. - Ponsse on systemaattisesti panostanut Venäjän markkinoiden kehittämiseen. Meillä on vahva jälleenmyynti-, huolto- ja varaosaverkosto. Tuloksena myyntivolyymi on kasvanut nopeasti ja Venäjän markkina on jo yksi Ponssen tärkeimmistä. Vaikka töitä on tehty paljon silti uskomme edelleen olevamme alkumetreillä markkinapotentiaalin hyödyntämisessä, Jaakko Laurila kertoo. Venäjän metsäkonemarkkinat lähtivät uuteen kasvuun viime vuoden aikana: - Vuonna 2011 Ponsse toimittaa Venäjälle yli 100 uutta metsäkonetta. Niiden jälkeen Venäjälle on myyty tehtaalta jo yli 1000 uutta Ponsse metsäkonetta sekä runsaasti käytettyjä Ponsse koneita joten kanta on jo todella merkittävä Venäjällä, ilmoittaa Laurila. Ponssen retkikunta joutui välillä rengastalkoisiin kun iso lumen alla ollut kivenlohkare teki Toyotan vanteesta ja renkaasta entisen. ...jatkuu Ponsse Buffalo on suosittu kuormatraktori Habarovskin alueella. Nokian Renkaat ja Olofsforsin telat pitävät koneet liikkeessä vaikeissa oloissa. Vaikka matkat ovat pitkät ja olosuhteet vaikeat, pelaa Ponssen varaosahuolto hienosti Aasian laidalla. seilta, että ettekö huomannut nopeusrajoitusta ja erityisesti sitä että kohdassa oli vaarallisen paikan merkki? - Herra poliisi, ajan työkseni autoa lähes jatkuvasti ja olen sitä mieltä että kaikki Venäjän tiet ovat vaarallisia, totesi Aleksei jo hieman matkan uuvuttamana. Poliisi alkoi nauramaan ja to- Savotta etenee koko ajan kauemmas ja majoituskeskuksena toimiva pyörillä kulkeva vankkurileiri seuraa perässä. Tässäkin leirissä konemiehet lukevat Metsäalan Ammattilehteä... Työntekijät kulkevat savotalle 4veto "pikkubussilla". Matkustamon kamiina takaa lämmön talvella. Leirin emäntä tarjoili reissumiehille erittäin maittavan lounaan. Vaikka oltiin kaukana korvessa kaikki tekeminen oli todella siistiä ja henki hyvä. Savottaleirillä ja koko työmaa-alueella on täydellinen alkoholikielto. Tätä suurempaa Amurin tiikeriä emme reissussa nähneet. Karhu kuitenkin nähtiin ja Vidgrénin Jarmo sai siitä jonkilaisen kuvankin. Amurin tiikeri on kaikista tiikereistä ja kissaeläimistä kookkain; suurin tavattu yksilö on painanut 464 kg. Tiikereitä elää Amur joen lähistöllä noin 500 ja kanta vahvistuu. Ponssen Jarmo Vidgrén (oik.) ja Jaakko Laurila kuuntelivat OOO Fartin päämekaanikko Kolobov German Nikolajevitsin (kesk.) ja metsäpäällikkö Radsievski Vyatseslav Georgievitsin (vas.) hyviä uutisia Ponssen koneista: vaikka tunteja ja tuottavuutta kertyy valtavasti, teknisiä murheita on ollut harvinaisen vähän. Laatukoneet, ennakoiva huolto ja tarkka toiminta ovat toiminnan tehokkuuden avainsanoja. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 69 Ural puutavara-auto on komea peli ja etenee sinne minne ei muilla autoilla pääse. Myös perävaunu on tehty maastoon. Lenin seisoo vielä ylväästi Sovetskaja Gavan keskustassa, vaikka patsas oli romahtamisvaaran takia aidattu. Ponssen Jarmo Vidgrén ja Jarmo Laurila, Puistometsäpalvelun Janne Oldenburg sekä Dornash Importin Aleksei Voronkevich (vas.) illallisella Dallespromin johtajan Anatoli Arteevin (toinen vas.) kanssa Habarovskin kaupungissa. Iveco Trakker oli yleisin länsimerkki puutavara-autoissa. Auton voimalinja takaa etenemisen ja luotettavuus on hyvä. Matkalla nähtiin satoja kilometrejä pystyynpalanutta metsää. Alueella oli suuri metsäpalo viitisen vuotta sitten ja pieniä paloja on vuosittain. Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela katseli erikoisia maisemia Sovetskaja Gavan alueella. Sovetskaja Gavan kaupungissa Jarmo Vidgrén (oik.), Aleksei Voronkevich ja Jakko Laurila tapasivat OOO Fartin johtajan Andrianov Pavel Ivanovitsin yrityksen pääkonttorilla. Kamaz toi tukkikuorman OOO Fartin varikolle. Puuta korjataan Habarovskin ja sen viereisiltä Amurin ja Primorskin alueilta yhteensä noin 15 miljoonaa kuutiota vuodessa. Maisemat olivat komeat, maasto usein paikoin tunturimaista hieman kuin meillä lapissa. Ilman puhtaudesta kertoo se että puissa oli todella paljon pitkää naavaa, mikä on erittäin herkkää ilmansaasteille ja erityisesti rikkidioksidille. Komsomolsk-na-Amurissa vierailtiin LLC Gorinsky KLPH:n pääkonttorilla keskustelemassa metsäkoneurakoinnista johtaja Voronin Sergey Petrovitsin (toinen vas.) kanssa. Uusi PONSSE ElephantKing Sahaus on alueella lisääntynyt kiinalaisten toimesta. Koska Venäjä ottaa pyöreästä puusta 25 % tullin mutta ei sahatavarasta, sahaavat kiinalaiset merkittävän osan ostamastaan puusta Venäjän puolella halvalla työvoimallaan ja yksinkertaisilla sahalaitoksillaan. Kiinalaisten sahalaitosinvestoinnit eivät ole ollenkaan sellaisia mitä puutulleilla on haettu. Kuvan kiinalaisten saha on Komsomolsk-na-Amurissa. Sahan läpi kulki rautatie jossa lastattiin Kiinaan menevään junaan jatkuvalla syötöllä myös pyöreää puuta. Uusi 20 tonnin kantavuuksinen PONSSE ElephantKing soveltuu erinomaisesti myös Venäjän markkinoille. U usi PONSSE ElephantKing -kuormatraktori on suunniteltu erittäin vaativiin olosuhteisiin ja järeille kuormille. Äärimmäinen vetovoima, tehokas moottori ja muhkea 20 tonnin kantavuus takaavat puunkuljetuksen tehokkuuden sekä rinnetyömailla että pitkillä kuljetusmatkoilla. Väkivahva PONSSE K100+ -kuormain, suuri poikkipinta-alaltaan 6,25 m2:n kuormatila ja jouhea ajovoimansiirron ja kuormaimen ohjausjärjestelmä varmistavat PONSSE ElephantKingin aseman markkinoiden tuottavimpana kuormatraktorina. Kestävä runkorakenne, vahvat telit, jämäkkä sylinterirunkolukko sekä korkea maavara takaavat sujuvan etenemisen ja huolettomat käyttötunnit raskaimmissakin käyttöolosuhteissa. 70 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäkoneiden kasvava koko on tuonut uudet haasteet renkaiden kehitystyöhön N okian Raskaat Renkaat on metsäkonerenkaiden markkinajohtaja maailmassa. Renkaat valmistetaan Suomessa lähellä todellisia, vaativia käyttöolosuhteita. Yhtiö on suunnitellut erikoisrenkaita Pohjoismaissa kehitetyn tavaralajimenetelmän metsäkoneisiin 1960-luvulta lähtien. Valikoimassa on metsäkonerenkaita sekä Cut To Length (CTL) eli tavaralajikorjuumenetelmän koneisiin että Full Tree (FT) eli kokorunkomenetelmän koneisiin kuten skiddereihin. - Tunnettuja huipputuotteita ovat muun muassa maailman edistyksellisiin metsäkonerengas Nokian Forest Rider ja käyttövarmuudeltaan erinomainen Nokian Forest King F. Valikoima kattaa myös erikoisrenkaat traktoreihin, jotka työskentelevät osin tai pääasiassa metsätöissä. Tuotteet tunnetaan erittäin korkeasta laadusta, joka tuo käyttäjälleen paljon käyttötunteja ja luotettavaa toimivuutta metsänkorjuun vaihtelevissa käyttöolosuhteissa, kertoo Nokian Raskaat Renkaat Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Vesa Sampakoski. Yhteistä kaikille tuotteille on oman, asiakkaiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tehdyn tutkimus- ja kehitystyön tuottamat innovatiiviset ratkaisut, laatu ja kestävyys. - Nokian Raskaat Renkaat tunnetaan ammattitaitoisesta ja joustavasta, alansa parhaasta palvelusta, sanoo Sampakoski. Ristikudosrakenteinen Nokian Forest King F on maailman vahvin metsäkonerengas (PR24). Se tuo nykyaikaisiin hakkuu- ja kuormakoneisiin alan parasta käyttömukavuutta ja kantavuutta. Suosituin koko on F710/4526.5 ja markkinoille on tuotu juuri uusi koko F780/55-26.5 kaikkein järeimpiin metsäkoneisiin. tekehityksen projektipäällikkö Teemu Vainionpää. Kehitys koneiden painossa, vetovoimassa ja kuormankantokyvyssä vuosina 2003-2010 on ollut huimaa: painot ovat nousseet 16,5 tonnista 22 tonniin, vetovoima 178 kN:stä 220 kN :iin ja kuormankantokyky 14 tonnista 19 tonniin. - Tarjoamme siis metsäkoneisiin entistäkin vahvempia renkaita, jotka vastaavat koneiden koon, kantavuuden ja vetovoiman kehitykseen. Renkaiden tulee sopia myös ketjujen ja telojen käyttöön sekä suolaliuosten käyttöön. Tuotekehitykselle asettaa omat haaasteensa lisäksi se että kestävyyden rinnalla yhtä tärkeä käyttäjille on renkaan ajomukavuus, muistuttaa Vainionpää. CTL-renkaiden jatkuvaa kehitystä Nokian Raskaat Renkaat tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja kehittää uusia rengasmalleja tavaralajimenetelmän metsäkoneisiin. - Metsäkoneet ovat kasvaneet koko ajan ja sama suuntaus tuntuu jatkuvan edelleen. Tämä asettaa renkaille aivan uudenlaisia haasteita, kommentoi Nokian Raskaat Renkaat Oy:n tuo- Uusi Nokian Forest King F on maailman vahvin metsäkonerengas Nokian Raskaat Renkaat toi viime syksynä markkinoille tavaralajimenetelmän korjuukoneisiin räätälöidyn maailman vahvimman metsäkonerenkaan. Metsäkonerenkaiden edelläkävijän vallankumouksellisen vankka uutuustuote, ristikudosrakenteinen Nokian Forest King F 710/45-26.5 tuo nykyaikaisiin hakkuu- ja kuormakoneisiin alan parasta käyttövarmuutta ja kantavuutta. Vaativaan metsäkäyttöön räätälöidyn erikoistuotteen kestävyyttä kuvaava rungon lujuusmerkintä eli PR-luku on 24. Tyypillisesti markkinoilla olevien metsäkonerenkaiden PRluku on 16 tai 20. Vakaan ja kuormankantokyvyltään ainutlaatuisen huippuyksilön kantavuus metsässä on noussut yli tonnin, 6 900 kg:sta (Nokian Forest King F 20 PR) 8 000 kg:aan (uusi Nokian Forest Nokian Forest Rider on ensimmäinen toimiva vyörakenteinen metsäkonerengas. King F 24 PR). Kantavuuden lisäys vastaa kuusi- ja kahdeksanpyöräisissä metsäkoneissa noin 4 kuutiota kesällä korjattua mäntypuuta. Kasvaneen käyttövarmuuden ansiosta täydetkin kuormat voidaan kuljettaa luotettavasti puulajista ja tai puun kosteuspitoisuudesta riippumatta. - Modernien metsäkonerenkaiden tehokkuusvaatimukset ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Ympäristöystävällisyyden lisäksi urakoitsijat ja konevalmistajat etsivät laadukasta tuotetta, jonka kantavuus ja vetokyky on viety yhä pidemmälle. Uudet huolellisesti kehittämämme ultravahvat materiaaliratkaisut mahdollistavat kestävän rakenteen, korkeamman käyttöpaineen ja ensiluokkaisen kantavuuden. Uusi Nokian Forest King F on luokkansa priimus, joka paketoi kaivatut ominaisuudet, on käyttövarma ja tekee korjuutyöstä aikaisempaa sujuvampaa, Vainionpää sanoo. Täysin uusi koko Forest King F tuoteperheeseen on F780/5526.5 mikä on kehitetty markkinoiden järeimpiin metsäkonemalleihin. Pidoltaan erinomainen Nokian Forest King F on yksi maailman myydyimmistä metsäkonerenkaista. Keveästi ja vaivattomasti etenevä huipputuote tekee työnsä tehokkaasti ja nöyrästi ympäristöä kunnioittaen. Leveä ja olkapäältä vahva kulutuspinta tarjoaa metsäkoneurakoitsijoille paljon turvallisia työtunteja puunkorjuun vaihtelevissa tehtävissä. Leveän kulutuspinnan ansiosta renkaan kosketuspinta-ala on suurempi, mikä alentaa pintapainetta. Laaja kosketusala ja pieni pintapaine varmistavat sen, että Nokian Forest King F kohtelee hellästi kasvavaa puustoa ja herkkää aluskasvillisuutta. Suorat sivupinnat ehkäisevät tehokkaasti sivuvaurioiden syntyä. Olalle syvenevä uraprofiili yhdistettynä renkaan sivupinnan suoruuteen lisää renkaan oivallista puhdistuvuutta sekä tuo lisää kestävyyttä ja lujuutta. Käytössä erittäin luotettavan renkaan muotoilu tukee telojen ja ketjujen asentoa, minkä ansiosta ne istuvat optimaalisesti renkaan päälle. Telat pysyvät kiitettävästi päällä ja toimivat erinomaisesti myös kosteissa, pidoltaan heikoissa olosuhteissa. Edistyksellinen Nokian Forest Rider metsäkonerengasperhe laajentunut Vetokyvyltään ja ajomukavuudeltaan ylivoimainen Nokian Forest Rider -metsäkonerengasperhe täydentyi viime syksynä kahdella tavaralajimenetelmän koneisiin räätälöidyllä tulokkaalla. Uusi koko 600/50R 24.5 soveltuu erityisesti telipyöräksi pienempiin koneisiin ja mahollistaa kapean koneen esim. harvennuksille. Massiivisempi koko 710/70R34 on puolestaan suunnattu muun muassa kuusipyöräisiin hakkuu- ja korjuukoneisiin. Viime loppuvuoden ai- kana kasvanut kokovalikoima parantaa alan huipputeknologiaa edustavan vyörenkaan saatavuutta. - Jämäkkä vyörakenne tuntuu ja näkyy laajana kosketusalana, mikä antaa renkaalle vakuuttavan pidon ja herkän, miellyttävän ajotuntuman. Perinteisiin ristikudosrenkaisiin verrattuna Nokian Forest Riderin veto- ja etenemiskyky on 12 % parempi ja vierintävastus 5 % alhaisempi. Alhaisen vierintävastuksen ansiosta rengas säästää myös ympäristöä ja polttoainekustannuksia, Vainionpää kertoo. Laajemman kosketusalan ansiosta ainutlaatuisessa Nokian Forest Riderissa on ristikudosrengasta alhaisempi pintapaine, joten rengas ei uppoa kantavuudeltaan heikossa maastossa. Se on hellävaraisempi sekä kasvavalle puustolle että kuljettajalle. Renkaan rakenne vaimentaa tärinää ja tuo enemmän ajomukavuutta metsätöille tyypillisten pitkien päivien aikana. Nokian Forest Rider on alansa ennakkoluuloton edelläkävijä, ensimmäinen toimiva vyörakenteinen metsäkonerengas, joka tuotiin markkinoille huolellisen kehitystyön jälkeen 2006. Tuhannet puunkorjuun ammattilaiset ympäri maailmaa ovat vakuuttuneet edistyksellisen metsäkonerenkaan erityisominaisuuksista ja luotettavuudesta. Käyttövarman huipputuotteen kestävyys vastaa täysin maailman vahvimpia ristikudosrakenteisia kumppaneita (rungon lujuus 20 PR) kuten Nokian Forest King F:ää. Kestävyyden takaa vankka rakenne ja patentoitu sivupistosuoja, joka torjuu tehokkaasti pistoja ja viiltoja. Optimoidun ripakuvion ansiosta rengas puhdistuu erinomaisesti eikä riko maaperää pehmeässä metsämaastossa. Vakaudeltaan erinomainen laatutuote pitää koneen kuormattaessa turvallisesti ja tukevasti alustassa. Kevyesti rullaava, vetokyvyltään ensiluokkainen kumppani toimii vakuuttavasti vaikeissa- Nokian Raskaat Renkaat Oy:n myynti- ja markkinointipäällikkö Vesa Sampakoski (vas.), tuotekehityksen projektijohtaja Teemu Vainionpää ja teknisen asiakaspalvelun päällikkö Juha Sjöblom esittelevät Nokian Hakkapeliitta 7 -renkailla varustettua Audi RS6:ta, jolla tehtiin uusi jäälläajon maailmanennätys 331,61 km/h. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 71 Projekti: 6-pyöräiset metsäkoneet N Nokian Forest King F:n muotoilu tukee telojen ja ketjujen asentoa, minkä ansiosta ne istuvat optimaalisesti renkaan päällä. Tyre Pressure LED -painevahti helpottaa painehuoltoa sekä säästää aikaa ja rahaa. okian Raskaiden Renkaiden kuusipyöräisten metsäkoneiden tarkastusprojekti sai alkunsa asiakaspalautteista jotka koskivat 34" metsäkoneenrenkaita. - 34" tuumaiset metsäkoneen renkaat ovat pitkään olleet rakenteeltaan 14 PR:siä. Tämä rakenne oli aikoinaan riittävä silloisiin metsäkoneisiin, mutta nykyisin alkaa olla useimpiin alimittainen kun huomioidaan kasvaneet painot ja koneiden tehot, kertoo Nokian Raskaat Renkaat Oy:n teknisen asiakaspalvelun päällikkö Juha Sjöblom. Nokian Raskaat Renkaat on vastannut haasteisiin ja kehittänyt uudet vahvat metsäkoneen renkaat myös tähän kokoluokkaan, ne ovat vyörengas versiona Forest Rider 710/55R34 SB ja ristikudoksena löytyy 700/5534 20 PR Nordman Forest SF. Riderissä max. paine on 400 kPa ja Nordmanissa 360 kPa. - Varsin yleistä on ollut, että asiakkaat ovat omatoimisesti lähteneet ylittämään suositeltuja painetasoja 34" renkaissa. Niissä on käytetty jopa 450kPa painetasoa kun suositus max. on 280 kPa. Tätä voi verrata siihen, että kuorma-auton renkaissa käytettäisiin 15 bar painetasoa, kin olosuhteissa, joissa telojen tai ketjujen käyttö ei ole mahdollista. Kun tarve vaatii, se toimii tehokkaasti myös telojen kanssa. Nokian Forest Riderilla voi korvata vastaavankokoisen metsäkonerenkaan. Tavaralajimenetelmän metsäkoneissa ja myös järeissä traktoreissa käytettävä Nokian Forest Rider on tubeless-rakenteinen (TL= tubeless = sisärenkaaton). Sisärenkaan pois jättäminen tuo metsäkoneurakoitsijalle lisää tehokkaita käyttötunteja, kun mahdolliset sisärengasvauriot eivät keskeytä työtä. Tubeless-asennus edellyttää tubelessvanteen käyttämistä. Muista oikeat rengaspaineet! Metsäkonerenkaissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen että ajetaan oikeilla ilmanpaineilla. - Nokian Raskaat Renkaat tarjoaa yhteistyössä konevalmistajien kanssa laaditut konekohtaiset ilmanpainesuositukset kaikkiin metsäkonerenkaisiinsa, jotka löytyvät netistä www.nokianraskaatrenkaat.fi. Näitä suosituksia noudattamalla renkaan käyttöikä on pitkä ja ominaisuudet saadaan hyödynnettyä, opastaa Sampakoski. Nokian Raskaat Renkaat on tuonut markkinoille myös Tyre Pressure LED -painevahdin. - Kyseessä on metsäkonerenkaan venttiiliin asennettava ledivalo joka alkaa välkkyä kun rengaspaine putoaa esim. 0,6 bar. Käytettäessä painevahtia renkaan venttiilisuojan musta hattu on vaihdettava valkoiseksi. LED-painevahti helpottaa painehuoltoa sekä säästää aikaa ja rahaa. Se on myös todella edullinen hankkia, ilmoittaa Sampakoski. miltä kuulostaa? Tavoitteena asiakkailla painetason lisäämisellä on yleensä ollut parempi kestävyys sisärenkaille. Myös ajoa rinteessä on käytetty perusteena korkeammille paineille (tahtoo antaa periksi rinteessä). Asiakkaat ovat havainneet, että telipäässä sisärenkaiden kestävyys on oleellisesti parantunut kohonneiden painetasojen myötä, mutta eivät ole havainneet, että renkaan rakennetta on myös vahvistettu ja siten myös korkeampi painetaso on mahdollinen, sanoo Sjöblom. Painetason ylittymiseen liittyvät riskit: * Rengas on paineastia, jonka rakenne on suunniteltu tietylle painetasolle, pahimmillaan seurauksena voi olla kuolemaan johtava tapaturma, kuka ottaa vastuun? * Renkaalle ominainen jousto menetetään jolloin rengas on huomattavasti herkempi pistovaurioille. Suosituspaineilla varustettu rengas pystyy "nielaisemaan" sisäänsä ulkoisen kiven, kannon yms. tiettyyn rajaan saakka, korkeammilla paineilla tämä raja on olennaisesti alhaisempi. - Saadun palautteen pohjalta, päätettiin perustaa projekti jonka tarkoituksena on käydä läpi 1.9.2010-30.6.2011 kaikki tietyn ikäiset 6-pyöräiset metsä- koneet Suomessa ensiasennus asiakkailta saatujen listojen pohjalta. Listoissa koneita on kaikkiaan 134 kpl. Määrä on niin suuri, että sen läpikäymiseen piti yhdistää NRR:n, kotimaan piirimyynnin ja Vianorin voimavarat, toteaa Sjöblom. Projekti on edennyt tavoitteen mukaan, 2.5.2011 mennessä yhteydessä on oltu 104 asiakkaaseen eli noin 80 % kokonaismäärästä. Asiakkaiden luona on käyty keskustelemassa ilmanpaineista, sen merkityksestä ja myös riskeistä sekä sisärenkaista ja niiden elinkaaresta. Samalla asiakkaiden koneista ja renkaista on kerätty hyvin tarkkaa tietoa tutkimuksen tueksi (kuten ketjujen ja telojen käyttö, ilmanpaineiden tarkastuskerrat jne). - Näillä koneilla joiden renkaita projekti koski oli ajettu keskimäärin 8050 tuntia ja niiden eturenkaissa oli yleisesti käytetty 350 kPa-450 kPa paineita. Tästä johtuen sisärengasvaurioita on renkaissa esiintynyt, samoin tapaturmaisia vaurioita ulkorenkaissa. Keskustelujen jälkeen olemme tarjoneet aktiivisesti asiakkaille uusia vahvempia eturenkaita tilalle, jotka vastaavat nykyaikaisten metsäkoneiden asettamiin haasteisiin, summaa Sjöblom. 72 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI John Deere Forestry, Metsäkonepalvelu ja Stora Enso järjestivät Hauholla 28.4. työnätytöstapahtuman. Kuvassa John Deere 1210E kuormatraktrori kääntyvällä ohjaamolla. E-sarjan koneet tositoimissa Hauholla ohn Deere Forestry Oy järjesti yhteistyössä Metsäkonepalvelu Oy:n ja Stora Enson kanssa työnäytöstapahtuman Hauholla 28.4. J Näytöksen tähtinä loistivat John Deere E-sarjan harvesterit ja kuormatraktorit, joita Metsäkonepalvelulla on käytössä jo kahdeksan kappaletta. - Hauhon työnäytös onnistui tosi hyvin kaiken puolin, aurinko paistoi ja väkeä saapui paikalle yli 400. Metsäkoneyrittäjät olivat tyytyväisiä näkemäänsä ja tarjouksia on saanut tehdä paljon tapahtuman jälkeen. Toki myynti on sujunut hyvin muutenkin, asiakkailla on hyvin töitä ja -05-07 myydyt koneet alkavat olla vaihtoiässä, kertoo John Deere Forestry Oy:n Länsi-Suomen piiripäällikkö Antti Hara- la. E-sarja on osoittanut käytössä edistyksellisyytensä. - Toimintavarman koneen tuottavuus on noussut ja mm. ergonomia saa kiitosta, toteaa Harala. John Deere 1170E on suosittu valinta harvesteriksi suomalaisten urakoitsijoiden keskuudessa. Stora Enso oli mukana järjestämässä tapahtumaa ja paikalla oli runsaasti henkilökuntaa kertomassa yhtiön palveluista. E-sarjan koneiden edistyksellisiä ominaisuuksia saapui katsomaan konealan ammattilaiset suurella joukolla. Tarjoilu pelasi ja väki viihtyi aurinkoisessa kelissä, taustalla järeä John Deere 1170E -harvesteri jossa ulottuvuutta riittää. John Deere Forestryn Länsi-Suomen piiripäällikkö Antti Harala (toinen vas.) ja Mika Aaltonen Lopista (vas.), Pekka Kalliola ja Marko Hakamäki Turengista sekä John Deere Forestryn huollon aluepäällikkö Lasse Kirvesmäki (oik.) kuuntelivat kannolla istuskelleen Miska Aaltosen kommentteja koneista. Täysin uudistettu ja entistä tehokkaampi kuormatraktorisuosikki John Deere 1110E tarjoaa kuljettajalle ennenkokematonta mukavuutta, hallittavuutta ja luotettavuutta. John Deere 1110E kuormatraktori ammattimiesten tarkassa tutkinnassa. Koneen tekniikka ja rakenne sai kovasti kehuja. Antti Orava (vas.) Launoisista, UPM:n Jouni Kohonen ja Kari Virtanen Turengista seurasivat E-sarjan koneiden tekemistä. John Deere 1270E on käänteentekevä tehokas harvesteri yleiskoneluokassa. John Deere Forestryn teknisen tuen päällikkö Ahti Lehtinen (oik.) ja Metsäkonepalvelun kuljettajat Juha Saastamoinen ja Toni Kokkinen tekniikkapalaverissa. Metsäkonepalvelu käyttää maanmuokkauksessa Bräcke mätästäjää jonka vetokoneena on Timberjack 1470D. Kannonnoston Metsäkonepalvelu hoitaa kantokouralla varustetutlla Doosan 175LCV kaivukoneella. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 73 John Deere vahvasti mukana suomalaisessa urheilussa metsuri.fi John Deere Forestry Oy:n toimitusjohtaja Timo Kyttälä ja ratamoottoripyöräilyn ammattilainen Mika Kallio, jonka kanssa John Deere jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä tälläkin kaudella. ohn Deere Forestry Oy on sopinut yhteistyöstä suomalaisia kiinnostavan moottoriurheilun ja jääkiekon parissa. Tamperelaisten kannatus jakautuu tasan SM-sarjan jääkiekkoseurojen Tapparan ja Ilveksen kesken. John Deere Forestry Oy jatkaa pitkään jatkunutta yhteistyötään Ilves Hockey Oy:n ja Tamhockey Oy:n kanssa kahdella seuraavalla pelikaudella 2011 -2013. Myös joensuulaisen Jokipojat jääkiekkoseuran kanssa on yhteistyösopimus pelikaudelle 2011-2012 . Moottoriurheilu on noussut suureen suosioon asiakkaiden ja muiden sidosryhmien keskuudessa. J John Deere Forestry jatkaa pitkäaikaista yhteistyötään Mika Kallion kanssa. Tänä vuonna Mika Kallio ajaa ratamoottoripyöräilyn Moto2 -sarjaa Marc VDS -tallin 600 kuutioisella pyörällä tavoitteenaan saavuttaa kärkisijoituksia ja jatkaa jälleen ensi vuonna MotoGP -sarjassa. John Deere Forestry jatkaa yhteistyötään SM-rallin osakilpailuita sekä rallin arvosarjojen eri osakilpailuita ulkomailla ajavan kilpa-autoilija Jarkko Nikaran kanssa. Jarkko Nikara on ammatiltaan metsäkoneen kuljettaja. Uusia yhteistyökumppaneita ovat enduron MM-kilpailua ajavat Marko Tarkkala (300cc Husaberg) ja Roni Nikander (Husqvarna 250 TE). Kummallakin kuljettajalla on tavoitteenaan nousta enduron MM-tasolla kovimpaan kärkeen. - Enduroa on verrattu moottoripyörällä ajettavaksi ralliksi ja tämä uusi yhteistyön osa-alue tuo lisää seurattavaa ja jännitystä sidosryhmillemme, kertoo markkinointipäällikkö MarjaLiisa Bijmolt. Yhteistyösopimukset Joensuun Katajan koripalloilijoiden sekä Tampereen Pyrinnön suunnistajien kanssa jatkuvat myös vuonna 2011. - Yhteistyökumppanin valinnassa keskeinen rooli on sidosryhmäyhteistyössä ja medianäkyvyydessä. John Deere Forestry Oy:n yhteistyökumppanit luovat meille kaikille elämyksiä ja jännitystä sekä mahdollisuuden iloita yhdessä suomalaisuudesta, Bijmolt jatkaa. Metsäliiton linnunpönttöjen jako on perinteinen kevään merkki John Deere Foundation lahjoittaa miljoona dollaria M Punaisen Ristin avustustyöhön Japanissa Metsäliiton henkilökunta naputteli kotimaisesta puusta sorvattuihin linnunpönttöihin katto- ja pohjalevyt paikoilleen. etsäliitto aloitti keväällä 1998 linnunpönttöjen jakelun Keski-Suomessa. Tänä vuonna kierros lähti liikkeelle 20.4. Jyväskylästä, jossa Metsäliitto ja KeskiSuomen Osuuspankki ja- koi K-rauta Tourutornin pihassa 400 linnunpönttöä. Jakelua on ollut neljänätoista keväänä. Sen reviiriä ovat olleet Keski-Suomi, Pohjois-Savo, Pohjanmaa ja Helsinki. Saldo on yhteensä 30 000 pönttöä. Keväällä 2011 pönttöjä on jaettu 1380. Metsäliiton tavoite on edistää aktiviteetilla kololintujen pesintää. D eere-konsernin pääasiallinen hyväntekeväisyysjärjestö John Deere Foundation on päättänyt lahjoittaa miljoona dollaria Punaisen Ristin avustustyöhön Japanissa maata tuhonneen maanjäristyksen ja tsunamin jälkeen. Lisäksi John Deere Foundation lahjoittaa Deeren työntekijöiden Japaniin lahjoittamaa rahamäärää vastaavan summan eli 500 000 dollaria. - Japanin järkyttävät tapahtumat ovat vaikuttaneet ihmisiin kaikkialla maailmassa. On surullista, miten paljon tuhoa ja ihmishenkien menetyksiä näin massiivinen katastrofi aiheuttaa. John Deere Foundationin lahjoitus tukee Punaisen Ristin avustustyötä Japanissa vaikean toipumisvaiheen aikanatotesi Deere-konsernin pääjohtaja Samuel R. Allen. John Deere Foundationin 22.3. julkistettu tukisumma annetaan niiden 250 000 dollarin suuruisten lahjoitusten lisäksi, joilla säätiö tukee vuosittain sekä Amerikan Punaisen Ristin kansallista katastrofirahastoa että Kansainvälisen Punaisen Ristin katastrofirahastoa. John Deere Foundation on Deere-konsernin pääasiallinen hyväntekeväisyysjärjestö, joka myöntää avustuksia erilaisille voittoa tavoittelemattomille järjestöille, jotka toimivat seuraavilla aloilla: maailman nälänhädän torjunta, yhteisöjen kehittäminen, korkeakouluopetus ja katastrofiapu. Säätiö päätti vuonna 2010 yhteensä yli 12 milj. dollarin avustuksista. H. Ojanperä Ky oli jälleen mukana tapahtumassa esittelemässä Ivecoja Sisu -koura-autoja sekä www.koura-autot.fi palveluita. 74 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Lisää voimaa kotimaan myynnin ja viennin kasvattamiseen Outokummun Metalli Oy osti Koneosapalvelu Oy:n O utokummun Metalli Oy on ostanut 16.3.2011 Koneosapalvelu Oy:n Vilppulasta. Kaupan myötä Outokummun Metalli vahvistaa asemaansa metsäkonesektorin sekä raskaan kaluston koneiden ja teollisuuden laaja-alaisena toimijana. Outokummun Metallin pääpaikka on Outokummussa Pohjois-Karjalassa. Koneosapalvelun pääpaikka on Vilppulassa Pirkanmaalla. Koneosapalvelu toimittaa komponentteja, varaosia ja tarvikkeita metsäkoneisiin sekä muihin raskaan kaluston koneisiin sekä teollisuuteen. Yhtiöllä on myynti- ja varaosatoimipisteet Lappeenrannassa, Kuopiossa ja Helsingissä. Koko konsernin yhteenlaskettu liikevaihto on noin 22 miljoonaa euroa. Työntekijöitä on yhteensä lähes 150. Koneosapalvelu Oy jatkaa omana yhtiönään, jonka toimitusjohtajana jatkaa Mika Aliranta. Koneosapalvelun työntekijät jatkavat konsernin palveluksessa vanhoina työntekijöinä. - Palvelun luotettavuus, joustavuus ja nopeus ovat arvoja joista pidämme kiinni jatkossakin, lupaavat Koneosapalvelu Oy:tä kasvuun luotsaavat toimitusjohtaja Mika Aliranta (vas.), hallituksen puheenjohtaja Ville Nevalainen ja aluepäällikkö Kimmo Aliranta (oik.). Kahden perheyhtiön vankka kokemus Koneosapalvelun osto on Outokummun Metalli Oy:n toimitusjohtajan Jarmo Paakkunaisen ja hallituksen jäsenen Ville Nevalaisen mukaan luontevaa jatkoa Outokummun Metallin liiketoimintojen laajentumiselle. - Koneosapalvelu tuo meille liiketoiminta-alueen jonka edelleen kehittämiseen haluamme panostaa. Sekä Outokummun Metalli että Koneosapalvelu ovat yli 30-vuotiaita perinteikkäitä perheyhtiöitä. Yhteenlaskettu kokemus ja liittymäpinta vaativaan asiakaskuntaan on merkittävä. Lisää voimaa tulevaisuuteen Koneosapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Mika Aliranta ja aluepäällikkö Kimmo Aliranta arvioivat, että Outokummun Metalli tuo yhtiön kehittämiseen tarvittavaa lisävoimaa juuri oi- kealla hetkellä. - Yhtiön tulevaisuus näyttää hyvältä. Nyt toteutunut yrityskauppa antaa tarvittavaa voimaa sekä kotimaan myynnin että viennin kasvattamiseen parhaalla mahdollisella tavalla. Palvelun luotettavuus, joustavuus ja nopeus ovat arvoja, joista pidämme kiinni jatkossakin. Panostamme myös omien KOPAtuotteiden kehittämiseen ja valmistukseen entistäkin enemmän, Mika ja Kimmo Aliranta korostavat. heenjohtaja Ville Nevalainen ja hallituksen jäsenet Toivo Aliranta, Reija Nevalainen, Pekka Ne- valainen, Jarmo Paakkunainen ja Hannu Hietikko. Outokummun Metalli Oy - Vuonna 1980 perustettu perheyhtiö - Perustaja Pekka Nevalainen - Toimitusjohtaja Jarmo Paakkunainen - Liikevaihto noin 11 miljoonaa eur - Työntekijöitä 94 - Noin 5 800 neliön tuotantotilat sijaitsevat Outokummussa - Merkittävä metalliteollisuuden järjestelmätoimittaja - Maailman suurin harvesteripäiden runkojen valmistaja - Vuonna 2003 perusti John Deere Forestry Oy:n kanssa yhteisyritys Waratah OM:n - Vuonna 2008 eriytti New Firo -kappaleenkäsittelylaitteiden ja teollisuuden projektit Firotec Oy:ksi - Vuonna 2009 osti 50 % Naarva-tuotteita valmistavasta Pentin Paja Oy:stä Vahva Kopa-henki ammattilehti.f ttilehti.fi ammattilehti.fi konealan tuoreet uutiset METSÄ- JA MAANRAKENNUSKONEIDEN KULJETUSAUTOT - täysileveät hydrauliperät - hydraulisesti säätyvät kuormatasot - monikäyttö päälirakenteet - teemme akselivälimuutokset, lisäakseliasennukset ja katsastuskunnostukset Asiakkaat, yhteistyökumppanit ja Koneosapalvelun henkilökunta ovat suhtautuneet yrityskauppaan todella positiivisesti. - Uusi omistus mahdollistaa Koneosapalvelun toimintojen kehittämisen ja meillä on mahtava porukka joka puhaltaa entiseen tapaan yhteen hiileen. Ja Alirantojen työ perustamansa yhtiön eteen jatkuu kuten ennenkin, meidän lisäksihän Marko Aliranta vastaa Lappeenrannan toimipisteestä ja Toivo Alirantakin tuli takaisin Koneosapalvelun hallitukseen, kertovat Mika ja Kimmo Aliranta. Koneosapalvelu Oy - Vuonna 1976 perustettu perheyhtiö - Perustajat Eino ja Toivo Aliranta - Toimitusjohtaja Mika Aliranta - Liikevaihto noin 11 miljoonaa eur - Työntekijöitä 50 - Omaa maahantuontia ja -vientiä, jonka osuus liikevaihdosta on noin 30 prosenttia. - Palvelee mm. teollisuutta, koneenrakentajia, metsäkone- ja maansiirtoyrittäjiä - Metsäkoneiden varaosien ja komponenttien suunnittelu ja valmistus - Vahva-kahmareiden ja KOPA-telojen valmistus - Hydrauliikkapumppujen ja -moottoreiden korjaustoiminta - Metsäkoneiden ja -nostureiden purkuosat - Metsäkoneiden ja puutavaranostureiden varaosat ja tarvikkeet - Hydrauliikkaa sekä liikkuvaan kalustoon että teollisuuteen - Merkittäviä edustuksia mm. Parker, Sauer, Bosch Rexroth, IKH puh. 015-668 7161, fax. 015-668 7104 E-mail:arilahti.ky@kolumbus.fi, www.finnlink.net/arilahti Koneosapalvelu Oy:n uusi hallitus Koneosapalvelu Oy:n hallituksen muodostaa jatkossa pu- METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 75 U-Tec metsäkoneketjut saavuttaneet vankan suosion Koneosapalvelu Oy:n Lappeenrannan toimipisteessä osoitteessa Toikansuontie 7 järjestetään 7.6. kunnon kesäkauden avajaiset. Myymälän lisäksi suuri piha-alue täyttyy esiteltävistä tuotteista. SCS on aktiivisesti läsnä asiakkaiden parissa. Kuvassa Stefan Nilsson (vas.) esitteli U-Tec -metsäkoneketjuja FinnMetko 2010 näyttelyssä. Kesäkauden avajaiset Lappeenrannassa 7.6. S K oneosapalvelu Oy järjestää Lappeenrannan toimipisteessään kesäkauden avajaiset 7.6. kello 8.00-16.00. Koneosapalvelun omien tuotteiden kuten Vahva -kahmareiden ja Kopa -telojen sekä IKHtuotteiden ja laajan hydraulikomponettivalikoiman lisäksi mukana tapahtumassa ovat Pentin Paja Oy / Naarva-Kourat, Porokka Forest Oy / Kesla nosturit ja Tamtron Oy / Tamtron puutavaravaa´at. Lisäksi metsäkone-, maarakennus- sekä maatalouspuolen urakoitsijoille ja puutavara-autoilijoille on tarjolla hyviä varuste- ja tarviketarjouksia. Myös evästarjoilu pelaa! - Tältä alueelta on puuttunut tämän tyyppinen konepuolen tapahtuma joten päätimme järjestää sellaisen. Metsäkoneurakoitsijoille tarjolla on erityisen laaja näyttely sillä Koneosapalvelu siirtää käytännössä koko SkogsElmian osastonsa Ruotsista Lappeenrantaan ja esillä on todella mielenkiintoinen NaarvaKoura -uutuus, kertoo Koneosapalvelu Oy:n Marko Aliranta, joka vastaa Lappeenrannan toimipisteestä. candinavian Chain Supplier Ab SCS esitteli Suomen markkinoille reilu vuosi sitten U-Tec-metsäkoneketjut jotka on valmistettu hiilikarkaistusta booriteräksestä. - U-Tec on saavuttanut nopeasti hyvän aseman markkinoilla ja se on tällä hetkellä yksi vahva vaihtoehto silloin kun asiakas on hankkimassa uusia ketjuja metsäkoneeseensa. Saamme jatkuvasti uusia tyytyväisiä asiakkaita lisää, jotka kertovat hyvistä kokemuksistaan kollegoilleen. Viime vuonna toimitimmekin Suomeen jo lähes 400 paria U-Tec metsäkoneketjuja koko maan kattavan jälleenmyyntiverkostomme kautta. Jälleenmyyjien varastoinnin lisäksi meillä on Ruotsissa erittäin suuri ketjujen keskusvarasto josta ketjut saadaan nopeasti Suomeen, kertoo SCS:n Suomen toiminnoista vastaava Stefan Nilsson. Näin hyvään asemaan U-Tec on päässyt laatuun nähden edullisella hinnalla, nopeilla toimitusajoilla sekä kestävyydellä ja erittäin hyvillä ominaisuuksilla, jotka asiakkaat ovat saaneet todeta käytännön työssä. - U-nasta antaa erittäin hyvän aggressiivisen pidon ja vaikka ketjulla on ajettu pari-kolmetuhatta tuntia, U-nasta pysyy pystyssä vaikka ketju kuluukin. U-Tec ketjussa on myös erittäin tiheä sivurakenne mikä antaa merkittävää suojaa renkaalle kiviä ja kantoja vastaan, tämä vähentää rengaskuluja. Ja U-Tec ketju sopii erittäin hyvin nykyaikaisiin metsäkorenkaisiin pysyen varmasti päällä, Nilsson toteaa. SCS-Uutuudet: traktoritarvikkeet ja klapisäkit SCS tarjoaa metsäkoneketjujen lisäki ketjut lähes kaikkiin koneisiin ja ajoneuvoihin. - Olemme tuoneet markkinoille myös traktoritarvikkeet eli kauhat, trukkipiikit, takalanat jne. sekä erilaiset klapisäkit, ilmoittaa Nilsson. Pentin Paja Oy esittelee tapahtumassa Naarva-Kourat, jotka kuuluvat jatkossa myös Koneosapalvelu Oy:n myyntivalikoimaan. teli Tapahtumassa pääsee tutustumaan uusimpien Tamtron puutaravaravaakojen ominaisuuksiin. Porokka Forest Oy tuo Lappeenrantaan Kesla-puutavaranosturit. Koeajettavana on ainakin Kesla 2010Lt ohjaamonosturi. METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 77 Logsetin myynti kasvussa kotimaassakin järjestelmät ja levitettävät kuormatilat. Logset -kuormatraktorit voidaan varustaa myös tasapainottavilla teleillä, sanoo Mäntynen. Kattavat huoltopalvelut Tärkeä asia Logsetin kotimaan myynnin vahvistumisessa jatkossa entisestään on uudistunut huoltopalveluverkosto. Logset on laajentanut huoltopal- veluiden tarjontaa ja solminut uusia yhteistyösopimuksia huoltopalveluyrittäjien kanssa. Verkostoa kehitetään jatkossakin. - Logset-tuotteiden merkkihuollot ja varaosapisteet löytyvät nyt Vaasasta, Ylivieskasta, Keminmaalta, Kiteeltä, Karjaalta ja Liljendalista. Lisäksi Logsetilla on kaksi omaa huoltoautoa Jämsänkoskella ja Kuopiossa, luettelee Mäntynen. Logset järjesti 22.3. Puolangalla hakkutyönäytöksen, jossa esiintyivät 8H Titan harvesteri ja kuvan 6F Titan kuormatraktori. Väkeä saapui paikalle tapahtumaan yli 250. M etsäkonevalmistaja Logset Oy:n tuotanto on hyvässä vauhdissa - Koivulahdesta valmistuu tänä vuonna jo yli 100 metsäkonetta. Suuri osa Logset -metsäkoneista menee kasvaville vientimarkkinoille kuten Venäjälle, Kanadaan, Saksaan, Ranskaan, Englantiin ja Etelä-Amerikkaan. Pitkäjänteisen työn tuloksena myös kotimaan markkina on noussut Logsetin tärkeäksi myyntialueeksi. - Logset on aina myynyt koneita kotimaahan ja merkillä on ollut pitkään vankka asiakaskunta erityisesti Länsi- ja Etelärannikolla sekä Pohjanmaalla. Koko 2000-luvun ajan olemme tehneet järjestelmällisesti työtä kotimaan markkinoiden eteen ja tämä alkaa näkyä myynnissä. Logset -metsäkoneita toimitetaan tasaiseen tahtiin urakoitsijoille ympäri maata, kertoo Logset Oy:n Erno Mäntynen, joka vastaa Logsetin kotimaan myynnistä yhdessä Raimo Niemisen kanssa. Juuri oikeat koneet kotimaisille asiakkaille Logsetilla on kattava ja edistyksellinen, tasokkaasti varusteltu konemallisto suomalaisten urakoitsijoiden tarpeisiin. Tuoteohjelma koostuu viidestä kuormatraktorimallista, viidestä harvesterimallista ja seitsemästä uudistuneesta hakkuulaitemallista. Logset -metsäkoneissa käytetään kotimaisia vähäpäästöisiä ja tehokkaita SisuPower dieselmoottoreita. - Logsetin harvestereista Titan 5H ja Titan 8H ovat kysytyimmät mallit, niissä kuten muissakin harvestereissa käytetään Logsetin omaa TOC-MD mittalaitetta mikä saa asiakkailta paljon kiitosta. TOC-MD mittalaitteesta löytyy myös kaikki automaatiotoiminnot joukkokäsittelylle. 5H on varustettu erittäin vahvalla nosturilla jos vertaa muihin saman kokoluokan koneisiin. Suomessa kuten muuallakin käytettävien koneiden keskikoko on koko ajan hieman kasvanut. Ja meillä koko ajan yleistyvä joukkokäsittely tekee sen että harvesterin pitää olla järeämpi. Kuormatraktoreista Titan 5F ja Titan 6F ovat myydyimmät mallit, jonkin verran menee myös harvennusten erikoiskonetta Titan 4F:ää, toteaa Mäntynen. Logset -kuormatraktoreihin löytyy kaikki varusteet energiapuun ajoon. - Tarjolla on kuormainvaaka- Kesälahden hakkutyönäytöksessä 24.3. päätähtinä olivat 5H Titan harvesteri ja 4F Titan kuormatraktori, yleisöä kävi paikanpäällä yli 400. Vaasan huolto- ja varaosakeskuksessa oli tapahtumarikas päivä 19.3. kun Logset järjesti huutokaupan ja tuote-esittelytapahtuman. Nyt Moipu-rulla myös Valmet 365:lle Uusi Moipu-syöttörulla Valmet/Komatsu 365 -harvesteripäähän. M oisio Forest Oy on tuonut markkinoille uuden Moipu-syöttörullan Valmet/Komatsu 365 -harvesteripäähän. Moipu -syöttörullat ovat hiotuneet nykyiseen muotoonsa vuosia kestäneen kehitystyön johdosta. Kehitystyön tuloksena ovat syntyneet syöttöpyörät, joilla voi parantaa harvesterin tuottavuutta ja korjuujälkeä. Moipu -rullien hyvän pidon ansiosta harvesterin puun syöttönopeus ja mittatarkkuus paranee kasvattaen näin harvesterin tehokkuutta. Erinomaisen pidon takia voidaan myös pienentää harvesterin puristuspaineita, mikä pienentää harvesterin polttoainekuluja ja puun syöttövauri- oita. Patentoidut Moipu -syöttörullat on suunniteltu mahdollisimman käyttäjäystävällisiksi. Telalappujen alla oleva kumi vaimentaa koneeseen kohdistuvat tärinät. Kumin päällä olevat telalaput suojaavat myös kumia kulumiselta koska kumiin ei kohdistu vetorasitusta (telalappujen vetovoima välittyy sivulevyjen kautta pyörän vanteeseen - ei kumiin). Moipu -syöttörullat ovat myös huoltovapaat mikä vähentää metsäkoneen seisokkeja. Puh. (08) 443 9300 78 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Expoforest 2011, Brasilia, 13.-15.4. B rasiliassa järjestettiin Expoforest 2011 messut 13.-15.4. Mogi Guacussa Sao Paolon osavaltiossa. Mukana tapahtumassa oli myös hakkuunäytökset mikä oli uutta Brasiliassa. Kahden päivän ajan ennen messuja pidettiin Campinasin kaupungissa tasok- kaat seminaarit, joissa keskityttiin sekä metsänhoidon että urakoinnin asioihin; kuten koneiden tuottavuuteen, erilaisiin rinne- ym. korjuumenetelmiin ja olosuhteisiin sekä työturvallisuusasioihin. Expoforest 2011 messut oli todella hyvin järjestetty, väkeä tapahtumassa vieraili paljon ja osastoilta löytyi uutuuksia. Komatsu esitteli eucalyptuspuun korjuukalustoaan työnäytöksissä ja messuteltalla tunnelman takasi tanssitytöt. Espanjalainen Guerra valmistaa nosturit ja perävaunut, joiden myyntiä laajennetaan koko Latinalaiseen Amerikkaan. Puutavara-auton varusteet ovat jo melko laadukkaita. Myös turvallisuusasiat huomioidaan, kuten kuormansidonta. Kiinalainen Sinotruck Howo on saanut peräänsä mielenkiintoisen perävaunuratkaisun. Epsilon Palfinger M120L puutavaranosturi asennettuna järeään metsätraktoriin. John Deere toi messuille sekä tela- että pyöräalustaiset korjuukoneet. Caterpillar kaatosahauskone on yleinen näky monella eucalyptuspuu plantaasilla. Itävaltalainen Penz ja brasilialainen Saur valmistavat yhteistyössä Penz Saur nosturia brasilian markkinoille. Saur valmistaa myös puutavarakourat ja niiden sovittimet tehostamaan pyöräkuormaajan käyttöä puunkäsittelyssä. Ponsse oli erittäin näyttävästi mukana Brasilian messuilla laajalla konekalustolla. Ponssen koneiden ilmastoidussa ohjaamossa Brasilian helteessä viihtyivät myös messutytöt. Expo Florestal 2011, Portugali, 8.-10.4. E xpo Florestal keräsi Portugalin ja Espanjan metsäalan ammattilaiset messuille Porton lähelle 8.-10.4. Portugalin messuilla oli mukava huomata miten vahvasti suomalaiset kone- ja kuljetuskalustovalmistajat ovat mukana alueen markkinoilla. TimberMaxx tuotteita ja Terminator XXL pankkoja myydään hyvää tahtia Portugaliin ja Espanjaan. Kuvassa Terminatorit Grumanin osastolla, jossa pääsi tutustumaan myös Guerran nostureihin ja perävaunuihin sekä Doppstadtin murskaimiin. Lako on erittäin vahvassa asemassa Portugalin ja Espanjan harvesteripäämarkkinoilla. Kuvassa kahdessa koneessa Lako 63HD ja välissä Pallari kantoharvesteri Grumanin osastolla. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. John Deere on metsäkonevalmistuksen edelläkävijä, joka panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin. Tuloksena syntyy huippuluokan metsäkoneita, joissa yhdistyvät nopeus, voima sekä korkea tuottavuus. John Deere metsäkoneet tarjoavat luotettavuutta, tehokkuutta sekä erinomaisen työskentelyympäristön. Kattavat varaosa- ja huoltopalvelumme varmistavat, että kone pysyy tuottavana ilman katkoksia. Hyvin ylläpidetyn koneen jälleenmyyntiarvo säilyy korkeana, joten John Deere metsäkoneiden kokonaiskannattavuus on huippuluokkaa. John Deere Forestry Oy ­ PL 472, Tampere ­ Puh. 020 584 166 ­ ForestryFinland@JohnDeere.com 80 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Mäntyharjun ja Kuhmalahden työnäytöksissä käydyt keskustelut sen osoittivat Harventamisen markkinaa on tarjolla H arvestian ja Komatsu Forestin työnäytökset 9.4. Mäntyharjulla ja 12.4. Kuhmalahdella olivat onnistuneita, siellä käydyt keskustelut ammattilaisten kanssa antoivat vahvistuksen sille tosiasialle, että harventaminen kiinnostaa uudella vakavuudella metsäurakoinnin ammattilaisia - myös niitä skeptikoita, joiden mielestä harventaminen on ollut amatöörien puuhastelua. Mäntyharjun näytösleimikko oli neljäkymmenvuotias, harvesterina Komatsu 901TX. Kuhmalahden näytös ajettiin reilu kymmenen vuotta vanhemmassa viljelykuusikossa, siellä hakattiin Komatsun 931.1-uutuuskoneella. Rekvisiitta harvennuskeskusteluille oli mitä havainnollisin. Metsien rakenteen muuttuminen on tapahtunut nopeasti. Nykyinen kasvatusmetsä on harvemmin hoitamaton vitelikkö, järeän puun kertymän vuoksi se kiinnostaa myös sahaajia. Kuitupuun tuonnin vähentymisen vuoksi ja kohonneen sellun hinnan myötä kotimainen kuitupuu käy kaupaksi. Strategiat yrittäjien keskuudessa ovat hahmottumassa. Koneinvestointeja tehtäessä uutta asetelmaa ei sivuuteta olan kohautuksella; se että moneen kuukauteen ei ole vastaan tullut yhtään perinteistä järeää avohakkuukohdetta, pistää tutkailemaan tarkemmin harventamiseen liittyviä faktoja. Kuhmalahden pääesiintyjänä oli kevään todellinen uutuus, Komatsu 931.1-harvesteri Komatsu 365 -hakkuulaitteella. Koneen voimanähde on 200 kilowattinen, 7,4-litrainen, Stage III B -normien mukainen, saasteeton ja vähällä polttoaineella pyörivä kotimainen Agco SisuPower -moottori. Näytöksessä esiintyneen koneen omistaa Koneurakointi S. Kuittinen Oy Nurmeksesta. Näytöksissä keskusteltiin paljon puuston järeydestä ja tuotoksista Harvennettavat metsät ovat kasvattaneet keskijäreyttään. Ne ovat tasapuustoisempia, koska pienet läpimittaluokat on poistettu aikaisemmissa hakkuissa. Puun järeyden suhteen ei koneen käyttäytyminen juuri poikkea avohakkuusta: tuotos paranee lineaarisesti poistettavien puiden tilavuuden kasvaessa. - Mielenkiintoista oli kuulla Komatsu-yrittäjien keskustelua kahdesta konevaihtoehdosta (siitä missä vaiheessa harvennusekspertti TX:n sijaan olisikin viisasta investoida Komatsu 931.1:een). Jos käsiteltävien puiden keskitilavuutta pidetään kriteerinä, niin kulminaatiopisteeksi ehdotettiin pienimmillään 150 litraa ja korkeimmillaan puolta mottia. Mielenkiintoista. Ehkä ohjeeksi sopisi ympäripyöreys: jos harvennuskohteilta suurin kertymä tulee tukkilajeista, harkitse Komatsu 931.1:ä. Valintaa helpottaa Komatsu 911.5, joka sijoittuu mallivalikoimassa kokonsa puolesta näiden kahden nyt vertailtavan koneen välimaastoon, kertoo Komatsu Forest Oy:n Antero Siuro, ja jatkaa: - Oli kuinka tahansa, "mitä yleiskoneempi sen parempi" pätee kaikkiin Komatsun hakkuukoneisiin. Kuhmalahden näytöksen kuormatraktorina oli pakasta vedetty Pekka Auvisen omistama Komatsu 860.4. Tekemisen laatua - Forestry Quality - Hakkuukoneita on markkinoilla karkeasti lajitellen kolmenlaisia: niitä, joissa ohjaamo ja nosturi ovat etäällä toisistaan, on Komatsuja sekä koneita siltä väliltä. 80-luvulla, kun punaisista koneista oli vielä mahdollista valita pyöriväohjaamoisen ja nosturi kaukana -mallin väliltä, voitiin puolueettomasti tutkailla kahden konetyypin käyttäytymistä harvennusolosuhteissa. Tuotos ja koneen aiheuttamat jäävän puuston vauriot kiinnostivat; esitettiin yksinkertaisia kysymyksiä, saatiin yksiselitteisiä vastauksia, toteaa Siuro. - Vuosikymmenten kuluessa on päästy selvyyteen erilaisten konetyyppien ominaisuuksista käytännön työssä niin tuotoksen kuin vaurioitten suhteen. Kummassakin on kysymys näkemisestä. Asiaa ei kannata tehdä Komatsu Forestin ja Harvestian Mäntyharjun työnäytöksessä makkara maistui nuotiolla, jossa oli myös mukava vaihtaa metsäisiä ajatuksia. Komatsu Forest Oy:n viestintäpäällikkö Antero Siuro (oik.), KaakkoisSuomen piiripäällikkö Janne Kauppila ja koneurakoitsija Matias Oksanen Hankasalmelta keskustelivat harvennuskoneiden ominaisuuksista. Nuotion savun takaa tuli esiin uusi näppärä Komatsu 830.3 kuormatraktori mikä soveltuu mainiosti harvennushakkuisiin. Mäntyharjun näytöksen hakkuukoneena oli T:mi Tuomas Torniaisen Komatsu 901TX. monimutkaiseksi, Siuro sanoo. - Ensimmäinen totuus lienee kuitenkin se ettei harvesterin tuntituotoksella ole ylärajaa, aina tulee joku joka tekee uuden ennätyksen. Sen vuoksi eri konetyyppien vauriofrekvenssien ja tuotosten välinen riippuvuus on paljon kertova ja relevantti harvennukselle tarkoitetun hakkuukoneen valintakriteeri. Se ei ole etiikkaa. Kysymys on työn laadusta - siis rahasta, muistuttaa Siuro. - Kone kääntyvällä ohjaamo/ nosturi -konstruktiolla on teho- kas harvennuksella, sitä ei kukaan kiistä. Yhtä suuriin tuotoksiin on päästy myös sillä toisella vaihtoehdolla. Kohtalokasta nosturi kaukana -koneen osalta ovat olleet vauriot: päästäkseen yhtä korkeaan tuntituotokseen on ollut pakko moninkertaistaa jäljelle jäävien puiden kolhut. Kuinka tämä pätee toiseen suuntaan? Onko haastajan pudotettava tuntituotoksensa puoleen päästäkseen kääntyväohjaamoisen Komatsun puustovaurioiden tasoon? Riittääkö sekään?, kysyy Siuro. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 81 Komatsu Forest Oy perustaa toimipisteen Jyväskylään K Kuhmanlahdella Komatsu 365 -hakkuulaite sai puunkäsittelystään kehuja ja hakkuunäytösten tauoilla sitä tutkittiin porukalla tarkasti. omatsu Forest Oy perustaa Jyväskylään metsäkoneasiakkaita palvelevan toimipisteen. Toiminta käynnistyy kesäkuun alussa kolmen asentajan ja varaosamyynnistä vastaavan henkilön voimin. Paikka on Seppälänkangas, joka on hyvien yhteyksiensä ansiosta metsäkoneyrittäjien sujuvaa palvelua ajatellen hyvä sijoituspaikka. Uusi toimipiste tulee parantamaan huomattavasti Komatsu-metsäkoneiden huolto- ja varaosapalvelua KeskiSuomessa. Komatsu Forest Oy:n huoltopalvelujen tuottaminen perustuu suurimmassa osassa maata yhteistyöhön alueellisten huoltoyrittäjien kanssa. Oma palvelukeskus metsäkoneiden huolto- Komatsu Forest Oy perustaa Jyväskylän Seppälänkankaalle metsäkoneasiakkaita palvelevan toimipisteen (havainnekuva). ja varaosapalveluineen on pian käynnistyvän Jyväskylän lisäksi toiminut Pirkkalassa vuodesta 2007 lähtien. Komatsu Forest Oy etsii parhaillaan ammattitaitoista metsäkonehuollon henkilökuntaa sekä Jyväskylän että Pirkkalan palvelukeskuksiinsa. Komatsu Forest viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhlavuotta. Valmet-metsäkoneiden historia käynnistyi Jyväskylässä 1960luvun alussa. Valmet-tuotenimi muuttui Komatsuksi tämän vuoden tammikuussa. Komatsu Forest Oy:n Lounais-Suomen piiripäällikkö Jiri Järventausta (vas.) vaihtoi kuulumisia koneurakoitsija Tomi Reinikaisen ja Aimo Reinikaisen (oik.) kanssa, jotka saapuivat näytökseen Kangasniemeltä. Komastu Forest Oy:n Länsi-Suomen piiripäällikkö Jari Leppänen (toinen vas.) kuunteli ammattimiesten positiivisia kommentteja uusista Komatsu-metsäkonemalleista. Pohjola Pankin Jaana Laiho keskustelussa Sami Halisevan ja Leo YliHemmingin (oik.) kanssa - metsäkoneyrittäjiä molemmat. Työnäytös järjestettiin Mäki-Penttilän tilalla, jonka isäntä Matti Penttilä järjestää hienoja maastoautosafareita, kts. www.profantasysafari.com. 82 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN METSÄALAN AMMATTILEHTI AMMATTILEHTI Tartu Maamess 2011 avasi kevään messutarjonnan B altian suurimmaksi metsäalan näyttelytapahtumaksi noussut Tartu Maamess keräsi tänä vuonna ennätykselliset 30 500 kävijää. Nousua edellisestä vuodesta oli yli 4 000 kävijän verran. Varsinkin kahtena ensimmäisenä päivänä aurinkoinen sää suosi messuvieraita ja tarjolla oli laaja kirjo metsä-, maarakennus- ja kuljetuspuolelta unohtamatta maatalouskoneitakaan. Yhteensä paikalla oli 274 näytteilleasettajaa, joista suomalaisia oli ilahduttavan paljon. Yksi messujen vetonauloista oli toista kertaa MC Sales OÜ:n osastolla pidetty Kesla Taitokuormaaja -kilpailu, jossa puutavaranosturilla piti nostella pöllejä, oluttölkkejä sekä palloja tarkasti omille paikoilleen. Ja nopeimmille oli luvassa kunnon palkinnot... Ammattilehti.fi teki messuille eestinkielisen XX Baltica-lehden! MC Salesin osastolla järjestetty Kesla Taitokuormaaja -kilpailu oli yksi Maamessujen vetonauloista. Suuri joukko yleisöä seurasi jatkuvasti taitavia suorituksia. Tamtronin Tom Isaksson (oik.) esitteli Tamtron nosturivaa´an uusia hienoja toimintoja MC Salesin Jouni Himaselle. Profi 50 on maailmanluokan harvesteri ja sitä myydään mukavasti eri vientimarkkinoille. Logman 811F kuormatraktori saapui Viroon Kurikan tehtaalta. Uudet Terminator XXL -tilapankot kaappaavat sisäänsä 70-luvun insinöörityön tuotteet. Komatsu 840TX kuormatraktori sopii hyvin myös Baltian puunkorjuuseen. Aleksi Jokela totesi että puimureissa riittää tänä päivänä kokoa ja näköä. Salo Machineryn porukka Pertin ja Anssin johdolla tutustui EHM:n Alamettälälle valmistamaan EnergyBoxx puoliperävaunuun. John Deeren E-sarjan koneet herättävät ansaittua huomiota kaikkialla missä ovat esillä. Lasse Karilainen on tuttu näky Maamessuilla kuten Pro Silva koneetkin, 84 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 85 Riskien ennakointi oikeilla tuotteilla välttää koneiden kalliit turhat seisokit L ufex Oy Seinäjoelta on vuodesta 2002 asti auttanut asiakkaitaan välttämään kalliita sekä turhia seisokkeja ennakoimalla mahdollisia riskejä ja suojautumaan näiltä. BMAIR -ohjaamon suodatusjärjestelmät Lufex Oy:n maahantuoma ylipaineeseen perustuva BMAIR ohjaamon suodatusjärjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi saastuneissa ja mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä sekä pölyävissä olosuhteuissa työskentelevissä koneissa suojelemaan koneenkuljettajaa. Ohjaamossa työskentelevän terveys on suoraan riippuvainen puhtaan hengitysilman tarjonnasta. Puhumattakaan pölyn tuomista haitoista koneelle itselleen. Esimerkiksi kivipöly aiheuttaa koneen elektoniikka- ja ilmantuottojärjestelmiin mahdollisesti peruuttamattomia vaurioita, joiden korjauskustannukset nousevat joskus jopa kohtuuttomiin lukemiin. BMAIR -järjestelmän tuomat hyödyt huomataan selvästi sairauspoissaolojen vähentymisenä ja pitkällä aikavälillä ennalta ehkäistään vakavia keuhkosairauksia. Järjestelmän tuottamaa puhdasta hengitysilmaa valvotaan lisäksi automaattisilla ja monipuolisilla ohjausjärjestelmillä. Ohjausjärjestelmiä löytyy laaja valikoima erilaisiin käyttötarkoituksiin, kaasutunnistimilla tai ilman, kaikkiin olosuhteisiin. Tavallisimpia käyttöalueita ovat esimeriksi kivi- ja puumurskaimet, kompostikentät ja -hallit, kaatopaikat, jätteenkuljetus, turvesuot, kaivokset jne. joihin BMAIR tarjoaa useita laitemalleja. BMAIR on ohjaamon suodatusjärjestelmissä markkinajohtaja useissa Euroopan maissa. - Kaikilla BMAIR-asentajilla on aina valmistajan ja maahantuojan myöntämä sertifikaatti asennuksille, jolloin voitte olla varmoja että järjestelmät ovat aina oikein asennettu ja tuottavat sen hyödyn mihin ne on tarkoitettu. Koska kyseessä on henkilön suojauslaite on asennus tehtävä erittäin tarkasti ja ammattitaidolla, huomauttaa Manner. Ohjaamoon tulevan ylipaineen määrä tulee olla juuri oikea ja suodattimet tulee valita oikein käyttökohteen mukaaan. - BMAIR -järjestelmässä käytetään vain testattuja suodattimia, joita on tarjolla erilaisia riippuen suodatettavista partikkeleista ja kaasuista. BMAIRjärjestelmään löytyy myös EN 14387 -luokituksen mukaiset ABEK-aktiivihiilisuodattimet, jotka imevät kemiallisesti suodatettavat partikkelit pois. Näissä BMAIRin komponenteissa ABEK on käytössä koko aktiivihiilikomponentissa eikä vain osissa sitä, sanoo Manner. - Toimintamme perusajatuksena on tarjota kerralla sellaiset voitelu- ja palontorjuntajärjestelmät sekä ohjaamon suodatusjärjestelmät, ettei asiakkaan tarvitse asiaa sen kummemmin enää miettiä. Siksi valitsemmekin vain alan parhaat tuotemerkit, joiden toimivuudesta voimme olla varmoja - tilanteessa kuin tilanteessa, kertoo Lufex Oy:n Jarmo Manner. Toimivat järjestelmät takaavat vaivattoman vaihtoehdon. - Kun valitset yhteistyökumppaniksesi Lufexin saat aina tarpeisiisi sovitetut ja toimivat järjestemät, joihin kuuluu takuu, ammattitaitoinen asennus, käyttökoulutus, viranomaisten hyväksymät järjestelmät, dokumentointi ja turvallinen mieli. Meiltä ja yhdeksältä ympäri maata olevilta jälleenmyyjiltämme saat kokonaisvaltaisen palvelun juuri siinä muodossa kun tarvitset, toteaa Lufex Oy:n Antti Hyyryläinen. Lufex Oy:n Jarmo Manner (vas.) ja Antti Hyyryläinen esittelevät suoraan hyllystä löytyviä ALLFETT -keskusvoitelujärjestelmiä, BMAIR -ohjaamoon suodatusjärjestelmiä ja DAFO palontorjuntajärjestelmiä. ALLFETT-keskusvoitelujärjestelmät Keskusvoitelujärjestelmät ovat osa nykypäivän kunnossapitotekniikkaa, jolla ylläpidetään tuotantolaitteiden tuotantokykyä. Lufex Oy:n maahantuoma kattava valikoima ALLFETT -voitelulaitteita takaa aina oikean toteutuksen teollisuuteen ja liikkuvaan kalustoon. - Valitsemalla koneeseesi tai laitteeseesi luotettavan ja varmatoimisen ALLFETT-keskusvoitelujärjestelmän, voit olla luotettavin mielin, että koneesi saa tarvittavan määrän voiteluainetta (rasva tai öljy) säännöllisesti, sanoo Manner. Perinteisellä käsin toteutettavalla laakerien ja liukupintojen voitelulla pumpataan tarpeeton määrä voiteluainetta kohteeseen sekä käytetään siihen työaikaa. Keskusvoitelujärjestelmillä saavutetaan niin taloudellista kuin aikaa säästävää hyötyä. Kun voiteluainetta menee oikea määrä oikeaan aikaan, koneen liikkuessa, säännöllisesti kohteeseen säästetään voiteluainekustannuksissa sekä työkustannuksissa. - Tarjoamme täydellisen palvelukokonaisuuden maahantuomiimme ALLFETT-keskusvoitelujärjestelmiin, joilla voidaan toteuttaa yksi- ja kaksilinjaiset keskusvoitelujärjestelmät, progressiivinen voitelu sekä moni- linjajärjestelmät. Suunnittelemme sopivan järjestelmän, asennamme sen haluttuun kohteeseen ja toteutamme huollot. Asiakkaiden palveluksessa ovat ammattitaitoiset ALLFETTjälleenmyyjät, kertoo Manner. Nykyaikainen ALLFETT keskusvoitelupumppu on valmistettu mahdollisimman laadukkaista komponenteista, joita on käytetty entistä vähemmän joten kuluvien osien määrä on minimaalinen. - Valitsemalla ALLFETT keskusvoitelun, saat aina laadukkaat komponentit ja ammattitaitoisen asennuksen vuosien kokemuksella. Maahantuomissamme ALLFETT-voitelujärjestelmissä on kahden vuoden takuu mahdollisten valmistusvirheiden varalle, sanoo Hyryläinen. ALLFETT -keskusvoitelujärjestelmien maahantuonti ja myynti on lähtenyt hyvin matkaan. - Aloitimme maahantuonnin kesäkuussa 2010 eli melkoisen taantuman aikaan jos miettii konekauppaa. Siitä huolimatta olemme toimittaneet Suomeen jo yli 250 ALLFETT-keskusvoitelujärjestelmää joiden kysyntä kasvaa koko ajan, ilmoittaa Manner. ALLFETT-keskusvoitelujärjestelmiä käyttävät ensiasennuksessa useat johtavat Eurooppalaiset työkonevalmistajat. ALLFETT -keskusvoitelujärjestelmä tela-alustaisessa New Holland -kaivukoneessa. DAFO-sammutusjärjestelmä asennettuna TANA SHARK murskaimeen. BMAIR -ohjaamon suodatusjärjestelmä Volvo -pyöräkuormaajassa. DAFO -palontorjuntajärjestelmät Lufex Oy:n myyntiohjelmaan kuuluvat DAFO-palontorjuntajärjestelmät ovat paras mahdol- linen keino suojautua tulipaloa vastaan työkoneissa. Järjestelmät ovat yli 30 vuoden kehittelyn tulos liikkuvaan kalustoon. - DAFO-palontorjuntajärjestelmillä varmistat turvallisen työympäristön ja vältät koneesi mahdollisilta työseisokeilta, Manner toteaa. DAFO-palontorjuntajärjestelmät toteutetaan aina yksilöl- lisesti kohteeseen, olipa se sitten minkälainen tahansa. Järjestelmä on vakuutusyhtiöiden suosittelema ja hyväksymä järjestelmä. Se täyttää myös Finanssialan Keskusliiton uusimmat standardit FK-127 ja FK-128 direktiivit, mitkä ovatkin aina lähtökohtana järjestelmän oikeanlaiseen suunnitteluun. - Lufex tarjoaa täydellisen palvelukokonaisuuden DAFOpalontorjuntajärjestelmiin liittyen: suunnittelemme sopivan järjestelmän, asennamme sen haluttuun kohteeseen ja toteutamme huollot. Asennuksesta jää asiakkaalle aina asennusraportti, jonka asiakas voi välittää vakuutusyhtiölleen. Voidaksemme taata mahdollisimman turvallisen järjestelmän, liitetään uusi asentamamme DAFO-järjestelmä aina automaattisesti vuositarkastuspiiriin, jolloin Lufex ottaa koneen omistajaan yhteyttä ja sopii tarkastusajankohdasta. Tällä tavalla asiakas voi olla huoletta ja varma siitä että järjestelmä on aina kunnossa, opastaa Hyyryläinen. DAFO-sammutusjärjestelmien tyypillisiä käyttökohteita ovat työkoneet, kuljetuskalusto, turvekoneet, teollisuuden työstökoneet, veneet ja muut yksittäiset suojeltavat kohteet. - Metsäalalla olemme asentaneet DAFO-sammutusjärjestelmiä runsaasti murskain- ja hakkurikalustoon sekä mm. hakkeenkäsittelyssä käytettäviin pyöräkuormaajiin. DAFO on myös usean johtavan metsäkonevalmistajan tehdasasennuksena käyttämä sammutusjärjestelmä, kommentoi Manner. 86 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Vuonna 1959 perustettu ja sen jälkeen useita kertoja laajennettu Las Vegas Convention Center on lähes 300 000 neliön pinta-alallaan yksi maailman suurimmista messukeskuksista. CONEXPO-CON/AGG 2011, Las Vegas, Nevada, USA, 22.-26.3. "Minä menen Ameriikkaan, kun sinne menee kaikki, Kultasannalla on päällystetty ameriikan raitti..." Y ksi maailman tärkeimmistä raskaskonenäyttelyistä, CONEXPO-CON/AGG 2011 keräsi Las Vegasin messukeskukseen yli 120 000 konealan ammattilaista yli 150 eri maasta. Näytteilleasettajia messuilla oli yli 2400 joiden osastot levittäytyivät noin 220 000 neliömetrin alueelle. Lisäksi messujen yhteydessä järjestettiin 126 erilaista seminaaria ja koulutustilaisuutta. Metsäenergian tuottamiseen tarkoitetut koneet ja laitteet olivat erittäin vahvasti esillä tapahtumassa. PohjoisAmerikassa panostetaan energiapuun käyttöön tosissaan. Yli 2400 näytteilleasettajaa esitteli raskaskonealan uusimmat koneet ja innovaatiot yli 120 000 messuvieraalle jotka saapuivat Las Vegasiin yli 150 eri maasta. Erityisen hienoa tapahtumassa oli metsäenergian tuottamiseen tarkoitettujen koneiden ja laitteiden runsaus. Kun Pohjois-Amerikassa panostetaan tosissaan metsäenergian käyttöön, vahvistaa se entisestään myös kotimaisen metsäenergia-alan tulevaisuudennäkymiä. Ja suuri markkina-alue tarjoaa Suomessa kehitetyille metsäenergia-alan koneille ja laitteille uusia vientimahdollisuuksia. Liebherrin messutytöt toivottivat messuvieraat tervetulleeksi Con Expoon. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 87 Vermeer vahvana Vegasissa Diamond Z valmistaa murskaimia energiapuun käsittelyyn, kuvassa tela-alustainen DZH400TKT murskain. Hakkurivalmistajia oli ConExpossa mukana runsaasti. Kuvassa amerikkalaisen Salscon hakkurimallistoa. Amerikkalainen Vermeer esiintyi vahvasti kotikentällään Con Expo -messuilla. JH-Kuljetus Oy:n Jussi Haavisto (vas.), Vermeerin Suomen maahantuoja Several Oy:n Christopher Wegelius, Maanrakennus B. Dahlbacka Oy:n Johan Dahlbacka ja Several Oy.n Ahti Sormunen tutkivat mielenkiinnolla uutta kokopuulle tarkoitettua Vermeer WC2300 -hakkuria. Järeä Vermeer T1255 Commander 3 Terrain Leveler kuorii maanpinnan 3,7 metrin leveydeltä ja 82 cm syvyydeltä. Suomessa käyttöä löytyisi koneelle mm. kaivosteollisuudesta. ConExposta löytyi myös metsäkoneita, kuvassa Komatsu XT 430L -harvesteri. Energiapuun murskaukseen tarkoitettu Duratech 5064 murskain voidaan varustaa 475-630 hv moottorilla. Rotochopper B66 murskain tuottaa laadukasta lopputuotetta mm. kannoista, kierrätyspuusta, korjuutähteistä ja kokopuurangasta. Lisäksi Rotochopperin tuotevalikoimasta löytyy paljon muutakin mielenkiintoista. Pietarsaarelainen Nordic Lights toimittaa työvaloja maailman johtaville työkonevalmistajille. Omalla osastolla ollaan oltu mukana ConExpossa jo useamman kerran. Edistyksellinen LED-valotekniikka tulee kovaa vauhtia työkonekäyttöön. Christopher Wegelius (vas.), Johan Dahbacka ja Ahti Sormunen totesivat T1255:n massiivisen koon. Vermeerin tuotevalikoima on laaja. Etualalla S800TX pienkaivuri ja taustalla BC-sarjan hakkureita, seuloja ym. Kuopiossa valmistettavat Junttan Oy:n paalutuskoneet ovat kova sana Amerikassakin. USA:n jälleenmyyjän Hammer & Steelin osastolla Junttan HHK 5S järkälettä lyöntipaalutukseen esittelivät aluemyyntipäällikkö Olli Inkinen (vas.), myyntijohtaja Miika Eskelinen ja markkinointijohtaja Tommi Lähteinen (oik.). Amerikkalainen Valk esitteli uuden viisaanoloisen ratkaisun lumen auraukseen, jolle olisi käyttöä Suomessakin. Vermeer HG -murskainten sydän on Duplex II -rumpu, mikä mahdollistaa murskan muuttamiseksi hakkuriksi. Vermeer suuntaporia käytetään Suomessakin, kuvassa D20x22FX jonka porauskulma muuttuu 18-90 astetta. "Hello Sir how are you? Welcome to our stand..." Sandvik Mining and Construction Oy:n Isto Ahonen ja Jarno Hyvärinen ihailivat Ken Schraderin Nascar-autoa, jossa Sandvik on sponsorina. Schrader on 25-vuotisella urallaan osallistunut 732 kilpailuun ja tienannut palkintorahaa yli 32 miljoonaa dollaria. Atlas Copco Louhintatekniikka Oy:n tuotepäällikkö Kimmo Alakoski esitteli hieman järeämpää HB10000 poravasaraa. Erittäin monitoiminen Kenworthista tehty tienhoitoauto. 88 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Morbark esiintyi ConExpossa suurella ulko-osastolla, josta löytyi ratkaisut tehokkaaseen energiapuun murskaukseen ja haketukseen. Etualalla oikealla uusi Morbark 3800XL Wood Hog -murskain, jonka kita-aukko ja rummun halkaisija on kasvanut samalla kun syöttötekniikkaa on kehitetty entistä tehokkaammaksi. Moottorin teho on 700-800 hv. Kuvassa vasemmalla uusi järeä tela-alustainen Morbark 40/36 WCL kokopuuhakkuri. Morbarkit maahantuo Suomessa Ideachip Machine Oy. Lehdessä tulisi olla joku ristikko tai visailutehtävä tai jotain. Tässä se tulee: Etsi kuvasta kaksi isoa autonosturia? Uusi järeä tela-alustainen Morbark 40/36 WCL kokopuuhakkuri oli varustettu Morbarkin omalla Morlift -nosturilla. Uudet Morbarkin järeät rumpuhakkurit saa myös pyöräalustaisena. Myös Morbarkin pienemmät mobilehakkurit ovat uudistuneet. Tarjolla on sopivaan kokoiset ja tehokkaat hakkurit kaikkiin haketustarpeisiin. Kuvassa Morbark 2500. Uusi Morbark 4600XL Wood Hog -murskain on tehokas ratkaisu energiapuun, erityisesti kantojen murskaukseen. Moottoriteho 800-1050 hv. Uusi tela-alustainen Peterson 5710C kiinnosti energiapuu urakoitsijoita. 1050 hv moottorilla varustettuna se on Petersonin tehokkain murskain jos lasketaan voimaa / terä. Kone on tulossa tuotantoon myös pyöräalustaisena. Charlie Bagnall vastaa Petersonin Euroopan myynnistä. Ja ammattimies lukee tietenkin Ammatilehteä... Pitkä reissu takana ja Ideachip Machine Oy:n Jukka Humalaisella (vas.) ja Bimu Oy:n Matti Kujalalla (oik.) oli melkoinen työ suostulla Kosken Megawatti Oy:n Ilkka Vertainen luovuttamaan Cadillac Escaladen takaisin autovuokraamoon. Ilkka tykkäsi kovasti melko janoisen V8:n murinasta. Ensimmäisenä autoilupäivänä bensaa paloi 200 litraa herrojen seikkaillessa Californian vuoristossa talven takia suljettuun osuuteen päättynellä vuoristotiellä, jossa lunta oli yli metri. Hilpeät reissumiehet löysivät hauskan nimisen liikkeen Las Vegasin Ceasar Palaze hotellin kauppakeskuksesta: James Perse. Luonnollisesti se hilpeyttä herättää suomalaisessa, eikä Jukka ollut porukan ainoa Humalainen. Las Vegasin kasinohotellien koko on jotain käsittämätöntä. Kuvassa MGM Grand jossa on 6852 huonetta ja paljon muuta, mm. taikuri David Copperfieldin show pari kertaa illassa. - Me tykätään puista Vertaisen Ilkan kanssa. Tuo ei ollut edes isoin matkalla näkemämme puu, mutta melko isohan tuokin on, kun kahteen mieheen ei edes puolikasta kierrosta yltänyt halaamaan. Talvisesta maisemasta huolimatta olemme tuossakin aurinkoisen Californian osavaltiossa, joskin meren pinnan tasolle olisi kyllä matkaa, kertoo Jukka Humalainen. Kauniit messutytöt yhdistettynä amerikkalaiseen kohteliaisuuteen takasi messuvieraiden viihtyvyyden. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 89 Kiinalainen Sany valmistaa maarakenuskoneita, tienkonekalustoa, rakennuskoneita, satamakoneita ym. työllistäen yli 53 000 ihmistä yli 120 maassa. Yritys kasvaa huimaa tahtia. Hitachi esitteli ConExpossa laajasti kaivukonemallistoaan minikoneista järeisiin kaivoskoneisiin. Rotator Oy:n toimitusjohtaja Thomas Åhman kertoi Las Vegasissa, että niillä Japanin tehtailla jotka kärsivät maanjäristyksestä on tuotanto saatu onneksi taas käyntiin. Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela maailmankuulussa Phoenix-pelastuskapselissa, jolla 12.-13.10.2011 nostettiin 33 chileläistä kaivosmiestä yli 600 metrin syvyydestä, jossa he olivat loukussa 77 päivää Copiapon kaivoksessa tapahtuneen romahduksen jälkeen. 90 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Uuden sukupolven materiaalinkäsittelykone LH 120C painaa 135 tonnia ja ulottuvuutta on 25 metriä. Koneesta on olemassa eri versioita. Moottorina on Liebherrin oma 400 kilowatin tehoinen diesel. . - Meille tulee kesän alla tällainen uusi 6-sarjan Liebherr 924 Compact kaivukone, kertoi Maanrakennus B. Dahlbacka Oy:n Johan Dahlbacka Kokkolasta. Dahlbacka on erikoistunut monipuoliseen maanrakentamiseen ja alitustekniikkaan. Liebherrin rakennusnosturit kurkottivat korkeuksiin yhdessä Las Vegasin jättimäisten hotellirakennusten kanssa. Vasemmalla olevan sinisen yli 70-kerroksisen uuden hotellin rakennustyöt keskytyivät muutama vuosi sitten erilaisiin ongelmiin. Nyt keskeneräinen rakennus on päässyt niin huonoon kuntoon että se todennäköisesti puretaan ja tilalle rakennetaan täysin uusi kasinohotelli. Kohtaaminen yli 22 vuoden jälkeen. Imperial Palace hotellissa on erittäin laaja klassikko-, urheilu- ja kilpa-autojen näyttely. Metsäalan Ammattilehden Janne Jokela löysi näyttelystä vm. 1988 olevan Audi 200 Quattro -rata-auton, saman jonka vierellä Janne seisoi viimeksi 28.10.1988 Floridassa St. Petersburgissa. Autolla ajoi kilpaa Hurley Haywood vuoden 1988 Trans-Am sarjassa Audin tehdastallissa yhdessä Hans Stuckin ja Walter Röhlin kanssa. Suomesta sarjaan osallistui 1988 ja 1989 Robert Lappalainen Rouch Racingin 050-Fordilla (kuva alla). Audi on myynnissä hintaan 450 000 dollaria. Texasilainen Kalyn Siebert valmistaa erilaisia koneiden ja ajoneuvojen kuljetuslavetteja. Bellagio on viiden tähden kasinohotelli, jonka suunnitteluun vaikutti Italiassa olevan Como-järven rannalla oleva kylä. Bellagio on kuuluisa eleganssistaan ja se on yksi näyttävimpiä hotelleja ja kasinoita maailmassa. Yksi suosituimmista nähtävyyksistä on hotellin edessä oleva yli kolmen hehtaarin kokoinen tekojärvi ja järvelle rakennettu vesisuihkujärjestelmä, jonka oopperamusiikkiin yhdistetty esitys on todella vaikuttava kokemus. Bellagion sisätiloissa on Dale Chihulyn Fiori di Como, yli 2 000 käsin puhallettua lasikukkasteosta jotka on ripustettu hotellin aulan kattoon. Bellagio on tuttu Ocean´s Eleven elokuvasta, jonka loppukohtauksessa juuri kuvan paikalla seisoivat mm. Gerge Clooney, Brat Bitt ja Matt Damon. Työkoneiden ohjaamovalmistajia oli messuilla esillä useita. Amerikassa ollaan todella tarkkoja turvallisuusasioiden kanssa, mikä näkyy ohjaamoiden rakenteissa. METSÄALAN AMMATTILEHTI KONEURAKOINTI 91 ONEURAKOINTI "Amerikkaan amerikkaan lähti suomen miehet innoissaan, amerikkaan amerikkaan joukolla kultaa seulomaan..." Caesars Palace kasinohotelli on tunnettu raskaansarjan nyrkkeilyotteluistaan. Messujen aikaan päätähtenä oli laulajatar Celine Dion, joka on tehnyt kolmen vuoden sopimuksen hotellin kanssa. ALLUn ConExpo-tiimiä: (eturivi vasemmalta oikealle) Doreen Olender, ALLU Inc, Greg Petherbridge, ALLU Inc, Fredrik Dromberg, ALLU Finland, Mardi Ohanessian, ALLU Inc, David MacLynn, ALLU UK,Darrin Harn, ALLU Inc,Xylene Afable, ALLU Inc,Bernie Olender, ALLU Inc, Mike Reelie, ALLU Canada,Kauko Pylväs, ALLU Finland, Dale Mickle, ALLU Inc. Takarivi va semmalta oikealle: Ray Szwec, ALLU Inc, Pekka Kiukkonen, ALLU Finland, Mauno Mäntykoski, ALLU South-America, Paul Andreas, ALLU Inc, Tiny Andrews, ALLU Inc. Kiinalainen Zoomlion valmistaa mm. autonostureita. Messutytöissä luotettiin kuitenkin amerikkalaiseen kauneuteen. ALLUn demot jyräsivät ConExpossa LLU Seulamurskaimet juhlivat jo 20vuotista historiaansa ConExpossa näyttävällä osastolla. ALLU esitteli D -sarjaansa messuilla ryminällä. Conexpon kävijät pääsivät myös näkemään uuden ALLU PMX sekoittimen mikä on osa ALLU Stabilointijärjestelmää. A Panssaroitu työkoneohjaamo täyttää tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset. Suomalainen Mascus on maailmanlaajuinen käytettyjen raskaiden laitteiden markkinapaikka. Työnäytöksessä töitä tekivät ALLU DNS 3-12 hienojaekauha ja ALLU DH 4-17 kauha varustettuna teräpalallisilla rummuilla. Lisäksi pieni liukuohjattava kuormaaja oli varustettu ALLU DNS 2-09 mallisella hienojaekauhalla. - Messut onnistuivat erinomaisesti ja selvästi käänne parempaan suuntaan on havaittavissa. Joissakin maissa liike on nopeampaa ja joissakin nousu on lähtenyt hieman hitaammin käyntiin, mutta suunta on oikea, totesi ALLUn toimitusjohtaja Kauko Pylväs. 92 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Fecon FTX600 raivaa murskaamalla puut ja kannot rakennustonteilta, putki- ja sähkölinjatyömailta jne. Fecon kehittää laitteita ja ratkaisuja energiapuun käsittelyyn. ConExpossa esiteltiin TimberPro TF830-B kuormatraktoriin asennettu hakkuri, jolla energiapuun haketus voidaan tehdää suoraan metsässä vaikeissakin maasto-olosuhteissa. Feconilta löytyy myös kaivukoneisiin asennettavat puumurskaimet, joilla esim. teiden varsien puut on helppo poistaa. Innovatiivinen suomalainen ratkaisu vesistöjen kunnostamiseen, Remu Big Float mahdollistaa kaivukonetyöt ranta-alueilla, vesistöissä ja soilla jonne tavallisella kaivukoneella ei voi mennä. Patentoitu ponttoonijärjestelmä mahdollistaa Big Floatin kuljettamisen normaalina lavettikuljetuksena. Kone siirtyy kuljetuksesta työkohteeseen omilla teloilla ilman nostureita. Hyundai esitteli uusien koneiden lisäksi pyöräkuormaajakauhallisen aasialaista kauneutta. CAT kuorma-auto! Remu Oy:n myyntipäällikkö Mauri Kuhmonen (vas.) esitteli Remu-seulakauhoja ja suunnittelija Arto Ulvo kertoi Big Floatin ainutlaatuisista rakenneratkaisuista. Dynaset tuotteet tuottavat tehokkaasti ja luotettavasti sähköä, painepesua, paineilmaa, magneettia, tärinää jne hydrauliikan voimalla. Maailman parhaita teho-koko-suhteen laitteita viedään jo yli 40 maahan. ConExpossa aluemyyjä Anni Karppinen esitteli nollapäästöisiä Dynaset -laitteita vahvistaen Amerikan kehittyvää markkinaa. Caterpillar lähti ConExpon myötä mukaan myös kuorma-automarkkinoille. Uusi Caterpillar CT660 on tehty vaativiin käyttötarkoituksiin kuten maansiirtoajoon. Moottorivaihtoehtoina on CAT CT11 ja CT13 moottorit (330-475 hv), iso CT15 moottori on tulossa valikoimaan vuonna 2012. Ohjaamovaihtoehtoja on kaksi; ergonomista ohjaamoa suunniteltaessa on hyödynnetty Caterpillarin vankka kokemus tilavien ja mukavien työkoneiden ohjaamoiden suunnittelusta. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 93 CBI on Suomessakin tuttu energiapuumurskain, valmistaja on amerikkalainen Continental Biomass Industries, Inc. - Allan Bruks Ab vastaa CBI-koneiden myynnistä Ruotsissa ja Suomessa, jonne on juuri perustettu oma tytäryhtiö joka vastaa nyt myös Baltian myynnistä, kertoi Anders Bruks. Andretti Autosportin Marco Andretti ajaa kuvan autolla Amerikassa F1:tä suositumpaa Indycar -sarjaa. ConExpossa pääsi kokeilemaankin koneita, kuvassa koeajettavana Komatsu PC350LC tela-alustainen kaivukone. Esittelijöiden kanssa telaston osista keskustelu voi joskus olla todella mielenkiintoista... Bandit valmistaa järeät murskaimet energiapuulle, etualalla Bandit 3680 Beast ja sen takana Bandit 3500 Forestry Mower. Bandit tarjoaa myös ratkaisut puumateriaalin haketukseen, kuvassa Bandit 2590 kokopuuhakkuri. Metso esitteli suurella komealla osastollaan mm. murskaimia, seuloja ja kuljettimia. Metso työllistää noin 28 500 osaajaa yli 50 maassa. Engcon esitteli rototiltin tuomia mahdollisuuksia kaivukonetyöhön. Rototiltin käyttö kasvaakin Pohjois-Amerikassa. Järeiden puiden halkaisuun löytyi runsaasti erilaisia apuvälineitä. Kaivukoneeseen kiinnittettävä puumateriaalin murskain Shredder 275. Doppstadt on suosittu kone Suomessa energiapuun käsittelyssä. Kuvassa oikealla Doppstadt AK-230 murskain ja vierellä Doppstadt SM rumpuseula jolla murskatun puumateriaalin laatua voidaan nostaa entisestään. Doppstadt DW 3060 K murskain soveltuu erilaisten puumateriaalien kuten kantojen ja myös REFin käsittelyyn. Suomessa Doppstadt -koneiden maahantuonnista vastaa Jasto Oy. Luxor kasinohotelli on rakennettu Egyptiläisen esikuvansa mukaan, siinä on yli 4400 huonetta ja 11 000 neliön kasioalue. Pyramidin huipulta osoittaa yöllä taivaalle yksi maailman tehokkaimmista valonsäteistä. Taustalla Mandalay Bay hotelli. 94 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Christopher Wegelius puh. 040 501 9826 Ahti Sormunen puh. 050 300 7946 John Deeren koneet olivat suuren mielenkiinnon kohteena monesta syystä... Only in Vegas! Bridgestone on vahvasti läsnä raskaiden työkoneiden renkaissa globaalisti. Erilaisia telaratkaisuja oli tarjolla runsaasti mönkijöistä traktoreihin. Kauhankynsiä löytyi myös astetta järeämpiin kauhoihin. Sandvikin kivimateriaalien murskaimet ja seulat olivat komeasti mukana messuilla. Epec Oy toimittaa koneenohjausjärjestelmiä maailman johtaville kone- ja laitevalmistajille. Toimitusjohtaja Jouni Matikainen oli ConExpossa tyytyväinen PohjoisA m e r i k a n markkinoiden positiiviseen kehitykseen. Komptech Topturn X aumankääntäjässä näkyy teollisen muotoilun osaaminen. Komptech tuotteet tuo Suomeen Vimelco Oy. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 95 Mack on Pohjois-Amerikassa suosittu kuorma-auto mm. maansiirto- ja puutavaranajossa. Mackin moottoreita on käytetty aikanaan myös suomalaisissa Sisuissa. EpsilonPalfinger puutavara- ja kierrätysnostureita myydään myös Amerikkaan samoin kuin Palift -vaihtolavalaitteita. ConExpo oli erittäin kansainvälinen tapahtuma, ehkä siksi messuosastoilta löytyi yllättävän vähän Amerikan lippuja. Toki niitä sieltä täältä löytyi, kuten kuvan tähtilipun väreihin komeasti maalatusta tela-alustaisesta Komatsu -kaivukoneesta. Las Vegasissa näyttävästi esillä olleet Dynapacin jyrät ja asvalttilevittimet maahantuoja Suomessa on KH-Koneet Oy. Dynapac -jyrien ohjaamot valmistaa Rautaruukki Kurikassa. Yanmar on valtamerkki Suomen lisäksi myös Amerikassa. Kuvassa ViO57 (vas.) ja juuri markkinoille esitelty ViO80. Meillä Yanmarit myy KH-Koneet Oy. Kanadalaista kaunetta... Illalla Las Vegasin miljoonat neonvalot sytyttävät kaupungin loisteeseen. Kuvassa etualalla New York-New York kasinohotelli, jonka hotellitornit on rakennettu esikuvansa tunnetuimpien pilvenpiirtäjien kuten Empire State Buildingin ja Chrysler Buildingin mukaan. Vapaudenpatsas on 46 metriä korkea eli silläkin on kokoa puolet alkuperäisestä. 96 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Rotatorin ja Metson kiveäkin kovempi Murska Tour 2011 Rotatorin ja Metson kiveäkin kovempi Murska Tour keräsi kivialan ammattilaiset toukokuun alkupuolella Oripäähän, Laukaalla ja Kempeleeseen. Kuvassa 33,5 tonnin Hitachi ZW370 pyöräkuormaaja ruokkii murskalla kyltymättömän nälkäistä mutta erittäin polttoainetaloudellista uutta Lokotrack ST3.5 seulaa. R otatorin ja Metson kiveäkin kovempi Murska Tour keräsi kivialan ammattilaiset 3.4.5. Oripäähän, 5.-6.5. Laukaalle ja 10.-11.5. Kempeleeseen. Alansa markkinajohtajat esittelivät asiakkaiden montuissa Metson murskaimia, Hitachin maarakennuskoneita, Furukawan iskuvasaroita ja molempien jälkipalveluita. Esillä ja koeajettavana Rotatorilta oli Hitachin 50 tonnin ZX 470LCH-3 kaivukone ja 33,5 tonnin ZW370 pyöräkuormaaja. Metsolta työnäytöksissä esiintyi Lokotrack ST3.5 seula. Tourilla mukana reissasivat myös SKF, Tamtron, Nordea ja Bridgestone. sia. Yhteensä kiertueella vieraili parisataa henkilöä eli tavoitimme hyvin laajasti alan tärkeimmät urakoitsijat, kertoo Rotator Oy:n myyntijohtaja Jari Salomäki. Hitachin järeämmänkin pään koneita on myyty tänä vuonna hyvin Suomeen. - Näytöksissä esiintynyt ZX 470LCH-3 kaivukone myytiin kiertueen aikana Perusmaa Oy :lle ja yhteensä yli 50 tonnin uusia Hitachi kaivukoneita on myyty tänä vuonna jo yli 10 kappaletta; mukana mm. kolme 120 tonnista EX1200 mallia. Myös järeiden Hitachi pyöräkuormaajien kauppa käy hyvin, tänä vuonna yli 25 tonnisia on myyty Suomeen jo 8 kappaletta, laskee Salomäki. Hitachin järeitäkin koneita myyty tosi hyvin - Murska Tour onnistui hyvin ja jokaisella paikkakunnalla kävi runsaasti kivialan ammattilai- Uusi Lokotrack ST3.5 - suomalaista osaamista Metso Minerals Oy:n aluemyyntipäällikkö Jussi Mäkelä oli myös erittäin tyytyväinen Murska Touriin. - Kiertue oli oikein positiivinen ja kävijät olivat todella kiinnostuneita uudesta Lokotrack ST3.5 seulasta, mikä nähtiin nyt ensimmäistä kertaa työnäytöksissä. Maaliskuun lopussa Mansen Mörinöissä koneeseen pääsi tutustumaan ennakkoon Rotatorin pihalla. Laite on sarjatuotannossa ja laitteita on toimitettu eri puolille maailmaa, kertoo Mäkelä. Uutuus, kaksitasoseulalla varustettu Lokotrack ST3.5 täydentää entisestään Metson kattavaa tela-alustaisten seulojen sarjaa. Laitteessa on yhdistetty erinomainen seulontakapasiteetti hyvään liikuteltavuuteen. Seulatason koko (3580 x 1500 mm) yhdistettynä 74,9 kW:n Cat C4.4 moottoriin varmistaa tarvittavan työtehon. - Käyttäjälle ST3.5 on suunniteltu entistä helppokäyttöisemmäksi ja toimintavarmemmaksi. Laiteuutuuden laadun takeena on viisaan suunnittelun ja laadukkaiden osien lisäksi nyt myös Suomessa, Metson Tampereen tehtailla tehtävä kokoonpano. Tässä koneessa onkin paljon perinteistä "lokomolaista" ajattelua. Koneessa näkyy erityisesti suunnittelijoiden teräsmateriaali- ja hydrauliikkaosaaminen. Lujuuslaskennat on tehty oikein ja terästä on juuri oikeassa paikassa - niinpä kone on yllättävän kevyt vaikka se on erittäin tukeva, sanoo Mäkelä. Uusi ST3.5 seula on todella polttoainetaloudellinen. - Laitteella on ajettu yli 300 tonnia tunnissa 10 litraa/h polttoaineenkulutuksella, ilmoittaa Mäkelä. Uuden rakenteen ansiosta nostokuljetin purkaa tavaraa auralevyn kautta syöttölaatikossa olevan kumilevyn päälle, mikä säästää seulaverkkoa ja näin materiaali jakautuu tasaisesti koko seulan leveydelle. - Merkittävä asia on myös se että kaikki neljä seulaverkkoa ovat samanlaisia eli käytössä ei tarvita kuin yhtä seulakokoa, toteaa Mäkelä. Rotator Oy:n myyntijohtaja Jari Salomäki (vas.) ja T. Maijala Oy:n työnjohtaja Rauno Käyräkangas kekustelivat Hitachi kaivukoneiden hyvistä ominaisuuksista vaativassa murskansyötössä. Uusi järeä 50 tonnin Hitachi ZX470LCH-3 syötti murskaa armotonta tahtia Lokotrack ST3.5:een Laukaalla. Taustalla T. Maijala Oy:n Hitachi ZX3350LC-3. Murska Tour keräsi kivialan ammattilaiset suurella joukolla seuraamaan mielenkiinnolla Hitachin ja Lokotrackin työnäytöksiä. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 97 Metso Minerals Oy:n aluemyyntipäällikkö Jussi Mäkelä (vas.) ja Suomen laitemyynnistä vastaava Esa Berg olivat tyytyväisiä Lokotrack ST3.5:n kiertueella saamaan palautteeseen. Bridgestone tarjoaa premium-luokan renkaat vaativaan pyöräkuormaajakäyttöön. Bridgestonen Jouni Kalpio (vas.) ja Nordean Petri Mantovani kiertuetunnelmissa. Lokotrack ST3.5 tarjoaa erinomaisen seulontakapasiteetin pienellä kulutuksella. Hitachin uusi pyöräkuormaajamallisto on kattava, kuvassa ZW150PL. Murska Tourilla vieraili parisataa henkilöä eli se tavoitti hyvin laajasti kivialan tärkeimmät urakoitsijat. Tourilla mukana reissasivat myös SKF, Tamtron, Nordea ja Bridgestone. 98 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Miiluxin investoinnit tuotantoon jatkuvat M iilux Oy on kulutusteräksen ammattilainen, jonka erikoisosaaminen keskittyy karkaistujen tuotteiden valmistukseen. Miiluxin karkaisutekniikka yhdistettynä Miilukankaan konepajaosaamiseen takaa asiakkaan kannalta parhaan lopputuloksen. Miiluxin valmistustekniikalla saadaan kulutuskestävyydeltään ylivoimaisia huulilevyjä ja muita kulutuskestävyyttä vaativia tuotteita. Koneistukset tehdään ennen karkaisua, jolloin tuloksena on mittatarkka ja asennusvalmis kulutusterästuote, joka on kova reunasta reunaan. Miilux tarkoittaa siis kulutuskestävyyttä, mittatarkkuutta ja asennusvalmiutta. Miilux -kulutusteräksestä valmistetaan komponentteja ja levyjä kulutusta vaativiin kohteisiin. Laadut ovat Miilux 400, Miilux 450 ja Miilux 500, Miilux 530 Crusher ja Miilux 500 Protection. - Tuotevalikoimaamme kuuluu kaikki levystä valmistettavat kulutusteräsosat tulitikkulaatikon kokoisesta turvejyrsimen terästä aina neljä metriä leveään kauhan v-kärkeen. Miilux -tuotteita ovat huulilevyt, kauhan osat, murskainten sivulevyt ja muut kulutusosat, terät ja pitimet mm. hakkureihin, sora- ja kivilavan kulutusosat, kulutusta kestävät levyt, levystä leikatut seulaverkot ym. vaativat kulutusterästuotteet asiakkaiden toiveiden mukaan, luettelee Miilux Oy:n markkinointipäällikkö Heikki Huhtamäki. Miilux -tuotteita on saatavana myös levynä paksuuksina 5-120 mm. Levyn maksimileveys on 2500 mm ja pituus 6100 mm. Miilux on ottanut käyttöön uuden järeän 1200 tonnin särmärin, jonka työleveys on 8 metriä. Myös koneistamon laajennus on valmistumassa. Komponetit plasmaleikataan levystä ja ne koneistetaan ennen karkaisua jolloin tuloksena on mittatarkka ja asennusvalmis tuote. Kulutusteräskeskus ammattilehti.fi konealan tuoreet uutiset * Hydraulisten komponenttien sekä varaosien huolto ja myynti * Järjestelmien suunnittelu ja valmistus ammattitaidolla Miilux Kulutusteräskeskus palvelee metalli-, kaivos- ja kiviteollisuuden sekä maanrakentamisen ja koneenrakennuksen yrityksiä Suomessa ja muualla. - Vahvuuksiamme ovat asiakaslähtöinen toimintatapa, korkealaatuiset tuotteet, nopeat ja varmat toimitukset sekä ammattitaitoinen henkilökunta. Tuotantotilamme sijaitsevat Raahessa, hyvien meri- ja maantieyhteyksien päässä sanoo Huhtamäki. Miilux -kulutusteräksestä valmistetaan asennusvalmiita komponentteja kulutusta vaativiin kohteisiin. Jatkuvia investointeja Miilux jatkaa merkittävien investointien tekemistä tuotantoonsa. - Viimeisin hankinta on järeä 1200 tonnin särmäri, jonka työleveys on 8 metriä. Se soveltuu mm. suurten kauhan pohjien Länsiväylä 7, 40630 Jyväskylä särmäykseen ja vahvojen seulalevyjen taivutukseen. Järeiden komponenttien kysyntä kasvaa koko ajan sillä asiakkaidemme käyttämät maarakennus- ym. koneet ovat usein entistä isompia, toteaa Huhtamäki. Miiluxille on juuri valmistu- massa myös koneistamon laajennus uuteen siipirakennukseen. - Tuotanto pyörii täydellä kapasiteetilla kolmessa vuorossa mutta olemme silti pystyneet pitämään toimitusaikamme hyvinä, Huhtamäki ilmoittaa. METSÄALAN AMMATTILEHTI ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 99 Mansen Mörinät 2011! Rotator Oy esitteli laajasti Hitachi kauvukonemallistoa aina järeämmän luokan ZX670 LCH koneesta lähtien aina minikaivukoneisiin saakka. M ansen Mörinät järjestettiin 1.-2.4. nyt 10. kerran peräkkäin, eli tapahtuma on vakiinnuttanut paikkansa koneja kuljetusalan vakiotapahtuma. Mansen Mörinät järjestää hyvässä yhteistyössä 30 yritystä Tampereella ja ympäristökunnissa. Esillä oli mm. paljon uutuusmalleja, hyvää vaihtokalustoa, tarvikkeita ja maukasta tarjoilua. Rotatorilla on perinteisesti vilkkainta silloin kun Mansessa Möristään - niin nytkin. Volvo Truck Centerissä oli tyytyväisiä miehiä; puutavara-autokauppa käy hyvin. Mesi-Auto Oy:n pihalla Kangasalla oli komea rivi uusia DAF -kuorma-autoja. 100 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Lisää tehoa, tuottavuutta ja ajomukavuutta Yanmar uutuudet Vio80 ja SV100-1 Yanmar SV100-1 on uutuusmalli 10 tonnin kokoluokkaan. Lyhytperäinen kone soveltuu myös moneen käyttöön metsäisissä töissä, se voidaan varustaa mm. energiapuukouralla. anmar -kaivukoneiden maahantuoja KH-Koneet Oy on tuonut Suomen markkinoille uudet mallit 8 sekä 10 tonnin kokoluokkiin. Koneiden kehittämisessä on kuunneltu tarkkaan asiakaspalautteita, mikä näkyy lopputuloksessa varsinkin kuljettajan työolosuhteiden osalta. Yanmar kaivukoneet ovat vuosittain pienten ja keskikokoisten koneiden myyntitilastojen kärjessä Suomessa. Optimaalinen koko, tehokkuus ja kuljettajaystävällisyys ovat avainsanoja uutta konetta valittaessa. Nämä kaikki kuuluvat Yanmarin vahvuuksiin. - Kaivukoneilla työskennellään usein ahtaissa olosuhteissa ja peräylityksetön Yanmar tehokkaalla moottorilla sekä hyvällä näkyvyydellä varustetulla ohjaamolla on osoittautunut hyväksi paketiksi työmaille, kertoo Y - Istuimen kyynärtuet on varustettu pikasäädöllä oikean kaivuasennon löytämiseksi ja koneen vakiovarusteisiin kuuluu ilmastointi. Lisäksi esimerkiksi raitisilmasuodatin on kätevästi käsillä ohjaamossa oikealla alhaalla, opastaa Sakari. Myös näkyvyys ohjaamosta ulos on maksimoitu. - Ns. kuolleita kulmia ei ole ja ohjaamon leventäminen on kasvattanut näkökenttää eteenpäin peräti 53 prosenttia,sanoo Sakari. Uusissa Yanmareissa on myös aikaisempaa hiljaisempi ohjaamo. Melutaso on laskenut neljällä desipelillä. Yanmar on polttoainetaloudellinen vaihtoehto - kaivutehoa tullut lisää Uusissa Yanmar ViO 80 (kuva) ja SV100-1 -malleissa ohjaamon sisätiloja on kasvatettu peräti 40 % verrattaessa aikaisempiin malleihin. Myös polttoainetaloudellisuus on parantunut vaikka kaivuteho on noussut 14 %. KH-Koneet Oy:n Teppo Sakari. Uudet mallit Vio80 ja SV100- 1 ovat taattua Yanmar -laatua. - Uusissa malleissa on kiinnitetty huomiota niin kulutuksen, tehoon kuin kuljettajankin viihtyvyyteen ja siinä on onnistuttu, ilmoittaa Sakari. Lisää tilaa kuljettajalle 8 tonnin kokoluokan Yanmar Vio80:n ja 10 tonnin kokoluokan Yanmar SV100-1:n suunnittelussa on otettu huomioon kuljettajan viihtyvyys kasvattamalla ohjaamon sisätiloja peräti 40 prosenttia verrattaessa aikaisempiin malleihin. - Uusi ohjaamo on todella tilava. Sen leveys on kasvanut 170 mm ja oviaukon levys 100 mm. Myös jalkatilaan on tullut 30 % lisätilaa eli istuimen ja poljinten väli on kasvanut 200 mm. Myös polkimet ovat aiempaa suuremmat sekä tukevammat. Nämä uudistukset tuovat pitkäjalkaisille kuljettajille kaivattuja lisäsenttejä ja parantaa työergonomiaa, listaa Sakari. Kuljettaja tekee ohjaamossa pitkiä päiviä ja optimaalinen ajoasento sekä yleinen viihtyvyys on tärkeää. Molemmissa uutuuksissa on Yanmar 4TNV98 dieselmoottori, jossa yhdistyy sekä teho että taloudellisuus. - Koneen moottorikierrokset voi nyt säätää portaattomasti ja vakiona on tyhjäkäyntiautomatiikka. Työhydrauliikassa on ns. ECO -alue, jolla voidaan tehdä töitä pienemmällä polttoaineen kulutuksella. Parhaimmillaan ECOlla päästään jopa 26 % polttoainesäästöön, kertoo Sakari. Polttoainetaloudellisuus ei vie koneesta tehoja, päinvastoin. Uusien mallien kaivuteho on noussut 14 % ja kääntövoima on lisääntynyt 11 %:lla. METSÄALAN AMMATTILEHTI 102 KONEURAKOINTI ONEURAKOINTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Kaivu & Haalaus Oy:n Sennebogen 840M -materiaalinkäsittelykone purkaa tauotta haketta junanvaunuista UPM:n Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa. Sennebogen 840M toi hakkeen käsittelyyn aivan uutta tehokkuutta ja luotettavuutta K aivu & Haalaus Oy on urakoinut Lappeenrannassa Kaukaan tehtailla vuodesta 1978 lähtien. Tänä päivänä UPM:n Kaukaan tehtaalla operoidaan neljällä materiaalinkäsittelykoneella sekä pyöräkuormaajilla ja kaivukoneilla. - Meillä on kolme Mantsisen materiaalinkäsittelykonetta laivojen tuoman pyöreän puun ja hakkeen purussa sekä uusi Sennebogen mikä purkaa pääasiassa hakejunia. Vastaamme osaltamme myös Kaukaan Voiman uuden voimalaitoksen puupolttoaineen syötöstä ja ympäristön hoidosta, kertoo Kaivu & Haalaus Oy:n Jouko Niskanen. Tukkipuuta puretaan laivoista Kaukaan sahalle ja kuitupuuta sellutehtaalle yhteensä noin 0,51,0 milj. kuutiota vuodessa. - Noin kolmasosa laivapuusta on tullut Suomen sisävesiltä aina Joensuu-Kuopio alueilta saakka ja loput Venäjältä pääosin Laatokan alueelta mutta nyt on kotimaisen puun osuus kasvamassa kun sisävesien aluskuljetuskaluston määrää ollaan kasvattamassa, toteaa Niskanen. Venäjältä junilla tulevaa haketta puretaan Sennebogen 840 M materiaalinkäsittelykoneella pääasiassa suoraan syöttökuiluun noin parikymmentä vaunua (noin 150 irto m3/vaunu) kahdeksan tunnin vuorossa. - Kone pyritään pitämään töissä kolmessa vuorossa ja seitsemänä päivänä viikossa, sanoo Niskanen. Sennebogen Maschinenfabrik GmbH:n myyntipäällikkö Robert Aumüller (toinen vas.) onnitteli Kaivu & Haalaus Oy:n Jouko Niskasta oikeasta konevalinnasta. Suomessa Sennebogenin maahantuonnista vastaa Konekesko Oy, kuvassa nostolaitteiden myyntipäällikkö Seppo Turunen (vas.) ja konemyyjä Markku Marjava (oik.). Sennebogen vastasi juuri tarpeseen Uusi Sennebogen 840M tuli Kaivu & Haalaus Oy:lle käyttöön helmikuussa 2011. - Koneella on nyt toukokuun lopulla ajettu noin 1300 tuntia ja olemme olleet konevalintaamme erittäin tyytyväisiä. Kun teimme investointipäätöstä kävin ehdolla olleiden konevalmistajien tehtailla, joissa pääsin myös koeajamaan koneet. Sennebogen vakuutti meidät lopulta käyttöominaisuuksillaan sekä koneen yksinkertaisella rakenteella mikä takaa luotettavuuden käytössä ja helppouden huolloissa, perustelee Niskanen. Kaivu & Haalaus Oy sai Sennebogeniin juuri haluamansa rakenneratkaisut. - Sennebogeniin sai 19 metrisen puomin (10+9) sillä 18 metrinen ei meille riitä silloin jos kone laitetaan välillä proomujen puunpurkuun. Halusimme koneeseen myös metrin korokepylonin mikä parantaa näkyvyyttä työskentelyalueelle sekä muuttaa puomiston geometrian paremmaksi laivasta purettaessa, jolloin normaalia ylempänä oleva pääpuomi ei osu laivan kannen reunaan. Ja kun Sennebogen 840M:ssä on muihin koneisiin verrattuna yhtä kokoluokkaa järeämpi alusta, on se tukeva käyttää eikä kone nosta tas- sua vaikka liikutaan kuormituksen äärirajoilla. Lisäksi jokaista tukijalkaa saa säädettyä käyttötilanteen mukaan, Niskanen kommentoi. Erinomainen näkyvyys ja käyttömukavuus Kuljettajat kehuvat Sennebogenia erittäin mukavaksi käyttää ja näkyvyys ohjaamosta kaikkialle työskentelyalueelle on erinomainen. - Ohjaamo nousee ensin ylös 3 m ja sitten 2,6 metriä eteenpäin joten koneella pystyy purkamaan hyvin laivojakin. Ohjaamon lattiassa on ikkuna ja konetta ohjataan joystickeillä joten ratti ei ole näkyvyyden edessä. Lisäksi siirtopuomissa on kamera näkyvyyttä parantamassa. Ohjaamoon kulku on turvallista leveitä rappusia pitkin ja kun ohjaamossa on liukuovi kuljettaja ei altistu vaaratilanteeseen toisin kuin ovea vetämällä avatessaan, kertoo Niskanen. Sennebogenin käyttömukavuus on yksinkertaisista väylätekniikasta vapaasta, perinteisistä teknisistä ratkaisuista huolimatta huippuluokkaa. - Hydrauliikka on yksinkertaisen viisaasti ja hyvin suunniteltu mikä tekee työskentelystä tarkkaa mikä on tärkeää näillä puomipituuksilla ja massoilla. Hakkeen käsittelyssä käytämme 5 kuution kauhaa mikä painaa noin 3 tonnia ja haketta siihen päälle noin 1,5 tonnia. Olemme todenneet että tässä käytössä työskentely on taloudellista ja jouhevaa 13 metrin säteellä. Koneen käytännön nostoarvot ovat hyvät koneen kokoon nähden. Sennebogenilla sujuu myös siirtoajot sujuvasti koneen kokoon nähden riittävällä vauhdilla; olemme ajelleet sillä puolentoista kilometrinkin siirtoja, summaa Niskanen. Hydrauliikassa hyvä hyötysuhde Sennebogenissa hydrauliöljyn lämpötilat pysyvät erittäin alhaisina. - Alussa luulimme että lämpömittarin täytyy olla rikki kun se näytti koko ajan 30-40 astetta mutta totta se oli. Hyvä hyötysuhde näkyy tietenkin suoraan koneen polttoainekulutuksessa mikä on todella alhainen, vaikka METSÄALAN AMMATTILEHTI voimaa irtoaa aivan riittävästi 261 hv moottorista, ilmoittaa Niskanen. Kaukaan tehtaan hakevaunujen purussa työskennellään erittäin pölyisissä olosuhteissa. Hakepölyä nousee ilmaan haketta käsiteltäessä ja ylhäällä ilmassa kulkee hakkeen siirtohihnat mistä tuuli lennättää pölyä koneen työskentelyalueelle. - Koneessa on kaksi jäähdytintä ja ne on viety viisaasti omaan erilliseen koteloonsa ja moottori on omassa kotelossaan. Hydraulisissa jäähdyttimissä on automaattinen puhdistusjärjestelmä eli ne pyörivät välillä vastakkaiseen suuntaan. Ennen kun näin ei ollut, sai olla jatkuvasti jäähdyttimistä pölyä putsailemassa, muistelee Niskanen. ONEURAKOINTI KONEURAKOINTI 103 Konekesko on aloittanut Sennebogen materiaalinkäsittelykoneiden edustuksen Suomessa ja Baltiassa Konekesko Oy panostaa tosissaan Sennebogen -koneiden myyntiin. Kuvassa Sennebogen 818M lähdössä asiakkaalle koeajoon Vantaalta. S Vikaluettelo harvinaisen lyhyt Sennebogenin yksinkertainen rakenne, luotettavuus ja huoltokohteiden sijoittelu saa paljon kiitosta. Sennebogen on mm. markkinoiden ainut kone jossa moottori on sijoitettu pitkittäin jolloin kaikki huoltotoimet voi tehdä sivusta maassa seisten. - Koneen yhden sivun isot luukut kun ottaa auki pääsee käsiksi kaikkiin tärkeimpiin huoltokohteisiin aina sulakkeista voimansiirtolinjaan. Koneen jokainen sähkö- ja hydrauliletku on merkattu selkeillä numeroilla. Viisas oivallus on myös se että suojaluukut nousevat ylöspäin toimien samalla sadesuojina, tämä on tärkeä asia ulkona sateessa huoltoa tehtäessä. Koneen ylävaunussa on automaattinen voitelu ja alavaunun rasvaus onnistuu keskitetysti, opastaa Niskanen. Vaikka Kaivu & Haalaus Oy :n Sennebogenilla on tehty töitä nyt jo noin 1300 tuntia, ovat ainoat tekniset murheet olleet todella vähäisiä. - Yksi hydrauliletku meni heti startissa eli se oli varmasti ollut jo asennettaessa vaurioitunut, sen lisäksi olemme vaihtaneet vain yhden sähköisen paineanturin, listaa Niskanen harvinaisen lyhyttä vikaluetteloa. ennebogen on perinteikäs saksalainen perheyhtiö, jolla on 55 vuoden kokemus korkealaatuisten materiaalinkäsittelykoneiden ja nostureiden valmistuksesta. Yritys on yksi alan johtavista ja kehittyvimmistä toimijoista ja on saavuttanut vahvan aseman maailmalla. Kuuden vuosikymmenen aikana yritys on panostanut tuotekehitykseen ja omaa kattavaan malliston vastaamaan kaikkiin raskaan materiaalinkäsittelyn ja nostamisen tehtäviin. Sennebogenin vuosituotanto on jopa yli 1000 materiaalinkäsittelykonetta ja 300 nosturia. Kaikki Sennebogenin koneet valmistetaan Saksassa. Yritys työllistää yli tuhat henkeä. - Sennebogen täydentää Konekeskon jo kattavaa konevalikoimaa ja tuo meille kaivatun edustuksen tärkeää kohderyhmää ajatellen. Aloitimme Sennebogenin myyntityön viime syksynä, ensimmäinen uusi kone on jo toimitettu asiakkaalle ja kauppoja on hyvin ilmassa. Sennebogen on toki jo entuudestaan tuttu kone Suomenkin markkinoilla, jossa niiden kanta on noin parikymmentä konetta. Nyt Konekesko maahantuojana tekee pitkäjänteisesti töitä Sennebogenin eteen, joten uskomme että konetta myydään jatkossa Suomeen mukavasti sillä tuotehan on tunnetusti aivan loistavan hyvä, kertoo nostolaitteiden myyntipäällikkö Seppo Turunen Konekesko Oy:stä. den mukaisesti mm. runkopyloneilla, ns. banaani-puomeilla, sylinteripuomeilla jne. Tarjolla on pyörä- ja tela-alustaiset koneet sekä kiinteästi asennettavat ja myös ratavarusteiset läpiajettavat portaaliversiot sekä sähkökäyttöiset koneet. Sennebogen 700-sarjan kantokoneet sopivat ahtaisiinkin paikkoihin korvaamaan pyöräkuormaajia silloin kun halutaan tehdä korkeita materiaalivarastoja ja operoida varastojen yli. - Nämä koneet ovat tehokkaita liikkumaan ja lajittelemaan eri materiaaleja vaikka sahojen tukkikentillä. Sennebogen 718 voidaan esimerkiksi varustaa hakkuupäällä puiston- ja tienvarsienhoitoon, sanoo Turunen. Sennebogen 818 on tehokone esimerkiksi jätteen, risun, muovin, sekajätteen ym. käsittelyyn. Järeämmät Sennebogen 825 - 835 mallit ovat yleisin kokoluokka esim. romupihoille. - Sennebogen 830 on saatavilla myös isommilla pyörillä ja perään voidaan kytkeä 60 tonnin perävaunu jota vahvalla alavaunulla ja akseleilla varustettu kone vetää hyvällä siirtonopeudella, toteaa Turunen. Sennebogen 835-860 malleja käytetään paljon puutavaran purussa ja lastauksessa laivoihin. Sennebogen 870 on puolestaan järeä kone silloin kun käytetään isoja lisälaitteita seim. selluloosapaaleja käsiteltäessä. - Sennebogen toi vuosi sitten markkinoille 310-sarjan teleskooppikuormaajat, jotka soveltuvat vaikka hakkeen lastaukseen suoraan, rekkoihin ja kasojen tekoon. Nousuhytin ansiosta näkyvyys on erittäin hyvä, Turunen kertoo. Yli 40 eri mallia Sennebogenin Green Line materiaalinkäsittelykoneita löytyy yli 40 eri mallia 11-270 tonnin kokoluokkiin. Koneet ovat suunniteltu vastamaan muun muassa teollisuuden, bioenergian, purkutöiden, satamien ja kierrätyksen sekä sahojen ja metsäteollisuuden vaativiin tehtäviin. Kaikki koneet ovat modifioitavissa asiakkaiden toivei- Sennebogen 735 tukkikentällä ja Sennebogen 830 varistettuna 60 tonnin perävaunulla. Sennebogen 718 voidaan esimerkiksi varustaa hakkuupäällä puistonja tienvarsienhoitoon. Kuvan kone varustettu Keslan hakkuupäällä. METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 105 Metsähakkeen ja peltobiomassan käyttöä mahdollisuus lisätä puolella Euroopassa P eltobiomassa ja metsähake ovat vähiten käytetyt bioenergiavarat, joiden käyttöä voisi lisätä puolella nykytasoon nähden. Biopolttoaineiden käytön lisääminen edistäisi kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemistä. VTT:n koordinoiman EUBIONET III -projektin ansiosta biomassavarojen määrästä EUalueella on saatavilla entistä tarkempaa tietoa. Hankkeessa on arvioitu biomassavarojen määrää 24 EU-maassa ja Norjassa. Metsästä, pelloilta ja teollisuudesta tulevien biomateriaalien vuotuisen potentiaalin määräksi on arvioitu 157 miljoonaa öljytonnia. - Olemme projektissa keskittyneet biomassavarojen teknistaloudelliseen potentiaaliin ja kiinteisiin biopolttoaineisiin. Jos lisäksi noin puolet EU-alueen jätemäärästä on biohajoavaa, se tarkoittaisi noin 37 öljytonnia, eli yhteensä käytössä olisi noin parisataa miljoonaa öljytonnia biomassavaroja, kertoo hanketta johtanut VTT:n erityistutkija Eija Alakangas. Raportin julkaisemisen jälkeen maat ovat arvioineet kansallisissa edistämisohjelmissa, että biomassavaroja tarvittaisiin noin 250 miljoonaa tonnia yhteenlasketun tavoitteen saavuttamiseksi. EU-tasolla ei ole vielä arvioitu, mikä on kestävän kehityksen edellyttämä määrä. Osa maista tuo tarvittavan biopolttoaineen muista EU-maista tai EU:n ulkopuolelta. - Nykyisellä bioenergian käyttömäärällä EU:n 24 maan potentiaalista on käytössä vajaa puolet. Suurin lisäysmahdollisuus on metsähakkeessa ja peltobiomassassa. Suomessa tavoitteena on tuottaa metsähakkeella 13,5 miljoonaa kiintokuutiota energiaa eli 25 TWh*, Alakangas kertoo. Hankkeessa selvitetyt tiedot biomassavarojen määrästä ovat yleisessä käytössä ja maista toisiin viedään hyviä käytäntöjä. Tämä edistää suomalaisen teknologian vientiä. Yritykset käyttävät esimerkiksi tietoja biopolttoaineketjuista. Hankkeessa on selvitetty EUalueen biopolttoainevarojen ja niiden riittävyyden lisäksi kestävän kehityksen kriteereitä kiinteille biopolttoaineille, tuotettu tietoa standardeja varten, ja seurattu biopolttoaineiden hintakehitystä vuodesta 1999 asti. Projektin tuloksena on syntynyt tietoa kiinteiden biopolttoaineiden uusia laatustandardeja var- ten ja yhteistyössä yritysten kanssa hintaindeksi kansainvälistä kauppaa varten. Jatkossa kiinteiden biopolttoaineiden standardit helpottavat biopolttoaineiden kansainvälistä kauppaa. Indeksien seuraamiseen keskittynyt yritys FOEX Indexes Oy käyttää standardia teollisuuspellettien indeksien pohjana. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä biomassapolttoaineiden käyttöä EU:n alueella etsimällä keinoja nykyisten kaupan esteiden poistamiseen. EU hyödyntää hankkeen tuloksia valmisteluissaan. Jatkossa EU:ssa suunnitellaan kriteereitä myös kiinteille biopolttoaineille, joten projektin tuottamat maaraportit sekä yhteenvetoraportti ovat hyvänä pohjatietona. Hankkeen tuloksena puupelletille otetaan käyttöön uusi tullikoodi pellettikaupan määrittelyä varten vuodesta 2012 alkaen. Tukipolitiikka EU:ssa vaikuttaa biopolttoaineiden käytön kehittymiseen jatkossa. Suurimmat pelletin käyttäjät ovat esittäneet, että myös kiinteiden biopolttoaineiden koko ketjun kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vertailla ja teollisuuspelleteille tulisi saada oma laatuluokittelu ja sertifiointijärjestelmä. Kansainvälisessä kaupassa päästöihin vaikuttavat myös kuljetuksen päästöt. Projekti selvitti kyselyillä teollisuuspellettistandardin ja sertifiointijärjestelmän tarpeellisuutta ja sisältöä. Suu- rimpia puupelletin tuojia EUalueelle ovat USA, Kanada ja Venäjä. Suurin osa ulkomaankaupan piiristä tulevasta puupelletistä käytetään kivihiilen seassa suurissa voimalaitoksissa. EUBIONET III -hanke toteutettiin vuosina 2008-2011. Aiemmat osat mukaan lukien nyt päättyvä hanke on kestänyt yhteensä 12 vuotta. Kauppa- ja teollisuusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat rahoittaneet osittain hanketta koko sen keston ajan. Hanke kuuluu Älykäs energiahuolto -ohjelmaan. * TWh on 1 miljardi kWh energiaa. 1 miljoona öljytonni on 11,63 TWh energiaa. Indeksi pellettien hintakehityksen seuraamiseen Puupellettien kauppaa on hankkeessa arvioitu tullikoodien perusteella sekä keräämällä hintatietoja biopolttoaineiden hinnoista. FOEX julkaisee Itämeren alueen hinnoista teollisuuspelletti-indeksiä, joka jatkossa laajennetaan myös hakkeeseen. FOEX:in indeksi perustuu todelliseen kauppaan. Lisäksi on kerätty tietoa niistä maista, jotka eivät ole hintaindeksin piirissä. Ja vuosi 2011 on alkanut vauhdikkaasti Bruks 805.2 ST:n osalta: kevään aikana on myyty jo kaksi autohakkuripakettia... RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 107 Metsäkuljetus Lavoset Oy tuplasi haketuskapasiteettinsa uudella HEINOLA 910 ES hakkurilla M etsäkuljetus Lavoset Oy Kerimäeltä on keskittynyt hakkeen tuottamiseen ja kuljettamiseen kokonaisurakointina metsästä voimalaitoksille. Tytäryritys Puhos-Koneet Ky urakoi Kiteen sahalla trukeilla ja pyöräkuormaajilla. - Isäni Pentti ja veljensä Pekka Lavonen aloittivat yritystoiminnan 31 vuotta sitten ajokoneella ja siitä urakointi lähti laajenemaan metsäkonepuolella. 90-luvun alkupuolella mukaan tulivat puutavara-autokuljetukset. Vuonna 2007 päätimme keskittyä energiapuualaan. Hankimme uuden HEINOLA 1310 RML hakkurin mikä asennettiin Sisun alustalle yhdessä Kesla 2010T nosturin kanssa, mitä käytetään auton omasta ohjaamosta. Hakkeen kuljetuskaluston saimme pihaan jääneistä puutavara-autoista, joihin asennettiin hakekontit. Tällä kalustolla aloitimme tuottamaan metsähaketta Biowatille, kertoo Jussi Lavonen. Metsäkuljteus Lavoset Oy keskittyy nimenomaan maastossa tapahtuvaan haketukseen, joten kaluston pitää pystyä liikkumaan tehokkaasti ja nopeasti kohteelta toisellle. Jonkin verran haketetaan myös terminaalissa, pääasiassa kelirikkoaikaan. - Operoimme pääasiassa Savonlinnasta noin 200 km säteellä, mutta olemme käyneet kauempanakin hakettamassa kuten Kemissä. Hake toimitetaan useisiin paikkoihin mm. Savonlinnaan, Mikkeliin, Joensuuhun, Lappeenrantaan, Varkauteen ja Jyväskylään, Lavonen luettelee. Metsäkuljetus Lavoset Oy:n uusi HEINOLA 910 ES hakkurilla ja Kesla 1200T nosturilla varustettu Sisu hakkuriauto tuplaa yrityksen haketuskapasiteetin jatkossa. Metsähakkeen kysyntä on alueella hyvässä kasvussa. vaatii jatkuvaa ylläpitoa sekä huoltoa ja haavereitakin sattuu lähinnä risukasoissa olevien epäpuhtauksien kuten kivien ja joskus metalliesineidenkin takia. Onnneksi HEINOLA hakkurin isossa rummussa on vain kaksi terää, joiden vaihtaminen käy nopeasti. Kokonaisuutena HEINOLA 1310 RML on ollut tehokas ja tuotoltaan hyvä kone niin hakkuutähteellä, rankapuulla kuin pyöreällä puullakin. Se tuottaa hyvälaatuista haketta mikä kelpaa myös pienempiin kattiloihin, kertoo Lavonen. 1310 mallia kevyempi, joten auton kokonaispainoksi tuli 26 tonnia. - Olemme tehneet vuodessa metsähaketta 100 000-150 000 kuutiota ja nyt olemme aloittaneet yhteistyön Biowatin lisäksi Stora Enson kanssa. Lisäksi haketamme jonkin verran Metsänhoitoyhdistykselle sekä pienemmille yksityiasiakkaille. Uuden hakkuri-investoinnin myötä toimittamamme hakemäärä tulee noin tuplaantumaan, ilmoittaa Lavonen. Toinen kone tuo lisää kapasiteettia haketukseen Toiminnan laajentuessa päätettiin hankkia Heinolan Sahakoneet Oy:ltä toinen hakkuri, uusi HEINOLA 910 ES. Sisu hakkuriauto saatiin käyttöön nyt helmikussa; hakkuri- ja Kesla 1200T -nosturiasennuksen sekä auton muun varustelun teki Parikkalan Kone- ja Laitehuolto, joka rakensi aikanaan myös Lavosten ensimmäisen hakkuriauton. Uusi HEINOLA 910 ES on Siistiä työskentelyä Syksyllä 2010 markkinoille tuotu uusi HEINOLA 910 ES hakkuri tuottaa tasalaatuista energiahaketta hakkuutähteistä, harvennuspuusta, rungoista, risupaaleista ja pintalaudoista. Samaan aikaan esiteltiin myös uusi HEINOLA 1310 ES hakkurimalli. - Uusissa HEINOLA-hakkureissa on kiinnitetty erityistä huomiota haketuksen ja kuormauksen puhtauteen sekä hiljaiseen käyttöääneen. Näin ne so- HEINOLA 1310 RML - ajettu yli 12 000 tuntia Jussi Lavonen on ollut HEINOLA 1310 RML hakkuriin tyytyväinen. - Hakkurilla on ajettu nyt yli 12 000 tuntia ja se on edelleen täydessä iskussa. Toki hakkuri veltuvat hyvin myös asutuksen lähellä tapahtuvaan toimintaan, kertoo Heinolan Sahakoneet Oy:n hakkureiden myyntipäällikkö Matti Takatalo. Nämä muutokset on Jussi Lavonen huomannut uudessa hakkurissaan. - Tässä HEINOLA 910 ES hakkurissa on hakkeenheitin eikä puhallinta kuten aikaisemmin joten hakettaminen ei sotke ympäristöä eikä pölytä, kommentoi Lavonen. HEINOLAn rumpuhakkureiden järeä rakenne tarkoittaa tehokkuutta ja luotettavuutta käytössä sekä tasalaatuista energiahaketta. Syöttöaukon suuri leveys mahdollistaa irtorisun ja runkonipun helpon ja nopean syöttämisen. Käyttäjäystävällinen ohjausjärjestelmä tekee hakkurien operoinnista helppoa ja joustavaa. - Uuden hakkurin syöttöpöydän piikkirullat vetää korjuutähdettä tehokkaasti sisään rummulle, toteaa Lavonen. asensi Venäjän ajossa olleesta puutavara-autosta jääneen alusterän jo ensimmäiseen hakkuriautoonsa vuonna 2007. - Alusterällä on helppo siistiä työkohde; tasoitella painaumat sekä pyyhkiä risut ja hakkeet pois. Talvella alusterällä saa ajettua lumet ja polanteet pois sekä karhennettua liukkaat metsäautotiet ja kääntöpaikat niin että hakeautot pääsevät metsään ilman ketjujakin. Ja liukkaassa rinteessa haketettaessa alusterän kun painaa maahan niin auto pysyy varmasti paikallaan. Nyt kun uuden hakkuriauton rakentaminen tuli ajankohtaiseksi alusterä oli itsestäänselvyys, niin paljon siitä on näissä hommissa apua, sanoo Lavonen. Metsäkuljetus Lavoset Oy:n uuteen hakkuriautoon asennettiin Ratemex Oy:ltä hankittu Lumex AT 230 alusterä. - Lumex osoitti pätevyytensä heti talvikeleillä. Siinä on molempiin suuntiin levieävä terärakenne ja se on varustettu kahdella painatussylinterillä joten voimaa riittää, kehuu Lavonen. Alusterä hakkuriautossa Metsäkuljetus Lavoset Oy Metsäkuljetus Lavoset Oy:n Jussi Lavonen (vas.) antoi positiivista palautetta uudesta HEINOLA 910 ES hakkuristaan Heinolan Sahakoneet Oy:n hakkureiden myyntipäällikkö Matti Takatalolle. Jussi Lavosen mielestä alusterä on ehdoton varuste hakkuriautossa. Niinpä uuteen autoon asennettiin Lumex AT 230 alusterä. 108 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI Metsätehon tiedote 5/2011 Kantojen esimurskaus tulee ryminällä M etsäteho Oy:n ja sen yhteistyökumppanien viime syksynä tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin kantojen esimurskauksen ajanmenekkiä ja polttoaineen kulutusta sekä valmistetun murskeen palakokojakaumaa hidaskäyntisellä Komptech Crambo 5000 -murskaimella. Kun kannot esimurskattiin tiheällä (120×90 mm) seulalla, tuottavuus Crambo 5000 -murskaimella jäi matalahkoksi ollen 55 irtokuutiometriä tehotunnissa. Vastaavasti kun oli käytössä harvempi (500×320 mm) seula, esimurskauksen tuottavuus oli yli kolminkertainen (171 i-m³/ tehotunti). Seulakoolla oli merkittävä vaikutus myös polttoaineen kulutukseen esimurskauksessa: kun tiheällä seulalla polttoaineen kulutus oli keskimäärin 0,61 litraa/irtokuutiometri, harvalla seulalla se lähes puolittui ollen Crambo 5000 -murskaimella keskimäärin 0,33 litraa/irtokuutiometri. Kun katsotaan tiheällä (120 ×90 mm) seulalla tehtyä esimursketta ja sen palakokojakaumaa, voidaan todeta, että on syy- Kantojen esimurskauksen hyötyjä - Esimurskeen kaukokuljetuksessa voidaan käyttää hakeautoja energiapuuautojen sijasta/ohella. - Esimurskeella päästään kaukokuljetuksessa isompiin kuormakokoihin kuin "kokonaisilla" kannoilla. - Esimurskauksessa kannoista saadaan poistettua epäpuhtauksia. - Esimurskattujen kantojen kuiva-ainepitoisuuden on ha vaittu nousseen, kun esimursketta on varastoitu joitakin kuukausia ennen varsinaista murskausta. METSÄTEHO OY Kalle Kärhä erikoistutkija Lisätietoja tutkimuksesta netissä osoitteessa: Metsäteho Oy:n ja sen yhteistyökumppanien viime syksynä tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin kantojen esimurskauksen ajanmenekkiä ja polttoaineen kulutusta sekä valmistetun murskeen palakokojakaumaa hidaskäyntisellä Komptech Crambo 5000 -murskaimella. www.metsateho.fi/ tuloskalvosarja Metsätehon tuloskalvosarja 4/2011: Crambo 5000 kantojen tienvarsimurskauksessa tä puhua paremminkin valmiista kantomurskeesta kuin esimurskeesta: Murskenäytteessä lähes kaikki partikkelit jäivät alle 100 millimetrin. Harvemmalla (500 ×320 mm) seulalla tehty esimurske tarvitsi sen sijaan vielä varsinaisen murskauksen, koska yli 60 prosenttia esimurskenäytteestä oli palakooltaan yli 100 millimetriä. Tehty tutkimus osoitti, että myös tienvarsivarastolla voidaan murskata kantoja tehok- kaasti. Metsäteho yhteistyökumppaneineen tulee kuluvan vuoden aikana laskemaan eri tuotantoketjuvaihtoehtojen paremmuuden eri tuotanto-oloissa kannoilla ja muilla metsäenergiajakeilla. RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 109 Xteho yksiotekantoharvesteri tehokkaaseen kannonnostoon M etsäenergian käyttö on kasvanut viime vuosina vauhdilla, "pääraaka-aineena" on ollut päätehakkuilta korjattava latvusmassahake. Kysynnän kasvaessa pelkät oksat ja latvukset eivät enää riitä, vaan niiden rinnalle on haettu uusia metsäenergian lähteitä. Sekä kertymän että lämpöarvon puolesta eräs lupaavimmista lisäraaka-ainelähteistä ovat metsänuudistusaloilta ja mm. tonttihakkuilta korjattavat kannot. Kokemukset kantomurskeen energiakäytöstä ovat hyvin myönteisiä. Kannon puuaineksen tiheys on suurempi kuin runkopuun ja se sisältää erilaista palamista kiihdyttäviä uuteaineita. Kantojen noston merkitys ei jää pelkästään energiapuuhun, sillä on laajempiakin seurauksia. Kantojen poisto helpottaa esimerkiksi metsäuudistusta. Kantojen nostoon ja rikkomiseen on kehitetty vuosien mittaan monenlaisia menetelmiä. Yksi laitekehittelyn edelläkävijä on Lehmolainen Kareliatech Oy metsäkoneiden lisälaitteillaan. Kareliatech Oy on vuonna 2010 perustettu yritys. Yrityksen keskeisimmät tuotteet ovat bioenergiaksi menevien kantojen nostolaitteet ja siirtolaitteet. Yrityksen ydintuote on Kontiolahtelaisen Sakari Monosen kehittämä yksiotekantoharvesteri Xteho. - Metsäalan ammattilainen vaatii metsäkoneelta suorituskykyä ja kestävyyttä. Tehokkuutta ja toimivuutta tarvitaan luonnollisesti myös lisävarusteilta, joiden avulla metsä- tai kaivukoneesta saa monipuolisen ja tuottavan kokonaisuuden, toimitusjohtaja Martti Liimatta toteaa. - Haluamme luoda asiakkaidemme keskuudessa maineen luotettavana ja täsmällisenä metsässä käytettävien koneiden lisälaitteiden toimittajana. Tuotekehittelymme tulee olemaan jatkuvaa ja toimimme tiiviissä yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa kehittäen uusia ja tarpeellisia lisälaitteita asiakkaiden tarpeisiin, Liimatta kertoo. Kareliatech Oy:n ydintuote on Sakari Monosen kehittämä kaivukoneeseen asennettava yksiotekantoharvesteri Xteho. mm. lämpölaitoksille. Ravistustoiminto maa-ainesten puhdistamiseksi käynnistyy nappia painamalla, sanoo Liimatta. Xteho kiinnitetään kaivinkoneen alustalle. Xteho halkaisee kannon neljään osaan, jotka nostetaan kaikki kerralla ylös. Ravistustoiminto ei rasita kaivinkoneen puomistoa. Kantolohkot pudotetaan karheelle kasaan kuivumaan siirtovalmiiksi. Rungon sisään integroitu rotaattori kestää kaivurin painatuksen. - Kuusenkantojen lisäksi Xteho soveltuu hyvin myös männynkantojen nostamiseen. Järeä juuristoltaan tolppamainen männynkantokin irtoaa helposti ja lohkoutuu halutuksi, Liimatta kuvailee. Xtehon prototyyppejä testattiin huolellisesti ja nyt sarjavalmistus on alkanut. - Ensimmäiset Xtehot on jo toimitettu asiakkaille Suomessa ja Ruotsissa, ilmoittaa Liimatta. Xteho halkaisee kannon neljään osaan, jotka nostetaan kaikki kerralla ylös. Laitteessa on ravistustoiminto maa-ainesten puhdistamiseksi. Xteho - kannonnoston uusi ulottuvuus Xteho yksiotekantoharvesteri on tehokas, kestävä ja kokonaistaloudellinen hankinta urakoitsijoille. - Xtehon yksi merkittävimmistä ominaisuuksista on se, että nostetun kantomateriaalin puhtausaste on suuri. Materiaalin puhtaus on ensiarvoisen tärkeä ominaisuus loppukäyttäjille. 110 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI Kärkimurskaus Oy keskittyy kantojen murskaustoimintaan Mikkelin alueella. Huhtikuun alussa otettiin käyttöön uusi Crambo 6000 -murskainyksikkö. Crambo 6000 varustettuna tähtiseulalla tuottaa laadukasta kantomursketta maasto-olosuhteissa tävaltalaisen Komptechin valmistama ja Vimelco Oy:n maahantuoma Crambo 6000 on kaksiakselinen murskain aivan kaikelle puulle, joka tehokkaasti ja varmasti käsittelee rakennusjätepuun, metsätähteen, runkopuun ym. sekä myös muita materiaaleja polttokelpoiseen muotoon. Ja kokonaisten kantojen murskauksessa se on ainoita hyvin toimivia murskaimia. I difioitiin murskainta varten ja nosturi asennettiin vetoautoon, kertoilee Martikainen. Crambo tuottaa erittäin laadukasta kantomursketta Uusi murskainyksikkö oli valmis tositoimiin huhtikuun alussa. -Ensimmäiset viikot on lähtenyt melko rauhallisesti matkaan mikä on ollut hyvä asia, sillä onhan tämä uutta tekemistä minulle. Onneksi tukkiauton kanssa on aikanaan oppinut miten raskaan kaluston kanssa mennään maastossa. Toki olemme käyneet jo metsässä ja terminaaleissa murskaamassa kantoa ja Crambo sekä koko paketti on osoittautunut juuri sellaiseksi mitä olin hakemassa, ilmoittaa Martikanen tyytyväisenä. Erityisen tyytyväinen Martikainen on Crambon tuottaman kantomurskeen laatuun. - Crambo on tehokas kone kannolle ja murskainyksikön alla oleva tähtiseula poistaa tehokkaasti hienoaineksen, mitä tulee yllättävän paljon halkaistuistakin kannoista. Seulakorien vaihto on helppoa, olemme käyttäneet pääasiassa 180 mm seulaa tähän mennessä jolla syntyy tähtiseulan kanssa voimalaitokselle kelpaavaa valmista tavaraa. Olemme tässä opetellessa tehneet yli 100 irtokuutiota kantomursketta tunnissa tähtiseulottuna, sanoo Martikainen. Crambo saa Martikaiselta kokonaisuudessan paljon kehuja. - Crambo ei ole arka kiville ja terät kestää muutenkin hyvin, valmistajan mukaan ne kestävät Crambon murskaintelat ovat pitkät, lähes kolmimetriset. Tämä estää syöttökaukalon tukkeutumisen ja murskaustapahtumaa on helppo seurata, joten käyttäjästä tulee nopeasti taitava työssään. - Isosta murskainyksiköstä huolimatta kone on kompaktin kokoinen ja sopii hyvin maastoon vietäväksi. Seulakorien vaihto tapahtuu puoliautomaattisesti ilman työkaluja. Lisävarusteita on monia, kuten telaalusta, magneettierotin tai hienoaineksen poistava tähtiseula murskainyksikön alla, sanoo Vimelco Oy:n myyntiedustaja Max Leino. Vimelco Oy:n myyntiedustaja Max Leino (vas.) kuunteli tyytyväisenä Kärkimurskaus Oy:n Anssi Martikaisen positiivisia kommentteja Crambosta ja erityisesti sen tehokkaasti tuottaman murskeen hyvästä laadusta. Tavoitteena laadukas kantomurske myös maastossa tehtynä Anssi Martikainen Mikkelistä lähti yrittäjäksi energiapuualalle tämän vuoden alkupuolella perustaessaan Kärkimurskaus Oy:n ja hankkiessaan yritykselle Crambo 6000 murskainyhdistelmän. Ajatuksena on ollut alusta saakka erikoistua kannonmurs- kaukseen. - Ajoin vuoteen 2004 saakka puutavara-autoa yli 15 vuoden ajan, sitten siirryin kaverin kuljetusliikkeeseen ajamaan koukkulava-autolla metalliromua. Veljelläni Lasse Martikaisella Anttolasta on puutavara-auto ja energiapuuyhdistelmä. Häneltä olen kuullut usein siitä miten paljon maa-ainesta - mistä voimalaitokset eivät todellakaan tykkää - kantoyhdistelmän mukana kulkee ja silti usein ajetaan vajaakuormilla. Se sai minut miettimään asiaa ja reilu pari vuotta sitten aloin hakea netistä ja muualta tietoa erilaisista ratkaisuista kannon käsittelyyn maastossa voimalaitokselle val- miiksi materiaaliksi, kertoo Anssi Martikainen. Ajatus muodostuu valmiiksi yhdistelmäksi Kun Martikainen löysi erilaisia vaihtoehtoja tuottaa puhtaampaa kantomursketta tehokkaasti, hän meni Etelä-Savon Energia Oy:n Timo Leppäsen puheille. - Timolta sain paljon tietoa ja yhdessä mietimme sitä että miten saisimme kannosta kuljetustehokkaamman ja parempilaatuisen lopputuotteen. Oikeanlainen yhdistelmä alkoi hahmottua ja kun sain sovittua Etelä-Savon Energian kanssa murkausurakonnista Pursialan voimalaitok- selle, uskalsin lähteä tekemään investointia, toteaa Martikainen. Martikainen keskusteli myös Vimelco Oy:n tuotepäällikkö Lauri Rahikaisen kanssa ja päätyi Komptech Crambo 6000 -murskaimeen varustettuna hienoaineksen poistavalla tähtiseulalla, jossa on moottorina tehokas mutta polttoainetaloudellinen 6-sylinterinen CAT C18 (429 kW). - Hankin käytetyn Volvo FH kuorma-auton ja Fliegl -perävaunun sekä Porokka Forestilta uuden Kesla 2012LT -ohjaamonosturin Vahva-kouralla. Kokonaisuus syntyi Raskaan kaluston korjaamo Jarmo Hyvärisellä Otavassa, jossa perävaunu mo- RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 111 Seulakorien vaihto tapahtuu puoliautomaattisesti ilman työkaluja. Myös kaikki huoltokohteet ovat helposti esillä toimenpiteitä varten. Kärkimurskaus Oy:n Crambossa on lisävarusteena hienoaineksen poistava tähtiseula, mikä kulkee murskaimen alla. 25-vuotias Vimelco Oy muutti Hyvinkäällä Halkaistusta kannosta poistuu paljon hienoainesta. Tuloksena on puhtaampaa kantomursketta mikä on voimalaitosten mieleeen. imelco Oy on Hyvinkäällä toimiva, materaalinkäsittelyn työkoneita maahantuova yritys, joka on perustettu vuonna 1986. Vimelco toimii laiteratkaisuja toimittavana yrityksenä sekä kiviainesalalla että kierrätys- ja energiapuualalla (Komptech murskaimet, hakkurit ja seulat). Vimelcon konttori ja varaosavarasto muutti huhtikuussa naapurirakennukseen, eli osoitteesta Kerkkolankatu 28 numeroon 30. Perjantaina 15.4. vietettiin avoimien ovien päivää ja paikan päällä oli nähtävillä myös koneita, kuten Telestack TC 421 -mo- V Vimelcon konttori ja varaosavarasto muutti huhtikuussa Hyvinkäällä naapurirakennukseen, eli osoitteesta Kerkkolankatu 28 numeroon 30. Crambon hermokeskus on helppokäyttöinen paneeli, josta tapahtuu kaikkien koneen toimintojen säätäminen. Työskenneltäessä ohjaus tapahtuu kätevästi kauko-ohjaimella syöttönosturista. biilikujetin ja Powerscreen Warrior 800. Paikanpäällä tilatuista varaosista tarjottiin 10 % alen- nuksen, myös varastokoneista oli lyömättömiä tarjouksia ja grillitarjoilu pelasi hienosti. kannoilla jopa 600 tuntia ja terien vaihtaminenkin on nopeaa. Murskaimen isoon syöttöaukkoon on hyvä mättää nosturilla kantoa tehokkaasti ja jos jostain syystä kone pyörii tyhjää ecotoiminto laskee automaattisesti murskan kierrokset tyhjäkäynnillä nostaen ne taas ylös kun ta- varaa tulee rummulle. Crambon polttoaineenkulutus onkin pieni suhteessa koneen tehoon, meillä sitä on kulunut noin 50 litraa tunnissa. Kone on myös hiljainen ääneltään eikä se roiski kidasta kannonpaloja, summaa Martikainen hyviä ominaisuuksia. Vimelcon tuotepäällikkö Lauri Rahikainen (oik.) ja myyntiedustaja Max Leino uusissa myyntitiloissa. Uusi varaosavarasto mahdollistaa entistä laajemman valikoiman ja paremman asiakaspalvelun. METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsätehon tiedote 6/2011: 113 Jenz pakkasi isot ja tiiviit hakekuormat S Hakkuutähteiden ja kantojen korjuumahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa päätehakkuiden määrään. uomessa valtaosa hakkuutähteistä ja pienpuusta haketetaan tienvarsivarastoilla. Energiapuun haketuskalustoa on tutkittu niin tuottavuuden kuin valmistetun hakkeen laadunkin suhteen hyvin vähän 2000-luvulla Suomessa. Jenz HEM 581 DQ -rumpuhakkuri Metsätehon aikatutkimuksessa. Metsähakkeen käyttötavoitteiden toteutuminen edellyttää saha- ja vaneriteollisuuden tuotannon kasvua M etsähakkeen tarjonta ei riitä täyttämään työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2010 asettaman uusiutuvan energian velvoitepaketin tavoitetta, mikäli raakapuun hakkuut eivät palaudu vuoden 2007 ennätykselliselle, lähes 58 miljoonan kuutiometrin tasolle. Hakkuutähteiden ja kantojen korjuumahdollisuudet ovat suoraan sidoksissa päätehakkuiden määrään, johon vaikuttaa ennen kaikkea tukkipuun kysyntä ja hinta. - Tukkipuuta käyttävän puunjalostusteollisuuden kannattavuutta tukevat toimenpiteet, kuten puurakentamisen edistäminen tai tuet sahojen energiantuotantoinvestoinneille, auttaisivat myös metsähakkeen käytön tavoitteiden saavuttamisessa, toteaa Metlan tutkija Maarit Kallio. Uusiutuvan energian velvoitepaketissa metsähakkeen käyttö sähkö- ja lämpölaitosten polttoaineena nousisi 25 terawattituntiin ja liikenteen biopolttoaineiden valmistus kolmen uuden biojalostamon myötä seitsemään terawattituntiin vuoteen 2020 mennessä. kilpailua metsähakkeesta ja nostaisi sen hintaa huomattavasti. Tämä supistaisi metsähakkeen käyttömahdollisuuksia sähkön ja lämmöntuotannossa. Jos kuitenkin biojalostamojen raaka-aineesta merkittävä osa tulee olemaan kuitupuuta tai kuiduttavan metsäteollisuuden sivutuotevirtoja, kilpailu raaka-aineesta sähkön ja lämmöntuotannon kanssa lievenee. Metsäteho Oy käynnisti yhteistyökumppaneineen viime vuonna Metsähakkeen tuotantoketjujen tehostaminen -projektin. Lokakuussa 2010 projektissa tehtiin aikatutkimukset Hakevuori Oy:n Jenz HEM 581 DQ -rumpuhakkurista tienvarsihaketuksessa. Tutkitussa Jenz HEM 581 DQ -hakkurissa oli hyvin tehokas hakkeen heitin, joka pakkasi hakkeen tiiviisti kontteihin hakkeen tiiviyden ollessa erittäin korkea, keskimäärin 49 %. Hakkeen tiiviytenähän käytetään yleisesti 40 %. Tehokas hakkeen poistojärjestelmä hakkurissa on yksi keino nostaa hakekuormien kokoa ja tehostaa metsähakkeen kaukokuljetusta. Hakekuormien tiiviyteen on vastaisuudessa kiinnitettävä nykyistä suurempi huomio. Hakekuormien tiiviys ja tiivistäminen ovat erityisen tärkeitä kuivalla hakkeella. Tehdyssä tutkimuksessa tuottavuus oli samalla tasolla hakkuutähteiden ja pienpuun (kokopuun) haketuksessa. Hakkurinkuljettajalla oli merkittävä vaikutus haketustyön tuottavuuteen. Hakkurinkuljettajan on oltava monialaosaaja; hänen on oltava muun muassa taitava - kuormaimen käyttäjä ahtailla tienvarsivarastoilla, - kuorma-auton käsittelijä ah- tailla ja heikosti kantavilla varastoilla ja metsäautoteillä sekä - hakkurin huoltaja ja korjaaja kenttäoloissa. METSÄTEHO OY Kalle Kärhä erikoistutkija Lisätietoja tutkimuksesta netissä osoitteessa: www.metsateho.fi/ tuloskalvosarja Metsätehon tuloskalvosarja 5/2011: Jenz HEM 581 DQ hakkuutähteiden ja pienpuun tienvarsihaketuksessa Pienpuun energiatuki sidottavissa päästöluvan hintaan? Tiukalla päästölupapolitiikalla ja sen myötä nykyistä korkeammilla päästölupien hinnoilla edistettäisiin lisätukia tehokkaammin metsähakkeen ohjautumista sähkön ja lämmöntuotantoon. Suunniteltu päästöluvan hintaan sidottu sähkön muuttuva tuotantotuki lieventää kuitenkin metsähakkeen käytön kannattavuuteen liittyvää epävarmuutta. Myös pienpuun energiatuki voitaisiin sitoa päästöluvan hintaan. Muutoin voidaan päätyä tilanteeseen, jossa tukea maksetaan ensiharvennuspuulle, joka ilman sitäkin ohjautuisi polttoaineeksi. Laskelmien lähtökohdat Tutkimuksen laskelmissa metsähake korvasi turvetta ja hiiltä nykyisissä tai niiden tilalle rakennettavissa sähkö- ja lämpölaitoksissa. Kemiin, Lappeenrantaan ja Varkauteen sijoitetut biodiesellaitokset käyttivät polttoaineenaan lähinnä metsähaketta - kolmella suurella laitoksella metsähaketta tarvittiin noin viisi miljoonaa kiintokuutiometriä eli 10 terawattituntia. Tukimuodot olivat muuttuva, hiilidioksidin päästöluvan hintaan sidottu sähköntuotannon tuki, joka maksettaisiin rajoituksetta kaikelle metsähakkeella tuotetulle sähkölle sekä pienpuun haketustuki. Kunnittainen prosessi- ja kaukolämmön tuotanto rajoitettiin pääsääntöisesti vuoden 2007 tasolle. Biodieselin valmistus veisi metsähaketta sähkön ja lämmön tuotannolta Saha- ja vaneriteollisuuden tuotanto on taantunut huomattavasti. Raakapuun hakkuiden on arvioitu jäävän tulevaisuudessa jopa 20 prosenttia pienemmäksi kuin vuonna 2007. Näin alhaisella päätehakkuiden tasolla 25 terawattitunnin tavoite metsähakkeen käytölle sähköja lämpölaitoksissa voisi toteutua, mikäli biodieselin valmistukseen ohjautuisi enintään kaksi miljoonaa kuutiota metsähaketta ja päästöluvan hinta nousisi nykyisestä selvästi. Biodieselin tuotanto lisäisi 114 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI Allan Bruks panostaa Suomen bioenergiaalaan erittäin kattavalla tuotevalikoimalla tettu lujilla kulutuslevyillä (Hardox 450). Huollettaessa nostetaan ylempi syöttörulla 90 astetta, jolla helpotetaan pääsyä roottorille. - Alaspäin iskevä roottori leikkaa materiaalin lujaa vastaterää vasten, joka on konstruoitu kestämään myös epäpuhtauksia sisältävää materiaalia. CBI 5400 :sta on tehty lujarakenteinen murskain, joka on helppohuoltoinen, korkeatuotoksinen ja alhainen ylläpitokustannuksiltaan, kiteyttää Österroos. CBI 5400 on varustettu toisen sukupolven Intelligrind -järjestelmällä, jolla kyetään paremmin valvomaan ja kontrolloimaan suurta määrää murskausta ja haketusta tehostavia toimintoja. Materiaalin syöttö tapahtuu sisäänrakennetun seulasysteemin kautta mikä mahdollistaa maa-aineksen, soran ja kivien erottelun ennen roottoria. - CBI:n MDS-systeemi havaitsee metallin ja suojaa roottoria, vastaterää ja seulalevyä romun murskauksessa, lisää Österroos. CBI 5400:n leveys on noin 2,5 m, korkeus noin 3,9 m ja siinä on valmius dollyn käytölle. Kone voidaan valita joko CAT C18 765 hv tai C15 540 hv moottorilla. Oy Allan Bruks Ab vastaa jatkossa CBI murskainten ja hakkureiden maahantuonnista Suomeen. Kuvassa Lounais-Suomen Hakelämpö Oy:lle joulukuussa 2010 toimitettu kuorma-autosovitteinen CBI Magnum Force 5800 HZ -murskainyhdistelmä. R uotsalainen biopolttoainealan pioneeri Allan Bruks Ab panostaa jatkossa erittäin vahvasti Suomen kasvaviin markkinoihin laajalla ja laadukkaalla kone- ja laitevalikoimallaan. Vaasalainen Ulf Österroos (50) on nimitetty Oy Allan Bruks Ab:n maapälliköksi Suomessa ja Baltian maissa 1.4. 2011 alkaen. Österroos siirtyi tehtävään Logman Oy:sta. Aikanaan pitkään metsäkoneurakoitsijana toiminut Österroos työskenteli ennen Logmania useita vuosia Komatsu Forestin koulutus- ja tuotespesialistina Saksassa ja sitä ennen Logset Oy:n jälkimarkkinoinnissa. Maapäällikön vastuualueeseen kuuluu yhtiön toiminta sekä Suomessa että Baltian maissa ja myynnin ja huollon kehittäminen Oy Allan Bruks Ab:n kasvun ja jatkokehittämisen kannalta Österroosin vankka kokemus on tärkeässä roolissa. - Allan Bruksilla on ainutlaatuista osaamista, koska voimme tarjota tehokkaita ratkaisuja koko biopolttoaineiden tuotannossa alusta loppuun eli syöttävän ja keräilevän energiapuukouran, kantoharvesterin kantojen murtamiseen ja leikkaamiseen, CBI hakkurit ja murskain koneet, CBI kiinteät laitokset jätepolttoaineiden käsittelyyn, ylisuurten tukkien halkaisulaitteet jne. luettelee Österroos. Amerikkalaisia CBI murskaimia on Suomessa käytössä jo 12 kappaletta ja merkin asema vahvistuu markkinoilla nyt kun Allan Bruks panostaa Suomeen tosissaan. - Ensimmäinen CBI murskain on toimitettu Suomeen vuonna 1999, se oli muuten ensimmäinen koko Eurooppaan myyty CBI. Koneella on ajettu nyt yli 24 000 tuntia ja se on edelleen käytössä. Syksyn aikana maahan tulee ainakin kolme uutta CBI murskainta ja kaksi uutta CBI 484 Chip Max hakkuria, listaa Österroos. Amerikkalainen CBI on tehty pohjoismaisiin käyttöolosuhteisiin, onhan tehtaan perustajakin alkujaan ruotsalainen. Kuorma-autosovitteinen murskain CBI Magnum Force 5800 HZ CBI Magnum Force 5800 HZ on täysin uusi kuorma-autosovitteinen murskain. Kyseessä on monipuolinen helposti siirrettävä yksikkö pienille ja keskikoisille kohteille, mikä murskaa sekä puhdasta että epäpuhtauksia sisältävää materiaalia kuten kantoja, lajiteltua puuta, hakkuutähdettä ja puisto/puutarhajätettä. - CBI kuorma-automurskainta käyttää yksi henkilö, jolla on käytössä tehokas murskain, kääntyvä poiskuljetin (n. 110 astetta), hyvä lastauskorkeus (n. 5 m) suorakuormaukseen esim. hakeautoon. Autoa voidaan siirtää nosturiohjaamosta työskentelyn aikanaa ReCoDrive -kauko-ohjauksella sanoo Österroos. Murskain ja Epsilon Palfinger M120Z ohjaamonosturi on rakennettu tehdasvalmiina pakettina Scania R620 8x4*4 kuorma-auton päälle, jonka moottorista otetaan käyttövoima murskaimelle. - CBI 5800 HZ murskaimen syöttöleveys on 1,22 m ja siinä on 4-rivinen erittäin luja syöttöketjusto sekä hydraulisesti taittuvat reunat ja syöttöpöytä. Itse voimakas roottori on läpimitaltaan 1000 mm ja siinä on 16 kiinteää vasaraa. Murskainpesä on vahvistettu pultatuilla vaihdettavilla Hardox 450 kulutuslevyillä. Ylemmän syöttörullan halkaisija on 762 mm ja se on varustettu taotuilla karbidihampailla kulumiskestävyyden lisäämiseksi. Luja seula 180 asteen seulapinnalla on ripustettu murtotapeille. Murskaimen ohjaus tapahtuu sähköisellä IQAN -järjestelmällä, kertoo Österroos. CBI Magnum Force 5400 murskain CBI Magnum Force 5400:lla voit murskata teollisuusjätettä, kierrätyspuuta, kantoja, hakkuutähteitä jne. Koneessa voi valita viiden eri vaihdettavan roottorin kesken sopivimman murskaukseen ja haketukseen. - Kone tuottaa laatuhaketta 3 mm:stä aina 28 mm:n polttohakkeeseen. CBI:n vaihtoroottorisysteemillä taataan se, että sinulla on aina oikea kone kohtaamaan markkinoiden muutokset ja asiakkaasi tarpeet, ilmoittaa Österroos. CBI 5400:n roottorin pituus on 1220 mm ja läpimitta 1000 mm. Murskauspesä, kuten kaikissa CBI:n koneissa, on varus- CBI Magnum Force 6400 murskain Erittäin luja murskain CBI Magnum Force 6400 on suunniteltu runkopuun, kantojen, epäpuhtauksia sisältävän kierrätyspuun, teollisuusjätteen jne. murskaukseen yhdessä vaiheessa polttoon sopivaksi. - CBI 6400 tarjoaa suuren kapasiteetin - jopa 150 tonnia tunnissa - kiinteäksi asennettuna, teloilla varustettuna tai perävaunun rungolle asennettuna. Koneeseen on tarjolla CBI:n viisi erilaista helposti vaihdettavaa roottoria. Koneen kaikkia toiminnot hoidetaan kauko-ohjauksella, kertoo Österroos. CBI 6400:n murskainpesä on vahvistettu erityisesti kovaa ku- Vaasalainen Ulf Österroos on nimitetty 1.4.2011 alkaen Oy Allan Bruks Ab:n maapäälliköksi Suomessa ja Baltian maissa. Moto-Olli Oy:llä on käytössä kolme kappaletta CBI 6400 murskaimia. Kuvassa murskataan puunkuorta Finnforestin Kyrön sahan tukkikentällä. RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 115 Allan Bruks toimittaa CBI 5800 HZ kuorma-automurskaimen tehdasvalmiina kokonaisuutena Scanian alustalle rakennettuna ja Epsilon Palfinger ohjaamonosturilla varustettuna. lutusta kestäväksi, läpihitsattu sekä varustettu CBI:n ainutlaatuisella "simpukka" konstruktiolla, mikä suo täysin esteettömän pääsyn murskainpesään huollettaessa. Tukeva seularunko, joka on valmistettu paksuista Hardox -seulalevyistä, on ripustettu neljän suojaavan murtotapin varaan. Murskausroottori on alaspäin iskevä ja sen läpimitta on 1000 mm ja pituus 1500 mm. CBI:n viisi roottorivaihtoehtoa on kehitetty nopeasti vaihdettaviksi. - Umpiteräksinen roottori painoltaan 8 tonnia on tarkoitettu epäpuhtauksia sisältäville materiaaleille. Taottu teräsroottori sopii osapuulle, runkopuulle, risuille ja kannoille. 2-veitsinen standardiroottori tai käännetty iskuroottori on tehty polttohakkeelle. Pellettiraaka-ainetta eli mikrohaketta voidaan puolestaan tuottaa 4-veitsisellä iskuroottorilla, opastaa Österroos. CBI 6400:n leveys on noin 3 m ja korkeus noin 3,9 m. Moottorina CAT C18 765 hv tai C27 1050 hv. Lounais-Suomen Hakelämpö Oy:n Janne Lehtonen näyttää miten kätevästi koko CBI murskainpakettia - myös auton liikuttamista - voidaan kauko-ohjata. CBI 484 Chip Max hakkuri Uusi CBI 484 Chip Max on kompakti, tukeva ja voimakas vaakahakkuri. - CBI 484 on varustettu luokassaan suurimmalla ja lujimmilla komponenteilla kuten roottorilla, murskainpesällä ja syötöllä, sanoo Österroos. CBI 484 hakkurissa voi valita ja vaihtaa roottoria, jotta urakoitsija kykenee toimittamaan sellaista materiaalia mitä asiakas vaatii. Tarjolla on 2-veitsinen roottori 12 ja 25 mm hakekoolle tai 4veitsinen roottori 2-15 mm hakkeelle. - CBI 484:n hakeputki on markkinoiden energiatehokkain. Putkea voidaan säätää hydraulisesti alhaalta ylöspäin niin että voidaan rakentaa haluttu kasa ja lastata hakeauto. Koneen toimintoja ohjataan kaukosäätimellä, sanoo Österroos. CBI 484 Chip Max:in leveys on noin ABAB Klippen on tehokas syöttävä ja keräilevä energiapuukoura. 2,5 m, korkeus noin 3,9 m ja paino 2123 tn. Hakkurissa on CAT C18 700 hv dieselmoottori. Uusi CBI 484 Chip Max on kompakti, tukeva ja voimakas vaakahakkuri. Hakkureita on myyty Suomeen toukokuun loppuun mennessä jo kaksi kappaletta. 116 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI - Tulemme jatkossa tarjoamaan asiakkaille myös huoltosopimuksia. Varustelemme tästä eteenpäin omat myymämme koneet sekä asiakkaiden niin halutessa myös muun merkkiset koneet pikaliitinpaneelilla, jolloin hydrauli-, moottori- ja vaihteistoöljyjen vaihto käy kätevästi koneellisella imulla ja täytöllä siististi ilman kannujen kanssa läträämistä. Ja kun öljynvaihto tapahtuu automaattisesti voi samaan aikaan tehdä suodattimien vaihdon joten koneen perushuolto tapahtuu noin puolessa tunnissa ja palvelumme ovat kiinteähintaisia. Tämä tekee laadukkaasta huollostamme edullisen ja niin urakoitsijan kannattaa tilata meiltä vaikka pelkkä öljynvaihtokin, sanoo Sorvoja. HS Tekniikka Oy palvelee asiakkaita kentällä lisäksi varustellulla Sprinterillä ja käytössä on myös komea messu- / kiertuebussi. HS Tekniikka panostaa kenttähuoltoon mpäristöalan koneita ja laitteita maahantuova HS Teknikkka Oy panostaa vahvasti kenttähuoltopalveluihin. Uusin investointi on täysin varusteltu Volvo-huoltoauto. Y Uusi huoltoauto on rakennettu alusta saakka ajatuksella murskaimien, seulojen, hakkureiden ja muiden vastaavien koneiden huolto- ja korjaustehtäviin kenttäolosuhteissa. - Autossa on kaikki perustyökalut ja raskaat asentajan työkalut, aggregaatti, hitsausvarustus (mic, puikko, plasma), 4 öljytynnyriä 15 m kelaletkuilla ja automaattimittarilla, rasvari sähköasennus varustus, tarvikehyllyt jne. luettelee HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja. Laitteet ja työkalut on sijoitettu niin että autoon jää sisälle kunnon tilat isompienkin kom- HS Tekniikka Oy:n Harri Sorvoja esittelee yrityksen uutta Volvo-huoltoautoa, millä tuotetaan jatkossa merkittävää lisäarvoa asiakkaille koneiden kenttähuollossa. ponenttien huoltoon, jotka voidaan nostaa kyytiin vaikka auton omalla takalaitanostimella. Auton työtila on lämmitetty joten huoltotehtävät on mukava tehdä kovillakin pakkasilla. Autossa on hyvät työtilat erilaisten komponenttien huoltoon. Öljynvaihtolaitteistot tekevät perushuolloista nopeaa ja siistiä. Autosta löytyy kaikki tarvittavat työkalut erilaisiin remontteihin. HS Tekniikka tarjoaa jatkossa huoltosopimuksia asiakkaidensa koneisiin ja laitteisiin. Tähän toimintaan rakennettiin uusi huoltoauto. Kapasiteetti jopa 280 m3/h Näyttelykone saapuu toukokuussa, varaa esittely! RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 117 Uusia Biber -hakkureita Baltiaan - Suomessa jo useita tyytyväisiä käyttäjiä Eschböck Biber 84 on erittäin kompakti paketti asennettuna MAN kuorma-auton päälle yhdessä Epsilon palfinger nosturin kanssa. Biber -hakkurit maahantuo Salo-Machinery. S alo-Machinery tekee hakkuri- ja murskainalan kauppaa vankalla yli 30 vuoden kokemuksella Suomessa, Ruotsissa, Baltiassa ja Venäjän lähialueilla. Toiminnan taustalla on ammattimiehet sekä heidän kymmenien vuosien hyvät suhteet KeskiEurooppalaisiin konevalmistajiin. 84 RBZ -hakkuri MAN 540 hv 6x6 alustalla, jossa on suuri makuuohjaamo ja EpsilonPalfinger ohjaamonosturi - vastaavaa yhdistelmää ei ole ennen rakennettu. Voiman hakkuri ottaa auton moottorista, kertoo Salo. Asiakas jolle Biber menee on todella suuri hakeurakointiyritys, viime vuonna he myivät haketta yli 30 miljoonalla eurolla. - Heillä oli aikaisemmin jo kahdeksan hakkuria ja uutta konetta ostaessaan yrityksen omistaja kävi tutustumassa kaikkiin merkittäviin hakkurivalmistajiin ja päätyi Eschlböckiin. Olen aikaisemmin toimittanut tälle asiakkaalle murskan varaosia ym. joten he ovat olleet ilmeisen tyytyväisiä palveluun kun tekivät kaupat uudesta hakkurista, kommentoi Salo. Yksi Salo-Machineryn edustamista valmistajista on itävaltalainen Eschlböck, jonka Biber hakkureita on toimitettu viimeisen parin vuoden aikana Suomeenkin hyvällä menestyksellä. - Eschböck toi vuoden 2010 aikana markkinoille kaksi uutta edistyksellistä hakkurimallia: Biber 84 ja Biber 92, joista on tälläkin hetkellä mukavasti kauppoja vireillä kotimaassa. Uudistuneissa Biber-malleissa on mm. kaikki hakkuuroottorin rungon kulutusosat vaihdettavissa ainoana koneena markkinoilla, sanoo Salo-Machineryn Pertti Salo. Myös saksalainen Silvator 2000 suurteho rumpuhakkuri mikä liikkuu ongelmitta siellä missä autohakkuri ei pysty liikkumaan, kuuluu Salo-Machineryn edustukseen. - Nyt näyttää siltä että pian saadaan ensimmäinen Silvator asiakkaalle Suomeen ja voi olla että niitä saapuu tänne loppuvuodesta jopa kaksin kappalein, vihjaisee Salo. Eschlböckin tehtaalta Itävallasta valmistuu uusia Biber -hakkureita sarjatuontantona. Vaikka kauppa käy on toimitusajat hyvät. Hakkurikauppa käy hyvin Baltiassa Salo-Machinery on toimittanut Latviaan jo kolme Biber hakkuria tämän vuoden aikana ja muuallakin Baltiassa tuotteella on kysyntää. - Tehtaalta on lähdössä pian asiakkalle Liettuaan uusi Biber Myös nosturivaakojen sekä keskusvoitelujärjestelmien asennukset ja huolto. Biber 84 ja Biber 92 hakkurit voidaan asentaa kuorma-autoon tai perävaunun päälle traktorikäyttöön. 050 594 4053 118 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI Vermeer Recycling & Biofuels Equipment Demo Days 30.3.2011 Mechanicsburg, USA Järeän Vermeer HG8000 -vaakatasomurskaimen työnäytöksessä pääsi näkemään koneen tehokkuuden ja valtavan kapasiteetin puumateriaalin murskauksessa. Maahantuoja Several Oy uskoo että Suomesta löytyy tulevaisuudessa kohteita joissa HG8000:n suuri volyymi olisi mahdollista hyödyntää. Koneesta on tarjolla myös tela-alustainen HG8000 TX-malli. ermeer järjesti Las Vegasin Con-Expo 2011 -messujen jälkeen kierrätys- ja biopolttoainekoneiden demopäivän Yhdysvaltojen itärannikolla, Harrisburgin vieressä Mechanicsburgissa eli noin 300 kilometriä New Yorkista länteen. Demotapahtumassa pääsi näkemään työnäytöksissä Vermeer CT616 ja Vermeer CT718 -aumankääntäjät, Vermeer TR626 ja Vermeer TR516 -rumpuseulat sekä Vermeer HG6000 ja Vermeer HG8000 -vaakatasomurskaimet. Esittelyssä oli myös juu- V ri markkinoille tullut Vermeer WC2300 -hakkuri. Demotapahtumassa oli mukana myös Vermeerin Suomen maahantuoja Several Oy asiakkaineen. Vermeer HG8000 -suurtehomurskain tarjoaa valtavan kapasiteetin Energiapuualan ammattilaisia kiinnosti tapahtumassa erityisen paljon järeän Vermeer HG8000 -murskaimen työnäytökset. - Vermeer HG8000 -murskain on varustettu 1050 hv moottorilla ja sen syöttöaukon leveys on 182,9 cm ja korkeus 127 cm. Duplex II -rummulla varustettu kone on tuottavuudessaan aivan omalla tasolla jos vertaillaan sitä muihin saman kokoisiin murskaimiin, sanoo Several Oy:n myyntijohtaja Christopher Wegelius. Wegeliuksen väittämään oli helppo yhtyä kun näki koneen tositoimissa. Erikoiskauhalla varustettu kaivukone syötti suuria määriä risua, runkopuuta ja tukkipuuta HG8000:n suurelle syöttöpöydälle, josta kone nieli tavaraa uskomattomalla teholla ja toisesta päästä tuli murskattua laadukasta puumateriaalia valtavalla kapasiteetilla. - HG8000 on tehokone suureen energiapuuterminaaliin ja se olisi mahtava peli erityisesti kannonmurskaukseen jos vain materiaalia on riittävästi. Uskon että Suomesta löytyy tulevaisuudessa kohteita joissa HG 8000:n suuri volyymi olisi mahdollista hyödyntää. Ja näin tehokkaalla koneella ei tarvi ajaa koko ajan täydellä kapasiteetil- la, mikä säästää varmasti huolto- ja ylläpitokuluissa verrattuna siihen että ajetaan ehkä hieman alimittaisella koneella koko ajan "rajoitinta vasten", toteaa Wegelius. Vermeer HG8000 -murskaimen saa HG6000 -koneen tavoin myös tela-alustaisena, jolloin sitä on kätevä siirrellä terminaalissa ilman vetoautoa. Koneiden operointi tapahtuu kätevällä ja monipuolisella kaukoohjaimella. Vermeer HG6000 -murskain entistä "suomalaisempi" Vermeer HG6000 -murskain on saavuttanut vahvan aseman ja hyvän maineen suomalaisten energiapuualan urakoitsijoiden keskuudessa. - Vermeer -murskainten sydän eli rumpu on monella tapaa patentoitu ja edistyksellinen joten 630 hv moottorilla varustetun HG6000:n tuottavuus on todella korkea ja polttoaineen kulutus alhainen; sen ovat todenneet kotimaiset johtavat urakoitsijat omilla koneillaan. Vermeerin tehdas on kuunnellut koko ajan tarkasti suomalaisten ammattimiesten kommentteja koneista ja teknisten yksityiskohtien parannusehdotukset on otettu suunnitteluosastolla vakasti tutkittavaksi. Tämän yhteistyön tuloksena HG6000 murskain on koko ajan kehittynyt entistäkin paremmin juuri suomalaisiin käyttöolosuhteisiin sekä meillä murskattaville materiaaleille sopivaksi, sanoo Wegelius. Duplex II -rummulla varustetun HG6000 murskaimen voi muuttaa hetkessä myös hakkuriksi, mikä tekee siitä entistä monikäyttöisemmän ja aina optimaalisen tehokkaan eri puumateriaaleja käsiteltäessä. Erikoiskauhalla varustettu kaivukone syötti suuria määriä risua, runkopuuta ja tukkipuuta HG8000:n suurelle syöttöpöydälle, josta kone nieli tavaraa uskomattomalla teholla ja toisesta päästä tuli murskattua laadukasta puumateriaalia valtavalla kapasiteetilla. HG8000:n todella suuri syöttöpöytä mahdollistaa riittävän materiaalimäärän syöttämisen. HG8000 ja HG6000 murskainten operointi tapahtuu monipuolisella kauko-ohjaimella. RISUPAKE AKETTI RISUPAKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 119 Vermeer HG6000 -vaakatasomurskain on saavuttanut vahvan aseman ja hyvän maineen suomalaisten energiapuualan urakoitsijoiden keskuudessa. Työnäytöksessä esiintyneen uuden HG6000 -murskaimen teknisiä yksityiskohtia oli hiottu entistä paremmiksi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. Duplex II -rumpu mahdollistaa murskaimen muuttamisen kätevästi hakkuriksi. Vermeerin tuotespesialisti Dennis Vrolijk kertoi JH-Kuljetus Oy:n Jussi Haavistolle (kesk.), Maanrakennus B. Dahlbacka Oy:n Johan Dahlbackalle sekä Several Oy:n Christopher Wegeliukselle (oik.) ja Ahti Sormuselle (vas.) Vermeerin tuotekehityksen hyvästä yhteistyöstä suomalaisten asiakkaiden kanssa - tämä työ näkyy uusissa murskaimissa. Vermeer osti vuonna 2009 amerikkalaisen Wildcat -seulavalmistajan ja tänä päivänä Vermeer tarjoaakin laajan seulamalliston. Kuvassa Vermeer TR626 -rumpuseula. Vermeer on vahva valmistaja erilaisissa aumankääntäjissä. Kuvassa etualalla traktorilla vedettävä Vermeer CT616 kääntää kompostiaumaa, taustalla itsekulkeva Vermeer CT718. Vermeer TR516 -rumpuseulalla onnistuu tehokkaasti mm. kompostimateriaalin, mullan ja erilaisten puumateriaalien seulominen. TR516 -rumpuseula oli varustettu Airlift -erottelijalla, joka poisti kompostimateriaalissa olleen puumateriaalin kahdessa eri palakoossa. Vermeerin ympäristöpuolen johtaja Mike Byram katseli Metsäalan Ammattilehdestä mitä Suomen metsäenergia-alalle kuuluu. Uusi Vermeer WC2300 -hakkuri kokopuun haketukseen ermeer hakkurimallisto laajenee uudella järeällä, erityisesti kokopuun haketukseen tarkoitetulla WC2300 -hakkurilla jolla voidaan hakettaa jopa 58,4 cm paksua puuta. Vermeer WC2300 hakkuri on varustettu 440 hv CAT Tier 3 moottorilla ja patentoidulla SmartFeed -syöttöhallinta järjestelmällä. Suuri ja avoin kallistettu syöttöpöytä (leveys 2,5 ja pituus 3 m) tekee hakkurin syöttämisestä tehokasta. Syöttöpöydässä kulkee muuttuvanopeuksiset teräksiset syöttöhihnat ja aggressiivinen syöttörulla. Ne syöttävät suurella kapasiteetilla puumateriaalia syöttöaukon (le- V Uudella Vermeer WC2300 -hakkurilla on varmasti kysyntää Suomessakin. Se voidaan asentaa myös suoraan kuorma-auton päälle. Suuri ja avoin kallistettu syöttöpöytä tekee hakkurin syöttämisestä tehokasta. Vermeer WC2300:n myynti alkaa Suomessa loppuvuodesta. veys 90 cm ja korkeus 63,5 cm) kautta hakkurin 8-teräiselle rummulle (leveys 86,4 cm, hal- kaisija 91,4 cm ja nopeus 1169 rpm), jossa voidaan käyttää kahdenlaisia teriä halutun loppu- tuotteen saavuttamiseksi. Terien leikkuusyvyys on 0,8 cm tai 1,6 cm. Vermeer WC2300 hakkuria voidaan operoida myös kaukoohjauksella. 120 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI Kim Österbergin uusi tehokas Bruks 805.2 ST -hakkuri asennettiin Scania R440 kuormaauton päälle Kesla 2012T ohjaamonosturilla, kuvassa paketti viimeistelyä vaille valmiina. Pohjanmaalla luotetaan Bruksiin K im Österberg Yttermarkista urakoi metsähaketta Pohjanmaalla. Toukokuun lopussa käyttöön tuli uusi Sawcenter Oy:n maahantuoma Bruks 805.2 ST hakkuri, mikä asennettiin Eurassa EHM Oy:llä uuden Scania R440:n päälle yhdessä Kesla 2012T ohjaamonosturin kanssa, jossa kourana Sawcenterin maahantuoma HSP Gripen 025R. Sawcenter vastasi koko paketin toimituksesta avaimet käteen -periaatteella. Kim Österberg aloitti kymmenen vuotta sitten hakkurin kuljettajana ja vuonna 2007 hän lähti yrittäjäksi urakoimaan metsähaketta Biowatille. - Hankin silloin Ruotsista Bruks 803 hakkurin mikä oli ollut metsäkoneessa ja asensimme sen kuorma-auton päälle sekä hankimme koukkulava-auton hakkeen kuljetukseen. Siitä lähtien olen urakoinut noin 70 000 kuutiota haketta vuodessa pääasiassa Seinäjoen Voimalle sekä lisäksi pienemmille lämpölaitoksille mm. Kauhavalle, Alavudelle ja Lapualle sekä Pjelaxiin kasvihuone-energialaitokselle. Jatkossa toimitamme haketta myös Kaskisiin joten toiminta on laajenemassa, kertoo Kim Österberg. Tämän vuoden alussa Österbergin vanha Bruks vaurioitui tulipalossa ja hän hankki heti tilalle samanlaisen koneen. - Sitä ennen olin jo päättänyt investoida lisää energia-alaan ja olin tilannut Sawcenteriltä uuden Bruks 805.2 ST:n. Kesän aikana opettelen uuden hakkurin käytön ja syksyyn mennessä kun alkaa sesonki pitää löytää hyvä kuljettaja että saadaan molemmat koneet töihin, ilmoittaa Österberg. Bruksin valinta uudeksi koneeksi oli Österbergille helppo tehtävä. - Bruksin yksinkertainen rakenne takaa kestävyyden käytössä ja kone toimii hyvin. Se tuottaa hyvälaatuista haketta suurella kapasiteetilla joten miksi olisin vaihtanut merkkiä, vielä kun Sawcenter hoitaa nykyään maahantuojan tehtävät mallikkaasti, kysyy Österberg. Bruks 805.2 ST on sivusyöttöinen 2teräinen, täysin ympäripyörivä rumpuhakkuri. Hakkurin ohjaus tapahtuu radioohjauksella nosturista. - Kääntömoottori on kääntökehän yläpuolella eikä kehän läpi mene yhtään letkua tai johtoa. Sivusyöttöisen hakkurin suuri etu on se, että kone ei vie tilaa leveyssuunnassa sen enempää vaikka hakkuri on käännetty kumpaan suuntaan tahansa. EHM:n Olli Mäkelä toteutti Österbergin mahdottomalta tuntuneen idean siitä, että hakkuri liikkuu myös pituussuunteasesti yli 2 metriä. Näin hakkuri on yhtä helppo syöttää molemmilta suunnilta. Rakenteella saatiin pidettyä 3-aks. auton akseliväli 4,3 metrissä, huomauttaa Sawcenter Oy:n Joakim Lund. Hakkurin syöttöaukko on 850x720 mm ja materiaalin aggressiivinen sisäänsyöttö tapahtuu 4 tn voimalla. Koneen kapasiteetti on noin 200 m3/h pyöreällä puulla ja noin 100-150 m3 hakkuutähteellä. Koneessa ei ole puhallinta joten se ei roskaa työskenneltäessä. - Asiakkaat kiittävät Bruksin yksinkertaista rakennetta ja huollon helppoutta. Voitelukohteitakin on vain muutama eikä niitä tarvi jatkuvasti olla voitelemassa, toteaa Lund. Bruksin tehtaan Anders Jonsson (vas.) ja maahantuoja Sawcenter Oy:n Joakim Lund antoivat Eurassa Kim Österbergille käyttökoulutuksen uudesta koneestaan. Kim Österbergin uusi Bruks-hakkuriauto on kompakti kokonaisuus. Kuvassa auto loppu tuninkia vaille valmiina... RISUPAKETTI RISUPAKE AKETTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 121 Puupellettejä tuotettiin 290 000 tonnia vuonna 2010 P uupellettien tuotanto oli vuonna 2010 lähes edellisvuoden tasolla. Puupellettien vienti sen sijaan kasvoi merkittävästi ja tuonti supistui. Suomessa tuotettiin vuonna 2010 puupellettejä 290 000 tonnia. Tuotanto supistui edellisvuodesta 3 prosenttia eli 9 000 tonnia. Suurin tuotantomäärä, 373 000 tonnia, saavutettiin vuonna 2008. Puupellettejä vietiin ulkomaille 191 000 tonnia. Vienti lisääntyi edellisvuoden notkahduksesta 40 prosenttia. Merkittävimmät kohdemaat olivat Ruotsi ja Tanska, jotka yhdessä kattoivat 94 prosenttia kokonaisviennistä. Puupellettien keskimääräinen vientihinta vuonna 2010 oli 124 euroa/tonni ja viennin kokonaisarvo 24 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta kasvoi 66 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 46 prosenttia. Puupellettien tuonti supistui kaksi kolmasosaa edellisvuodesta. Puupellettejä tuotiin vuonna 2010 kaikkiaan 18 000 tonnia, josta 60 prosenttia tuli Venäjältä. Latvian osuus tuonnista oli 33 prosenttia. Keskimääräinen tuontihinta oli 123 euroa/tonni. Suomessa tuotettiin vuonna 2010 puupellettejä 290 000 tonnia. Tuotanto supistui edellisvuodesta 3 prosenttia eli 9 000 tonnia. Kotimaiseen pellettituotantoon perustuva kulutus oli 170 000 tonnia. Määrä kasvoi edellisvuodesta 9 prosenttia ja oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Koti- ja maatalouksien käyttämien kotimaisten pellettien määrä lisääntyi viidenneksen; myös lämpö- ja voimalaitosten puupellettien käyttö kasvoi lievästi. Puupellettien laskennallinen kokonaiskulutus, tuonti mukaan lukien, oli yhteensä 188 000 tonnia. Kaikkia tuontipellettejä ei kuitenkaan kuluteta tuontivuonna, vaan osa päätyy tuojien ja käyttäjien varastoihin ja osa saatetaan viedä myöhemmin ulkomaille. Tiedot puupellettien tuotannosta ja kotimaan kulutuksesta perustuvat pellettituottajilta ke- rättyihin tietoihin. Tiedot kerättiin 42 potentiaaliselta pellettivalmistajalta, joista 25:llä oli tuotantoa vuonna 2010. Tiedot kattavat yhteensä 31 tuotantolaitosta. Kotimaisen kulutuksen jakautuminen koti- ja maatalouksien sekä lämpö- ja voimalaitosten ja suurkiinteistöjen kulutukseen perustuu pellettivalmistajien arvioihin. Puupellettien ulkomaankauppatiedot perustuvat v. 2009 alkaen Tullin ulkomaankauppatilaston tietoihin (kuukausitilasto, ennakkotieto). Tätä aiemmin tiedot kerättiin pellettien valmistajilta ja tuojilta. Tilastokeskus on julkaissut vuoden 2009 alusta puupelletin kuluttajahintoja osana kuukausittaista tuottajahinta-indeksiään (http://stat.fi/til/thi/index. Vuonna 2010 viennin osuus kotimaisesta pellettituotannosta kasvoi 66 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 46 prosenttia. html). Tiedot kerätään 5 tonnin irtotoimituksista yhteensä 14 vähittäismyyntipisteestä ympäri Suomea. Viimeisin tilastoitu kuluttajahinta (marraskuu 2010) oli 250 euroa/tonni. Doppstadt - mobiilimurskaimien markkinajohtaja Suomessa DZ 750 Kombi - samassa hidas / nopeakierroksinen murska - kannot - risut/risutukit - ratapölkyt - ruokohelpipaalit teollisuusjäte - rakennusjäte - muovi ym. - 2 kpl magneettia minimoivat rautojen aiheuttamat vahingot - taloudellinen MB mottori - Suomessa laitteita on jo yli 10 kappaletta! AK 600 nopeakierroksiset vasaramurskaimet - rakennusjäte - risut/risutukit - kuormalavat, ruokohelpipaalit ym. - vapaasti pyörivät vasarat ja avautuva takaseulaverkko päästävät suuret metallikappaleet ulos ja minimoivat vahingot, tämä on ainut toimiva järjestelmä! DH-910SA -rumpuhakkuri - moottoriteho 610 hv DW-sarja hidaskierroksiset murskaimet - kannot - risut - kuormalavat - teollisuusjäte - jätepuu - muovi ym. - hydraulisesti avautuva vastakampa päästää metallikappaleet vaurioittamatta konetta Kysy myös käytettyjä murskaimia ja hakkureita! METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI 123 Kansainvälinen SICFP´11 hydrauliikkakonferenssi Tampereella Jo 12. kerran järjestetyssä konferenssissa oli ennätysmäärä sekä esityksiä että osallistujia. Suullisia esityksiä oli noin 100, poster-esityksiä 20 ja osanottajia noin 290, jotka edustivat 23 maata. SICFP´11 konferenssiin oli järjestetty myös mielenkiintoisia demoalueita, joissa esiteltiin IHA:n tutkimustuloksia, mm. digihydrauliikkaa ja autonomisia liikkuvia työkoneita. T ampere-talossa 18.-20.5.2011 järjestetty The Twelfth Scandinavian International Conference on Fluid Power oli menestys. Konferenssissa oli ennätysmäärä sekä esityksiä että osallistujia. Suullisia esityksiä oli noin 100, poster-esityksiä 20 ja osanottajia noin 290, jotka edustivat 23 maata. Konferenssin järjesti Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Hydrauliikan ja automatiikan laitos (IHA). Konferenssiin oli järjestetty myös demoalueita, joissa esiteltiin IHA:n tutkimustuloksia, mm. digitaalihydrauliikkaa ja autonomisia liikkuvia työkoneita. Ulko- ja sisänäyttelyalueilla riitti kävijöitä koko konferenssin ajan ja esillä oli myös joitakin suomalaisten valmistajien työkoneita. Esityksissä kiinnostavimpia aiheita olivat energiansäästöön ja -talteenottoon sekä uusiutuvaan energiantuotantoon liittyvät esitykset, jotka suuren yleisön ja herättivät myös keskustelua salissa ja taukojen aikana. Konferenssin laaja sosiaalinen ohjelma iltaisin keräsi myös osallistujilta kiitosta. Iltaohjelmissa osallistujilla oli mahdollisuus verkostoitua muiden osallistujien kanssa ja aktiivisesta keskustelusta päätellen tilaisuus myös käytettiin hyödyksi. Konferenssin laaja sosiaalinen ohjelma iltaisin keräsi myös osallistujilta kiitosta; ne tarjosivat mahdollisuuden keskustella ja verkostoitua. KAIKKI HYDRAULIIKASTA Patamäentie 3 67100 KOKKOLA Mäkituvantie 11 01510 VANTAA Puh. 0207 65 165, Fax 0207 65 7666 Puh. 0207 65 167, Fax 0207 65 7657 Teollisuustie 5 60100 SEINÄJOKI Puh. 0207 65 164, Fax 0207 65 7444 Hyllilänkatu 2 33730 TAMPERE Puh. 0207 65 163, Fax 0207 65 2940 METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI 125 mintastrategioita. - Sauer-Danfoss päätti keskittyä entistä tarkemmin ydinosaamiseensa eli liikkuvan kaluston komponentteihin ja järjestelmiin. Komponenttipuolella tehtiin uudelleenjärjestelyjä niin että aiemmin Sauer-Danfossin omalla nimellään ja oman verkostonsa kautta myymät hammaspyöräpumput, patruunaventtiilit ja invertterit valmistetaan edelleen Sauer-Danfossin toimesta, mutta ne tehdään Comatrol, Turolla ja Schwarzmüller nimisinä ja myydään omien jälleenmyyntikanavien kautta. Näin Sauer-Danfoss uskoo kyseisten tuotteiden myynnin kasvavan ja Sauer-Danfoss verkosto saa keskittyä koko voimallaan ydintuotteisiinsa, toteaa Fagerström. Ja kun teknisellä myynnillä on enemmän aikaa ja resursseja keskittyä pääosaamisalueeseensa, tehostaa se myös asiakkaiden ja Sauer-Danfossin tuotekehityksen yhteistyötä. - Tuotteiden loppukäyttäjien ja konevalmistajien suunnittelijoiden toiveita kuunnellaan entistä herkemmällä korvalla ja viesti menee perille tuotekehitykseen nopeasti, Fagerström vakuuttaa. Suomalaisia asiakkaita varten on avattu myös uudet kotisivut www.sauer-danfoss.fi. L iikkuvan kaluston konevalmistajat kaikkialla maailmassa luottavat Sauer-Danfossin asiantuntemukseen, joille yritys tarjoaa korkean suorituskyvyn omaavia hydrauliikkajärjestelmiä ja -komponentteja. - Me olemme ainoa hydrauliikka-alan maailmanlaajuinen yritys, joka on keskittynyt palvelemaan vain liikkuvan kaluston konevalmistajien tarpeita. Sauer-Danfossin palvelukonseptiin kuuluu hydraulisia, sähköisiä sekä elektronisia järjestelmiä ja komponentteja; joita ovat hydrostaattiset ajovoimansiirrot, mobile-elektroniikka, avoimen piirin mäntäpumput, orbital-moottorit, hydrostaattiset ohjauslaitteet ja kuormantuntevat suuntaventtiilit, kertoo Sauer-Danfoss Oy:n toimitusjohtaja Mikael Fagerström. Sauer-Danfossilla on yli 20 suunnittelu- ja tuotantolaitosta Euroopassa, Amerikassa ja Aasian-Tyynenmeren alueella. Aina lähellä asiakasta Myyntiyhtiö Sauer-Danfoss Oy muodostettiin Suomeen vuonna 2000 kun Danfoss Fluid Power ja Sauer Sundstrand yhdistyivät. - Olemme maailmanlaajuinen yhtiö mutta toimimme paikallisesti keskittyen palvelemaan liikkuvan kaluston konevalmistajia Suomessa. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa ja kartoitamme, mitä he haluavat. Espoon toimipisteessä Niittykummussa meitä on toistakymmentä kokenutta ja ammattitaitoista ihmistä. Aito kiinnostus ja halu palvella asiakkaitamme näkyy jokapäiväisessä työssämme. Hyödyntämällä kansainvälistä yhteistyötä eri sidosryhmien kesken, saamme mahdollisuuden tarjota viimeisintä teknologiaa asiakkaidemme käyttöön, sanoo Fagerström. Sauer Danfoss -komponenttien valtuutettuna huoltona ja jäälleenmyyjänä toimii Suomessa Hydosystem Oy ja jälleenmyyjinä Koneosapalvelu Oy, Ahlsell Oy, Maaantec Oy, Hydrosystem Oy, Manse-Hydro Oy ja Flexotekniikka Oy, jotka palvelevat asiakkaita 11 paikkakunnalla ympäri maata. - Uuden strategian mukaan keskitymme entistä tarkemmin ydinosaamiseemme eli liikkuvan kaluston komponentteihin ja järjestelmiin, sanoo Sauer-Danfoss Oy:n toimitusjohtaja Mikael Fagerström. Toimitusajat ei karkaa Tällä hetkellä koneenrakennusteollisuudessa käytettävien erilaisten komponenttien toimitusajat ovat yleisesti venyneet melko pitkiksi. Tässä kehityksessä Sauer-Danfoss on positiivinen poikkeus. - Esimerkiksi geroottorimoottoreiden ja venttiileiden tehdastoimitusaika on vain noin 5 viikkoa. Voimansiirtopuolella kysynnän kasvu on ollut lyhyessä ajassa valtavan suurta ja alihankintaketjujen on ollut vaikea pysyä kasvussa mukana. Silti Sauer-Danfossin voimansiirtokomponenttien toimitusajat eivät ole venyneet ihan mahdottomiksi ja ne tulevat koko ajan parantumaan nyt kun alihankintapuoli saadaan kunnolla toiminaan, lupaa Fagerström. Sauer-Danfoss keskittyy vain liikkuvaan kalustoon - Jälleenmyyjämme keskittyvät tosissaan Sauer-Danfoss tuotteisiin ja he tuottavat asiakkailleen lisäarvoa laadukkailla tuotteillamme. Sauer-Danfossin fokus on jatkossa entistä vahvemmin suurten ja resursseja vaativien OEM-asiakkaiden hoitamisessa. Ohjaamme muuta asiakaskuntaamme osaavien jälleenmyyjiemme hoidettavaksi ja panostamme jälleenmyyjien kanssa tehtävään yhteistyöhön mm. teknisessä tuessa. Kaikki tämä järjestely parantaa ja tehostaa sekä OEM- että loppuasiakkaidemme palvelua, summaa Fagerström. Uusi toimintastrategia Kun talouslama iski 2008 vuoden loppupuolella, Sauer Danfossissa alettiin kartoittaa globaalilla tasolla ja myös paikallisesti, miten yrityksen tulee jatkossa toimia ja miten asiakkaat näkevät Sauer-Danfossin yhteistyökumppaninaan. - Tämän todella laajan tutkimuksen jälkeen tehtiin yhteenveto, jonka perusteella laadittiin uusi strategia miten toimia ja edetä markkinoilla asiakkaidemme kannalta entistäkin paremmin. Asiakkailta tuli selvä viesti myös siitä että he tarvitsevat kokonaisuuksia järjestelmätoimittajalta mutta myös tehokasta palvelua irtokomponenteissa, kertoo Fagerström. Kartoituksen jälkeen SauerDanfoss lähti luomaan uusia toi- Sauer-Danfoss H1 -voimansiirto moottoreita on tuotannossa kokoluokat 60, 80 ,110 ja 160 cm3/r ja tulossa on uusi koko 250. H1 -voimansiirto pumppuihin on saatavana AC integroitu säädin kokoluokkiin 45/53, 60/68, 78, 89 /100, 115/130 ja 147/165 cm3 /r. Koneiden ohjaukseen on tarjolla uusi JS-7000 joystick (SIL-2 ja IP67) missä on modulaarinen rakenne ja ergonominen kahva. Puh. 010 421 5900 Fax. 010 421 5909 126 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka-Extra Parkerin Päällerakentajapäivät menestys Päällerakenne- ja laitevalmistajien suunnittelupuolen ammattilaiset kokoontuivat 10.-11.5. Parkerin Päällerakentajapäiville Tuusulan Gustavelundiin. P arker Hannifin Oy järjesti jo perinteeksi muodostuneet Päällerakentajapäivät 10.11.5. Tuusulassa Gustavelundissa. Kaksipäiväiseen koulutustapahtumaan saapui parinkymmenen päällerakenne- ja laitevalmistajan suunnittelupuolen am- mattilaiset kertaamaan mobilehydrauliikan perusteita ja kuulemaan uusimmista Parkerin tuotteista sekä kokonaisratkaisuista. Seminaarin ensimmäinen päivä alkoi Parker Hannifin Oy:n uuden toimitusjohtaja Tapio Lehden Parkerin esittelyllä, jonka jälkeen syvemmin kuorma-autohydrauliikan pumppuihin, ulosotttoon ja tarvikkeisiin osallistujat johdatti Tomi Kononen. Mobileventtiileiden uusimmat mallit esitteli Juha Nykänen ja säätötilavuuspumpuista esitelmöi Antti Viuha. Letkujen ja liittimien mitoituksesta ja asennuksesta luennoi Risto Kananen. Seminaarin toisena päivänä kuultiin Laura Kataisen asiaa suodattimista sekä niiden mitoituksesta ja teoriasta. Kunnonvalvonta, mittalaitteet ja sähköinen IQAN-ohjaus olivat Ville Karlssonin esitelmän kiinnostavina aiheina. Lopuksi keskityttiin vielä aina tärkeisiin huollon näkökohtiin Antti Viuhan ja Guy Engströmin toimesta. Parker Hannifin Oy:n Laura Katainen ja Tomi Kononen (oik.) keskustelivat kuorma-autohydrauliikasta Sisu Engineering Oy:n päällerakenteiden pääsuunnittelija Jussi Tuomiston kanssa. Parker Hannifin Oy:n mobilehydrauliikan myyntipäällikkö Antti Viuha kertasi miten lasketaan hydraulipumpun teho, tuotto ja vääntömomentti. Cargotec Oyj:n (oik.) Kimmo Henriksson sekä Kesla Oyj:n Petri Kaksonen ja Matti Räsänen kuuntelivat asiaa säätötilavuuspumpuista. Parker Hannifin Ab:n Anders Larsson esitteli uusimpia Trollhättanin tehtaalla valmistettavia kuorma-autopumppuja. Tapio Lehti aloitti Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtajana P arker Hannifin Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti toukokuun alussa Tapio Lehti. Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtajana 9 vuoden ajan toiminut Juuso Palmgren siirtyy hydrauliikkaalan yrittäjäksi Espooseen jatkaen yhteistyötä Parkerin kanssa. Tapio Lehti siirtyi toimitusjohtajan tehtävään Tampereelta Parker Lokomecin yksikön johtajan paikalta. - Työskentelin Lokomecilla kuukautta vaille 26 vuoden ajan. Tein Tampereen teknillisen yliopiston diplomityön Lokomecille 1985 ja sitten siirryin yrityksen palvelukseen. 90-luvun alussa kun Rauma-Repola myi yhtiöitään, tulin yhdeksi yrityksen omistajista. Samoihin aikoihin Lokomec alkoi keskittyä entistä enemmän lohkotekniikkaan. Vuonna 1998 Denison osti Lokomecin ja sitten vuonna 2004 Tapio Lehti siirtyi toukokuun alussa Parker Hannifin Oy:n toimitusjohtajaksi Parker Lokomecin yksikön johtajan paikalta. Parker osti Denisonin, kertoo Lehti. Lehti muistuttaa siitä että Parker on investoinut vahvasti koko 2000-luvun kaikkiin Suomessa toimiviin tuotantoyksiköihin. - Lokomecin venttiililohkojen lisäksi Parker valmistaa globaa- leille markkinoillle suodatintekniikkaa Urjalassa ja elektroniikkajärjestelmiä Forssassa. Merkittävää hydraulituotantoa on myös Vantaan päätoimipaikassa ja Ylöjärven letkuasennelmatehtaassa josta valmistuu vuodessa noin puoli miljoonaa asennel- maa; asennelmia valmistetaan lisäksi Joensuussa, sanoo Lehti. Investointien jatkumisen takaa suomalainen korkea hydrauliikka-alan ammattitaito, insinööriosaaminen ja koulutustaso. - Meidän tulee jatkossakin pitää osaaminen huipputasolla, muistuttaa Lehti. Lehti näkee mahdollisuuksia kehittää Parkerin toimintoja Suomessa entistä paremmiksi. - Pyrimme jatkossa tiivistämään yhteistyötä entisestään asiakkaidemme, myyntiyhtiömme, jälleenmyyjiemme, suunnittelijoidemme sekä Parkerin eri tuotantolaitosten välillä. Myös Parkerin Skandinavian yksiköiden keskinäinen hyvä yhteistyö on tärkeässä roolissa. Tämä kaikki auttaa meitä ymmärtämään entistä paremmin asiakkaidemme tarpeita ja niihin vastaamista hydraulisten järjestelmien ja kokonaispalvelun laadukkaana toimittajana. Ja Parkerilla on erittäin laajat tuotevalikoimat muutakin kuin hydrau- liikkaa, pyrimme kehittämään jatkossa myös näiden divisioonien toimintoja Suomessa, kiteyttää Lehti. Parker juhlii tänä vuonna 40vuotista historiaansa Suomessa, amerikkalainen emoyhtiö on perustettu vuonna 1918 kun Arthur Parker perusti yhtiön jonka ensimmäinen tuote oli kuormaauton paineilmajarrut. Tänään Parker työllistää n. 50 000 henkilöä, sillä on 50 maassa yli puoli miljoonaa asiakasta ja tarjolla yli miljoona tuotenimikettä. - Suomessa Parkerin myyntiyhtiö työllistää tällä hetkellä 116 henkilöä ja markkinoilla eletään hyvässä nosteessa, myynnin kasvu oli viime tilikaudella 47 %. Ja vaikka koko toimialalla on haasteena tällä hetkellä komponenttien saanti, olemme pystyneet pitämään toimitusvarmuuden kohtuullisella tasolla eli 87 prosentissa. Kaikki Suomen toiminnot noudattavat ISO90012008 standardia ja Lean-järjestelmää, sanoo Lehti. Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI 127 Avoimien ovien päivät Hydrosystemilla 4.-5.5. Hydrosystem Oy järjesti avoimien ovien päivät 4.-5.5. toimipisteessään Jyväskylässä osoitteessa Länsiväylä 7. Hydrosystem otti uudet 1700 neliön toimitilat käyttöön vuosi sitten. Yritys on erikoistunut hydraulikomponenttien kunnostukseen. Parker Hannifin Oy:n Tomi Kononen (vas.) ja Sami Paakkarinen esittelivät Parker -komponenttiuutuuksia. Tomi Pekkarinen esitteli vieraille Hydosystemin todella laajaa myymälävalikoimaa. Yritys toimii ParkerStorena. Hydrosystemin myymälässä asiakkaita palvelee todelliset hydrauliikan ammattilaiset ja tuotteet ovat alan huippua. Sauer-Danfoss Oy:n Mikael Fagerström kertoi asiakkaille uusimmista mobilehydrauliikan tuotteista. Hydrosystemin Arto Haataja (oik.) vaihtoi kuulumisia Tehohydro Oy:n Kai Vainion (vas.) ja Teemu Nurmen kanssa, jotka saapuivat paikalle Lappeenrannasta. Hydrosystemin Jari Hämäläinen (oik.), Finnpiling Oy:n Raimo Heiskanen sekä Vapon Matti Suoaro ja Heikki Puustinen kahvipöytäkeskustelussa. Sampo Hydraulicsin Tero Pelkonen (vas.) ja Pietu Lehtikuusi esittelivät BlackBruin -moottorivalikoimaa. 128 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka-Extra Hytar Oü esitteli kattavaa hydraulikomponenttien valikoimaansa Tarton Maamess 2011 -tapahtumassa 14.16.4. Osastolla riitti väkeä ja messuilta saatiinkin mukavasti uusia asiakaskontakteja, Hytar kasvaa Viron hydraulimarkkinoilla VS-Yhtiöt konserniin kuuluva Hytar Oy on vuosikymmenten ajan ollut Suomessa merkittävä öljy- ja vesihydrauliikan komponenttien sekä -järjestelmien valmistaja että maahantuoja, erityisvahvuutenaan öljyhydrauliikan johdinkomponentit. Laaja vientitoiminta sekä omat toimipisteet Venäjällä sekä Virossa mahdollistavat Hytarin tuotteiden saannin myös rajojemme ulkopuolella. A - Edustamme Virossa koko Hytarin tuotelinjan lisäksi myös kaikkia muita AVS-Yhtiöiden edustamia tuotteita ja päämiehiä mm. pneumatiikassa. Meillä on Talllinassa hydraulikomponetteihin keskittynyt varasto, jossa on yli 2000 nimikettä ja tarvittaessa saamme Suomesta komponentteja tänne nopeasti. Valmistamme toimipisteessämme myös letkuasennelmia noin 2000 kappaleen kuukausitahtia, kertoo Hytar Oü:n Rene Kivi. Viron talous on lähtenyt hy- vin elpymään taantumasta, mikä näkyy myös hydrauliikan myynnin kasvuna. - Erilaiset kone- ja laitevalmistajat sekä päällerakentajat ja korjaamot ovat suurin asiakaskuntamme mutta toki myymme paljon hydrauliikkaa loppukäyttäjillekin. Koneenrakentaminen on lähtenyt Virossa kasvuun ja olemme onnistuneet saamaan tasaisesti myös uusia asiakkuuksia joten Hytar kasvaa Virossa suunnitelmien mukaisesti, kommentoi Kivi. Hytarin hydrauliletkujen, liittimien ja -asennelmien myynti rakentuu pääasiassa laadukkaiden Manulin tuotteiden ympärille, jonka valikoimaa laajentavat Hytarin oman Jyväskylän konepajan valmistamat haponkestävät letkuliittimet ja holkit sekä standardi- tai asiakaskohtaiset hydraulisylinterit. Hytar valmistaa vuodessa satoja kilometrejä letkuasennelmia ja hydraulikoneikkoja, venttiiliryhmiä sekä kiertovoitelujärjestelmiä asiakkaiden piirustusten ja tarpeiden mukaisesti. Hytar vahvassa asemassa Viron hydraulimarkkinoilla Hytar perusti Viroon pari vuotta sitten tytäryhtiön Hytar Oü:n ostaessaan Fluiconnecton Viron liiketoiminnot, joka vastasi sitä ennen Manulin ja Hytarin tuotteiden myynnistä maassa. Hytar Oü:n päätoimipaikka on Tallinnassa, jossa asiakkaita palvelee myyntipäällikkö Rene Kivi ja Erik Aronija sekä Tartossa Marko Luts. Hytarilla on Virossa lisäksi laaja jälleenmyyjäverkosto. Hytarin osastolla pääsi tutustumaan uuteen patentoituun HDFC -voimasylinteriin, missä on kolme eri nopeus- ja voima-aluetta. Sylinteri tuo uutta tehoa esim. klapikoneisiin, jätepakkaajiin, puristimiin jne. Messuilla oli esillä myös laajasti Hytarin komponenttivalikoimaa eli venttiileitä, pumppuja, moottoreita, letkuja, liittimiä jne. Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI materiaali ruostumaton teräs - WS: pintasuodatusmateriaali, valmistetaan Polyolefinekuiduista - AS: kuitukankaaseen on lisätty vettä absorboiva, perusmateriaali samaa kuin H-XL - M: metallinen on syväsuodatus, valmistettu ruostumattomasta teräksestä - ECOpore: suodatinelementin "tähti"-osat kierrätettävinä ympäristöystävällisiä Bosch Rexroth suodattimiin saatavia varusteita: - Lianilmaisimet, visuaalinen, sähköinen tai molemmat yhdessä - Magneetteja ferrohiukkasten keräämiseen - Lukittavia kansia suodattimiin 129 Bosch Rexrothilta kattava valikoima suodatustekniikkaa B osch Rexroth Filtration Systems kehittää ja valmistaa suodattimia hydrauliikka, prosessi- ja voitelujärjestelmiin teollisuuteen ja koneenrakentajille sekä analyysilaitteita hydrauliikan ja voitelujärjestelmien puhtaanapitoon sekä nesteiden puhtaustasojen seurantaan. Bosch Rexroth tarjoaa laajan tuotevalikoiman hydrauliikkasuodattimia sekä suodatinelementtejä. Laaja ohjelma kattaa optimaalisesti toimivat suodattimet mobile- ja teollisuushydrauliikkaan sekä teollisuuden voitelujärjestelmiin. Ohjelmassa on myös käyttövarmuuden valvontaan sopivia hydrauliikkajärjestelmien puhtaustasoa seuraavia laitteita, kuten partikkeli- ja vesipitoisuuslaskureita. - Teollisuuden tunnetut suuryritykset luottavat Bosch Rexrothin osaamiseen ja laatuun, ilmoittaa Bosch Rexroth Oy:n projektimyyjä Jari Siekkinen. Bosch Rexrothin valikoimassa on koneenrakennukseen: - Ilmansuodattimet / säiliöhuohottimet - Imusuodattimet - Paluusuodattimet - Matalapainesuodattimet - Korkeapainesuodattimet - Lohkoasenteiset suodattimet - Kaksoissuodattimet - Spin-on -suodattimet - Sivuvirtasuodattimet - Erikoismallit (OEM) - Prosessiteollisuuteen: - Ruostumattomat terässuodattimet (myös kaksoissuodattimina) - Korisuodattimet (myös kaksoissuodattimet) - Kynttiläsuodattimet Hiukkaslaskimet ja puhtaudenvalvontalaitteet Säännöllinen valvonta varmistaa, että kaikki toimivat suunnitellusti. Kohteen tärkeydestä riippuen puhtaudenvalvonta voi olla yhdestä useaan kertaan vuodessa tapahtuvaa. - Bosch Rexrothin valikoima kattaa laitteet, jotka ovat siirrettäviä sekä kiinteästi asennettavia, toteaa Siekkinen. Bosch Rexroth tarjoaa laajan valikoiman suodattimia koneenrakennukseen. Kuvassa painesuodattimia ja kaksoissuodatin. Oikea mitoittaminen Seuraavat kriteerit tulee ottaa huomioon mitoitettaessa suodatusjärjestelmää: - käytettävien komponenttien likaherkkyys - tilavuusvirta - sallittu paine-ero - öljyn ja suodatinmateriaalien yhteensopivuus - käyttölämpötila - viskositeetti - mitoituslämpötila - lisälaitteet (esimerkiksi lianilmaisin) - Bosch Rexrothilla on käytettävissä pc-pohjainen mitoitusohjelma, joka valitsee annettujen lähtöarvojen perusteella oikean kokoisen suodattimen ja antaa paine-erokäyrät annetuilla arvoilla, suodatuspinta-alan ja liankeruukapasiteetin. Tällöin on helppoa selvittää myös tilanne esimerkiksi normaalin käyttöalueen raja-arvoilla sekä käynnistystilanteessa, opastaa Siekkinen. Bosch Rexrothin VacuClean -vedenpoistolaite kykenee poistamaan myös vapaata sekä emulgoitunutta vettä. Suodatinmateriaali on kaikista tärkein osa suodatinta. Bosch Rexrothilta löytyy materiaalit kaikkiin suodatustarpeisiin. Vedenpoisto hydrauliikkaja voiteluöljyistä Vesi voi olla öljyssä kolmessa eri olomuodossa; liuennut, emulgoitunut ja vapaa. - Veden olomuodosta riippuu tarvittava vedenpoistolaitteisto. Haluttaessa poistaa öljyyn liuennutta vettä tarvitaan, Vacu Clean, alipainehöyrystys -periaatteella toimiva vedenpoistolaite. VacuClean -vedenpoistolaite kykenee poistamaan myös vapaata sekä emulgoitunutta vettä. Laite poistaa myös muita öljyyn liuenneita nesteitä ja kaasuja. VacuClean'iin on yhdistetty myös kiinteiden likahiukkasten suodatus, kertoo Siekkinen. - Levysuodattimet - Suodatinmateriaalit Suodatinmateriaali tärkein osa suodatinta Suodatinmateriaali on kaikista täkein osa suodatinta. - Bosch Rexrothin suodatinmateriaalien laatu on kaikilta mitattavilta ominaisuuksiltaan tutkitusti parasta: suodatinpintaalaltaan suurin, tehokkain pidätyskyky, kestävin paineiskuja ja rasitusta vastaan. Suodatusaste on 1 my - 2500 my. Osa suodatinelementeistä on lisäksi kierrätettävinä ympäristöystävällisiä, kertoo Siekkinen. Suodatusjärjestelmä tulee mitoittaa oikein. Bosch Rexrothilla on käytettävissä pc-pohjainen mitoitusohjelma. Bosch Rexrothin tarjoamat suodatinmateriaalit: - H-XL: edistyksellinen syväsuodatusmateriaali, monta lasikuitua kerrosta - P: pintasuodatusmateriaali, paperiselloosakuitua - G: metalliverkkosuodatin, 130 METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Hydrauliikka-Extra Uusi PMC Polarteknik Dealer -ketju lanseerataan toukokuussa - Valttori ensimmäinen sopimuskumppani P MC Polarteknik Oy kehittää toimintaansa ja lanseeraa toukokuussa uuden PMC Polarteknik Dealer -ketjun, jonka tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin. Ensimmäisenä uutena kumppanina mukaan tulee Valttori Oy, jonka kanssa on solmittu merkittävä yhteistyö- ja jälleenmyyntisopimus. Ensimmäinen PMC Polarteknik Dealer -piste avattiin Jyväskylässä 2.5. osoitteessa Pääskyntie 4, vain 400 metrin päässä nykyisestä PMC Polarteknikin noutopisteestä. - PMC Polarteknik Dealer ketjun ja Valttori-yhteistyön myötä voimme tehostaa ensiasennus-, kunnossapito- ja projektiasiakkaiden palvelua. Jatkossa PMC Polarteknik keskittyy entistä vahvemmin kokonaisvaltaisten, mittatilaustyönä tehtävien hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien suunnitteluun ja valmistukseen, kertoo PMC Polarteknik Oy:n toimitusjohtaja Mats Danker. Valttori Oy:llä on vahvaa osaamista liikkuvan kaluston huolto- ja varaosatoiminnois-ta ja tämän myötä myös kokemusta hydrauliikasta ja pneumatiikasJyväskylän Valttori Oy:ssä vietettiin PMC Polarteknik Dealer -pisteen avajaisia 2.5. osoitteessa Pääskyntie 4. Väkeä vieraili avajaisissa hyvin. PMC Polarteknik Oy Itä-Suomen aluemyyntipäällikkö Kimmo Salo (vas.) ja Itä-Suomen alueen myyjä Kimmo Pasanen sekä Valttori Oy:n toimitusjohtaja Pentti Luoma ja PMC Polarteknik Oy:n After Sales -kehityspäällikkö Kai Lindroos tyytyväisinä avajaistunnelmissa. Ensimmäinen PMC Polaterkik Dealer -mainostaulu nousi juhlallisesti Valttorin katolle kurottajan avulla. ta. Valttori Oy on tunnettu mm. Valtra-traktoreiden, Wille-taajamakoneiden ja Komatsu-maansiirtokoneiden valtuutettuna sopimushuoltajana ja varaosatoimittajana. - Uuden yhteistyösopimuksen myötä Valttori Oy pystyy entistä paremmin ja tehokkaammin tarjoamaan kokonaisvaltaista huolto- ja varaosapalvelua raskaan liikkuvan kaluston käyttäjille, sanoo Valttori Oy:n toimitusjohtaja Pentti Luoma. Valttori Oy panostaa voimakkaasti PMC Polarteknik Dealer -ketjuyhteistyöhön. Se on investoinut koneisiin ja laitteisiin sekä hankkinut mittavan varaston hydrauliikan letkuja, liittimiä sekä komponentteja tavoittee- naan yhdessä koulutettujen asiantuntijoiden kanssa kehittää tätä uutta palvelukonseptia. - Uskomme ketjun parantavan palveluamme entisestään, Luoma toteaa. Hydrauliikka-Extra METSÄALAN AMMATTILEHTI 131 CEJN MultiX -liitinlevyjen avulla lisälaitteiden yhdistäminen hydrauliseen järjestelmään on helppoa P neumacon Oy:n maahantuomien CEJN MultiX -liitinlevyjen avulla lisälaitteiden yhdistäminen hydrauliseen järjestelmään on helppoa myös vastapaineessa, koska liitinlevyt on varustettu paineenpoistoventtiilillä. ajoilla, ilmoittaa Lindroos. Ominaisuudet: - Maksimityöpaine: 350 bar - Kytkettävissä 350 barin vastapaineessa pistokkeen puolella, rungon puolella ei painetta - Kytkettävissä 250 barin vastapaineessa rungon puolella, pistokkeen puolella ei painetta - Kytkettävissä 250 barin vastapaineessa pistokkeen puolella, rungon puolella 10 barin vastus MultiX standardimitat: MultiX Duo 10 - CEJN MultiX on pieni ulkomitoiltaan, joten sen asentaminen on helppoa ahtaissakin kohteissa. WEO-liittimet sallivat letkujen pyörimisen, joten letkuihin ei synny jännityksiä. Näin letkujen käyttöikä pitenee ja niiden vaihtaminen sekä huoltaminen on nopeaa, kertoo Pneumacon Oy:n toimitusjohtaja Harri Lindroos. MultiX:n rakenne tarjoaa hyvän muunneltavuuden. - Joko runkolevy tai pistokelevy voidaan asentaa moottorin puolelle. Jos pistokelevy asennetaan laitteeseen, siihen on mahdollista asentaa standardin ISO 16028 mukaisia runkoja jokaiseen MultiX:n pistokkeeseen. Samoin 4-pistokkeiseen = 2 x 3/8" (DN10) MultiX Duo 12,5 = 2 x 1/2" (DN12,5) MultiX Quattro 10 = 4 x 3/8" (DN10) MultiX Quattro 12,5 = 4 x 1/2" (DN12,5) MultiX Quattro 10/12,5 = 2 x 3/8" (DN10) + 2 x 1/2" (DN12,5) MultiX Quattro 12,5/19 = 2 x 1/2" (DN12,5) + 2 x 3/4" (DN19) Pneumacon Oy:n maahantuomien CEJN MultiX -liitinlevyjen avulla lisälaitteiden yhdistäminen hydrauliseen järjestelmään on helppoa myös vastapainesssa. runkolevyyn on tarvittaessa mahdollista kytkeä suoraan 2pistokkeinen pistokelevy, sanoo Lindroos. MultiX -liitinlevypaketti sisältää kahvalevyn, mobilelevyn, pölysuojat ja kiinnityslevyn. Letkujen päihin tarvitaan erilliset WEO-pistokkeet. Lisävarusteena MultiX:ään saa 16 A sähköliittimen 10 pinnillä ja ruuvikiinnityksellä. Se toimitetaan asennuslevyllä varustettuna MultiX:ää varten. - Esittelimme MultiX:n viime syksynä FinnMetko-mssuilla ja sen myynti on lähtenyt todella hyvin käyntiin. Sitä on asennettu paljon erilaisiin lisälaitekäyttöihin mm. minikoneisiin, etukuormaajiin ja kasettiautoihin. Toimitamme MultiX -liitinlevyjä suoraan maahantuontivarastomme hyllystä hydrauliikkaalan johtaville jälleenmyyjille ympäri maata nopeilla toimitus- MultiX:n älykäs rakenne tarjoaa hyvän muunneltavuuden. Esimerkiksi 4-pistokkeiseen runkolevyyn on tarvittaessa mahdollista kytkeä suoraan 2-pistokkeinen pistokelevy. Hydoring vahvisti Lahden alueen myyntiä suunnittelu ja osaava, sitoutunut henkilökunta mahdollistavat asiakaslähtöisen, joustavan ja nopean toiminnan, sanoo Hydoring Oy:n myyntipäällikkö Teppo Rantanen. Toimipisteet Kyrössä ja Lahdessa Hydoringin tuotanto ja hallinto on keskitetty Kyröön, jossa osaava henkilökunta, nykyaikaiset työstökoneet ja laadukkaat koestusvälineet, sekä ISO 9001laatujärjestelmä varmistavat tuotteiden korkean laadun. Myynnissä asiakkaita palvelee yhteensä 11 osaavaa hydrauliikan ammattilaista. Hydoring Oy:n Lahden toimipisteen Risto Toivonen (vas.) ja Kari Kinnunen esittelevät Kyrön tehtaalta valmistuvia hydraulikoneikkoja. H ydoring Oy valmistaaa Kyrössä hydraulisylinterit, -koneikot ja kokonaiset hydraulijärjestelmät asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Vahvistusta Lahden myyntitoimintoihin Hydoringin myyntihenkilöstö palvelee asiakkaita Kyrön lisäksi Lahdessa alueelliset tarpeet huomioon ottaen. Lahdessa Hydoringin myyntiinsinöörinä on toiminut vankalla ammattitaidolla Risto Toivonen jo 16 vuoden ajan. Nyt Lahden seudun asiakaspalvelu saa uutta vahvistusta kun Kari Kinnunen (47) on aloittanut toukokuussa aluemyyntipäällikkönä. Kinnusella - kuten myös Toivosellakin - on vankka kokemus mekaanisen metsäteollisuuden laitevalmistuksesta. Kinnunen siirtyy uuteen tehtäväänsä Raute Oyj:n hydrauliikan pääsuunnittelijan paikalta. - Meillä on vahvat perinteet hydrauliikka-sylintereiden ja koneikkojen valmistuksessa; viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana Hydoring Oy on kasvanut johtavien kotimaisten hydrauliikkavalmistajien joukkoon, kertoo Hydoring Oy:n toimitusjohtaja Timo Raikko. Hydoring Oy suunnittelee ja valmistaa sekä huoltaa ja asentaa hydraulisylintereitä,-voimayksiköitä ja kiertovoitelujärjestelmiä pääasiassa suomalaiselle vientiteollisuudelle. Lisäksi valmistetaan asiakkaan suunnitel- Aluemyyntipäällikkönä toukokuussa aloittanut Kari Kinnunen (47) tuo vahvistusta Hydoringin Lahden alueen myyntiin. mien mukaan hydraulisia erikoiskoneita sekä välitetään hydraulikomponentteja ja varaosia. - Hydoringin tuotekehitys on asiakaslähtöistä ja nykyaikaisen tehokasta, valmistus ja laadun varmistus korkeaa tasoa. Oma kokonaistoimituksen huomioiva 132 KULJETUSKALUSTO KULJETUSK TUSKALUSTO METSÄALAN AMMATTILEHTI EPSILON PALFINGER -10 M110LS 97 esittelykäytöstä 4-vipu, LS-muuttuvatilav. L90LS hydr. lohkot, ohjaamo, LoadMaster Multi vaaka PALFINGER PK12000n -02 C kappaletavaranosturi 4 hydr. jatketta, radio-ohjaus, hydr. levitettävät ja mek. kääntyvät tukijalat EFFER 62-4S -03 LOGLIFT 105 12/-00 C kappaletavaranosturi 2-vipu, 2-piiri, LoadMaster pieni kevyt nosturi, hyvä ulotTulossa myös uusi Epsilon tuvuus, nostoteho97 Palfinger M110L vierestä 1200kg puomi pitkänä 440kg ohjaamolla, 2-piiri, 4-vipu SISU E12 MK-PP 6x2 -04 ml. 1 300 000 km, 480 hv, puuvarustus, telikarhu, 2-piiri hydr., Forest pankot 4 kpl. JYKI V42-T0 -07 niittirunko, 2. ja 4:s aks, nous. SAF akselit, levyjarrut, pankot Forest Ultra Light 8 kpl. SISU E11 MK-APP 8x2 -05 vaihtolava-auto, 420 hv, ml. 235 000 km, nostoteli, vetokytkin, hyviä lisävarusteita NÄRKO TP-42L-RT-360 -90 4:s aks. nouseva, pankon, siirto, teräspankot 8 kpl., ilmakirist./nostok. ja hahlot METSÄALAN AMMATTILEHTI Lauantaina 27.8. Joensuussa .! juhlitaan Foresteri s e 30-v Forein tkuri myyjä...) in -nostureiden (Kesla) (samo 30-vuotista komeaa historiaa! Ja samalla juhlistetaan Jouni Porokan 30-vuoden hienoa uraa nosturimyyjänä! Koko perheen tapahtumassa tarjoilua, mukavaa seurustelua tuttujen kanssa, Taitokuormaaja-kilpailu ym. mukavaa... Kuljetusliike Vaahterinen Heinävedeltä hankki tehoa kannon ja risun kuormaukseen! Kuvassa Juha Vaahterinen ja uusi Kesla 2010T SR-ohjaamolla. METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI Metsäala Internetissä Koneurakointi Metsäkoneet Paalaimet Harvesteripäät www.logset.fi www.johndeere.fi www.ponsse.fi Metsäkonehuollot www.logman.fi www.fixteri.fi Metsäkonerenkaat www.lakoforest.fi Metsäkonenosturit www.mecanil.fi Maanrakennuskoneet www.metsatyo.fi www.foresthuolto.fi Rototiltit www.metsakonetekniikka.com www.nokianraskaatrenkaat.fi Työvalot www.mesera.fi www.rotator.fi www.konekesko.com www.engcon.com www.indexator.com www.nordiclights.com orum.fi valoasi.fi Kuljetus Kuorma-autot www.iveco.fi Digipiirturit www.daftrucks.fi www.vehotrucks.fi Ajoneuvotietokoneet www.volvotrucks.fi www.mantruckandbus.fi www.niemikorpioy.com www.digipiirturi.fi www.kaha.fi Radiopuhelimet www.viestilaitehuolto.fi Puutavaraperävaunut www.dynatron.fi www.lalopoint.fi Hake- ja turveperävaunut www.handheld.fi www.ammattilehti.fi www.radiopuhelimet.fi Renkaat www.narkofinland.fi Raskaan kaluston huolto www.slpovertornea.com www.toplift.fi www.matec-trailer.com www.bridgestone.fi Nosturit www.continental.fi www.raskone.fi www.vuola.fi Nosturiohjaamot www.raskaspari.fi Nosturivaa´at www.mesiauto.fi www.vta-tekniikka.fi www.porokka.fi www.kesla.com www.ntcab.fi www.tamtron.fi www.epec.fi Hydrauliikka Hydrauliikka www.hydrauliikka.fi www.hawe.fi www.jokihydro.fi www.dunlophiflex.fi Hydrauliikkatiivisteet www.pmcpolarteknik.com www.sauer-danfoss.fi Hydrauliikkasuodattimet Quality Sealing Solutions www.suomenpikaliitin.fi www.hydrosystem.fi www.hytar.fi www.tiivistekeskus.fi www.tss.trelleborg.com/fi www.tehofilter.fi Muut Automaatiokomponentit Bioenergia Energiaa metsästä Haketukset ja kuljetukset Haketukset ja murskaus www.promaatio.fi www.ifm.fi www.biowatti.fi www.mattikukkola.fi www.hakevuori.fi www.mobiilimurskaus.com Metsäalan ykköslinkit toimialoittain - klikkaa itsesi oikeaan osoitteeseen! MMATTILEHTI METSÄALAN AMMATTILEHTI 2011 Metsäkonevarusteet www.moisioforest.com Hakkurit www.nisulaforest.com www.koneosapalvelu.fi www.sawcenter.fi Työkoneiden dieselmoottorit www.salo-machinery.com www.heinolasm.fi www.agrosisupower.com www.tapimer.fi Seuraava Metsäalan Ammattilehti 3/11 painetaan 22.7. Ota yhteyttä ja suunnitellaan yrityksellesi tehokas mainospaketti! Lehti 3/11 on lisäjakelussa Power Truck Showssa 12.-13.8. www.renault-trucks.fi Paikannuslaitteet www.vehotrucks.fi Kaluston ohjausjärjestelmät www.kah-trucks.fi Soita 050 412 9030 janne.jokela@ammattilehti.fi www.ammattilehti.fi www.geotrim.fi Koneenkuljetuslavetit www.ajotapaseuranta.fi www.paikannin.com Perävaunukomponentit www.siimet.fi www.caroffice.fi www.kraatz.fi Raskaan kaluston jouset www.flh.fi Päällirakenteet www.logset.fi www.vallilantakomo.fi Keskusvoitelu www.nurmiauto.fi www.malkkioy.com www.beka.fi www.hydoring.com Ohivirtaussuodattimet www.hydroscand.fi www.hydropiste.fi www.ammattilehti.fi www.teknoma.fi Murskaus www.flisap.fi www.megawatti.net www.smedsbykross.fi Metsäala Internetissä METSÄALAN AMMATTILEHTI